Archive for the ‘فارسی -Persian Farsi’ Category

عقاید بہائی

Tuesday, April 7th, 2015

این دین با فلاسفہ ہای خاور شباہت زیادی دارد۔ این با اتخاذ یک جہان بینی قاطی کہ عناصر ایدئیولوژی ہای مختلف معاصر را در خود گنجانیدہ، خیلی از ارزش ہای انسانی را اتخاذ نمودہ است۔ طوریکہ قبلاً من در اظہارات خویش راجع بہ عقاید ہندو، کاو دائی، سائی بابا، و عقاید بہائی نگاشتہ ام، بہائی گری نیز عناصر مشابہ و مشترک مذہبی را پزیرفتہ و دنبال می کند و ہیچ امتیاز ویژہ ای با ادیان دیگر ندارد۔ بنابر این کہ سادہ و بی جہت ہمانند ادیان دیگر است،لذا فقدان ہویت مشخص می باشند۔
بہائیان دارای یک جہان بینی منحصر بہ فرد را دارند کہ ہمہ تعلیمات مذہبی شان دور فرد خاصی ( بہاء اللہ) می چرخد۔ و اگر بہ تاریخچہ مختصر آن بپردازیم این یک نوع جنبشی بودہ کہ آغاز شدہ تا پسخگوی نیاز ہای زمانی خود باشد ولی موقعیت جہانی را کہ امروز آنہا دارا ہستند، حتیٰ نام و ہویت خود را منحصر بہ فرد دانستہ و خود را ” دیانت بہائی” می دانند و آموزہ ہا ، سنت ہا و قوانین خود را حفظ می کنند۔
بہائی گری برای نخستین بار از متن جامعہ شیعی بر آمد۔ کہ بہ عقیدہ شیعیان امام دوازدہم مہدی القایم ظاہر خواہد شد۔ بہائیان نتیجہ این باور اند و ظہور بہاء اللہ را مظہر ظہور مہدی می نامند۔ آغاز نہضت بہائی گری بعد از ظہور و بروز علی محمد باب شد۔ کہ خود را یکی از نوہ ہای پیامبر اسلام می دانست۔ بعد از سپری نمودن مکاشفہ و مراقبہ وی ادعا نمود کہ وی باب است و در را برای ظہور مسیح باز خؤاہد کرد و بہ اصطلاح مسیحیان راہ را برای مسیح موعود ہموار خواہد ساخت۔
با کمال تعجب این کہ بعد از ظہور وی مرزا حسین علی نوری یا بہاء اللہ انتخاب باب نبودہ و باب ہرگز وی را انتخاب نکردہ است۔ و این اولین اشتباہی بودہ کہ درین دین بروز نمودہ است۔ و بعضی ہا بہ این باور اند کہ برادر مرزا حسین علی نوری کہ یحیٰ صبح ازل بودہ جانشین واقعی باب بودہ است۔ و این یک شگاف بزرگی در آغاز این جنبش بوجود آورد۔ و این باعث دو پارچہ شدن این جنبش شد۔
در حال حاضر اختلافات اعتقادی این نہضت را با اعوقب بدی مواجہ ساختہ است۔ و علاوہ بر این در قرن گذشتہ خونین ترین دورہ را بہائیان پشت سر گذاشتہ اند۔
درین قران فرایند تکنولوژی وابعاد گوناگون شر منحیث نسل کشی امپراطوری ہا بروز کرد و جہان را با مرگ و عواقب بدی مواجہ ساخت۔ درین مدت ما کار ہای بی رحمانہ نازی ہای آلمان را نیز مشاہدہ کردیم۔ چون بہائیان شر را رد می کنند و وقایع تلخ تاریخی را نادیدہ می گیرند و خیلی از شر ہای تاریخ را محض اتفاقات می پندارند۔ این گونہ طرز عمل شان خیلی از واقعیت ہا را مخرب می سازد۔
علاوہ بر این باب می گوید کہ وی در دورانی ظہور کردہ کہ در واقع قرن آخر زمان پنداشتہ می شود۔ و کشت خون ہای کہ در قرن گذشتہ انجام یافتہ بر این نکتہ تحقق می بخشد کہ این پایان نکتہ نبودہ و الان ہمین مسیر را کرہ شمالی و ایران در حال حاضر دنبال می کنند و از دیکتاتوران قبلی الہام می گیرند وراہ آنہا را می پیمایند۔
عبدالبہاء کہ پسر بہاء اللہ بود، بعد از مرگش بہاء اللہ پسرش را جانشین مقرر کرد۔ در سال 1911میلادی برای نخستین بار وی در سخنرانی اش دین خود را در عصر روشن گری مطابقت داد و وی گفت کہ در دینش جنگ را متوقف می کند۔ و در این عصر نوین جہان با صلح و ثبات ادامہ خواہد یافت۔ و در نہایت انسان ہا با اہم مانند برادر زندگی خواہند کرد و از ہر نوع بروز جنگ و فساد جلو گیری خواہد شد۔ صلح جہانی نوقوع خواہد پیوست۔ ولی بعد از این نوع وعدہ ہای امن و آشتی ما شاہد دو جنگ جہانی بودیم کہ مرگبار ترین جنگ ہای این قرن بودہ نتایج سنگینی بر جامعہ نشر وارد نمودہ است۔
بنا بر این ہنگامیکہ راجع بہ این شکست ہا و جدل ہای تاریخی کتاب مقدس می گوید و مخصوصاً در کتاب تثنیہ طوری کہ می گوید حقیقت دارد ۔ این کہ کسی بیاید و خود را پیامبر می نامد و مانند عبدالبہاء جانشین پیامبر می نامد ہمچون پیشگوئی ہا واقعیت ندارد۔
