مراسم پاکی و طہارت

زمانی که شما بہ بسیاری از ادیان بزرگ جهان نگاه کنید، درآن مشاہدہ خواہید کرد کہ نوعی از مراسم پاکی و طہارت در زندگی طبیعی و معمولی آنہا وجود دارد۔ در روز ہای معمول ما با حوادث و وقایع روزمرہ مواجہ می شویم کہ دران باقاعدگی زنان، خواب، تماس ہای جنسی، بیہوشی، انتشار خون ، انزال منی، استفراغ و بیماری وغیرہ پیش می آید۔
در بعضی از مذاہب این گونہ طہارت با وضو و آب انجام می گیرد و لی در بعضی مانند عقیدہ بہائی تمام بدن را زیر آب فرو می برند۔
برای یہودیان این مراسم طہارت شامل شستن دست و روست۔ برای مسلمان ہا وضو بخشی از طہارت است و برای ہندو ہا فرو رفتن در دریای گنگنا و جمنا طہارت محسوب می شود۔
اگر چه این ادیان آراء وسیعی با تفاوت ہای اساسی دارند و برای طہارت از آب استفادہ می کنند و برای پاک سازی بدن آب یگانہ عنصری است کہ بدن را از ہر نوع کثافت مادی و معنوی پاک می کند۔ برای پاک سازی چرا از آب استفادہ می شود۔ این برای وجود خیلی مہم پنداشتہ می شود۔ اگر برای شما برای پاکی بدن چندین انواع از اشیاء پیشنہاد گردد شما بی درنگ آب را ترجیح خواہید داد۔
این کار بہ گفتہ ضرب المثل قدیمی کہ نظافت جزو ایمان محسوب می شود خیلی جدی و لازم پنداشتہ می شود۔ با این حال گفتہ می شود کہ اینگونہ اعمال با امور فزیکی و مادی رابطہ دارد و نیاز بہ فعالیت ہای مداوم و مشابہ دارد۔ و برای پاک کاری ہمیشہ یک نوع حس را بہ انسان می بخشد کہ شامل عادات روزمرہ وی می شود۔انسان در زندگی اش ہموارہ احساس می کند کہ برای تقدس نیاز بہ پاکی دارد اینگونہ پاکی و رسیدن بہ یک نوع تقدس در انسان شایستگی را ایجاد می کند و انسان سعی می کند بی اخلاقی را از خود زدودہ بسوی کمال و سعادت بپیوندد۔
بنابراین به نظر می رسد فقط این لازم نیست کہ بہ طور کامل پاکی فزیکی مد نظر گرفتہ شود۔ و نمی توان بہ طور کامل برخی از جنبہ ہای نظافت را بصورت دقیق و کامل رعایت نمودہ و یا بعضی از عناوین را ترک نمودہ مطہر ساخت بلکہ مہم پاک بودن قلب انسان است کہ ماہیت انسان را تشکیل می دھد۔
به هر حال برخی از مزایای واقعی وجود دارد کہ اینگونہ مزایا بہ حمام کردن و شست و شو حل می گردد۔ اما برای دو جنبہ خارجی و داخلی یعنی بدنی و معنوی یک ارتباط عملی از طریق عادات و خصلت ہا قائم می شود۔ طہارت و پاکیزگی نہ تنہا مربوط بہ بہداشت فزیکی می شود بلکہ بہ نظر می آید کہ روح کہ غیر مادی است و جاودان است و توسط آن انسان روحانی خواندہ می شود برای این روح نیز پاکی و طہارت لازم است۔ کہ باید از طریق روش ہا مان افزودہ شود و تطہیر گردد۔پاکی بدنی مربوط بہ پاکیزگی پوست انسان و بہداشت صحی می باشدکہ نیاز بہ شستشو بدن دارد و این عمل پہوستہ و ہموارہ انجام می یابد۔ علاوہ برین عنصری دیگری کہ عنصرمعنوی انسان را تشکیل می دھد و مربوط بہ قلب انسان می باشد، آن نیز نیاز بہ پاکی و طہارت دارد۔
راجع بہ این عمل رابی یشوا ھمراھان یہودی خویش را چنین مخاطب می کند۔
متی 15: 117،11،2-20
در این وقت گروھی از فریسی ہا و علمای دین یہود از اورشیلم پیش عیسی آمدہ از او پرسیدند:  چرا شاگردان تو آداب و رسومی را کہ از پدران ما بہ ما رسیدہ است، نادیدہ می گیرند و پیش از خوردن غذا دست ہای خود را نمی شویند؟
