मुस्लिम र इस्लामी संसाधनहरू

बाइबल

Nepali Bible New Testament

Audio New Testament

 

 

चार आत्मिक नियमहरु

www.4laws.com/laws/downloads/NepEng4s.pdf

 

 

येशुको चलचित्र

Jesus Film: view in Nepali

Leave a Reply