این گونہ تحولات مرا بیاد زمان حضرت ارمیا می برد کہ در مورد پیامبران دروغین در کتاب تثنیہ در 18: 22 راجع بہ آن صحبت شدہ است۔ “صلح، صلح کہ ہیچ زمانی آن وجود ندارد”۔
بہر حال این مرا بہ نکتہ بعدی می برد کہ بہاء اللہ خود را مسیح می پندارد و در آیندہ آمدن مسیح دوم را نیز تحقق می بخشد و می گوید کہ پس از من مسیح دیگری نیز خواہد آمد۔ ولی در زمانی کہ وی خود را مسیح موعود می نامد نا امید کنندہ است چون این رہبر کہ در تبعید زندگی اش را سپری می کرد ہیچ نشانہ ای از مسیح در آن یافت نمی شود۔
ہم چنین در گفتار ہای بہاء اللہ آمدن مسیح دوم مشخص نیست کہ چہ زمانی خواہد آمد و ہیچ نوع پیش بینی در تعلیمات اش وجود ندارد۔ وی مانند یک انسان عادی در سال 1892 میلادی درگذشت۔ و خود او آخرین لحظات زندگی اش را پشت سلول ہای زندان سپری کرد و جہان ہیچ لمعہ ای از امید وروشنائی در وجود وی مشاہدہ نکرد۔ آمدن مسیح دوم یک زندگی عادی نیست کہ بعد از مدتی مانند شخص عادی از این جہاد درگذرد و ہیچ خبری از تغیرات مہم در جہان نباشد۔ بلکہ با آمدن مسیح یک نوع عظمت و شکوہ در جہان دیدہ می شود کہ صلح و عظمت بزرگی را بہ جامعہ بشری بہ ارمغان خواہد آورد۔
حتیٰ نامہ ہای کہ وی برای سران کشور ہای جہان نوشت ہیچ نتیجہ ای نداشتہ و بی نتیجہ بودہ است ۔
برخی اختلاف دیگر در مورد نبوت در مورد عیسی مسیح در اشعیا که با بهاءالله همراه شده است و در عین حال کاملا یک اتصال شجره نامه به عنوان مربوط به اصل و نسب حضرت بهاءالله در رابطه به ملت اسرائیل وجود دارد وہرگز نمی تواندکہ از نسل داود پادشاه در نظر گرفته شود. به همین دلیل نویسندگان انجیل سوابق، بہ عنوان وسیله ای برای اثبات اعتبار عیسی به عنوان مسیح موعود در شجره نامه به تحقق به نبوت عهد عتیق تاکید کردہ اند۔
اینکہ بہاء اللہ می گوید کہ خادم زجر کشیدہ مسیح بودہ و خود را طوری معرفی می کند کہ در بیانیہ اشعیاء 53 آمدہ است۔ اول این کہ وی بہ این باور بود کہ ہمہ رنج ہا و زحماتی کہ ما متحمل می شویم کفارہ گناہان مان است۔ کہ بر خلاف کار این جنبش در دستور ہای بہاء اللہ بیان شدہ است۔ این جنبش بہ این خیلی کم اہمیت میدہد و این نوع گناہ و شر را بعنوان ضعف انسان یاد می کند۔ ولی در کتا ب اشعیا گفتہ شدہ کہ یگانہ کسی کہ ما را از رنج ارتکاب گناہ نجات می دہد و باعث نجات ما می شود از طریق مرگ خود را قربان کردن برای گناہان بشریت است۔
اختلاف دیگری کہ در دیانت بہائی وجود دارد ریشہ داشتن وی در اسلام است۔ یعنی این نہضت ریشہ ہای در اسلام دارد کہ خیلی از منابع و افکارش با منابع و باور ہای اسلام مطابقت دارد و یکسان است۔ باور ہای بہائی مبنی بر اینکہ خداوند یکتا است ۔ راجع بہ مردان مقدس دیگری کہ باعث نجات بشریت اند ہیچ سخن واضح نگفتہ و راجع بہ خدا باوری ، نوع شرک، وحدت ، الحاد، و یکتا پرستی توضیحات لازم ندارد و با یک نوع بگو مگو ہای مواجہ است کہ عقاید این گروہ را مشخص نمی سازد۔
این بدیہی است کہ قبل از شناخت ذات و ہستی موجود نمی توان بہ طبیعیت پی برد۔ بنابراین در اصل دیانت بهائی از اتمام وحی یک تناقض را بوجود می آورد و در تلاش برای همزمان ساختن با پیروان و عقاید دیگران است۔ و با مذاہب دیگر رقابت ندارد۔
همچنین عنصر دیگری که این جنبش است را بحالت عدم توانایی می کشاند۔ موضوع زندگی پس از مرگ است۔ برای تعریف زندگی پس از مرگ فقط ہمان را می گویند که موقعیت کتاب مقدس در مورد بهشت و جهنم است در تمام این حالات از موضوعات استعاری استفادہ می کنند۔
در بهایی گری برخی از واقعیت ہا محض سایه است که در آن این موجودات روح رفتگان به نحوی وجود خود را ادامہ می دہند. با این حال کتاب مقدس ایدہ ی بیشتر از یک دیدگاه خاص در مورد زندگی پس از مرگ می دهد و این پدیده در میان مقامات پزشکی متناظر شده است ۔تصاویری کہ کتاب مقدس از بهشت و جهنم بشکل مستند بیان می کند در ایدہ ہای بہائی گری فاقد بنظر می آید۔
من راجع بہ این در وبلاگ خویش نوشتہ ام۔ نگاہ کنید بہ وبلاگ زیر
jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/