انسان بوسیلہ آنچہ می خورد و می نوشد نجس نمی شود۔ بلکہ آن چیزی کہ از دھن او بیرون می آید ، او را نجس می سازد”۔
 آیا نمی فہمید کہ ھر چہ از راہ دھن وارد بدن شود بہ معدہ می رود و پس از آن بہ مبرز ریختہ می شود؟ 18 اما چیزہای کہ از دھن بیرون می آید از دل سرچشمہ می گیرد و آن ہا است کہ آدمی را نجس می کند۔ 19 زیرا افکار پلید، قتل ، زنا، فسق، دزدی، شہادت دروغ و تھمت از دل سرچشمہ می گیرند۔ 20 و اینہا است چیزہای کہ آدمی را نجس می سازند نہ نشستن دست ھا پیش از غذآ
غیر از کثافت بدن جنبہ دیگری نیز در انسان نہفتہ است کہ بہ سوی آن انسان باید توجہ عمیق داشتہ باشد۔ گناہ و شکست اخلاقی کہ پاکی روح را از بین می برد و انسان را بسوی تنزل می برد ، ترک آن باعث پاکیزگی روح و ماہیت انسان می گردد۔ این یک نمایش نامہ شکسپئر را بہ یاد می آورد کہ دران خانم مکبت فریاد می زند ” ازین نقطہ خارج شو” کہ وی می خواھد پس از مرگ شاہ دنکن از دست ھای خود گناہ خون آشام را پاک کند۔
در برخی با انجام دادن مراسم پاکی و نظافت از طریق اقدامات انفرادی یک راہ غیر مستقیم باز می شود کہ آشکارا بہ رسمیت شناختہ می شود۔ اعتراف بہ بی اخلاقی و پاک ساختن راہ باعث می شود کہ انسان از این گونہ کثافت ہا دور شود۔ یعنی اگر انسان خودش اعتراف بکند کہ وی عامل گناہ شدہ و گناہ را بعنوان گناہ بپذیرد دران صورت بہ یک نتیجہ خواھد رسید۔ انسان توانائی و صلاحیت آن را دارد کہ در معاملات روزمرہ اش از روش ھای پاکی استفادہ کند و ہر نوع کثافت کہ در کار وحرفہ اش پیدا می شود از آن دوری جستہ یک راہ صاف و بی آلایش را ادامہ دھد۔ باز ہم بہ عقیدہ من انسان دارای نا توانی ہای مرموز است کہ نمی تواند بعضی از مراسم را با اختیار و نیروی خود انجام دہد و انسان کہ دارای تونائی ھای محدود می باشد و توسط تقوا و آگاہی مراسم عبادی را کاملاً نمی تواند انجام دھد و راہی کہ بہ روی وی باز است عمل توبہ است کہ تا حدی برای جبران ساختن اشتباھات اش بہ وی دلجویی می بخشد۔ انسان ہموارہ توسط روش ھای مختلف سعی می کند بہ اعمال خود دلجوئی دھد و ممکن است بہ نحوی از وضعیت موجود تبریہ نمودہ وضعیت و حالت خود را بہ نحوی تغیر دھد۔ یگانہ پاکی پاکی قلب است کہ روح آدمی را از ہر نوع کثافت مصئون نگہ می دارد و در گذشتہ و آیندہ در ھر دو حال بہ انسان یک نوع امید و ایجاب می بخشد۔ این قطعی و حتمی است کہ درھمہ انسان ہا شخصیت ہای متفاوتی نہفتہ است ۔ و یگانہ چیزی کہ شخصیت انسان را پاک می سازد و تفاوت ھا را از بین می برد حس مقدس بودن ذات خداوند در قلب انسان است۔ کہ با حل و فصل آن توجہ باید شد۔ یک قضاوت باید در کار کرد ھای انفرادی شخص موجود باشد کہ ہر نوع کاری را کہ انجام می دھد آن را با خوشنودی و یا رضامندی خداوند مقایسہ کند و بعدا ً بسوی انجام آن اقدام کند۔
رومیان 2: 14-16
