اسلام و آفاقی بودن مسیح

ھنگامیکہ درمورد الوھیت عیسی مسیح بہ عنوان یک فرد نگاہ می کنیم، باید در آغاز تصمیم بگیریم کہ آیا کتاب مقدس یک منبع معتبر است یا خیر۔ بنابر این من مقالہ ای در مورد معتبر بودن کتاب عہد جدید نوشتہ ام و برای مسلمان ہا نشان دادہ ام کہ باید مورد توجہ آنہا قرار گیرد ۔
مسخ شدن انجیل از دیدگاہ اسلام
در این موضوع در مورد الوھیت عیسی مسیح بشکل گستردہ و کامل بحث شدہ و نوشتہ شدہ کہ کتاب مقدس درین ضمن چہ نظری دارد۔ گرچہ این موضوع بحث بر انگیز است۔ قرآن در5: 116 یاد آوری می کند کہ مسیحیان بہ تثلیث باور دارند۔ یعنی خدا، عیسی و مریم۔ این را کتاب مقدس تاکید می کند کہ عقیدہ تثلیث پدر، پسر و روح القدس بودہ است۔ اگر شما علاقہ مند ھستید تا درک بیشتر و اطلاع بیشتر درین ضمن بدست آورید، باید از استعارہ و نمادین کتاب مقدس استفادہ کنید۔ و بدانید کہ منظور از “پدر” و “پسر” چیست۔ من درین ضمن با شما کمک می کنم و توضیح بیشتری برای تان درین لنک دادہ ام۔ مفاہیم مفصل را کہ نشوشتہ ام در این لنک پیدا کنید۔
عیسی مسیح پسر خدا است
به هر حال اگر کتاب مقدس بعنوان کتاب اصل و معتبر دارای متون الھام بخش می باشد و حقایق را برملا ابراز می دارد پس کلمات عیسی مسیح کہ در انجیل آمدہ است دارای الھویت است این کلام کہ گفتہ ہای مسیح است در واقع آفاقی و کلام خدا شمردہ می شود۔
در ابتدا این ممکن بہ نظر می رسد کہ تاکنون این مسخص و واضح نیست کہ آیا مسلمان ہا عیسی مسیح را موعود واقعی می دانند یا خیر۔ این حرف یک نوع شکاکیت را دارد۔ در متی 11: 2-6 آمدہ است و ہمچنین راجع بہ اینگونہ موضعات در انجیل اشارہ شدہ و در یوحنا 6: 14-15 نیز اشارہ شدہ است۔ مسلمان ھا بہ این عقیدہ دارند کہ عیسی نمی آید و می گویند کہ وی ناجی الہی نیست و بہ موعود مسیح اعتقاد ندارند۔ ماموریت اصلی مسیح درین جہان یک مبارزہ انتخاباتی نیست بلکہ خدمت است۔ جان بپتست برای آمادہ سازی راہ خداوند می آید این در انجیل لوقا نیز بیان گردیدہ است۔دریوحنا 18: 36-37 بہ ہمین مطلب اشارہ شدہ است و در متون دیگر نیز این موضوع بیان گردیدہ است۔ ما در انجیل موضوعات زیادی را می بینیم کہ این موضوع را با صراحت بیان می کند و در انجیل لوقا 22 : 66-71 نیز بہ این مطلب اشارہ شدہ است۔ این را ہمہ می دانند و معتقد اند کہ منجی بشریت می آید و مسیح موعود طوری کہ وعدہ دادہ دوبارہ بہ دنیا بر میگردد ۔
وی در یک گفتگوی خصوصی اش با شاگردانش این موضوع را بوضاحت گفتہ و در مورد ھویت واقعی خود علنی گفتہ است۔ وی بہ عنوان عیسی نمی خواھد کہ کسی تکیہ کند و خدا و روح القدس را شامل عقیدہ معنوی مسیحیت کردہ است۔ طوری کہ عیاناً درمتی 20: 28 نیز ہمین موضوع آدمدہ است۔ طوری کہ در متی 16 : 13-20 تکرار شدہ است۔ در یوحنا 6: 44 و یوحنا 16: 13 نیز ہمین موضوع بیان گردیدہ است۔این منابع نشان می دھد کہ در کتاب مقدس این موضوع تا چہ اندازہ بہ شکل کامل و مفصل جلوہ دادہ شدہ و درین جا ہیچ تردیدی نیست کہ کتاب مقدس سخن مبہم داشتہ باشد۔