همچنین در میان بهائیان، حقیقت و راستی تطبیقی است و در عین حال حقیقت زمان فراتر می رود و لزوما نسبت به جامعه معاصر است که تعریف “چه کار می کند” را به عنوان یک نیازاساسی عاطفہ مردم می پندارد۔
آنچه امروز مسلم است۔ حقیقت این است کہ با اختصاص آن به عنوان اشتباه دیروز یا به عنوان یک اشتباه آینده هیچ کاری نمی کند۔در بہائی گردی خیلی از موضوعات معنوی و اخلاقی ہنوز روشن نیست و اغلب موضوعات مذہبی شان را از عقاید و ادیان دیگر مستعار گرفتہ اند ۔
ترکیب متضاد دیگری کہ درین جنبش مشاہدہ می شود و این جنبش آن را یکی از مشخصات ویژہ ای خود می پندارد آن مساوات مرد و زن است و نظر خاصی در مورد جایگاہ زن در جامعہ دارند۔ و در عین حال آنها قادر نیستند در بیت العدل اعظم شان از خدمات زن استفادہ کنند و تعداد رہبران نہ گانہ بیت العدل شان ہمہ مرد اندو این ایدہ آنہا یک محدودہ جہانی است۔
به طور مستقیم خدا یک ہستی موجود است که طبق تمایلات و احساسات مان ما زندگی مان را با آن ربط می دہیم۔این یک تلاش انسان است نہ یک اختراع۔ما بدنبال پیدا کردن خدا نمی رویم بلکہ ذات وی با وجود ما متصل است و دریافت آن وجود پرسش سوالاتی است کہ ہمیشہ از مذہب می شود۔
خداوند نہ تنہا یک ہدیہ آسمانی بشکل وحی بما دادہ است بلکہ با شکوہ و صمیمیت کامل تنہا پسرش را برای نجات ما فرستاد۔ و آشکار ساخت کہ ہرکسی بہ وی ایمان آورد نجات وزندگی ابدی را خواہد یافت۔ عیسی مسیح نمایندگی دقیق خدا را کرد۔ و بودن خدا را در این عالم ہستی بہ نمایش گذاشت۔ وی سمبول محبت خداوند در زندگی انسانہاست۔ وی یکی از علایم و نمایندگی نهایی از عشق فداکارانه و قهرمانانه او به عنوان قربانی عالی و بی گناه بودن بود۔ قربانی وی برای گناہان ما بود تا مارا از چنگ گناہ نجات دہد۔ مشارکت او در بشریت بعنوان بندہ بود و به منظور از بین بردن تمام گناه گناہ بشریت بود۔
شما فکر کنید،چگونه شخصی می تواند خدا را در لباس خود با گوشت و استخوان جا دہد۔وی در یک نگاہ منجی بشریت است و از سوی دیگر پسر خداوند است کہ برای نجات ما گماشتہ شدہ است۔
من به طور خلاصه توضیح دادم که شریک واقعیت است وباید این پدیدہ به عنوان گمراه کننده بودن به حداقل برسد و آن راباید صرفا یک ضعف انسان و یا نقص نہ پنداریم بلکه آن نقض را جدی پنداشتہ و جرم و جنایتی کہ ازان بر میخیزد آن را نہ تنہا بر ضد بشریت بدانیم بلکہ شورش و عصیان در برابر خالق بدانیم۔
این حایز اہمیت فراوان است و این قطب نمای اخلاقی است که توسط آن خدا قوانین آسمانی اش را بر روی لوح قلب انسان ہا ثبت نمودہ است۔ و این قلب ما است کہ توسط آن قوانین اعمال نیکو و زشت ما را تائید و یا محکوم می کند۔ نکوہش و سرزنش اعمال در ضمیر ما یک ودیعہ خداوندی است۔
خدا این ماده را به طور جدی گرفته است و من شما را تشویق می کنم کہ بہ ہمین ترتیب کار را انجام دادہ اعتماد بہ قدرت عیسیٰ مسیح داشتہ باشید۔
در نهایت این جهانی شدن دین ممکن بہ نظر می رسد ، این یک ایدہ خوب است و پاسخ خوبی بہ جناح ہای متخاصم کہ در پی جان یکدیگر اند۔ولی آیا این جنبش بہ عنوان اتحاد بر پایہ یک دین و بر اساس واقعیت استوار است؟