 ھر گاہ غیر یہودیان کہ دارای شریعت نیستند ، احکام شریعت را بطبیعتاً انجام می دھند۔ معلوم است کہ شریعت آنہا خود شان اند۔ با وجود اینکہ شریعت کتبی ندارند 15 رفتار شان نشان می دھد کہ مقررات شریعت در قلب ھای شان نوشتہ شدہ است و وجدان ھای شان نیز بہ درستی این را تائید می کند۔ زیرا افکار شان یا آنہا را ملامت می کند و یا از آن ھا دفاع می نماید۔ 16 مطابق بشارتی کہ من می دھم در روزی کہ خدا بہ وسیلہ عیسی مسیح ھمہ افکار پنھانی دل ھای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواھد گرفت۔ 
انسان تلاش کرده است برای مقابله با این تنش در تشکیل توھم یا ایجاد یک گفت و گو مذهبی بہ عنوان یک ایدئولوژی و راہ حلی برای رسیدن بہ یک دیدگاہ روشن را پیدا کند۔ یک نوع بیماری روانی کہ دشمنی با خدا بودن است و انسان خیلی بہ سادگی گرفتار این گونہ فریب می شود و نیاز بہ ترک خدا را در وجودش پیدا می کند و لی دین مانند یک شاہراہ و یا خیابانی است کہ ہمہ این مسیر را پیمودہ و می پیمایند۔ ولی عدہ ای کہ از ایدہ ہای ضعیف مانند روان شناس معروف فروید و فانتزی افکار شان نشئہ می گیرد زود فریب آن را خوردہ بہ بی راہہ می روند۔ بنابراین جالب توجه است کہ انسان در ہر صورت یک روش آگاھانہ را در مورد خالق خود اتخاذ نمودہ و می نماید۔
درین ضمن می خواھم برای حل و فصل این معضلہ یک راہ حلی را پیشنہاد کنم کہ برخلاف سایر عبارات مسیحی چگونہ شخص مسیح در زندگی عادی بشر اثر میگذارد۔ انسان ہموارہ در تلاش پیدا کردن خدا بودہ و روش ھای متفاوتی را درین ضمن پیمودہ است۔ ولی اینجا کار مسیح روشی برای رسیدن بہ خدا نیست بلکہ رابطہ انسان را با خدا استوار کردن است۔ باید برای رابطہ پیدا کردن با خدا دنبال انسانیت رفت۔ برای ہمین گفتہ می شود کہ در انسان نقاط ضعف بہ سزای وجود دارد ولی توانائی ہای شخصی انسنا در پاکیزگی و خلوص نہفتہ است۔ درین ضمن لطف رایگان خداوند شامل حال بندگان می باشد کہ یک ھدیہ ای خداوندی پنداشتہ می شود۔
تیتوس 3: 5
 او ما را نجات داد۔اما این نجات بخاطر اعمال نیکوئی کہ ما کردیم نبود، بلکہ بہ سبب رحمت او و از راہ شستشویی بود کہ بہ وسیلہ آن، روح القدس بہ ما تولد تازہ و زندگی تازہ بخشید۔
رومیان 6: 23
 زیرا مزد گناہ مرگ است۔اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است۔

افسسیان 2: 8-9
زیرا بہ سبب فیض خداست کہ شما از راہ ایمان نجات یافتہ اید و این کار شما نیست بلکہ بخشش خداست۔ 9 این نجات نتیجہ اعمال شما نیست، پس ہیچ دلیلی وجود ندارد کہ کسی بہ خود فخر کند۔
یوحنا اول 1 : 7
 زیرا شریعت بہ وسیلہ موسی آغاز شد۔ اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد۔ 
یوحنا اول 1 : 9
 آن نور واقعی کہ ہمہ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن بہ دنیا بود۔
شاید شما باور نکنید کہ بین مسیحیت و ادیان دیگر تفاوتی وجود داشتہ باشد کہ در ضمن تعمید با آب بیان شدہ است۔ یا پاک سازی توسط غسل تعمید را شاید بعضی ھا مورد ایراد قرار دھند، اما من می خواھم کہ شما درین ضمن با من توافق کنید کہ برخی از موضوعات طہارت در ادیان مختلف شاید ہمانند و یکسان باشند۔ این عمل غسل تعمید فقط عمل شستشو نیست و نہ خود را با کلیسا معرفی کردن بلکہ ازین فرا تر عملی است کہ انسان را از نجاست نجات می دھد۔ غسل تعمید بہ عنوان یک اصل و اساس ایمانی یک عمل درست پنداشتہ می شود۔ در وحلہ اول این یک نوع سمبول و یا نمادی است کہ نشان گر قدرت موثر و پاک کنندہ را نشان می دھد، این عمل کاملاً دارای ارزش است و با زندگی کردن در مسیح یک عمل لازم پنداشتہ می شود۔ این عمل را برای مومنان بہ این وجہ انتخاب کردہ کہ مومنان در خدمت روح القدس شخصیت خود را تغییر دھند و بعد از یک عمل باز سازی این روش یک تحول درونی را در وجود انسان بہ ارمغان می آورد۔ این عمل تعمید فقط عملی نیست کہ ترکیب عناصر آکسیجن و ھیدروجن با ھم وصل شدہ و بدن انسان را پاک می کند بلکہ این بمعنی زندگی کردن در مسیح و زندگی در آب زندہ (ذات مسیح) و روح القدس است۔ این یک نوع نمایش و یا نمادی ہست کہ نشان گر شہادت ایمان است۔ فرو رفتن در آب و سر بیرون آوردن بہ این معنی است کہ انسانی کہ قبلاً وجود داشتہ ھنگام تعمید زیر آب رفتہ و مردہ و این آب کہ آب زندہ است بہ وی یک زندگی دوبارہ و زندگی تازہ بخشیدہ واین زندگی تازہ زندگی در مسیح نامیدہ می شود۔ این عمل تعمید و آب شہادت ایمان یک مومن شمردہ می شود۔
آب کہ علامت زندگی است و مسیح مانند آب است کہ بہ انسان ہا زندگی دوبارہ می بخشد و آنہای کہ در کثرت گناہ مردہ اند با غسل تعمید و ایمان آوردن بہ مسیح یک زندگی نوین را میابند۔ فقط با آب و غسل زندگی بدست نمی آید بلکہ نجات و روح القدس یک ھدیہ ای خداوندی می باشد کہ با تولد تازہ یک شخص دوبارہ با پاکیزگی و طہارت بہ این دنیا می آید و بقیہ اندگی اش را طبق فرمودات مسیح می گذراند۔ پس ازین عمل انسان از طریق مسیح و روح القدس زندگی دوبارہ می یابد و بہ این طریق شروع می کند زندگی اش را و ہمہ فعالیت ہایش طبق مقررات خداوند سپری می گردد۔
منظور مان از تولد دیگر و یا تولد دوبارہ این نیست کہ طوری کہ ہندو ہا و یا بودائی ھا عقیدہ دارند بلکہ منظور مان زندگی در مسیح و روح القدس یک نوع پاسخگویی بہ ایمان تازہ می باشد و این زندگی تازہ بہ معنی نجات در شخص مسیح می باشد۔
کتاب مقدس تشبیه این واقعیت را برای آیندہ اسرائیل بہ شکل ذیل بیان می کند کہ پیامبر عبری حزقیال 36: 2527 طوری گفتہ است
 شما را از بین اقوام و کشور ھای دیگر جمع می کنم و بہ وطن خود تان می آورم۔26۔ بر شما آب پاک را می پاشم و شما را از ھمہ نجاسات و آلودگی ھا و بت پرستی پاک می سازم۔ 27۔ دل نوی بہ شما می بخشم و روح تازہ ای را در وجود تان قرار می دھم ۔سل سنگی و نامطیع را از شما دور کردہ، در عوض دل نرم و مطیع بہ شما می دھم۔
یوحنا 7: 3739
 در آخرین روز کہ مہم ترین روز عید بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت:  اگر کسی تشنہ است پیش من بیاید و بنوشد۔ 38 چنانکہ کلام خدا می فرماید: نہر ھای آب زندہ از درون آن کسی کہ بہ من ایمان بیاورد جاری خواھد گشت۔ 39 این سخنان را در بارہ روح القدس، کہ بہ مومنین او دادہ خواھد شد، گفت و چون ھنوز عیسی جلال نیافتہ بود ، روح القدس عطا نشدہ بود۔ 
