ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെന്നുളള മിഥ്യാ ബോധം

ഒരു പഴയ ആപ്തവാക്യം, അതായത് ദൈവം എല്ലാമാണെന്നും എല്ലാം ദൈവമാണെന്നുമുളള സങ്കല്പം അതായത് മൂന്ന് പടവീരന്മരുടെ സാഹോദര്യം വിശദമാക്കുന്നത്പോലെ “എല്ലാം ഒന്നിലാണെന്നും ഒന്ന് എല്ലാറ്റിലുമാണെന്നതും” കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാവുന്ന തരത്തിലുളള വ്യക്തമായ ആത്യാത്മീകത, പ്രായോഗികമായും അടിസ്ഥാനപരമായും കുറവുകളുളളതുപോലെയാണ് അനുരംഞ്ജിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തത്വസംഹിതകളും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പല തലങ്ങളും. സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവത്തിന് വൈരുദ്ധ്യമായോ വികടിച്ചോ, വിഭിന്നമോയ ആയിരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നതാണ്? ഇതുകൂടാതെ അറിവില്ലായ്മയുടെ മിഥ്യാ ബോധത്തിൽനിന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഛിദ്രമായി തുടങ്ങുന്ന ആനൈക്യത്തിൽ നിന്നാണോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ വേണ്ടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മിഥ്യയായി മാറിയത്? അതായത് ദൈവം എന്തിനെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ദൈവമല്ല എല്ലാം.
അതുപോലെ യോജ്യതയില്ലായ്മ വീണ്ടും യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസാരയുടെ ചാക്രിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിടർകുറവായി മാറാനാണ് സാധ്യത. ഇതുകൂടാതെ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം താത്കാലികവും മിഥ്യാബോധത്തന്‍റെ നിലനില്പിനെ നിലനില്പിന്‍റെ ഐക്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുമോ? മോശമായി പെരുമാറുന്നവരോട് ഔദാര്യപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നത് ഹൈന്ദവർക്കിടയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധാത്മകതയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നതിൽ നിന്നും, ദൈവം ചെറുതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നാഗരിക സമൂഹത്തിന്‍റെ സംബാവനകൾ മോശമായ പ്രവൃത്തികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിന്‍റെ പ്രവൃത്തികളും മദർ തെരേസയുടെ വാക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രണ്ടും അനീതിക്കെതിരെയുളള നേരിന്‍റെ മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നല്ലോ? ഏതെങ്കിലും ലോകമോ സമൂഹമോ നല്ലനടപ്പിന്‍റെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ നിയമസംഹിതകളില്ലാതെ അരാചകത്വ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? അവസാനമായി ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം മോശമായി നടക്കുന്നവരാണെന്നു ഞാൻ പറയില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ദൃഢമായ നിയമ സംഹിതകലോ മറ്റോ ഇല്ലാ എന്നതും മാത്രമല്ല അവർ അയഥാർത്ഥത്തിലോ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം അവർ പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന വിശ്വാസക്കാർ നിയമങ്ങളേയും കാരണങ്ങളേയും ഉൾക്കൊളളില്ല അതായത് ഏ യും ഏ ഇല്ലായ്മയും പറയുന്നതുപോലെ വ്യത്യസങ്ങൾ ഒന്നുപോലെയാണ്.
കൂടാതെ, ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന വിശ്വാസക്കാർ, അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, അവർ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വളരെ ദൃഢവും ബ്രഹത്തുമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ മനുഷ്യൻ ദിവ്യനാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സംവിധാനം വിശ്വസിക്കാവുന്നതല്ല, ഇതിന്‍റെ പരിമിതികളും ആശ്രയിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന അധ്യാപരുടെ മാനസിക മിഥ്യാബോധവും പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉളളടക്കത്തിലെ സംശയവും തത്വപരമായി അടിസ്ഥാനപരമായും സ്വന്തമായും വ്യത്യസ്തമായതും വിവിധവുമായ പ്രകൃതവുമല്ലാത്തതും സ്ഥിരമല്ലാത്തതും പ്രത്യോകിച്ചും സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതുമോ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കലുകൽ അതായത് ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ താങ്ങുന്നതരത്തിലുമുളളതണ് അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.. എല്ലാത്തിനുമുപരി ഈ ലോകം അയഥാർത്ഥമാ
ണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഈശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന പറയുന്നവരുടെ തെളിവുകൾ എന്താണ്. പ്രകൃതിതത്വമയ യാഥാർത്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ തെളിവായി പ്രയോഗിക്കാവുന്ന വൈവിദ്ധ്യമായ രീതികൾ എന്താണ്?

