హిందూ(హైందవ) వనరులు

రవి జకర్యాస్ (పూర్వము ఒక హిందు)

www.rzim.org/resources.aspx

ఇది యేసును స్వీకరించిన ఒక సనాతన బ్రాహ్మణ వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యం

www.youtube.com/watch?v=UbToQCbZOOo

 

బైబిలు

 

నాలుగు ఆత్మీయ సూత్రాలు

 

యేసు సినిమా

Leave a Reply