نام اللہ مقدس نیست

در اسلام خداوند اللہ نامیدہ می شود۔ این اسم در بیست جا باعث شکوک و شبہات محسوب میشود۔ این اسم پیش از اسلام درزمان قدیم نیز بکار بردہ شدہ و این واژہ برای خدایان بت پرست بکار بردہ می شد کہ اعراب در عہد قدیم آن را پرستش می کردند۔ لذا این اسم اللہ قبل از ظہور محمد در جامعہ عرب معروف بود و ازین واژہ استفادہ می شد۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی -Persian Farsi

Allah’s name is not sacred

Leave a Reply