అన్ని మార్గాలు దేవుని వద్దకే చేరుతాయి

దేవుడు ఒకే సారూప్యత మరియు సాధారణతను కలిగియుండి అన్ని మతాల తత్వాలు మరియు ఆచరణలు ఒకే వర్గం క్రిందకు వస్తాయని కొందరు అనుకుంటుంటారు. ఇంకా ఈ ఉపరితలం అతి విశ్వాసంతో నిండిన విభిన్న మతతత్వ ధోరణుల నీరు గుండా ఓడ నడిపించబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ నిర్లక్ష్యం వైఖరి కేవలం మోసపూరితమైన విధ్వంసతో నిండిన ఒక మంచు కొండ యొక్క కొనను చూపుతుంది, ఐతే ఈ ఆబద్ద ఉపరితలం వారికాళ్ళ క్రిందనే ఉండి ఓడను ముంచేస్తున్న ఒక ప్రయాణికుడు ఎప్పటికీ సురక్షితమైన హారబరుకి చేరుకోలేక విచారిస్తూ ఉంటాడు, ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, తప్పుడు సంకేతంతో నిండిన భద్రత భావన ఆ ప్రయాణికున్ని క్రిందకు లాగి పడేస్తుంది కాని అది ఎన్నటికీ నాశనంచేయబడదు.

చాలావరకు ఈ మతపరమైన వైశ్విక దృష్టికోణాలు అత్యంత విపరీతమైనవి మరియు విపరీతపరిణామాలు సృష్టంచేవిగా ఉండి, అంత సులభంగా గుర్తించగలిగేవి కావు కనుక అనేక మంది వాటిని గుర్తించడంలో విఫలమౌతూ ఉంటారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క మతం/మతవిశ్వాసాలు తూలనాత్మకంగా ఒక సోనార్ పరిమిత వీక్షణ మరియు పరిధి గుండా ప్రమాదం సూచించే దాని నిజమైన ఆకారం మరియు రూపం చూసి వాటి గణణీయమైన తేడాలను ఎంచుకుంటూ చేసిన అధ్యయంలాగా ఈ రకమైన పరిజ్ఞానం లభిస్తుంది.

ఒక హిందూ/హైందవుడు ఈ రకమైన వైరుధ్యాన్ని వారి మతత్వంతో పొల్చినప్పుడు అంత సమస్యగా అనిపించడంలేదని అంటారు ఐతే రాడిల్ జాతీయవాద హిందువులు ఇతర మత ఉద్యమాల పట్ల విపరీతదోరణి కలిగియుండి తూర్పు గురువులు తరుచుగా పాశ్చాత్యులను వారి తత్వంవైపు మల్లించుటకు ఆసక్తి కనబరుస్తూ వారి దైనందిన జీవితంలో ప్రతిబింబించే సిద్ధాంతం మరియు భావజాలాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వర్తింపజేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు కాని చర్చకు దిగి రారు .

ఆచరణాత్మకంగా చెప్పాలంటే ఈఆలోచన మొత్తంగా బహుశ గతంతోని పోటీతత్వంతో నిండిన బహుదేవతా రాధన సమస్య పరిస్కార మార్గాన్వేషనకు మరియు ఈ మార్గాల మధ్య గల వ్యత్యాసాలకు వారధిగా ఈ ఆలోచన ఉండవచ్చు జీవిత రహదారి విస్తృతం కాబట్టి ఏదిఏమైనా ఈ కఠిన మనస్తత్వం సర్వమతాల నాయకత్వ శిఖరం నుండి క్రిందకు పడద్రోస్తుంది.

ఏమైనప్పటికీ కొందరు గ్రుడ్డివాని సాదృశ్యాన్ని ఉపయోగించడానికి పూనుకుంటారు మరియు ఏనుగు ఆలోచన దేవునికి సంబందించి ఉంటుంది కనుక దేవుడు అనే అంశం అందరి మధ్య సర్వసాధారణ అంశంగా ఉంటుంది కాని ఒక కఠిన మనస్తత్వంతో నిండిన మనిషి ఎల్లప్పుడు నిజాయితీ సహసంబంధ అంశంలోకి తీసుకురాలేడు.

ఎందుకంటే వివరించబడున్న దేవున్ని చూస్తున్నానన్న గ్రుడ్డివాని వాదనలు అతను అబద్దమాడుతున్నాడని గాని లేక మోసగిస్తున్నాడని గాని అర్ధంకాదు గాని ఈ రకమైన అంశీయవాదం ఒకని ప్రేరణామాత్మక అవగాహణ వాని స్వీయ ప్రయోజనాల ప్రబావం వివిధ కారణాల చేత తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది ఒక మతపరమైన గురువు, స్వామి మరియు యోగి అనుసరిస్తున్న మార్గం ఆచరించతగినదిగా ఉండవచ్చు. ఐతే వారు నిజంగా దేవునితో సంబంధం కలిగియున్నారని ఏవరికి చెప్పడానికి వారి సొంత పోలికలో మరియు వారి విగ్రసంబంధమైన కోరికల కనుగుణంగా కనిపెట్టిన సృజనాత్మక మరియు ఊహాత్మక ప్రక్రియకు అనుగుణంగా దేవున్ని రూపొందించారు. యేసు ఈ అంశాల విషయమై హెచ్చరిస్తూ అబద్ద ప్రవక్తలు లేక గ్రుడ్డి గురువులు ఉంటారు వారు ఇద్దరూ త్రోవతప్పివారై ఉంటారు..

