ھلال و ستارہ در اسلام

اسلام ادعا می کند کہ راہ ہر نوع نفوذ بت پرستی را بستہ است ولی ہنوز ہم در آن این نفوذ وجود دارد۔ ھنوز ہم علامت و شیوہ ہای پس ماندہ گذشتہ گان کہ ملک شرک و مذاہب باستانی می باشد در بافت اجتماعی اسلام بہ چشم می خورد۔
قبلا بحث کرده اند کعبه و در حال حاضر من پرداختن به جنبه دیگری از نمایندگی اسلامی که می آید به شکل هلال ماه و ستاره هست را بیان می کنم۔
این علامت را چندین کشور اسلامی که بہ عنوان یک نشان در پرچم ملی خود اتخاذ کرده اند و ہم چنین در منارہ و مسجد نیز بہ چشم می خورد۔ این نماد قبل از ظهور اسلام و شاید با پرستش اجرام آسمانی مانند خدای عربی هبل یا خدا ماه که با کعبه همراه بود متصل میباشد۔
این تصاویر ممکن است از فرهنگ های خارجی و یا از تبار عرب سرچشمه گرفتہ باشد اما آن را بیش از احتمال با استفاده از آیکون بت پرست الهام گرفته است۔
مسلمان ھا ادعا می کنند که اسلام جدا ومتفاوت از ارزش های فرهنگی بت پرست است۔ به نظر می رسد این عمل استقراض از آنچه که دیگران به عنوان “یک خدا” بہ آن احترام می ورزند و بہ نظر می رسد کہ اینگونہ نباشدسوالات زیادی را بر می انگیزد۔
برخی از این پدیدہ ہا در بسیاری از مناطق دیگر اسلامی نیز موجود است و در اعتقادات محلی و فولکور ہای آن نیز غلبہ دارد۔ آموزہ ہای محمد را با آن مخلوط کردہ اند و برای دین اسلام یک ترکیب اعتقادی درست کردہ اند۔
به هر حال فقط در این وب سایت که من آن را همراه با شواهد باستان شناسی ارائیہ دادم۔ و من شما را اجازه خواهم داد که به قاضی بروید و این موضوع مربوط را بعنوان یک پروندہ بسازید۔
www.bible.ca/islam/islam-photos-moon-worship-archealolgy.htm

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

The Crescent Moon and Star of Islam

Leave a Reply