คัมภีร์อัลกุรอานสนับสนุนพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

คัมภีร์อัลกุรอานสนับสนุนการดลใจจากพระเป็นเจ้าในหนังสือโตราห์ บทสดุดี และ พระวรสารแต่ยังมีผู้เชื่อมุสลิมในยุคร่วมสมัยอ้างว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลนั้นเสื่อมลงและไม่สามารถไว้วางใจได้ สิ่งนี้แน่นอนไม่สามารถนำมาพิสูจน์และคำพูดนี้ก็เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ความคิดเห็นที่นำไปหมุนเวียนส่งต่อกันไปท่ามกลางผู้ที่ปฏิบัติตามอิสลาม

หนึ่งในเหตุผลสำหรับการคิดเช่นนี้เนื่องจากว่ามีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่แตกต่างกันมากมายอยู่ และ นั่นคือเป็นสาเหตุที่สิ่งนี้จึงไม่ถูกต้องทั้งหมด

เหตุผลหลักที่ว่าทำไมจึงมี พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่แตกต่างกัน ง่าย ๆ คือมี หลักฐานการบันทึกมากมายที่มีมาถึงเรา มีสำเนาของบทความที่เขียนขึ้นเป็นภาษากรีกถึง 6000 ฉบับมากกว่าวรรณกรรมใด ๆ ในยุคโบราณที่มีมาถึงเราจากยุคโบราณนี้

ทุกวันนี้ เรามีความสะดวกสบายในการพิมพ์ซึ่งทำให้มีการผลิต การแบ่งปัน และ การเก็บรักษาเอกสารได้ดีกว่ามาก ในระหว่างยุคของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล หนังสือที่เขียนด้วยมือมีอยู่น้อยและแพงมาก ดังนั้นเนื่องจากความต้องการในการเก็บรักษาและในขณะเดียวกันที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับพระวรสารจึงมีความจำเป็นที่แน่นอนในการทำสำเนาและแพร่กระจายออกไป

สำเนาได้มีการจัดหาให้หรือผลิตขึ้นผ่านกฎเกณฑ์การเขียนและเทคนิคที่เคร่งครัดซึ่งชาวยิวเป็นคนทำจึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปจากข้อความดั้งเดิม สำเนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้เปรียบในการทำการเปรียบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อความนั้นถูกต้องและมีการตรวจสอบถึงความถูกต้องนั้น ท่านต้องจำไว้ว่าหากมีสิ่งที่ไม่ตรงกันในข้อเขียนจากข้อความที่คัดลอกด้วยมือนี้คงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อหาหรือตัวอักษรของดั้งเดิม สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่คือถ้ามันถูกทำลายไป มันจะรับการสร้างขึ้นมาใหม่จากการใช้ตัวอ้างอิงจากปิตาจารย์ของพระศาสนจักรในยุคโบราณซึ่งช่วยเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนต่อความแท้จริงและความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ด้วย

ในการสนับสนุนต่อพันธสัญญาใหม่อีกอันหนึ่ง คือความสัมพันธ์ระหว่างช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างช่วงที่มีการเขียนที่ดั้งเดิมและสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ประมาณ 100 ถึง 250 ปี นี่คือช่วงความสัมพันธ์ระยะสั้นของเวลาที่เปรียบเทียบกับชิ้นวรรณกรรมโบราณต่าง ๆ เช่น ซีซาร์ กัลลิค ซึ่งเป็นช่องว่างประมาณ 1000 ปี

วิธีการอีกอันหนึ่งในการช่วยพิสูจน์ความเป็นของแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมาจากการค้นพบม้วนหนังสือแห่งทะเลตายที่พบในกุมรันย้อนไปในปี 1940 มาถึงเวลานี้เป็นสำเนาของพระธรรมเก่าที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นภาษามาโซเรทิค ซึ่งมีอายุในประมาณ ปี 900 CE เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับม้วนหนังสือทะเลตายซึ่งลงวันที่ไว้ในบทคัดด้วยมือนี้ประมาณ 1000 ปี ซึ่งเราไม่เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

