مشاہدہ اسلام در مورد زن

شاید در جوامع اسلامی قوانین مختلفی راجع بہ حقوق زن وجود داشتہ باشد۔ در قرآن وحدیث نقش زن بعنوان یک فرمانبردار و تابع امر در زندگی تلقی شدہ است۔
از اول دیدگاہ اسلام پدرسالارانہ بودہ است و اسلام مرد را اجازہ می دھد تا برای بہرہ برداری غیر لازم در ہر وقت از وجود زن استفادہ کند۔
در قرآن سورہ 4 آیہ 34 ضرب و شتم و شکنجہ کردن زنان آمدہ است ۔ اساس غریزه بشر در دستیابی به یک رابطه صمیمی عشق با همسر است و ارائه نمودن یک محیط است که منجر به اعتماد می شود کہ دران از شریک حیات مراقبت می شود و مرکز توجہ قرار می گیرد۔
آیا این گونہ عمل خشونت با ضد عمل یا عکس العمل متقابل مواجہ نخواہد شد؟ بجای این کہ در داخل یک زندگی مشترک زد وکوب باشد بہتر نیست کہ یک نظم و انضباط ایجاد گردد کہ دران اصلاح ملاک قرار گیرد و این نوع روش نمونہ ای از اخلاق برتر می باشد۔
شاید در زن یک نوع حقارت ممکن است پیدا بشود کہ چرا حدیث بہ مردان اجازہ می دھد تا علیہ زنان از خشونت کار گیرند و ممکن است درین ضمن زنان توضیح بخواہند ۔
در حدیث آمدہ کہ اغلب قشر جہنم را جنس زنان تشکیل می دہند کہ این یک نوع تبعیض را نشان می دہد نسبت بہ زنان و اینگونہ امثال در احادیث خیلی زیاد بہ چشم می خؤرد۔
همچنین آرمان های اسلامی در ارزش لذت بردن است که در اطراف بیان تمایلات جنسی مرد محور متمرکز شده است۔ چگونه یک زن است که به یک ازدواج طولانی زندگی قادر به مشاهده خودش با عزت دانستن که شوهرش یک روز می شود در زنان عجیب و غریب در کاخ آسمانی پر از لذت وجد و تمایلات جنسی به عنوان در این ایده مفهومی از سعادت ابدی یافت متعهد . اگر به این هدف آینده خود را در ساختن آن به بهشت است پس چه هدف کوتاه مدت خود را در رابطه به شما همسر خود است؟ اگر وجود زن برای لذت فزیکی است پس ھدف شما ہر دو در زندگی چیست و رابطہ زن و شوھر و ہمکاری در امور چہ اھمیتی دارد۔