این خیلی عجیب و غریب بہ نظر می آید کہ چگونہ عیسی آمدن خود را بہ اثبات برساند و یا چگونہ آمدن خود را آشکار سازد۔ وی از کسانی پنہان است کہ دشمنان سوگند خوردہ ی وی بودند۔ پس از مدتی کہ از چشم دشمنان پنہان بود وی بر روی زمین آشکار گردید۔ عیسی مسیح کہ یگانہ نجات از گناہان بشر است، بعنوان منجی بشریت بہ این دنیا آمد و بار دیگر نیز خواھد آمد وآمدن وی باعث نجات ارواح و نفوس انسان ھا خواھد بود۔ زندگی در مسیح یگانہ راہیست کہ انسان را از فلاکت و بدبختی نجات می بخشد۔ ھر کہ در مسیح زندگی کرد، خود را از ہر نوع خطا مصئون می دارد وشنیدن پیام وی گوش ہا را باز می کند و چشم ہای کور را روشن و بینا می سازد۔ وی بطور واقعی در حال باز کردن چشم ہای کور و گوش ھای کر است۔تا توسط کلامش مردم ایمان آوردہ نجات یابند۔
به طور غیر مستقیم این موضوع از کتاب مقدس گرفتہ شدہ است و دارای حقیقت کامل می باشد کہ برای اثبات الھویت مسیح مسیحیان روی زمین گواہ اند۔ و کسی نیست کہ ھمانند و شبیہ این انجیل کتابی بنویسند کہ با متون مقدس ھمانند باشد و ہیچ مسیحی نمی تواند در متون کتاب مقدس دست بزند و آن را عوض کند۔
در حال حاضر شما نگاہ کنید کہ انجیل در واقع راز طبیعت را نشان می دھد و بہ عنوان نمایش ذات الہیہ ھمہ کلمات در این کتاب مذکور است و ھہمہ اعمال عیسی مسیح و شاگردان وی بالخصوص در این کتاب نشکل کلمات درج شدہ است۔
عیسی بہ عنوان شخصی خود را ظاہر نمودہ و گفتہ کہ وی انسان برتر است۔ در کتاب مقدس عبری و یا تورات به عنوان “من ام”، یوحنا 8 : 58 چنین سخن گفتہ است۔
ہمچنین وی بیش از ھمہ خود را بہ عنوان قاضی معرفی کردہ و در متی بہ آن اشارہ شدہ است۔ در متی 25 : 31-46 بہ این نکتہ اشارہ شدہ است۔
وی بدون سرزنش دیگران چندین بار عبادت آزادانہ را دریافت کرد۔
یوحنا۔9 :38
 او گفت: خداوندا من معتقدم و وی آن را پرستش کرد
متی14: 33
 و کسانی کہ در کشتی بودند، او را پرستش کردند و گفتند بہ راستی تو پسر خدا استی۔
متی 28: 9-10
 و ببین، عیسی با آنہا ملاقات کردہ گفت، ” سلام!” و آنہا گرد وی جمع شدند و او را پرستش کردند۔  و سپس عیسی بہ آنہا گفت ” ہیچ نہ ھراسید۔ بروید و بہ برادران من بگوئید کہ بہ جلیلہ بروند و مرا در آنجا خواھند دید”۔
متی 28: 1620
 پس از آن یازدہ شاگرد وی بہ کو جلیلہ رفتند و بہ آنجا رفتند کہ عیسی آنہا را ھدایت کردہ بود۔  و ھنگامیکہ آنہا وی را در آنجا دیدند وی را پرستش کردند۔ اما برخی از آنہا درشک و تردد ماندند۔  عیسی آمد و بہ آنہا گفت۔ ” تمام قدرت آسمان و روی زمین در دست من است۔  بروید ہمہ شاگردان و بہ ہمہ اقوام و ملل نام پدر ، پسر و روح القدس را بہ ہمہ بیاموزانید۔  من این فرمان را بہ شما می دھم و من ہمیشہ با شما ہستم ، ہمیشہ با شما ہستم ، تا ابد با شما ہستم”۔
وی ادعا کرد کہ قدرت آمرزیدن و بخشش گناہ را دارد۔ این در مرقس 2: 1-12 و لوقا 7: 40-50 نیز آمدہ است۔
او اعلام کرد کہ ہمہ شکوہ و عظمت وی قبل از آغاز این جہان بودہ است۔
یوحنا16 :28
من از جانب پدر آمدہ بودم و درین جہان بودم۔ حالا بر می گردم بہ سوی پدر

