محمد و معجزات

قرآن ادعا دارد کہ نزول قرآن تنہا معجزہ ایست کہ بر محمد نازل شد و راجع بہ این معجزہ یعنی نزول قرآن می توان سورہ 29: 49-52، سورہ 17: 90-93 راخواند و من نیز در مورد قرآن خیلی زیاد نوشتہ ام۔ برای مطالعہ بیشتر بہ لینک زیر مراجعہ کنید
آیا قرآن مقدس است؟

اگر این متن ادعای قرآن درست بود پس در ادبیات دیگر اسلامی چرا تضاد وجود دارد۔ مانند صحیح بخاری کہ دران ادعا ہای عجیب و غریب صورت گرفتہ است و راجع بہ مالش تنہ درخت معجزہ ای بیان شدہ کہ درخت برای محمد گریہ کردہ و مردم مکہ را معجزہ نشان دادہ و ماہ را با ضرب انگشت اش دو نیم کردہ و ہمچنین از بین دو کوہ شتر بر آمدہ و غیرہ ادعا ہای است کہ مربوط بہ محمد می باشد۔
بدیھی است کہ اینگونہ داستان ہا فولکور ساختگی و افسانہ است و مانند اناجیل عرفانی با متون نجع حمادی کہ شامل داستان ہای باور نکردنی می باشد مشابہت دارد۔ اینگونہ معجزات و داستان ہا زادہء تخیل و افسانہ می باشد و برخی از مسلمانان ادبیات مسیحی را بہ عنوان متن اثبات برای اثبات ادعا ہای قرآن بکار می برند ۔
من یک مقالہ دیگری راجع بہ مصلوب شدن مسیح و تصدیق شناخت کتاب مقدس و روی داد ہای تاریخی نوشتہ ام و در لینک زیر می توان آن را دریافت
مصلوب شدن عیسی مسیح و اسلام

در نتیجه حدیث مانند آثار نجع حمادی چندین سال بعد از زندگی مسیح و محمد است که اجازه می دهد تا برای زمان کافی برای زینت دادن روایت خود برای ایجاد یک اسطوره از فرد از آن کار گرفت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Muhammad and Miracles

Holman QuickSource Guide to Christian Apologetics, copyright 2006 by Doug Powell, ”Reprinted and used by permission.”

Leave a Reply