مسخ شدن انجیل از دیدگاہ اسلام

در خط مقدم فکر مسیحی تصدیق ادبیات کتاب مقدس یک نیاز و نگرانی جدی محسوب میشود۔ و من راجع بہ این موضوع در دو اقتباس قبلی اشارہ کردہ ام۔ یک اشارہ ام از دیگاہ ادبی بودہ و اشارہ دومی از نگاہ تاریخی آن بودہ است۔ کہ برای اثبات آن من از منابع دست دوم ( علاوہ بر متن کتاب مقدس) از منابع دیگراستفادہ کردہ ام تا این ادعا را بہ اثبات برسانم۔
بہ لینک زیر مراجعہ کنید
jesusandjews.com/wordpress/2010/02/03/is-the-bible-reliable/
jesusandjews.com/wordpress/2014/01/19/does-archaeology-disprove-the-bible/
علاوہ بر نکات دیگرکہ قبلاً من درین متن تذکر دادم، بفکر بندہ درین جا چندین عوامل دیگری ہم وجود دارد کہ باید ہنگام نقدکتاب مقدس باید مدنظر گرفتہ شود۔مانند تہدیدکتاب مقدس بر این کہ ہر کسی کہ کلام خدا را تحریف بکند خداوند وی را مجازات خواہد کرد۔
تثنیہ 2:4 ، مکاشفہ 18:22، شواہد ہمچون بہ این ادعا ہست۔ بنابر این با توجہ بہ این کہ از دیدگاہ روانی و معنوی آنرا بسنجیم باید این را بدانیم کہ ہیچ مومنی نیست کہ جرات تغیر در متن کلام خدا را داشتہ باشد۔
این ہمہ توطئہ فاقد از اعتبار است و ہیچ دلیلی ندارد کہ کلام خدا را مشکوک ثابت کنند۔ و یا با حرف ہای متناقض نگاہ نامطلوب را راجع بہ کتاب مقدس در ذہن عامہ جا دہند۔ ہمچنان برای دو گروہ مذہبی یعنی کلیمیان و محافظہ کاران عہد نامہ عتیق و امتہای کہ بر عہد نامہ جدید غلبہ دارند، اثری دیدہ نمی شود کہ در متن اندکی تغیری آوردہ باشند و یا قدرت تغیر آوردن را داشتہ باشند۔ حتیٰ در قمران کہ در بحیرہ مردار کشف شدہ است متن ماسوری قدیمی 1000 سالہ بیانگر یکپارچگی کتاب مقدس می باشد۔
بہر حال من پی بردم کہ برای بعضی از گروہان مخالف حتماً حدث می زنند کہ کتاب مقدس تحریف شدہ و در متن کتاب تغیراتی بعمل آمدہ است۔ در غیر این صورت آنها نمی توانند به عنوان یک جهان بینی رقابتی وجود داشته باشد و به همین دلیل معقول و منطقی به نظر می رسدکہ برای این یک انگیزه وجود دارد به داشتن یک رویکرد مغرضانه نسبت به داده های کتاب مقدس به عنوان تحریف شدن متن یک اثبات اشتباہ است۔ پس از همه این آشکار و علنی به نظر می رسد کہ کسانی کتاب مقدس را تحریف شدہ می نگارند کہ اصلاً آنہا این کتاب را نخواندہ اند و متون این کتاب را ہیچ مطالعہ نکردہ اند۔ اگر از آنہا بپرسیم کہ چہ کسی این کتاب را تغییر دادہ است ، در این برھہ ہیچ پاسخ مناسبی برای اینگونہ اتھامات بی جا نخواھند داشت ۔
من فکر نمی کنم کہ راجع بہ این دلیل محکمی وجود داشتہ باشد۔ حتیٰ در قرآن نیز دلیل محکمی برای اثبات رسانیدن تحریف شدن کتاب مقدس وجود ندارد۔ چون در قرآن نیز مسلماً و با تاکید گفتہ شدہ کہ این کلام خداوند است۔ در سورہ 2: 87، 3:3,163:4، 5: 46-47، 5: 68و10: 94 راجع بہ این صریحاً اشارہ شدہ است۔
علاوہ بر این قرآن نیز بہ این مطلب اشارہ می کند کہ کلام خدا ہیچ گاہ تغیری نمی یابد۔ نگاہ کنید بہ 6: 114-115، 6 : 34, 10 :64
طوریکہ قرآن بیان دارد کہ انجیل ، تورات و مزامیر” کلام خداوند “است و قابل تغیر نیست۔ من معتقدم کہ دوستان مسلمانم دلیل محکمی از کتاب شان ندارند کہ حقانیت کتاب مقدس را زیر سوال ببرد۔
علاوہ بر این کہ می گویند تورات و مزامیر کلام خدا بودہ ولی انجیل تغیریافتہ، ہمین قیاس راجع بہ قرآن نیز پیدا می شود کہ آیا قرآن نیز کلام خدا بودہ یا خیر۔
در واقع استنباط قرآن به تغییر ناپذیری از کلام خدا معقول به نظر می رسد به اندازه کافی این استنباط و دلیل ثابت می کند کہ چگونه می تواند خدای قادر مطلق در همه زمان قادرنباشد کہ کلامش را حفظ کند ؟
در نہایت طوریکہ قرآن نیز ادعا دارد کہ انجیل درست است و دست نخوردہ است و در زمان محمد نیز ہمہ باور داشتند کہ این کلام کلام خداست و دست نخوردہ است و بعد از ہزار سال الان عدہ ای از مسلمان ہا ادعا می کنند کہ انجیل تحریف شدہ است۔ اسلام نیز انجیلی را بہ رسمیت می شناسد کہ امروز در دست ماست۔ این کہ عدہ ای از مسلمان ہا ادعا می کنند کہ انجیل تحریف شدہ در واقع گفتہ ہای پیغمبر شان را تردید می کنند۔ علاوہ بر این آنہا گفتہ ہای قرآن را نیز تکذیب می کنند۔ ادعا ہای آنہا تناقض با ادعاهای قرآن است که حمایت از الهام، حفظ و اقتدار از متون مقدس مسیحی است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

An Islamic view that the Bible has been corrupted

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

Leave a Reply