നിരീശ്വരവാദിയും ദൈവമുണ്ടോയെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്തയാളും

കൂടുതലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഉത്തമമായ ഒരു പാറയുടെയോ വടിയുടേയോ അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവായി ദൈവത്വത്തിലേക്കുളള പരിണാമപരമായ ഒരു അളവുകോലായി തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഹൈന്ദവസമൂഹത്തനുളളിലെ മറ്റൊരു മൂല്യമെന്നു പറയുന്നത് ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കലാണ്, അതായത് “എല്ലാപാതകളും ദൈവത്തിലേക്ക് ” ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിൽ ഇതിനുമുന്പ് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്, ദേശീയമായ ഹൈന്ദവർ വളരെ വീറോടെ ഇടിച്ചുകയറുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരായും മതങ്ങൾ പ്രതർശിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെയോ അംഗീകരക്കാതെയോ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ തളളികയറ്റം അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന് അപസ്വരമായി കാണാവുന്നതാണ്.

എല്ലാപാതകളും ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു

ഉപസംഹാരമായി ഈ എല്ലാ രീതീശാസ്ത്രങ്ങളും ദൈവമുണ്ടെന്നുളള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുളള മരീചികപോലുളള പിൻതിരുവുകൾ അഥവാ താമസിക്കുന്നതിനുളള പിന്നിലേക്കുളള എൻഞ്ചിനേറിംഗ് അഥവാ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും മരണങ്ങളെ അഭിബോദന ചെയ്യുക വേദനയോടുകൂടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ദുരിതങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതിന്, ഒറ്റ ഘടനയുടെ രൂപകല്പനയുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു.
ഉരുണ്ടകുഴലിലെ ചതുരക്കട്ട പോലെയും ഇത്തരത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഇത്തരം അവസ്ഥയെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവരിക്കുന്നതിനുമുളള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമാണിത്.
യേശു പറയുന്നു മാനസികമായിയുളള മുൻവിധിയോ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ആയിരിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയോ അല്ല.
എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ മുഴുവൻ തത്വങ്ങളും ജീവിതത്തിന്‍റെ വിത്യസ്തവും ദാരുണവുമായ വഴിയും മിഥ്യാബോധവും തരുന്നത് ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിനുളള സാധ്യതയാണ്. എങ്ങനെയായാലും ചിലപ്പോൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്തതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെപറയട്ടെ, ഹിന്ദു സമൂഹം മിക്കപേരും ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും വ്യക്തമായ ധാരണയുളളവരാണ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അവസാനമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പരമായ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണ് ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തിയതും, ചരിത്രപരമായും തത്വപരമായും നിലനിൽക്കുന്നതും, ജീവിതത്തിന്‍റെ വളരെ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമാണ്.
ബൈബിൾ ഇവയെ കുറിച്ചുളള വ്യക്തവും യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയ വിവരണം സർവ്വശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ദൈവം എല്ലാത്തിന്‍റെയും സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യന്‍റെ ഭൌതികവും ആത്മീകവുമായ സൃഷ്ടി ദൈവത്തിന്‍‌റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒന്നായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്‍റെ സാദൃഷ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ദൈവമായിട്ടല്ല, ദൈവം മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്‍റെ എല്ലാ കഴിവുകളും നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനുളള കഴിവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഈ പാപപങ്കുലമായ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന് എതിരെയെും അനുകൂലിച്ചും നിൽക്കുന്നതിനുമുളള സ്വതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെയെല്ലാം സുവാർത്ത എന്നത്, മനുഷ്യരാശിയെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അഥവാ രക്ഷിക്കുക എന്നത് കതുഞ്ഞാടിന്‍റെ രക്തവും മാംസവും കൊണ്ട് മാത്രമേ സാദ്ധ്യമാകു അതിന് ദൈവം യേശുവിനെ മനുഷ്യരാക്ഷിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകി തന്‍റെ രക്തവും മാംസവും നമ്മുടെ രക്ഷയ്കായി നൽകി, അതാണ് നമുക്ക് ക്രൂശിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
യോഹന്നാൻ 8. 36
പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകും.
മത്തായി 11.28-30 -ൽ യേശു പറഞ്ഞു
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുളളവരെ എന്‍റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഞാൻ സൌമ്യതയും താഴ്മയും ഉളളവനാകയാൽ എന്‍റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും, എന്‍റെ നുകം മൃദുവും എന്‍റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു.

 

 

നാല് ആത്മീയ നിയമങ്ങൾ

ഹൈന്ദവ വിഭവങ്ങൾ

മലയാളം-Malayalam

The illusion of Pantheism

 

 

Holman QuickSource Guide to Christian Apologetics, copyright 2006 by Doug Powell, ”Reprinted and used by permission.”

Leave a Reply