پس از همه ما در جہان کنونی و دنیای جدید بہ نحوی تغیراتی را مشاہدہ کردیم و پیشرفت ہای جوامع بشری در رشتہ ہای گوناگون را نیز می بینیم آیا این ہمہ پیش رفت ہا و پارادیم در دنیای جدید وضع جہان را بہتر خواہد ساخت و آموزش و پرورش ہای امروزی کہ منانی دین اند بہ عنوان شکست اخلاقی دیدہ نمی شود؟
دیدگاہ ہای انسان دوستی را کہ با کلام خدا و کتاب مقدس تفاوت دارد اگر بہ نظر عمیق مشاہدہ کنیم بہ این نکتہ می رسیم کہ کتاب مقدس تاکید بہ رسیدن والا و خدائی دارد کہ درجہ نہائی اخلاق و انسان دوستی است۔ و اگر انسان دوستی را فقط ملاک اخلاق قرار دہیم و از مذہب آن را جدا کنیم گویا با متن کتاب مقدس خیانت کردہ ایم۔
در نهایت، اگر جنبش به خودی خود دارای تناقضات داخلی مانند در آخر باید گفت کہ ادعا ہای عجیب و غریبی در این جنبش وجود دارد و دارای تناقضات داخلی می باشد۔ درین جنبش مانند گروہ ہای انشعابی دیگر بدعت ہا روز افزون ادامہ دارد و بر اساس مقررات اصلی خود پائبند بہ نظر نمی آیند۔ این جنبش ہمیشہ صحبت از صلح و آرامش جہانی می کند و دم می زند کہ صلح و امنیت را در عالم گیتی گسترش خواہند داد ولی اگر بہ تاریخچہ این جنبش یک نظر اجمالی بیاندازیم بہ این نتیجہ خواہیم رسید کہ در دوران آغاز این جنبش جنگ ہا و نا آرامی ہای شدیدی در جامعہ توسط پیروان ہمین گروہ بوقوع پیوست۔
همچنین چگونه می توان ادعای این جنبش را پزیرفت کہ در جہان مذہبی تعصب وجود ندارد و ترک تعصبات را شعار خود قرار دادہ اند۔ و برخی از موضوعات تعصب را کہ در مذہب وجود دارد باید حذف گردد چگونہ می توانند اختلاف ہای اساسی و کلی مذاہب را از بین ببرند۔ و ہمچنین اختلافاتی کہ این جنبش با مذاہب دیگر دارد چگونہ می تواند آن را جبران کند۔ برای تحمیل اینگونہ اہداف باید از تبعیض استفادہ کرد و باید کثرت گرا بود۔ برای حل و فصل عقاید متناقض و مخالف باید تنش را طوری حل وفصل کرد کہ عقاید دیگران را بہ اندازہ کافی رد کرد و خود باید یکطرفہ قضاوت کرد۔ اینگونہ قضاوت ہای یک جانبہ یکی از شاخص ہای جنبش بہائی است۔
این سازمان سعی کردہ خود را بہ آرمان ہای انسان برساند و در فلسفہ از مدینہ فاضلہ ای کہ صحبت شدہ اینہای سعی می کند آن را تحقق بخشند۔ درین سازمان ہمہ آرمان ہای بشری ستودہ شدہ است اما سوال این است کہ آیا می شود بہ آن ہمہ آرمان ہا دست یافت؟ این ہا از پلیت فورم برابری اجتماعی و صلح استفادہ می کنند۔ اینہا تا کنون با آنہمہ ادعا ہای بلند و عالی ہنوز موفق نشدہ اند اندکی تغیر در جامعہ بشری آورند۔ آنہا این ہمہ آرمان ہای بشری را بعنوان یک شعار استفادہ می کنند و ہنوز در جامعہ خود نیز نتوانستہ اند آن را بصورت کامل پیادہ کنند۔
با اینگونہ شعار ہا و الگو سازی ہا انسان در نہایت با نا امیدی مواجہ خواہد شد۔ آنہای کہ آرمان شان را در جہان متحد و بدون دخالت الہی جستجو می کنند برای آنہا منجر بہ نا امیدی خواہشد شد۔ داشتن یک باغ مجلل و زیبا درمیان کانون سیاسی و مذہبی مانند اسرائیل بہ این معنی نیست کہ این باغ زیبا و آراستہ باغ عدن خواہد شد و توسط آن نجات جامعہ ممکن خواہشد شد۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

