Бурхантай яаж харилцаатай байх вэ

Библи дээр Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн үүнд хүн төрлөхтөн ч багтдаг ба Бурхан төгс болон сайн ч гэсэн хүн бол тийм биш юм. Бурхан хүн төрлөхтнийг чөлөөт ёс суртахуунтай болгосон ба түүнийг сайн болон мууг ялгах боломжтой болгосон. Бурханы ариун ном, библи нь Бурхан байгааг нотолдог ба биднийг түүний цуу алдраас нүгэл үйлдэн тэнцүү байх боломжгүй болсон.
Хэрэв би ёс суртахууны тухай зарим нэг сургаалыг нэрлэх хэрэгтэй болвол хэн ч Бурханы хуулийг ямар нэг байдлаар зөрчсөн байдаг. Нүгэл нь бурхныг болон бусад хүнийг өөр бурхан тахин шүтэж эсвэл бурханы нэрийг буруу ашиглан эзнийг бүх зүрх сэтгэлээрээ тахин шүтээгүй учир үйлдэгддэг. Энэ сургаал нь бидний эцэг эхийн нэр сүрийг гутаах, үзэн ядалтаас болон аллага үйлдэх, бидний хөршийн эсрэг мэдүүлэг өгөх, өөр хүний эд хөрөнгөнд шунах эсвэл буруу хүсэл сонирхолтой эхнэрийн талаар сургаалиар үргэлжилдэг.
Энэ үйлдэлүүд нь биднийг Бурханаас мөнхөнд хөндрүүлэх эсвэл тусгаарлагдах болгосон. Өөрөөр хэлбэл би түүнээс төөрсөн ба салсан учир нь бид нүгэл үйлдэн ариун байх боломжгүй болсон. Нүгэл нь бидэнд бурхны хилэнг авчирдаг ба зөвхөн энэ амьдралд биш дараагийн амьдралд ч нөлөөлдөг. Библи дээр энэхүү газрыг мөнхийн галтай маш ихээр тарчлаах газар хэмээн тодорхойлсон байдаг.
Энэ үед ямар ч боломжгүй мэт харагдаж байгаа боловч сайн мэдээ нь Бурхан ямар ч нүгэлгүй Мессиаг илгээсэн. Түүний хийх зүйл нь хүний өмнөөс бурханд нүглээ наминчлах ба үүнийг өөрийн амийг бидний өмнөөс бурхны ариун шүүхийн өмнө өргөсөн.
Тэр хүн төрлөхтний өмнөөс Бурхантай энх тайванг тогтоохын төлөө үхсэнээс гадна тэр үхлээс эргэн амилаж түүнд итгэх хүмүүсийг хүлээн суудаг. Тиймээс биднийг үхсэний дараа түүн дээр очих ба түүнийг библи дээр мөнх амьдрал хэмээдэг.
Энэ бүгдийг биднийг нүгэлээс наминчлуулан бурхантай энх тайван тогтоох хүн хэмээн Есүсийг өөрийн аврагчаа хэмээн бүрэн итгэж байж хүрэх боломжтой. Мөн үүнд түүнийг эзнээр хүлээн зөвшөөрч бид түүнд дуулгавартай захирагдахыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.
Бид Есүсийг энэ хэмжээнд хүлээн зөвшөөрвөл тэр бидэнд өөрийн биеээр тухайн хүний Ариун сүнсээр дамжин диваажингийн хэсгийг илгээж бурханы дэргэд амьдрах боломжийг олгодог.
Энэ итгэлийн шилжилтийг усан авсан орохтой адил буюу усаар адислуулах үйлдэлээр үргэлжлүүлдэг. Энэ үйлдэл нь Бурханд талархан физик биетийг шинээр төрүүлэх үйлдэл буюу дотроосоо шинээр төрөн оюун санааны хувьд холбогдож байгаа гэсэн үг юм.
Энэ бүх үйл явц нь хялбар шилжилт шиг харагдаж байгаа боловч гүнзгий утга агуулгтай үйлдэл юм. Есүс таныг “Бүх горьдлого тасарсан, ачаа үүрсэн хүмүүс надтай нэгд, үлдсэнийг нь би өгнө” хэмээн таныг урьж байна. Миний ивээлд орон надаас суралц, учир нь би маш зөөлөн ба өрөвч хүн ба та үлдсэн зүйлсээ өөрөө олох болно. Миний боолчлол хялбар ба миний дарамт бага.
Миний найзаа хэрвээ чи өнөөдөр түүний дуу хоолойг сонсож байвал битгий өөрийгөө хүчил та өөрийнхөө малчинд өөрийн зүрх сэтгэлээ өг. Тэр танд хайртай ба бүхий л ойлголтуудыг давах энх амгалан байдал болон ярих ч боломжгүй баяр баясалыг танд авчирна. Энэ нь таны амьдрал дахь бүхий л шуургыг зогсоон гээгүй гэвч тэр биднийг хэзээ ч хаяхгүй эсвэл орхин явахгүй.
Эцэст нь би таныг түүнд мэдэгдхүйц байдлаар залбиран түүнд итгэхийг зөвлөж байна. Хэрэв та үүнийг чин сэтгэлээсээ хийвэл та хэзээ ч харамсахгүй эзнийг сайн зүйл гэдгийг харах болно. Амен

 

 

www.4laws.com/laws/mongolian/default.html

Төвдийн буддистын нөөц

Монгол – Mongolian

How to know God

Leave a Reply