آیا قرآن مقدس است؟

ہرگاہ کہ سخنی از تقدس قرآن راندہ می شود، ما باید این را مانند بخشی از ادبیات بررسی کنیم و ادعای حقانیت و اصلیت آن را بررسی کنیم۔
در اسلام قرآن دارای یک مقام متعالی است و ازان بتی ساختہ اند وآنہای کہ بر این کتاب ایمان دارند و بہ گفتہ ہای آن عمل می کنند دور این کتاب ھالہ ای از تقدس کشیدہ اند۔
علاوہ بر این اسلام ادعا می کند کہ این کتاب الہامی است و متون آن نمونہ و شاہد این ادعا است کہ اینگونہ متن ساختہ ای بشری نیست و الہامی می باشد۔
من ہنگامیکہ مارمون ہا را مطالعہ می کردم شباہتی در بین آنہا و اسلام مشاہدہ کردم۔ خیلی از سنت ہای اسلام ہمانند عقاید و رسومات آنہا بود۔ مارمون ہا بہ این باور اند کہ متونی کہ آنہا در دست دارند از آسمان نازل شدہ است۔ کہ بعداً آن متون را در کتیبہ ہای طلائی نوشتہ اند و معتقد اند کہ فرشتہ ہای آسمانی بہ آنہا دستور و ہدایت می داد کہ این متون دینی را در کتیبہ ہا بنویسند ۔
ہم چنین جوزف سمیت تعہد کرد کہ برای دریافت ایمان واقعی باید آیات واقعی کہ الہامی می باشد باید آن را پیدا کرد۔ کتاب مورمون نیز طوری کہ ادعا شدہ مانند قرآن یک سند است کہ بہ گفتہ آنہا کتاب الہامی است۔
ممکن است مسلمان ہا ادعا کنند کہ قران کامل ترین و زیبا ترین کتابی است کہ از نگاہ ادبی ہیچ شباہتی با کتب دیگر ندارد و اسلام می گوید کہ صدق بودن آن را خود خداوند در داخل متن کتاب بیان نمودہ است۔
جوزف سمیت نیز بہ این باور بود کہ کتاب مقدس مارمون ہا یگانہ کتابی است کہ از ہمہ کتب دیگر کامل تر است۔ وی بعد از پژوہش این مطلب را اظہار نمودہ است۔ این دو کتاب یعنی قران و کتاب مارمون ہا ہر دو را بشر خواندہ و حدس می زنند کہ مانند وی کتاب دیگری وجود نخواہد داشد و برای اثبات حرف ہای شان پارہ ای از نثر آن کتاب را می آورند کہ دارای زیبائی ہای ادبی بودہ۔
محمد از شروع نمی دانست کہ این آیات طبق عقل است و یا نہ ۔ خودش نیز شک داشت و گاہ فکر می کرد کہ یک مرد دیوانہ و یا شاعر بودہ۔ وی فکر می کردہ کہ شیاطین با وی حرف می زنند و در این کار وی را رہنمائی می کنند۔ این دلیل را میتوان از کیفیاتی دانست کہ گاہی با او سرمیزد۔ ہنگام خواندن آیات قرآن رفتارعجیب و غریب را انجام می داد مانند کف در دهان و یا خروشان مانند یک شتر حالت اش دگرگون می شد. سوال دیگر این است کہ چرا خداوند برای اینگونہ مسئولیت و ھدایت بزرگ یک شخص بی سواد را انتخاب کرد۔ چرا برای ارتباط با بندگانش یک شخص فہمیدہ و با سواد را انتخاب نکرد۔ و شخصی را انتخاب کرد کہ در زندگی اش و در طول عمرش یک کلمہ نخواندہ بود۔ بہ ھر حال من این بحث را بیشتر در وبلاگ دیگری مورد بحث و بر رسی قرار دادہ ام ۔ در وبلاگ زیر آن را بخوانید
آیا محمد پیامبر دروغین است؟

همچنین یکی از نگرانی های مربوط به قرآن این است کہ اصالت متن این کتاب از منابع ثانویہ است۔ گویا سرقت ادبی درین کتاب وجود دارد و منابع اش را از کتاب ہای دیگر گرفتہ است۔ بیشتر منابع از کتاب مقدس و از ادبیات یہودی و مسیحی گرفتہ شدہ است ۔ نوشتہ ہای جعلی موجود در این کتاب از منابع یہودی و مسیحی بودہ است۔ بہ این گونہ منابع ہیچ مسیحی ایمان ندارد و بعضی ہا بدون سنجش آن را شامل نمودہ اند۔