منابع عقاید بہائیان

فارسی –Persian Farsi

Bahá’í Faith

Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”

AMG’s World Religions and Cults, AMG Publishers, Chattanooga, Tennessee

“Reprinted by permission. “(Nelson’s Illustrated Guide to Religions), James A. Beverley, 2009,Thomas Nelson Inc. Nashville, Tennessee. All rights reserved.”

Find It Quick Handbook on Cults and New Religions

Copyright © 2005 by Ron Rhodes

Published by Harvest House Publishers

Eugene, Oregon 97402

Used by Permission.

منابع عقاید بہائیان

Tuesday, April 7th, 2015

کتاب مقدس

چہار قوانین روحانی

فیلم مسیح

انجیل با ضبط صدا

مراسم پاکی و طہارت

Tuesday, April 7th, 2015

زمانی که شما بہ بسیاری از ادیان بزرگ جهان نگاه کنید، درآن مشاہدہ خواہید کرد کہ نوعی از مراسم پاکی و طہارت در زندگی طبیعی و معمولی آنہا وجود دارد۔ در روز ہای معمول ما با حوادث و وقایع روزمرہ مواجہ می شویم کہ دران باقاعدگی زنان، خواب، تماس ہای جنسی، بیہوشی، انتشار خون ، انزال منی، استفراغ و بیماری وغیرہ پیش می آید۔
در بعضی از مذاہب این گونہ طہارت با وضو و آب انجام می گیرد و لی در بعضی مانند عقیدہ بہائی تمام بدن را زیر آب فرو می برند۔
برای یہودیان این مراسم طہارت شامل شستن دست و روست۔ برای مسلمان ہا وضو بخشی از طہارت است و برای ہندو ہا فرو رفتن در دریای گنگنا و جمنا طہارت محسوب می شود۔
اگر چه این ادیان آراء وسیعی با تفاوت ہای اساسی دارند و برای طہارت از آب استفادہ می کنند و برای پاک سازی بدن آب یگانہ عنصری است کہ بدن را از ہر نوع کثافت مادی و معنوی پاک می کند۔ برای پاک سازی چرا از آب استفادہ می شود۔ این برای وجود خیلی مہم پنداشتہ می شود۔ اگر برای شما برای پاکی بدن چندین انواع از اشیاء پیشنہاد گردد شما بی درنگ آب را ترجیح خواہید داد۔
این کار بہ گفتہ ضرب المثل قدیمی کہ نظافت جزو ایمان محسوب می شود خیلی جدی و لازم پنداشتہ می شود۔ با این حال گفتہ می شود کہ اینگونہ اعمال با امور فزیکی و مادی رابطہ دارد و نیاز بہ فعالیت ہای مداوم و مشابہ دارد۔ و برای پاک کاری ہمیشہ یک نوع حس را بہ انسان می بخشد کہ شامل عادات روزمرہ وی می شود۔انسان در زندگی اش ہموارہ احساس می کند کہ برای تقدس نیاز بہ پاکی دارد اینگونہ پاکی و رسیدن بہ یک نوع تقدس در انسان شایستگی را ایجاد می کند و انسان سعی می کند بی اخلاقی را از خود زدودہ بسوی کمال و سعادت بپیوندد۔
بنابراین به نظر می رسد فقط این لازم نیست کہ بہ طور کامل پاکی فزیکی مد نظر گرفتہ شود۔ و نمی توان بہ طور کامل برخی از جنبہ ہای نظافت را بصورت دقیق و کامل رعایت نمودہ و یا بعضی از عناوین را ترک نمودہ مطہر ساخت بلکہ مہم پاک بودن قلب انسان است کہ ماہیت انسان را تشکیل می دھد۔
به هر حال برخی از مزایای واقعی وجود دارد کہ اینگونہ مزایا بہ حمام کردن و شست و شو حل می گردد۔ اما برای دو جنبہ خارجی و داخلی یعنی بدنی و معنوی یک ارتباط عملی از طریق عادات و خصلت ہا قائم می شود۔ طہارت و پاکیزگی نہ تنہا مربوط بہ بہداشت فزیکی می شود بلکہ بہ نظر می آید کہ روح کہ غیر مادی است و جاودان است و توسط آن انسان روحانی خواندہ می شود برای این روح نیز پاکی و طہارت لازم است۔ کہ باید از طریق روش ہا مان افزودہ شود و تطہیر گردد۔پاکی بدنی مربوط بہ پاکیزگی پوست انسان و بہداشت صحی می باشدکہ نیاز بہ شستشو بدن دارد و این عمل پہوستہ و ہموارہ انجام می یابد۔ علاوہ برین عنصری دیگری کہ عنصرمعنوی انسان را تشکیل می دھد و مربوط بہ قلب انسان می باشد، آن نیز نیاز بہ پاکی و طہارت دارد۔
راجع بہ این عمل رابی یشوا ھمراھان یہودی خویش را چنین مخاطب می کند۔
متی 15: 117،11،2-20
در این وقت گروھی از فریسی ہا و علمای دین یہود از اورشیلم پیش عیسی آمدہ از او پرسیدند:  چرا شاگردان تو آداب و رسومی را کہ از پدران ما بہ ما رسیدہ است، نادیدہ می گیرند و پیش از خوردن غذا دست ہای خود را نمی شویند؟
انسان بوسیلہ آنچہ می خورد و می نوشد نجس نمی شود۔ بلکہ آن چیزی کہ از دھن او بیرون می آید ، او را نجس می سازد”۔
 آیا نمی فہمید کہ ھر چہ از راہ دھن وارد بدن شود بہ معدہ می رود و پس از آن بہ مبرز ریختہ می شود؟ 18 اما چیزہای کہ از دھن بیرون می آید از دل سرچشمہ می گیرد و آن ہا است کہ آدمی را نجس می کند۔ 19 زیرا افکار پلید، قتل ، زنا، فسق، دزدی، شہادت دروغ و تھمت از دل سرچشمہ می گیرند۔ 20 و اینہا است چیزہای کہ آدمی را نجس می سازند نہ نشستن دست ھا پیش از غذآ
