عیسی مسیح پسر خدا است

اسلام می آموزد که خدا پسر ندارد و من می خواهم بگویم که من به طور کلی با شما در مورد پسر بودن موافقم. حتی اگر عیسی بشکل غیر معمول و متفاوت و معجزه آسا متولد شد من موافقت می کنم که خدا عمل جنسی را انجام نداد۔ تولید وی یا باز آمدن وی رابطہ بہ جنس ندارد۔ این باور ماست کہ در آموزش تعلیمات وجود دارد۔
دکتر مایکل براون که یک متخصص در زمینه زبان های سامی است، به زبان اصلی و فرهنگ مردم یهودی و کتاب مقدس آشنا است، در ماهیت این مفهوم از شروع ما باید اول در نظر داشته باشیم که قرن 21 ما در امتداد خطوط فکری عبری باستان نگہ داشتہ شود۔
در واقع کلمه پسر خدا چندین بار در کتاب مقدس عبری آمدہ است که در آن خدا به اسرائیل و مربوط بہ پسراش سخن گفتہ است۔ و اسرائیلیان را پسر خواندہ است۔ ہم چنین عیسی میسح را بعناوین مختلف یاد کردہ است۔ در جای آن را پادشاہ نیز خواندہ کہ ہم چنین فرشتگان نیز از این نام استفادہ کردہ اند۔ عیسی میسح نمایندہ نہایی خداوند است۔ مسیح بہ عنوان پسر او شناختہ شدہ است۔ با توجہ بر این کہ وی از نسل اسرائیل است و شاہ شاھان و رب الارباب است۔ وی بالا تر از فرشتہ ہای آسمانی مقامی را داراست۔ و از ہمہ مہم تر و اولا تر این کہ خطاب پسر خدا بہ وی دادہ شدہ است۔
در کتاب مقدس واژه عبری برای پسر “بن” و یا “نوار” آمدہ است۔ وبه زبان آرامی وعربی “بن” آمدہ است.این واژہ برای پسران واقعی بکار بردہ می شود واین کلمہ “پسر” را بہ معنی واقعی آن بکار می بریم۔ گاہی این بہ استعارہ نیز استفادہ می شود۔ مانند “پسران پیامبران” کہ بہ معنی شاگردان پیامبران بکار بردہ شدہ است۔ ھنگامیکہ ما بہ پادشاہ اسرائیل اشارہ می کنیم، این معنی “پسر” را خداوند خودش بہ تصویب رسانیدہ است و بکار بردہ است۔ در ساموئل 2 در 7 : 14 آمدہ است کہ ” من پدر وی و او پسر من خواھد بود”۔ و ہمچنین راجع بہ قوم اسرائیل در کتاب خروج 4 : 22-23 آمدہ است و خداوند می گوید: ” این اسرائیل اولین پسر من است۔ و من بہ شما اجازہ می دھم طوری کہ وی گفت مرا پرستش کنید.” با این حال معنای دیگری برای پسر کسی که متعلق به همان کلاس است مانند فرشتگان است.با این معنی نیست کہ فرشتگان فرزندان خدا ھستند۔ ولی آنہا نیز بہ عنوان “پسران خدا” نامیدہ می شوند۔ این واژہ برای آن کسانی نیز بکار بردہ می شود کہ اسرائیل اند۔ در ھوشع 1 :10 آمدہ است کہ ” آنہا پسر خدای زندہ خواھند شد و بہ نام پسر خدای زندہ نایدہ خواھند شد”۔
در آخر باید گفت کہ ایین کلمہ می تواند بہ عنوان یک معنی خاصی بکار بردہ شود وفقط برای مسیح موعود کہ “پسر خدا” در روی زمین است بکار بردہ شود۔ مسیح رول عمدہ ای را بعنوان مسیح ایفانمود لذا مستحق اینگونہ لقب است کہ آن پسر خداوند خواندہ شود۔
در نتیجه شرایط “پسر” و “پدر” را می توان در راه مجازی یا استعاری مربوط بہ کتاب مقدس بکار بُرد۔ برخلاف دیدگاہ معاصر و مدرن باید این واژہ بکار بردہ شود۔ بنابر این صرف نظر از ہر نوع تعصب باید این واژہ رایج گردد و و در فرھنگ بہ معنی خاص اش نیز بکار بردہ شود۔ و بطور جہان بینی کتاب مقدس استفادہ شود

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Jesus is God’s Son

* Of special note regarding the title and term ‘Son of God’ , it is used in its most unique and supreme sense as a reference to the divinity of Jesus as the Christ in Mathew 28:16-20, John 5:16-27, and Hebrews 1.اسلام و آفاقی بودن مسیح-Persian Farsi

Leave a Reply