علاوہ بر این در منابع و ادبیات قرآن نفوذ سنت ہای شفاہی از زرتشتیان پارسی نیز بہ چشم می خورد کہ در قرآن بوضوح دیدہ می شود۔ پس آیا می توان باور کرد کہ خدا پیام آسمانی اش را از مغالطہ ہای رسولان زمینی و سنت ہای انسانی مستعار بگیرد؟
از اختراعات بشری کہ زادہ ی تخیلات باشد و جوامع بشری آن را رد کردہ باشد چگونہ می توان توسط آن بہ اوج کمال رسید و یا معجزہ ای نشان داد؟
اگر اسلام دین عالی است پس چرا از منابع خود سرچشمہ نمی گیرد و بیشتر تکیہ بہ منابع دیگر می کند۔ بیشتر منابع اش را از جا ہای دیگر وام می گیرد۔ از جنبش ہای مذہبی دیگر منابع را وام می گیرد و در فرہنگ اسلام اینگونہ وام گیری ہا خیلی زیاد است۔
موضوع دیگر این است کہ آنچہ را اینہا متون مقدسہ می نامند جمع آوری آن و قطعات ابتدائی آن در اشیای ناقص و مواد فاسد شدنی مانند استخوان، چوب ، چرم ، برگ و سنگ نوشتہ شدہ بود۔
همچنین قرآن با اخذ شهادت از طریق عقل خطاپذیر از حافظه و سخنرانی که دقیقاً به منظور حصول اطمینان عصمت آن تقاضاشدہ، مانند برخی از نوع فراخوان ها مونتاژ شده است۔
آیا این چہ را بہ اثبات می رساند کہ یک قطعہ بہ یاد ماندنی از ادبیات گذشتہ را ” مادر ہمہ کتاب ہا” قرار داد۔ ولی این نمونہ ای از قطعات با ادبیات کہن دیگر ہیچ تفاوتی ندارد چہ جائیکہ آن را “مادر ہمہ کتاب ہا” خواند۔
قرآن هرگز بہ اثبات نہ رسانیدہ کہ این کتاب یکجا جمع آوری شدہ باشد بلکہ بعد از وفات محمد در طی یک دورہ 150 تا 200 سال این قطعات از ہر گوشہ و کنار گرد ہم جمع آوری شدہ و شواہد نشان می دہد کہ قرآن با مرور زمان تکامل یافت و آن را پس از چندین قرن بشکل کتاب مقدس درآوردند۔
محققان نتیجه گیری کردہ اند که گفته های قرآن نه توسط یک مرد بلکہ توسط گروهی از مردان در طی یک دوره چند صد سال جمع آوری شد۔ قدیمی ترین نسخه از قرآن در رسم خط مالی است کہ قدمت آن به حدود 790 میلادی است که در حدود 150 سال پس از مرگ محمد نوشته شده است۔ حتی قدیمی ترین قطعات دستنوشته که وجود دارد۔, پس از درگذشت محمد نوشتہ شدہ است
علاوه بر این علمای اسلامی ادعا دارند کہ نخستین نسخہ خطی قران بہ خط کوفی بودہ است کہ در زمان عثمان استفادہ می شدہ است ولی این نسخہ نشان می دہد کہ این 150 سال پس از مرگ عثمان نوشتہ شدہ است۔
همچنین ظاهرا زبان عربی زبان آسمانی و زبان خدا است و اگرسرچشمہ آفاقی و خدائی باشد پس چرا قرآن از کلمات خارجی استفادہ کردہ و کلمات زبان ہای دیگر مانند آشوری، فارسی، سریانی و عبری را بکار بردہ است۔ چرا از واژہ ہای زبان ہای دیگر استفادہ کردہ است؟
اگر قرآن واقعاً معتبر است پس چرا قرآن اصلی وجود ندارد۔ و یا متن اصلی ہنوز در دسترس نیست و متنی کہ الان در دسترس است راجع بہ آن مدرکی وجود ندارد کہ بہ طور کامل دست نخوردہ باقی ماندہ باشد۔ خدا در حاکمیت خود می تواند متن مقدس خود را حفظ کند۔ خدا این قدرت را دارد۔ با توجه به تاریخ قرآن ، ظاہراً این کتاب توسط منشی شخصی محمد زید بن ثابت گرد آوری شدہ بود ولی زید زیر دستور ابوبکر بود چگونہ باور کرد کہ این سخنان محمد را نوشتہ باشد چون محمد خودش بی سواد بود و نمی دانست این منشی دارد چہ می نویسد۔