และท่ามการการตรวจสอบและสมดุลในการเก็บรักษาพระคัมภีร์ไบเบิ้ลจากการเสื่อมสลายมีการประชุมต่าง ๆ ที่จัดทำเพื่อเป็นการสถาปนาและปกป้องพระคัมภีร์จากกลุ่มนอกรีตเพราะจะมีรูปแบบวรรณกรรมเทียมอื่น ๆ ที่นำไปเผยแพร่และผู้นำทางศาสนจักรจำเป็นต้องจัดตั้งและให้มีหลักแห่งความเชื่อและหลักการรายชื่อหนังสือซึ่งถือว่าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ สังคยานาแห่งนิเชอาได้จัดขึ้นใน 325 CE ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนในขณะที่ชาวยิวได้มีสังคายานาแห่งแจมนีอาใน 90CE.

อีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมจึงมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่แตกต่างคือวัตถุประสงค์ที่เป็นเรื่องที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งพระคัมภีร์มาสู่ภาษาอันเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนที่มันมีเจตนาเขียนถึง อัครสาวกได้รับคำสั่งให้ไปทั่วโลกและเทศน์สอนพระวรสารและมีเพียงหนทางเดียวที่จะทำในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการสมคบคิดในการที่จะทำให้เพี้ยนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในการแปลภาษาในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าหากมีใครบางคนที่ยื่นพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่เขียนในภาษาดั้งเดิมในฮีบรู อาราเมอิคและกรีกให้ข้าพเจ้า และคาดหวังให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจในความหมายนั้น แม้แต่ถ้าข้าพเจ้าได้ศึกษาภาษาโบราณเหล่านั้นมาข้าพเจ้าก็ได้รับการฝึกมาตามวัฒนธรรมที่คิดและนึกในภาษาอังกฤษและคงจะมีอคติในการตีความด้วยอยู่ดี

คัมภีร์อัลกุรอานก็เผชิญหน้ากับการท้าทายเดียวกันกับที่พระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้รับเมื่อมาถึงกฎการวิจารณ์ตามตัวอักษร นอกจากทั้งหมดนี้แล้วมันก็ไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้า หรือ มีรอยนิ้วมือของอัลเลาะห์แต่ประการใด

ในที่สุดข้าพเจ้าขอกล่าวว่าไม่ว่าสิ่งใดที่มูฮัมหมัดได้รับในแง่ที่เป็นความคิดทางพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เขาได้รับและยืมมันผ่านอิทธิพลในระดับสองจากทั้งคริสตชนและยิวผู้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของข้อความเหล่านั้น ถ้าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเสื่อมลงในเวลานี้ในประวัติศาสตร์ซึ่งมูฮัมหมัดได้มีชีวิตอยู่ แล้วนั้นมูฮัมหมัดได้รับความจริงของสิ่งนี้อย่างไรในเมื่อเขาต้องพึ่งพิงต่ออิธิพลของคริสตชนและยิว พระคัมภีร์ไบเบิ้ลบรรจุซึ่งสำเนาคำพูดต่าง ๆ ที่ดีก่อนการมาถึงของอิสลามดังนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องมีถกเถียงกัน ถ้าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องและเสื่อมโดยคริสตชนและชาวยิว แล้วนั้นทำไมอัลเลาะห์ในพระสรรพานุภาพของพระองค์ในตอนแรกจึงไม่เปิดเผยเป็นครั้งแรกต่อมุสลิมเล่า ข้าพเจ้าทราบว่าการถกเถียงเหล่านี้เป็นเรื่องน่าขบขันแต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะนำมันไปสู่บทสรุปในแบบที่มีเหตุและผลเพื่อจะได้ให้ท่านได้เห็นถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในการถกเถียงที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผลนั่นเอง

 

 

 

ลิงค์เกี่ยวข้องอื่น ๆ

วิธีการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า

แหล่งข้อมูลของชาวอิสลามและมุสลิม

ภาษาไทย

The Quran Supports the Bible

Leave a Reply