همچنین قرآن و حدیث تا حد زیادی خواھان ارضاء جنسی برای شوھر بدون ہمسر ہم است۔
در کتاب حدیث مسلم جلد 4، شمارہ حدیث 6597،صفحہ 1432۔ ہمچنین حدیث مسلم جلد 4، شمارہ حدیث 6600، صفحہ 1432۔ بہ ہمین مطالب اشارہ شدہ کہ بیان گر ادعای قرآن است کہ در یکی از آیات سورہ 55 با صراحت کامل بہ آن اشارہ شدہ است۔ راجع بہ زن علاوہ بہ آیات قرآنی متون زیادی از احادیث نبوی نیز موجود است کہ دلالت می کند کہ روش صدر اسلام در آن زمان با زنان چگونہ بودہ و حکم بہ پیروان اسلام راجع با برخورد با زن چگونہ توجیح شدہ است۔ این احادیث کہ در کتب معتبر احادیث تعداد آن زیاد است و در پیرامون ہای مختلف بیان گردیدہ ما فقط بہ ہمین چند احادیث بسندہ می کنیم کہ اشارہ روشن بہ این موضوع دارد۔ طبق نقل قول شارحان حدیث پیامبر اسلام نیز در گفتہ ہای خود بہ مردم طوری توصیہ کردہ کہ روش و برخورد ویژہ ای با زنان داشتہ باشند۔
با توجہ بہ قرآن 2: 223 و کتاب حدیث مشکواۃ المصابیح صفحہ 691، ترمذی بخاری جلد 7، شمارہ حدیث 121، صفحہ 93 در این انحرافات جنسی وجود دارد و در فرھنگ ھای مختلف اسلامی نیز تحت تاثیر این آیات و احادیث بہ ندرت وجود دارد۔
در-در جوامع اسلامی مہار ساختن تمایلات جنسی و برای حفظ عفت مانند ختنہ ساختن دختران وجود دارد کہ این کار از سوی مردان بطور اجباری تحمیل می شود۔ برخی از بحث این است کہ آیا محمد بہ اجباری این عمل خشونت را آموختہ است۔ ہنوز ہم در چندین کشور اسلامی این عمل خشونت وجود دارد۔ ثانیاً این کہ برخی از مسلمانان متعہ دارند کہ ازدواج موقت نامیدہ می شود۔ این متعہ برای بر آوردن نیاز جنسی و انگیزہ ھای جنسی در میان مردان مسلمان رایج است، کہ غریزہ و نیاز ھای فطری انسان در حالت مجبوری تکمیل می کند۔این متعہ کہ طبق عقل و منطق توجیحی دارد و یک چیزی منفردی است کہ در جامعہ اسلامی تعدادی از مردم آن را پذیرفتہ اند۔
یک چیز دیگر که شاید خیلی عقلانی بنظر آید این است کہ در جوامع اسلامی اختلالات فرھنگی وجود دارد و عمل چند ھمسری وجود دارد کہ خیلی از مشکلات اجتماعی را در سیستم خانوادگی ببار می آورد۔ جامعہ شناسان و متخصصین علوم انسانی بہ این باور اند کہ اینگونہ تجربیات فرہنگی در بعضی از جوامع ناھنجاری ہای اخلاقی را ایجاد می کند۔ با توجہ بہ نیاز ھای اساسی بشراین استدلال وجود دارد کہ در خانوادہ چندین زن وجود داشتہ باشد مناقشہ میان آنہا صورت می گیرد کہ اثرات منفی را روی روحیہ بچہ ھا و بقیہ افراد خانوادہ می اندازد۔
شاید شما در وب فرھنگی اسلام مشاہدہ کنید کہ چہ اتفاقاتی در درون یک خانہ مسلمان کہ در آن چندین زن با یک شوھر زندگی می کنند، اتفاق می افتد۔ یک مرد نمی تواند بہ اندازہ کافی احساسات خانوادہ اش را حفظ کند۔ شما می بینید کہ عدہ ای از زنان ھستند کہ قربانی جنایات اسلام گردیدہ اند واز ھر نوع استفادہ جسمی و عاطفی گردیدہ اند۔ در فرھنگ اسلامی خانمہا را جوری تربیت می نمایند کہ جلوی ہر جنایت مرد ھا سرتسلیم خم کند و بدون فکر کردن بہ مسائل خود و بدون اعتراض برای حفظ حقوق خویش زیر یوغ مرد زندگی اجباری شان را ادامہ می دھند۔
با توجہ بہ حدیثی کہ راجع بہ زنان آوردہ اند در آن ذکر گردیدہ کہ زنان ظرفیت کری محدودی دارند و زنان دارای نیم عقل و یا عقل ناقص خواندہ شدہ اند۔ در مورد زنان ہنگامیکہ قضاوت می کنند ، دران نیز قضاوت محدودی در مورد زن است و حتیٰ شاھد بودن زن ہم نیم است و برابر بہ مرد شمردہ نمی شود۔
مرد در این جوامع کہ رھبریت را در دست دارند زن را پست و سادہ فکر می کنند و ہمہ امور شان را کنترول می کنند۔ این ہمان چیزی است کہ شما را تحت سلطہ مردان آوردہ و قابلیت و صلاحیت ھای فزیکی زنان را نادیدہ می گیرند۔ و اینگونہ اعمال خویش را طبق فرامین و احکامات و مقررات دین می پندارند۔اینگونہ تبعیض در بیشتر موارد در احادیث دیدہ می شود۔ رجوع کنید بہ بخاری جلد 3، حدیث 826، صفحہ 502
من این را می دانم کہ این وبلاگ خشم بعضی ھا را ببار خواھد آورد و من امیدوارم کہ از این طریق بتوانم یک روش سالم را داشتہ باشم و ہیچ نوع بحث بر انگیز صحبت نکنم۔ در تمام فرھنگ اسلامی ما ہیچ نوع تواضع راجع بہ صنف زن را نمی بینیم۔ زن بعنوان یک اسیر و الگوی یک اسیر در زندگی مطرح شدہ کہ باعث کاھش شخصیت وی در جامعہ گردیدہ است۔ قوای طبیعی وی را سلب نمودہ اند و این کہ گفتہ اند زن این و آن کار را نمی تواند اجرا کند بہ ہمین بہانہ زن را بی کارہ ساختہ اند ۔