غیر از کثافت بدن جنبہ دیگری نیز در انسان نہفتہ است کہ بہ سوی آن انسان باید توجہ عمیق داشتہ باشد۔ گناہ و شکست اخلاقی کہ پاکی روح را از بین می برد و انسان را بسوی تنزل می برد ، ترک آن باعث پاکیزگی روح و ماہیت انسان می گردد۔ این یک نمایش نامہ شکسپئر را بہ یاد می آورد کہ دران خانم مکبت فریاد می زند ” ازین نقطہ خارج شو” کہ وی می خواھد پس از مرگ شاہ دنکن از دست ھای خود گناہ خون آشام را پاک کند۔
در برخی با انجام دادن مراسم پاکی و نظافت از طریق اقدامات انفرادی یک راہ غیر مستقیم باز می شود کہ آشکارا بہ رسمیت شناختہ می شود۔ اعتراف بہ بی اخلاقی و پاک ساختن راہ باعث می شود کہ انسان از این گونہ کثافت ہا دور شود۔ یعنی اگر انسان خودش اعتراف بکند کہ وی عامل گناہ شدہ و گناہ را بعنوان گناہ بپذیرد دران صورت بہ یک نتیجہ خواھد رسید۔ انسان توانائی و صلاحیت آن را دارد کہ در معاملات روزمرہ اش از روش ھای پاکی استفادہ کند و ہر نوع کثافت کہ در کار وحرفہ اش پیدا می شود از آن دوری جستہ یک راہ صاف و بی آلایش را ادامہ دھد۔ باز ہم بہ عقیدہ من انسان دارای نا توانی ہای مرموز است کہ نمی تواند بعضی از مراسم را با اختیار و نیروی خود انجام دہد و انسان کہ دارای تونائی ھای محدود می باشد و توسط تقوا و آگاہی مراسم عبادی را کاملاً نمی تواند انجام دھد و راہی کہ بہ روی وی باز است عمل توبہ است کہ تا حدی برای جبران ساختن اشتباھات اش بہ وی دلجویی می بخشد۔ انسان ہموارہ توسط روش ھای مختلف سعی می کند بہ اعمال خود دلجوئی دھد و ممکن است بہ نحوی از وضعیت موجود تبریہ نمودہ وضعیت و حالت خود را بہ نحوی تغیر دھد۔ یگانہ پاکی پاکی قلب است کہ روح آدمی را از ہر نوع کثافت مصئون نگہ می دارد و در گذشتہ و آیندہ در ھر دو حال بہ انسان یک نوع امید و ایجاب می بخشد۔ این قطعی و حتمی است کہ درھمہ انسان ہا شخصیت ہای متفاوتی نہفتہ است ۔ و یگانہ چیزی کہ شخصیت انسان را پاک می سازد و تفاوت ھا را از بین می برد حس مقدس بودن ذات خداوند در قلب انسان است۔ کہ با حل و فصل آن توجہ باید شد۔ یک قضاوت باید در کار کرد ھای انفرادی شخص موجود باشد کہ ہر نوع کاری را کہ انجام می دھد آن را با خوشنودی و یا رضامندی خداوند مقایسہ کند و بعدا ً بسوی انجام آن اقدام کند۔
رومیان 2: 14-16
 ھر گاہ غیر یہودیان کہ دارای شریعت نیستند ، احکام شریعت را بطبیعتاً انجام می دھند۔ معلوم است کہ شریعت آنہا خود شان اند۔ با وجود اینکہ شریعت کتبی ندارند 15 رفتار شان نشان می دھد کہ مقررات شریعت در قلب ھای شان نوشتہ شدہ است و وجدان ھای شان نیز بہ درستی این را تائید می کند۔ زیرا افکار شان یا آنہا را ملامت می کند و یا از آن ھا دفاع می نماید۔ 16 مطابق بشارتی کہ من می دھم در روزی کہ خدا بہ وسیلہ عیسی مسیح ھمہ افکار پنھانی دل ھای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواھد گرفت۔ 
انسان تلاش کرده است برای مقابله با این تنش در تشکیل توھم یا ایجاد یک گفت و گو مذهبی بہ عنوان یک ایدئولوژی و راہ حلی برای رسیدن بہ یک دیدگاہ روشن را پیدا کند۔ یک نوع بیماری روانی کہ دشمنی با خدا بودن است و انسان خیلی بہ سادگی گرفتار این گونہ فریب می شود و نیاز بہ ترک خدا را در وجودش پیدا می کند و لی دین مانند یک شاہراہ و یا خیابانی است کہ ہمہ این مسیر را پیمودہ و می پیمایند۔ ولی عدہ ای کہ از ایدہ ہای ضعیف مانند روان شناس معروف فروید و فانتزی افکار شان نشئہ می گیرد زود فریب آن را خوردہ بہ بی راہہ می روند۔ بنابراین جالب توجه است کہ انسان در ہر صورت یک روش آگاھانہ را در مورد خالق خود اتخاذ نمودہ و می نماید۔
درین ضمن می خواھم برای حل و فصل این معضلہ یک راہ حلی را پیشنہاد کنم کہ برخلاف سایر عبارات مسیحی چگونہ شخص مسیح در زندگی عادی بشر اثر میگذارد۔ انسان ہموارہ در تلاش پیدا کردن خدا بودہ و روش ھای متفاوتی را درین ضمن پیمودہ است۔ ولی اینجا کار مسیح روشی برای رسیدن بہ خدا نیست بلکہ رابطہ انسان را با خدا استوار کردن است۔ باید برای رابطہ پیدا کردن با خدا دنبال انسانیت رفت۔ برای ہمین گفتہ می شود کہ در انسان نقاط ضعف بہ سزای وجود دارد ولی توانائی ہای شخصی انسنا در پاکیزگی و خلوص نہفتہ است۔ درین ضمن لطف رایگان خداوند شامل حال بندگان می باشد کہ یک ھدیہ ای خداوندی پنداشتہ می شود۔
تیتوس 3: 5
 او ما را نجات داد۔اما این نجات بخاطر اعمال نیکوئی کہ ما کردیم نبود، بلکہ بہ سبب رحمت او و از راہ شستشویی بود کہ بہ وسیلہ آن، روح القدس بہ ما تولد تازہ و زندگی تازہ بخشید۔
رومیان 6: 23
 زیرا مزد گناہ مرگ است۔اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است۔