ఈ విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుందో చూద్దాం

మత్తయి 24:24

24అబద్ధపు క్రీస్తులును అబద్ధపు ప్రవక్తలును వచ్చి, సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపరచు టకై గొప్ప సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను కనబరచెదరు.

రోమా 1:18-23

18దుర్నీతిచేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యులయొక్క సమస్త భక్తిహీనతమీదను, దర్నీతిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచున్నది. 19 ఎందు కనగా దేవునిగూర్చి తెలియ శక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విశదమైయున్నది; దేవుడు అది వారికి విశదపర చెను. 20 ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై యున్నారు. 21 మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచ లేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపనులేదు గాని తమ వాద ములయందు వ్యర్థులైరి. 22 వారి అవివేకహృదయము అంధ కారమయమాయెను; తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనుచు బుద్ధిహీనులైరి. 23 వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుష్యులయొక్కయు, పక్షులయొక్కయు, చతుష్పాద జంతువులయొక్కయు, పురుగులయొక్కయు, ప్రతిమాస్వరూపముగా మార్చిరి.

చివరగా దేవుని గూర్చిన అన్ని సిద్ధాంతాలు సమాన దృక్కోణంలో ఉన్నాయని మరియు ఏదీ సరైన దృష్టికోణం కాదని అభిప్రాయపడుతూ ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని సమానంగా భావించినప్పటికీ అన్ని సిద్ధాంతాల పట్ల వారి దృష్టికోణం ఖండించేదిగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా ప్రతి వ్యక్తీకరణ హిందువుగా వారి విలువలు ప్రత్యేకమైన మరియు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఉంటుంది, ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రతి వ్యక్తీకరణ ఒక అధికమొత్తం నుండి ఒక చిన్న లేశంగా ఉండి హిందూ అనే విలువ వారి ప్రత్యేకతను మరియు ప్రాముఖ్యతను ఎంచుకొని నడుస్తారు లేదంటే వారు ఇతర మతసంబంధమైన గుంపులు లేక ఇతర మతసంబంధకాని వారి దేవుని యొక్క ప్రత్యేక అనుభవాల వ్యక్తులు ఇందులో చేరడానికి వారికి ఏరకమైన అభ్యంతరాలు కనిపించబోవు. ఇంకా చెప్పాలంటే మనందరం కొంచెం సత్యాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉన్నాము, ఐతే వారు పొందిన ప్రోత్సాహం చివరికి మరియు అంతిమంగా వారు ఫలించడానికి తగినంత సమాచారం కలిగియన్నారు అదే ఖచ్చితమైన సత్యం.

అంతిమంగా వివిధ రకాలా నమ్మకాలు లేక వాటి సిధ్ధాంతాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి లేక ప్రతి నమ్మకం ఒక సమానమైన విలువలను కలిగి ఉంటుందని నిరూపించబడింది. ఐతే మత సమన్వయం అనేది ఒక అంశం, అది సాపేక్షవాదం, ఏకతత్వవాదం మరియు సార్వత్రికవాదం ఇతరవాటిన్నింటికంటే వైరుధ్యాన్ని కనబరుస్తుంది. ఓర్పు అనేది మంచిదే కాని ప్రామాణిక సత్యాన్ని భర్తీ చేయలేదు మరియు దేవుని చేరడానికి అక్కడ అనేక మార్గాలు లేక అంగీకార యోగ్యమైన దారులున్నట్లు తెలియజేస్తుంది. ఐతే ఓర్పు అన్ని అంశాలకు ప్రామాణికం కాలేదు కాని, వాస్తవం ఏమిటంటే ఓర్పు మరియు ప్రేమ మాటలలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది.

అంతిమంగా,బైబిలు ప్రకారం మాట్లాడితే రెండు మార్గాలు కలవు అవి ఒకదానికొకటి వైరుధ్యమైనవి. ఒకటి విశాలమైనది (అనేక) అది నాశనానికి తీసుకుపోతుంది, రెండవది ఇరుకు మార్గం (ఒకటి) అది నిత్యజీవానికి పోతుంది. మనందరికి నడవడానికి కాళ్ళు ఇవ్వబడ్డాయి అదేవిధంగా ప్రయాణించడానికి ఒక మార్గాం మరియు ఒక ఎంపిక కూడా ఇవ్వబడింది. అన్నీ మార్గాలను కలిపే విశాల మార్గాన్ని ఎన్నుకోవడమో లేక ధైర్యంగా నిత్యజీవానికి తీసుకెళ్ళే ఇరుకైన మార్గాన్ని కోరుకోవడమో అనేది నీకు ఒక సవాలుగా ఉంటుంది? యేసు చెప్పాడు నేనే మార్గం, సత్యం, జీవం నాద్వారా తప్ప తండ్రి వద్దకు ఎవడును రానేరడు.

చివరగా నీవు గ్రుడ్డిగా సత్యాన్ని తెలుసుకోమని దేవుడు నిన్ను వదిలివేయక ఆయనను తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షత ద్వారా నీ నేత్రాలను తెరచి ఆయనను నీపూర్ణహృదయంతో తెలుసుకొవడానికి అవకాశం కలుగుజేస్తాడు .

మత్తయి 11:28-30

28 ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. 29 నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును. 30ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలిక గాను ఉన్నవి.

 

హిందూ(హైందవ) వనరులు

తెలుగు-Telugu

All Paths Lead to God

Leave a Reply