من می خواھم آن ادعا ھای اسلام را کہ در مورد حقوق زنان دارد بہ چالش کشیدہ درین جا یک بحث انتقادی را داشتہ باشم تا یک درک بہتری نسبت بہ حقوق زن در اسلام داشتہ باشیم۔ شما خواھید دید کہ این اشکال ظلم و ستم عملی است کہ از سوی رہبران مسلمان در ادوار مختلف حمایت و تایید گردیدہ است۔ بہ یاد داشتہ باشید کہ طبق متون کتاب مقدس این مادران ہستند کہ بہ ما زندگی بہ ارمغان آوردہ اند۔ در زمانی ما را پرورش دادہ اند کہ ما بصورت کامل در ماندہ بودیم۔ آنہا سزاوار احترام ھستند۔ خداوند بہ ما حق دادہ تا بہ عنوان جانشین آنہا بہ آنہا خدمت کنیم و مردان را مسئولیت دادہ کہ نقش خود را برای مراقبت آنہا ہر وقت ایفا کند و در این ضمن ہیچ کوتاہی نکند و غفلت نہ ورزد۔
من می خواھم شما این را بدانید کہ خداوند ھرگز اینگونہ احکاماتی را صادر نہ نمودہ کہ در آن حق زن سلب شود۔ ادعا ھای کہ درین ضمن شدہ فقط یک پلان تخریبی بودہ و با دین و مذہب کہ واقعاً دین ومذہب آفاقی باشد، ہیچ ربطی ندارد۔
در کتاب مقدس تعریف از خدا محبت و عشق است۔ و اسلام بہ عنوان نقطہ مقابل این خدا شناسی ایستادہ است۔ خدا عادل است،او مہربان ہم ہست۔ مہربان، آرام و صلح آمیز است۔ این صفاتی اند کہ خداوند این صفات را بہ بندگانش نیز دادہ است۔ شما می بینید کہ در جوامع اسلامی سازمان ھای بشردوستانہ چقدر است و مقایسہ آن را با جوامع دیگر نیز کنید کہ آنہا تا چہ اندازہ بہ فقرا کمک می کنند و بودجہ خود را درین راستا مصرف می کنند۔ ماہیت کافر بودن را اگر در نظر بیگیریم درین جا پی می بریم کہ حق با کیست۔
اسلام ہمیشہ ترور وخشونت ، زور و جبر را وسیلہ قرار دادہ و برای سلطہ جویی و نفوذ دنیوی ازان کار گرفتہ است۔ شما ممکن است ادعا کنید کہ یک مسلمان میانہ رو دارای یک عمل اسلامی و ایمان زندگی می کند و بہ ہیچ کسی ہم ضرری نمی رساند۔ این نمی شود نمونہ قرار گیرد چون در تعلیمات نیز جبر و خشونت وجود دارد۔ اگر شما ادعا دارید کہ اینگونہ دیدگاہ اسلامی را شما دنبال نمی کنید پس شما برای نام مسلمان ہستید و مسلمان واقعی نیستید۔ شاید شما در اعماق قلب تان می بینید کہ چیزی است کہ کثیف است بدین خاطر آن را شما نمی پذیرید۔ من معتقدم کہ این می تواند درب یک تجربہ واقعی عشق با خدا را برای تان بازکند۔ محبت با جہان نیز برای خداست۔ این پیام محبت را عیسی بہ ما داد و ھر کہ بہ وی ایمان آورد ھلاک نگردد بلکہ یک زندگی جاویدانی و ابدی را بدست می آورد۔ من معتقدم کہ در حال حاضر خانم ہا قوای ذہنی و ظرفیت و صلاحیت شان را با صداقت در مورد شناخت و محبت خدا صرف کنند و در مقابل یک دین تقلبی عادلانہ قضاوت کنند و بدانند کہ کدام دین است کہ جایگاہ اصلی آنہا را مشخص نمودہ است و کدام دین حق آنہا را از آنہا سلب نمودہ است۔ این قضاوت بدست خود تان است کہ آن را باید درک کنید۔
در آخر من برای شما دعا می کنم کہ شما آنچہ را از دست دادہ اید باز یابید و دارای یک زندگی پر احترام باشد۔ من اینگونہ روش ھای کہ شما با آن مواجہ ھستید ، یک نوع صدمہ یا حملہ می دانم و از آن سخت متنفر ام۔ من یک نگرانی دارم و آن این است کہ ھنگامیکہ شما خود را در یک جامعہ محصور می دانید کہ قادر بہ فراتر از مرزھای خود ساختہ نیستید و مرزھا ونگرش ھای فرھنگی بہ شما اجازہ نمی دھد تا از حق خود باخبر شوید تنہا راہی کہ ھست تغیر در فکر است کہ باعث تغیراتی اجتماعی و انفرادی می گردد۔
در آخر من از ہمہ شما تقاضا دارم تا صادقانہ در برابر خدا باشید۔ من این را می دانم کہ شما بخاطر مردم نمی توانید ابراز کنید و ترس و لرز جلو شما را میگیرد۔ شما می توانید محبت خداوند را در شخص عیسی مسیح بیابید۔ وی کہ علنی محبت و عشق خداوند است تنہا وسیلہ ای است کہ محبت شما را با پدر آسمانی مان بحال و استوار می سازد۔
در اینجا برخی از وب سایت های که ممکن است در جستجوی شما مفید باشد می نویسم 
www.bible.is/PESTPV/Matt/1

www.4laws.com/laws/farsi/default.html

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Islamic view of Women

Leave a Reply