در نتیجه، در زمان سلطنت عثمان، خلیفه سوم، تلاش عمدی برای استاندارد قرآن و تحمیل یک متن واحد بر کل جامعه مسلمانان که منجر به ساخت نسخه های دیگر شد ، ایجاد گردید۔
کیست که می گویند که این متن استاندارد از یک شخص بود و محمد بر ہمہ اصحابش مقتدر بود ؟
در حال حاضر نسخہ ہای متفاوتی موجود است کہ در کنار متن قبلی تفاوت دارد۔ چگونہ می توان باور کرد کہ کتابی را کہ اکنون بما نشان می دہند از سوی محمد برسمیت شناختہ شدہ و محمد آن را نسخہ رسمی خواندہ است؟ همچنین بسیاری از نسخہ ہا الان نابود شدہ است و ما راہ دقیق نداریم کہ آن متون را باز سازی کنیم۔ خیلی ازمتون طوری کہ قبلا گفتہ شد در اثر نوشتن در مواد فاسد شدنی مانند برگ درختان از بین رفتہ و الان در دسترس نمی باشد۔
سوال من این است کہ نسخہ خطی معتبر کہ در دست شاگردان شخصی پیامبر بودہ است کجاست؟ عثمان کہ در زمان خلافت اش دارای قدرت نہایی بود چہ کسی بود کہ متون معتبر را جدا سازد و کتابی کہ بشکل ہای مختلف موجود بود بہ رسمیت بشناسد۔ ہم چنین ہنگامیکہ زید وارد متون فراموش شدہ می شود و بیاد می آورد کہ در سخنان پیامبر چہ موضوعاتی بودہ مانند عنوان “سنگسار”۔
بعد ازکاوش ھای فراوان و این همه مبارزه برای متحد کردن متن آن بعداً بررسی شد و تجدید نظر توسط الحجاج که فرماندار (والی) کوفه بود۔
وی در آغاز 11 نسخہ را اصلاح کرد۔و بلآخرہ تغییرات وی بہ 7 نسخہ کاہش یافت۔روی اقدامات وی عمل نمودہ حفصہ نسخہ ی را آمادہ ساخت کہ سند اصلی بود و نسخہ ھای پسین نیز ازان گرفتہ شد۔این نسخہ بعداً توسط والی مدینہ مروان از بین بردہ شد۔
همچنین پدیده دیگری در قرآن این است کہ تضاد ہای درونی در بیانات این کتاب موجود است۔ من تعجب می کنم کہ این وحی چہ گونہ تا مدت زیادی تحت پوشش بودہ و در دوران پیامبر اسلام جمع آوری نشدہ و یا خودش برای جمع آوری متون سعی و تلاش نکردہ است۔من راجع بہ متونی فکر می کنم کہ در طول 20 سال پا برجا بودہ و با مرور زمان در آن ہیچ تغیر بعمل نیامدہ و ہنوز ہم طبق معیار ہای فرھنگی شمردہ می شود۔
تعدادی کہ تاکنون حدس زدہ شدہ در بارہ می توان گفت کہ بین 5 تا 500 نسخہ بودہ است۔ دیگران می گویند این تعداد تا 225 می رسد۔ تاکنون ہیچ کسی نمی داند تا چہ اندازہ از آیات قرآن ہنگام جمع آوری لغو شدہ و تا چہ اندازہ از متون را ترک کردہ اند۔
علاوه بر تضادهای درونی نیز علمی و همچنین اشتباهات دستوری و همچنین وجود دارد۔
در صورتی که هنوز در مورد تعداد اختلافات زیادی وجود دارد۔ ہمچنین در مورد حدیث نیز می توان گفت کہ جمع آور ی آن بعد از چندین قرن انجام یافتہ است۔و این کار بعد از قرن 9 یعنی پس از 250 سال انجام می یابد۔ در اصل000،600 حدیث گفته شدہ است که در این زمان تنها کمی بیش از 7000 از آنها جان سالم به درآوردہ و 99 درصد آن را ترک کردہ اند۔کہ دران احتمال ترک آن اشتباہ بودہ است۔
با این حال اگر 99٪ نادرست هستند پس چگونه می تواند ما اعتماد این که از بخاری است تائید بکنیم؟