افسسیان 2: 8-9
زیرا بہ سبب فیض خداست کہ شما از راہ ایمان نجات یافتہ اید و این کار شما نیست بلکہ بخشش خداست۔ 9 این نجات نتیجہ اعمال شما نیست، پس ہیچ دلیلی وجود ندارد کہ کسی بہ خود فخر کند۔
یوحنا اول 1 : 7
 زیرا شریعت بہ وسیلہ موسی آغاز شد۔ اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد۔ 
یوحنا اول 1 : 9
 آن نور واقعی کہ ہمہ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن بہ دنیا بود۔
شاید شما باور نکنید کہ بین مسیحیت و ادیان دیگر تفاوتی وجود داشتہ باشد کہ در ضمن تعمید با آب بیان شدہ است۔ یا پاک سازی توسط غسل تعمید را شاید بعضی ھا مورد ایراد قرار دھند، اما من می خواھم کہ شما درین ضمن با من توافق کنید کہ برخی از موضوعات طہارت در ادیان مختلف شاید ہمانند و یکسان باشند۔ این عمل غسل تعمید فقط عمل شستشو نیست و نہ خود را با کلیسا معرفی کردن بلکہ ازین فرا تر عملی است کہ انسان را از نجاست نجات می دھد۔ غسل تعمید بہ عنوان یک اصل و اساس ایمانی یک عمل درست پنداشتہ می شود۔ در وحلہ اول این یک نوع سمبول و یا نمادی است کہ نشان گر قدرت موثر و پاک کنندہ را نشان می دھد، این عمل کاملاً دارای ارزش است و با زندگی کردن در مسیح یک عمل لازم پنداشتہ می شود۔ این عمل را برای مومنان بہ این وجہ انتخاب کردہ کہ مومنان در خدمت روح القدس شخصیت خود را تغییر دھند و بعد از یک عمل باز سازی این روش یک تحول درونی را در وجود انسان بہ ارمغان می آورد۔ این عمل تعمید فقط عملی نیست کہ ترکیب عناصر آکسیجن و ھیدروجن با ھم وصل شدہ و بدن انسان را پاک می کند بلکہ این بمعنی زندگی کردن در مسیح و زندگی در آب زندہ (ذات مسیح) و روح القدس است۔ این یک نوع نمایش و یا نمادی ہست کہ نشان گر شہادت ایمان است۔ فرو رفتن در آب و سر بیرون آوردن بہ این معنی است کہ انسانی کہ قبلاً وجود داشتہ ھنگام تعمید زیر آب رفتہ و مردہ و این آب کہ آب زندہ است بہ وی یک زندگی دوبارہ و زندگی تازہ بخشیدہ واین زندگی تازہ زندگی در مسیح نامیدہ می شود۔ این عمل تعمید و آب شہادت ایمان یک مومن شمردہ می شود۔
آب کہ علامت زندگی است و مسیح مانند آب است کہ بہ انسان ہا زندگی دوبارہ می بخشد و آنہای کہ در کثرت گناہ مردہ اند با غسل تعمید و ایمان آوردن بہ مسیح یک زندگی نوین را میابند۔ فقط با آب و غسل زندگی بدست نمی آید بلکہ نجات و روح القدس یک ھدیہ ای خداوندی می باشد کہ با تولد تازہ یک شخص دوبارہ با پاکیزگی و طہارت بہ این دنیا می آید و بقیہ اندگی اش را طبق فرمودات مسیح می گذراند۔ پس ازین عمل انسان از طریق مسیح و روح القدس زندگی دوبارہ می یابد و بہ این طریق شروع می کند زندگی اش را و ہمہ فعالیت ہایش طبق مقررات خداوند سپری می گردد۔
منظور مان از تولد دیگر و یا تولد دوبارہ این نیست کہ طوری کہ ہندو ہا و یا بودائی ھا عقیدہ دارند بلکہ منظور مان زندگی در مسیح و روح القدس یک نوع پاسخگویی بہ ایمان تازہ می باشد و این زندگی تازہ بہ معنی نجات در شخص مسیح می باشد۔
کتاب مقدس تشبیه این واقعیت را برای آیندہ اسرائیل بہ شکل ذیل بیان می کند کہ پیامبر عبری حزقیال 36: 2527 طوری گفتہ است
 شما را از بین اقوام و کشور ھای دیگر جمع می کنم و بہ وطن خود تان می آورم۔26۔ بر شما آب پاک را می پاشم و شما را از ھمہ نجاسات و آلودگی ھا و بت پرستی پاک می سازم۔ 27۔ دل نوی بہ شما می بخشم و روح تازہ ای را در وجود تان قرار می دھم ۔سل سنگی و نامطیع را از شما دور کردہ، در عوض دل نرم و مطیع بہ شما می دھم۔
یوحنا 7: 3739
 در آخرین روز کہ مہم ترین روز عید بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت:  اگر کسی تشنہ است پیش من بیاید و بنوشد۔ 38 چنانکہ کلام خدا می فرماید: نہر ھای آب زندہ از درون آن کسی کہ بہ من ایمان بیاورد جاری خواھد گشت۔ 39 این سخنان را در بارہ روح القدس، کہ بہ مومنین او دادہ خواھد شد، گفت و چون ھنوز عیسی جلال نیافتہ بود ، روح القدس عطا نشدہ بود۔ 
یهودیان عہد عتیق در وظایف مذہبی و تشریفاتی شان در بہترین حالت از خدای خود راضی بودند۔ اما طوری کہ در عبرانیان 10 آمدہ این تنہا علامت پاکسازی یک بار در مسیح نیست بلکہ این عمل زندگی کردن در ” قربانی شدن برہ خدا” است کہ در طول عمر انجام میابد و انسان را از گناہان دور نگہ می دارد۔ اینکہ در مورد یہودیان می گویند کہ آنہا پس ازین نیازی بہ قربانی ، شریعت و نماز ندارند و روزہ و دیگر اعمال دینی شان کافی است اینگونہ افکار انکار از واقعیت ھای است کہ بہ وضوح در تورات بیان شدہ است اینگونہ عمل نقض مقررات و عصیان علیہ کتاب تورات می باشد۔
لاویان 11:17
زیرا کہ زندگی ھر موجودی در خون اوست و من خون را برای شما دادم تا برای کفارہ جانہای تان بر قربان گاہ بپاشید وھمین خون است کہ برای جان ھای مردم کفارہ می کند۔
مهم نیست که چگونه بسیاری از برای تان آنچہ لازم است مہم نیست کہ چگونہ آن را انجام دادہ اید بلکہ لازم این است کہ تا چہ اندازہ از گناھان خود دوری جستہ اید و رحمت خدا را توسط مسیح در اشعیا 53 یافتہ اید۔