یوحنا 17: 5
و در حال حاضر، پدر، مرا در حضور خود باشکوہ ساخت۔ و من با تو ام قبل از آفرینش و وجود این جہان۔
ہمچنین وی گفتہ کہ وی پروردگار سبت است و پادشاہ داود، طوری کہ در متی 2: 28 و متی 41:22-45 این ذکر آمدہ است۔ در بسیاری از موارد این مفہوم کہ یک طرز تفکر عبری است و خدا ولارد ہم معنی و مترادف بکار بردہ شدہ است۔ در سراسر کتاب مقدس از این واژہ استفادہ شدہ کہ ہم معنی آقا و معنی خدا را دارد۔ طوری کہ در عبری این واژہ تنخ خواندہ شدہ است۔ ہم چنین زمانی کہ یہودیان ارتدوکس کتاب مقدس را می خوانند آنہا از واژہ پروردگار استفادہ می کنند کہ ہمان جاگزین خدا می باشد۔
مرقس 2 : 28
بنا بر این پسر انسان خداوند است، حتیٰ در روز سبت نیز۔
متی 22: 41-45
 حالا کہ فرسیان گرد ہم جمع شدہ بودند، عیسی مسیح از آنہا پرسید،  آن پرسید، ” شما در مورد مسیح چہ فکر می کنید؟ او پسر کیست؟ گفتند او پسر داود است۔ پس وی پرسید در روح خود داود چگونہ است۔ آنہا گفتند وی خداوند است۔  خداوند گفت من خداوند ام۔ بیا در دست راست من بنشین۔تا زمانی کہ من دشمنان تو را زیر پایت فرو آورم اگر داود وی را پروردگار بخواند ، پس چگونہ او پسرش است؟
متی 7: 21-23
 آنہای کہ بہ من می گویند، پروردگار، پروردگار آنہا نیستند۔ آنہا در پادشاہی من وارد نخواہند شد۔ اما آنہا کہ بہ ارادہ پدرم در آسمان است۔  در آن روز بسیاری از مردم بہ من خواھند گفت کہ “پروردگار، پروردگار” آیا ما بنام شما سوگند یاد نکردیم۔ و بسیاری از معجزات عرضہ نکردیم۔  پس ازان اعلام خواہم کرد، من ھر گز شما را نمی شناسم۔ شما کار گران بی قانون ہستید۔
یوحنا 13:13
تو بہ من آموزگار و پروردگار صدا کن۔ و تو درست می گویی، زیرا کہ من ہمین ام
در فصل اول یوحنا عیسی مسیح بہ عنوان خدا و جلال جہان نامیدہ شدہ است۔
در نهایت، با توجه به کتاب مقدس، عیسی مسیح خیلی بیشتر از یک پیامبر یا یک مرد یا یک شخص است۔ آنچہ در موردش دیگران فکر می کنند، فراتر از آن است۔ وی محدود بہ یک انسان بودن نیست ۔بنا برین یک سوال تازہ من از شما این است کہ اگر کتاب مقدس قابل اعتماد است و شما بطور جدی آیات آن را قبول می کنید و در مورد عیسی و الھویت وی تاکید فراوانی آمدہ است پس با خیلی سادگی وراحت می توانید جایگاہ و مقام مسیح را دریابید۔ اگر بہ یوحنا 5: 1718 نگاہ کنیم و یا بہ مرقس 5:2-7 نگاہ کنیم، ہمین موضوع خیلی روشن جلوہ گر است۔ کتاب مقدس بہ این مطلب با دقت اشارہ کردہ است۔ کتاب مقدس ہنگامیکہ چنین ادعای را می کند پس معلوم است کہ ہیچ اشتباہی در این وجود ندارد۔ و درین ضمن نمی شود از این واقعیت انکار کرد۔ عیسی مسیح بیشتر از یک انسان و پیامبر است، طوریکہ کتاب مقدس ادعا دارد پس شما این ادعای کتاب مقدس را بپذیرید و شاہد آن باشید کہ عیسی مسیح بیش ازیک انسان و پیامبر است۔ در غیر این صورت شما ممکن است ہیچ تفاوتی با آن ہا نداشتہ باشید کہ در مورد مذہب عیسی تعصب می ورزند و عیسی را فقط یک موعود می دانند و آن را در زمرہ انسان ہا شمار می کنند۔ و از آیات کتاب مقدس و شہادت عیسی ہیچ درکی ندارندو اعتماد ندارند۔ بہ طور مثال اینجا یکی از اثبات در کلام الہی موجود است رجوع کنید بہ یوحنا1، متی7 : 24-27

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

The divinity of Jesus and Islam

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

Leave a Reply