سنت اسلامی نیز از طریق انتقال شفاهی از قصه گوهای که آثار درقرن 8 شامل شدند تکامل یافته است. این داستان از فرهنگ عامه مشترک گرفته و بنابراین گرایش بیشتر به اسلام یافتہ است۔
در حال حاضر این گسترش بیش از یک زن و شوهرشدہ ۔ و شما چه فکر میکنید نتیجه نهایی به این عمل چیست؟
برای قرآن به عنوان طرح خدا و یا بزرگترین شگفتی از شگفتی های بدون معادل ادبی در نظر گرفته شده است صدایی بیشتر شبیه به اغراق است که بی اساس شمردہ می شود۔
آیا بہ نظر شما این متن بی نظیر قطعہ ای از ادبیات گذشتہ نیست؟ بہ نظر بندہ این مجموعہ ای از قطعات ادبیات کلاسیک است کہ قرآن مستعار گرفتہ است۔ و این ہمہ ادبیات قدیمی یکی از آثار سابقہ است کہ دیگران آن را خلق کردہ اند۔
راجع بہ این کتاب طوری کہ تصور می گردد، منابع دست دوم دارد و متون و عبارات آن نامنسجم توصیف شدہ است۔ و بد ویرایش گردیدہ است۔ این کتاب را اگر در محک نقد و بررسی قرار دھیم خیلی از اشتباھاتی درآن بچشم می خورد کہ این مسلمان ھا حاضر نیستند کسی اینگونہ اشتباھات را نشان دھد و یا این کتاب را نقد و بررسی کند۔
این کتاب و پیراوانش با تعصب دیگران را وا میدارند کہ کسی روی اصلیت و یا نقلیت این کتاب حرف بزند۔ موضوعات پر منازع این کتاب را مسلمان ھا بدون تردد وفکر تسلیم می کنند و از آن اطاعت می کنند۔ عاملین این کتاب حاضر نیستند راجع بہ این کتاب لحظہ ای فکر کنند و با یک تفکر انتقادی خوبی ھا و بدی ھای آن را بسنجند۔ اینجا سوال راجع بہ متن این کتاب است۔مسلمان ھا ہیچ فکر نمی کنند کہ مفاھیمی کہ در قرآن بیان گردیدہ بعضی از آن مربوط کتب مقدسہ قدیم است۔ از کتاب مقدس بیشتر موضوعات را دزدیدہ و شامل این کتاب کردہ اند۔ ھمچنین موضوعات ضد نقیض این کتاب باعث می شود کہ پیروان آن کہ بدون فکر کردن از آن اطاعت می کنند در آیندہ چہ عواقب بدی را بروز خواھد داد۔
می گویند که این یک معجزه است برای قرآن کہ در مراحل انتقالی اسلام این کتاب زندہ ماندہ است و می گویند کہ این پیام وحی الھیٰ است بدین وجہ یکی از معجزہ ھای بزرگ محسوب می شود۔ ھر گونہ نظر دیگر راجع بہ قرآن وجود ندارد۔ تنہا چیزی کہ آنہا می گویند این است کہ عبارات آن مستقیم است وخیلی ھم شاعرانہ بچشم می خورد۔ من در این ضمن ہیچ نوع بی احترامی نسبت بہ دوستان مسلمان نشان نمی دھم۔
ازمن می پرسند که شما لطفا مرا ببخشید اگراین همه را من انجام داده ام این بود که تنها بہ جای سوء ظن من متون را بررسی کردم کہ مقدس است و یا خیر۔ باز ھم قصد و ارادہ من این است کہ دفاع از حقیقت کنم نہ بی احترامی و یا اھانت بہدیگران ۔ این منجر بہ بی اھانت کسی نمی شود۔ این پیمودن راھی است کہ ما را بسوی واقعیت می گسلد۔
در آخر اگر می خواہید راجع بہ این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید و مطالعہ وسیع انجام دہید وبلاگ رسمی ام را باز کنید و موضوعات مربوط را در آنجا جستجو کنید و بخوانید۔

 

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی -Persian Farsi

Is the Quran sacred?

Leave a Reply