عیسی مسیح ، پیغمبر آخرین

در این اواخرمن یک دوست مسلمان داشتم کہ می گفت، محمد آخرین پیامبر خدا است۔ وی بہ این باور است کہ از طریق کتاب مقدس عبری بہ این نکتہ اشارہ شدہ و می توان در تثنیہ 18 : 15 بہ این نکتہ اشارہ شدہ است۔ این کتاب ہرگز بہ بنیانگزار اسلام اشارہ نکردہ و بہ طرف کسی اشارہ نکردہ کہ حامل یک دینی خارجی می باشد و خدایش نیز خدای دروغین است۔ در رسالہ عبرانیان راجع بہ چنین کسی پیشینگوئی نادرست است۔
موسی این کلمہ را برای عبرانیان گفتہ بود۔ و این کلمہ را در آخر استفادہ کردہ و اشارہ این کلمہ بسوی یک شخص عبری بود۔ پس تورات با مردم اسرایل مخاطب است۔ ہمچنین با توجہ بہ پیتر رسول در کتاب اعمال رسولان 3 : 22 و در کتاب اعمال رسولان 7 : 37 آمدہ کہ عیسی مسیح پیامبر آخرین بود۔
موسی بہ بنی اسرائیل گفت کہ خداوند بہ شما مانند من یک پیامبر می بخشد۔ پیامبری کہ مانند من باشد و از میان برادران شما باشد۔ نکتہ قابل توجہ این است کہ اگر ما این آیہ را تفسیر کنیم بہ این نتیجہ خواھیم رسید کہ در متن کلام واژہ ” برادر” آمدہ کہ اشارہ بہ کسانی است کہ از میراث عبری استفادہ می کنند۔ یعنی آن برادر از عبری ھا خواھد بود نہ عرب۔ آنہای کہ اھل عرب اند و از تبار عرب اند ھیچ از اجداد عبرانیان شمردہ نمی شوند و کسانی کہ روابط اجدادی عبرانیان سرا نمی دانند بزودی باور خواھند کرد۔ این اشارہ بہ کسی است کہ از تبار عبرانیان خواھد بود و واژہ ” برادر” بر این صدق می کند۔
در آخر باید گفت کہ این کتاب ہرگز تحریف نشدہ است و ہیچ دست نخوردہ است۔ متن کتاب مقدس توسط مسیحیان ہیچ دست نخوردہ و رد و بدلی صورت نگرفتہ است۔ تورات کہ محور یہودیت می باشد آن یہودی ھا ھرگز آمادہ نبودند کہ حتیٰ عیسی را لقب پیامبر بدہند۔ آنہا عیسی مسیح را نیز بعنوان یک پیامبر نمی شناختند۔
یہودیان عیسی مسیح را انکار کردہ بودند و ھرگز قائل نبودند کہ مسیح را بعنوان پیامبر تسلیم کنند و نمی دانم کہ چگونہ اسلام این متن کلام را آزادانہ انتخاب کردہ مربوط بہ بشارت پیامبر خود کردہ است۔ من با این موافق نیستم۔
در آخر بہ عنوان دعوت گران پیامبر بنی اسرائیل اگر مطالعہ کنید بیشتر اوقات بہ واکنش سریع مواجہ خواھید شد کہ جامعہ یہودی درین ضمن دارند۔ در کتاب مقدس در باب اعمال رسولان و اشعیا نبی ہمین مطالب بیشتر یاد شدہ است۔
در کتاب اشعیا نبی 53 آمدہ کہ عیسی بعنوان بندہ درد و رنج فراوانی کشید واز طرف انسان ہا رد شد ولی نزد خداوند قبول شد۔
من دعا می کنم کہ شما عیسی مسیح را بیشتر بشناسید و وی را بعنوان آخرین منجی بشریت قبول کنید و در مورد کتاب مقدس تحقیق نمودہ ھدف خود را پیدا کنید۔
درمیان شما کسانی کہ گوش شنوا دارند آنہا ممکن است کہ ھدف شان را بدست آورند۔ و طوری کہ عیسی میسح در عبرانیان 1: 1 -2 می گوید کہ پیام حق را باید شنید و آن را باید دریافت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Jesus the last Prophet

Leave a Reply