به همین منوال بہ دوستان مسلمان ام می گویم کہ انکار از مرگ عیسیٰ مسیح اند۔ عیسی مسیح کہ یکی از جانشین ہای باشکوہ نوع ابراھیمی بود و خدماتی انجام دادہ کہ مناسب اھداف اش بود۔ وی رہبر باشکوہی بود کہ برای گناہان مان مصلوب شد و کفارہ داد۔ عبری 2: 918, 12: 2.
مصلوب شدن عیسی مسیح و اسلام
در پایان عیسی مسیح می تواند کہ بہ شما آب زندگی ببخشد و بطور کامل روح شما را تازگی، فرحت و شادمانی بخشد۔ حتیٰ پدر آسمانی مان می تواند شما را از این آب جرعہ ای نوشیدن رہنمائی کند ولی نمی خواھد خود تان ازان آب بنوشید۔ در آخر من شما دوستان را تشویق می نمایم کہ مانند آن زن سامری با خیلی سادگی استدعای این آب زندگی را بکنید۔ لازم است کہ برای رفع تشنگی معنوی و روحانی شما این کار آمد باشد و شما از ادیان و مذاہب دروغین دوری جستہ و از ہر نوع فرقہ و فلسفہ ای کہ مبنی بر کذب می باشد را ترک نمودہ تشنگی خود را توسط آن سیراب کنید۔ و برای این سیرابی از آن آب زندگی بپرسید (طلب کنید)۔
یوحنا 4: 10، 13-14
عیسی به او جواب داد: “اگر شما هدیه ای خداوند را می دانستید و از وی می خواستید کہ بہ من آب نوشیدنی بدہیدو شما از وی می پرسیدید و بہ شما گفتہ می شد کہ ازان آب زندگی بہ شما دادہ شدہ است۔” 13 عیسی مسیح گفت: ” ہر کسی کہ این آب زندگی را بنوشد وی بار دیگر مکرر تشنہ خواھد شد۔ 14 و ھر کہ آن آبی را بنوشد کہ من بہ آن می بخشم ھرگز دوبارہ تشنہ نخواھد شد۔ آبی کہ من بہ او می بخشم در روح و جسم وی بہ یک چشمہ جاری تبدیل خواھد شد کہ زندگی ابدی بہ وی خواھد بخشید۔ 
درآخر عیسی مسیح شما را دعوت می کند۔
متی۔ 11: 28-30
 پدر ہمہ چیز را بہ من سپردہ است۔ و ھیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد وھیچ کس پدر را نمی شناسد بجز پسر و کسانی کہ پسر بخواھد پدر را بہ ایشان بشناساند 28۔ ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من بہ شما آرامی خواھم داد۔ 29۔ یوغ مرا بر خود گیرید و از منن تعلیم یابید۔ زیرا من نرم دل و فروتن ھستم و جان ہای شما آرامی خواھد یافت، 30 زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Ritual cleansing and purification