قرآن از کتاب مقدس پشتیبانی می کند

قرآن از الهام الٰهی بشمول تورات، مزامیر و انجیل پشتیبانی می کند۔ بہ عقیدہ مسلمانان کتاب مقدس ہنوز یک کتاب آسمانی است ولی تحریف شدہ و نمی توان بہ آن باور کرد۔ این نظر فقط بین دانشمندان مسلمان وجود دارد۔ این ادعای شان ہیچ دلیل و ثبوتی ندارد و ہنوز ہم عدہ ای از پیروکاران اسلام بہ این باور اند کہ کتاب مقدس دست خؤردہ و تحریف گردیدہ است۔
آنہا درین ضمن یک دلیل دارند کہ چون در حال حاضر انجیل ہای مختلفی در دسترس است و بہ ہمین دلیل آنہا ہمچون ادعا می کنند کہ در اصل ہیچ واقعیتی ندارد۔
دلیل اصلی که چرا انجیل های مختلف وجود دارد این است کہ مقدار زیادی از نسخہ ہا در دسترس می باشد در نسخہ ہای یونانی بیش از 6000 نسخہ یونانی طوری اند کہ ہر یک از ادبیات و متون کہنہ پراست کہ یکی از آن متون باستانی را بہ ما انتقال دادہ است۔
امروز چاپ ہای جدید وجود دارد کہ اسناد بہ شکل بہتر حفظ می شود و در طول زمان کتاب مقدس بہ شکل نسخہ ہای خطی بودہ. بنابراین با توجه به نیازهای حفاظت و همچنین تقاضا فوری برای کتاب مقدس آن کاملا ضروری پنداشتہ شد کہ نسخہ ہای زیادی ساختہ شود و برای مردم توزیع گردد۔
نسخہ ای کہ الان در دسترس ما می باشد طبق قوانین دبیری و تکنیک ہای کہ توسط یہودیان اتخاذ گردیدہ انجام یافتہ و آن عدہ نسخہ ہای کہ تغیر یافتہ و یا با دستخط اصلی نمی باشد رد شدہ است۔ این نسخہ قابل اطمینان می باشد و متن آن صحت دارد۔ و قابل اعتبار می باشد۔
شما باید به خاطر داشته باشید که هر گونه اختلاف در میان نسخه های خطی پذیرفته نشدہ است حد اقل ہیچ تغیری در محتوای اصلی متون بہ چشم نمی خورد۔
همچنین در حمایت از عهد جدید دوره نسبتاً کوتاه از زمان بین دستخط اصلی و قدیمی ترین نسخه موجود با حدود 100 تا 250 سال بین آنها است. این است نسبتا یک دوره کوتاه از زمان در مقایسه با دیگر قطعات باستانی متون مانند متن زمانجنگ قیصر گالک است که فاصله زمانی حدود 1000 سال می باشد۔
وسیله دیگر در کمک به اعتبار صحت کتاب مقدس کشف آثار از دریای مردار بود کہ در سال 1940 دریافت شد۔ تا این زمان از قدیمی ترین نسخه از عهد عتیق متن ماسوری بود کہ قدامت آن بہ 900 می رسد۔ آثاری کہ از دریای مردار بدست آمدہ است قدامت آن نسخہ و متون بہ 1000 سال می رسد۔
ہمچنان برای کنترل و توازن نگہداشتن کتاب مقدس از ہر نوع تحریف و فساد جلساتی انجام یافتہ کہ برای حفظ آثار و متون کتاب مقدس اقدامات لازم جامہ عمل پوشیدہ است۔این جلسات در سالیان 325 رخ داد وکلیمیان جلسہ شان را در سال 90 برگزار کردہ بودند۔ رہبری کلیسا سعی و تلاش دارد تا ہر نوع تحریفی کہ در کتاب وارد گردد رد شود و از آن جلو گیری بعمل آید۔
یکی دیگر از دلایل چرا انجیل های مختلف وجود دارد به منظور عملی شدن این کتاب به زبان مشترک از مردم به چه کسی آن را در نظر گرفته شد۔
شاگردان برای رفتن به تمام جهان و موعظه انجیل فرمان شد و این تنها راهی است که می تواند آن را از در ماده کارآمد انجام شده است۔این را باید یاد آور شد کہ ہیچ توطیہ ای برای تحریف انجیل وجود نداشتہ وندارد۔
من نمی توانم تصور کسی را توضیح دھم کہ ادعا دارد کہ انجیل تحریف شدہ و درین این مقالہ من سعی دارم بہ مواردی اشارہ کنم کہ کتاب مقدس در متون بہ آن اشارہ می کند و مقالہ خود را از مآخذ عبری، آرامی و یونانی بگیرم۔ انتظار من در درک معنی است۔ این زبان ھای باستانی کہ درک آن دشوار است فکر می کنم آموزش مفاہیم توسط زبان انگلیسی مورد مطالعہ قرار گیرد کافی خواھد بود
قرآن با چالش های مشابه رو برو است۔ خیلی ھا قرآن را طبق قوانین نقد ادبی بررسی می کنند۔ خیلی ھا می پندارند کہ این کتاب نہ از آسمان فرود آمدہ ونہ با انگشت خدا چاپ شدہ۔
در نهایت من می خواهم بگویم که هرچه محمد دریافت ہمہ یدہ ھای کتاب مقدس بودہ کہ بہ دست وی آمدہ و از طریق تاثیرات ثانویہ یہودیان و مسیحیان متون مقدس را جمع آوری کردہ و بہ خود نسبت دادہ است۔
اگر کتاب مقدس خراب شدہ و پس از زمان محمد دیگر نیازی نماندہ کہ از این کتاب پیروی گردد پس چگونہ خود محمد در زندگی اش از این کتاب استفادہ کرد۔ محمد از منابع مسیحی و یہودی استفادہ کردہ است۔
آنہای کہ ادعا دارند کہ کتاب مقدس توسط یہودیان و مسیحیان تحریف شدہ است آنہا در واقع بہ حاکمیت خداوند ایراد می گیرند و حاکمیت خداوند را ضعیف می پندارند۔ آیا این ممکن است کہ خداوند کلام خود را بہ بشر بفرستد و بشر آن را عوض کند و خدا ہیچ قدرتی نشان ندہد تا کلامش را مصئون نگہدارد۔ این گونہ ادعا ہا فقط بہ نظرم مسخرہ می آید۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

The Quran supports the Bible 

Leave a Reply