شہادت من با عیسی مسیح

سلام نام من راب است و من از تگزاس در ایالات متحده هستم۔ به هر حال من می خواهم کمی در مورد خودم بشما بگوئیم۔
من معمولا از شروع سعی کردم شهادت در مورد ایمان ام به خدا را با دوستانم بہ اشتراک بگذارم۔ این کار برای من خیلی مہم است۔
حدود بیست سال پیش من در آن زمان بہ پوچی و نیستی گرایی اعتبار داشتم و ساقط عقاید مذہبی بودم۔
وہنگامیکہ بہ عیسی مسیح ایمان آوردم در حال حاضر عشق من ، شادی من نسبت بہ گذشتہ بیشتر و کامل تر شدہ است۔ و اشتیاق من بہ زندگی کردن افزودہ است و من بیشتر از گذشتہ در خود آرامش احساس می کنم۔ وی (مسیح) زندگی و عشق من است۔
این حقیقتی را کہ من الان کشف کردہ و بدست آوردہ ام باید سالیان پیش بدست می آوردم و افسوس کہ این سالیان متمادی را من بہ ھدر گذرانیدم۔
در زندگی من تغیر بزرگی این است کہ رابطہ شخصی ام با عیسی مسیح فراتر از فلسفہ و مرز ہای دین رفتہ است۔ این چیزی بود کہ برایم واقعی و ملموس بود۔
بعد از پذیرفتن، ایمان آوردن بہ مسیح من در زندگی ام تغیرات چشم گیری را ملاحظہ می کنم۔ خیلی از خصلت ھای من عوض شدہ و من در یک نقطہ تعین کنندہ ایمان و زندگی ام را منسجم ساختم و تغیر اساسی بہ معنای واقعی آن راہ، عمل و فکر مرا تعین نمود۔ من بہ این باور ام کہ این تغیر مسیر برای ہمیشہ است۔ من قبلاً یک فرد متفاوت بودم و در این ہیچ انکار نیست کہ این تغییر در وجود من آشکار گردیدہ است۔ من دوبارہ متولد شدم و در حال حاضر من می دانم کہ ذات من یک کلیسا نیست بلکہ من در مسیح یک خلق جدید ام۔
در حال حاضر برخی از تغییرات در زندگی من مترقی بودہ و بعضی ہم فوری و موقتی۔
عیسی مسیح بہ من قدرت داد تا ابعاد وسیعی از گناہانم را فتح کنم مانند اعتیاد بہ نیکوتین و فساد جنسی، گناہانی بود کہ من یگانہ توسط مسیح بہ آن غلبہ یافتم۔ ہمسرم کہ از کسالت کلیہ ھایش شفایاب شد و پسرم کہ دچار بیماری آسم بود شفا یافت۔ پسر و ہمسرم ہم ایمان آوردہ و نجات یافتند۔ من این ہمہ را بشکل مفصل بیان نمی کنم تا باعث ضیاع وقت تان نگردد۔
شاید شما بگویید کہ من این را باور نمی کنم ولی شما مرا بعنوان یک مخلص فکر کنید۔ به هر حال با تشکر دوباره برای خواندن این شہادت و شما ہم بخواھید کہ بہ ہمین طریق خداوند شما را ہم با حقانیت مسیح آشنا کندو دعا می کنم که خداوند غنی شما را ازاین طریق برکت دهد۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

My personal testimony with Jesus

Leave a Reply