یک مسلمان شاد و با محتوا

من با چندین پیروکاران مذاہب و عقاید مختلف سرصحبت باز کردہ ام۔ و آنہا را خیلی شادمان یافتہ ام و کاری کہ آنہا می کنند ازآن خرسند و شادمان بنظر می آیند۔ لازم نیست مذہبی کہ باعث اطمینان و شادمانی آنہا شدہ درست باشد ولی آنہا طوری کہ می پندارند (طبق پندار شان) عقیدہ شان یک نوع اطمینان و آرامش برای شان می بخشد۔
شخصاً بعنوان یک مسلمان من ہیچ گاہ خوش نبودہ ام۔ و من این خرسندی و آرامش را ہر گز در عبادات ام حتی برای حصول بہشت و تلاوت کلام، پنج وقت نماز خواندن، روزہ گرفتن در ماہ رمضان و حتیٰ برای زیارت خانہ خدا ہیچ اطمینانی در خود احساس نمی کردم۔
برای یک مسلمان یگانہ راہی کہ میتواند ازین استرس بیرون آید ۔ جہاد و کشتہ شدن و بمقام شہادت نائل گردیدن است کہ این باور منجر بہ نابودی زندگی وی میشود۔ولی این را وی عقیدہ و ہدف زندگی خویش می پندارد۔
از دیدگاہ کتاب مقدس اینگونہ نجات آسمانی توسط کاوش ہای انفرادی بدست نمی آید۔ چون درین گیتی کسی نیست کہ از ہر نوع گناہ و عصیان مبراء و مصئون باشد۔ بہ ہمین دلیل من نمی توانم بہ اعمال خود تکیہ کنم و ہر چہ آن در جلویم خیلی زیبا بنظر آید، ولی در درگاہ خداوند چیز بی بضاعت محسوب خواہد شد۔
گاہی ما خود را در مقابل بعضی ہا بہتر می پنداریم و بہ این باور زندگی را سپری می کنیم کہ از دیگران در نزد خداوند بہتر خواہیم بود ولی میزان و مقیاس خوبی در نزد خداوند چیز دیگری است۔ و نجات ہر گز توسط سعی و تلاش ہای ما بدست نمی آید ہرگز اعمال ما ضامن نجات ما نمی شود ولی این نجات ممکن است توسط شخصی باشد کہ منجی بشریت است۔ و مسیح و توسل بہ وی یگانہ راہیست کہ مارا نجات می بخشد وزندگی جاودانی را بما می بخشد و ذات مسیح یک ہدیہ آسمانیست برای نجات ما انسانہا۔
رومیان:3/23
ہمہ گناہ کردہ اند و در جلال (فیض) خدا کم آمدہ اند۔
رومیان: 6/23
زیرا مزد گناہ مرگ است ۔ اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح زندگی ابدی است۔
در متی 11: 28۔29 مسیح فرمود
ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من بہ شما آرامی خواہم داد۔
 یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا من نرم دل و فروتن ہستم و جان ہای شما اطمینان خواہد یافت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسیPersian Farsi

A happy and content Muslim

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

Leave a Reply