یهودیان عہد عتیق در وظایف مذہبی و تشریفاتی شان در بہترین حالت از خدای خود راضی بودند۔ اما طوری کہ در عبرانیان 10 آمدہ این تنہا علامت پاکسازی یک بار در مسیح نیست بلکہ این عمل زندگی کردن در ” قربانی شدن برہ خدا” است کہ در طول عمر انجام میابد و انسان را از گناہان دور نگہ می دارد۔ اینکہ در مورد یہودیان می گویند کہ آنہا پس ازین نیازی بہ قربانی ، شریعت و نماز ندارند و روزہ و دیگر اعمال دینی شان کافی است اینگونہ افکار انکار از واقعیت ھای است کہ بہ وضوح در تورات بیان شدہ است اینگونہ عمل نقض مقررات و عصیان علیہ کتاب تورات می باشد۔
لاویان 11:17
زیرا کہ زندگی ھر موجودی در خون اوست و من خون را برای شما دادم تا برای کفارہ جانہای تان بر قربان گاہ بپاشید وھمین خون است کہ برای جان ھای مردم کفارہ می کند۔
مهم نیست که چگونه بسیاری از برای تان آنچہ لازم است مہم نیست کہ چگونہ آن را انجام دادہ اید بلکہ لازم این است کہ تا چہ اندازہ از گناھان خود دوری جستہ اید و رحمت خدا را توسط مسیح در اشعیا 53 یافتہ اید۔

به همین منوال بہ دوستان مسلمان ام می گویم کہ انکار از مرگ عیسیٰ مسیح اند۔ عیسی مسیح کہ یکی از جانشین ہای باشکوہ نوع ابراھیمی بود و خدماتی انجام دادہ کہ مناسب اھداف اش بود۔ وی رہبر باشکوہی بود کہ برای گناہان مان مصلوب شد و کفارہ داد۔ عبری 2: 918, 12: 2.
مصلوب شدن عیسی مسیح و اسلام
در پایان عیسی مسیح می تواند کہ بہ شما آب زندگی ببخشد و بطور کامل روح شما را تازگی، فرحت و شادمانی بخشد۔ حتیٰ پدر آسمانی مان می تواند شما را از این آب جرعہ ای نوشیدن رہنمائی کند ولی نمی خواھد خود تان ازان آب بنوشید۔ در آخر من شما دوستان را تشویق می نمایم کہ مانند آن زن سامری با خیلی سادگی استدعای این آب زندگی را بکنید۔ لازم است کہ برای رفع تشنگی معنوی و روحانی شما این کار آمد باشد و شما از ادیان و مذاہب دروغین دوری جستہ و از ہر نوع فرقہ و فلسفہ ای کہ مبنی بر کذب می باشد را ترک نمودہ تشنگی خود را توسط آن سیراب کنید۔ و برای این سیرابی از آن آب زندگی بپرسید (طلب کنید)۔
یوحنا 4: 10، 13-14
عیسی به او جواب داد: “اگر شما هدیه ای خداوند را می دانستید و از وی می خواستید کہ بہ من آب نوشیدنی بدہیدو شما از وی می پرسیدید و بہ شما گفتہ می شد کہ ازان آب زندگی بہ شما دادہ شدہ است۔” 13 عیسی مسیح گفت: ” ہر کسی کہ این آب زندگی را بنوشد وی بار دیگر مکرر تشنہ خواھد شد۔ 14 و ھر کہ آن آبی را بنوشد کہ من بہ آن می بخشم ھرگز دوبارہ تشنہ نخواھد شد۔ آبی کہ من بہ او می بخشم در روح و جسم وی بہ یک چشمہ جاری تبدیل خواھد شد کہ زندگی ابدی بہ وی خواھد بخشید۔ 
درآخر عیسی مسیح شما را دعوت می کند۔
متی۔ 11: 28-30
 پدر ہمہ چیز را بہ من سپردہ است۔ و ھیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد وھیچ کس پدر را نمی شناسد بجز پسر و کسانی کہ پسر بخواھد پدر را بہ ایشان بشناساند 28۔ ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من بہ شما آرامی خواھم داد۔ 29۔ یوغ مرا بر خود گیرید و از منن تعلیم یابید۔ زیرا من نرم دل و فروتن ھستم و جان ہای شما آرامی خواھد یافت، 30 زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Ritual cleansing and purification

Leave a Reply