Nilai Kejujuran dalam Agama Islam

Nilai kejujuran adalah satu sifat murni yang dikompromikan dalam pengamalan Islam dengan penggunaan konsep-konsep seperti Takkiya sebagai “penyelubungan” dan Penafian (Abrogation). 

Idea Takkiya mengizinkan tindakan membohongi dan memperdayakan orang lain dengan tujuan menyampaikan agama Islam atau mengekalkan nama baiknya.

Ia boleh dijadikan sebagai penggantungan dalam keperluan membangkitkan hampir kesemua tuntutan atau ajaran-ajarannya dalam mana-mana agama termasuk penafian dengan sepenuhnya dalam kepercayaan apabila berasa takut ketika menghadapi sebarang ugutan atau kecederaan adalah dibenarkan menurut Sura 16:106.

Ini juga termasuk kelakuan mengangkat sumpah demi alasan  mempertahankan martabat di kalangan pembahas Muslim dalam mempertahankan kepercayaan mereka dengan tujuan menyembunyikan dan menafikan bagian Qur’an tertentu supaya berfaedah untuk menjustifikasikan dan memajukan penggerakan Islam. 

Tambahan pula saya mengesyaki bahawa amalan-amalan inilah yang mengabui mata kebanyakan penganut-penganut Islam justeru menyebabkan mereka salah memahami doktrin asas Kristian.

Tambahan kepada doktrin yang terkandung dalam ajaran penafian yang mana digunakan sebagai kaedah dalam memudahkan penggantian wahyu yang lebih lama dengan yang lebih baru. Jika Al-Quran betul-betul adalah satu salinan karbon sempurna dalam penyampaian perkataan abadi, jadi kenapa boleh disusun semak sedangkan perkataan-perkataan ini adalah kalimat suruhan. Tambahan pula rangkap-rangkap yang dinafikan ini selalunya disarikan dan menyebabkan kesamaran serta pengelakan sebagai taktik yang mana merupakan sebahagian daripada Takkiya. Lantarannya seseorang boleh menggunakan kedua-dua hujah ini dengan sewenang-wenangnya demi untuk kebaikan mereka.

Jadi, jikalau amalan-amalan ini telah digunakan bagaimanakah boleh memastikan bahawa penganut-penganut Islam yang beriman ini betul-betul boleh menerima wahyu yang benar? Juga kenapa mereka berkeyakinan bahawa agama Kristian adalah tipu muslihat? Jika rangkap-rangkap Koranic boleh dipintal dan disalahgunakan, jadi adakah ia mempunyai sebarang perbezaan, jika penganut Kristian dan orang Yahudi dipersalahkan dalam penyalahgunaan dan pengendalian kitab injil “Tahrif”? Secara ironiknya Suras pada asalnya mengesahkan kitab Bible tetapi kemudian menafikan kewujudannya meskipun kenyataan ini kekal direkod dalam kitab injil dan tidak pernah diubah tidak kira sama ada pada permulaan ataupun penggarisan terakhir mengenai kenyataan ini. Maka tidak kira sama ada kesemua ini adalah betul atau salah sejak dari permulaan sedangkan kesemua ini tidak mungkin boleh diubah kerana terdapat ribuan manuskrip-manuskrip Injil menyokong bahawa ia memangsai zaman Islam yang mana menghubungkaitkan dengan moden versi penterjemahan kami. Ini juga termasuk karya-karya sebelum kemunculan agama islam yang ditulis oleh paderi-paderi agama lama dengan penggunaan sebutan-sebutan dari kitab injil yang hampir boleh secara tidak terikat dan sepenuhnya mereplikakan petikan-petikan Injil awal sebelum kewujudan agama Islam. Ini bukan sahaja boleh membuktikan bahawa orang Kristian dan Yahudi merupakan golongan penulis terpilih pertama yang bekerjasama dalam mengubah Tanakh atau Kitab Zabur dan sehingga kini malahan kitab Injil pada dasarnya masih kekal sama antara kedua-dua versi. Saya telah menulis satu rencena mengenai fakta ini di pautan

Is The Bible Reliable

Akhir sekali jika anda masih berikrar pada kepercayaan ini, jadi bolehkah anda menjelaskan secara spesifik bahawa mana-mana rangkapan dalam kitab telah diubah dan bilakah ia diubahkan? Tambahan pula apa lagi bukti yang anda miliki di luar pemikiran Islam yang mana boleh berkoresponden dengan tepat terhadap tanggapan ini?

Jadi sebagai kesimpulan bagi konsep Takkiya sebagai “penyelubungan” dan Penafian (Abrogation) ialah pensyaratan yang tidak benar dalam mewakili Tuhan dan agama benar dengan mengambil tindakan menyokong satu sistem kepercayaan salah jajaran dengan pelaksanaan metodologi.

Akhir sekali, sudikah kamu mengamanahkan jiwa anda atau melakukan diri anda kepada satu pandangan dunia yang mengamalkan penduaan semacam ini?

 

 

Pautan-pautan yang lain

Bagaimana Menjalin Hubungan dengan Tuhan

Sumber rujukan mengenai Muslim dan agama Islam

Jesus dan agama Islam

Honesty in Islam

 

 

 

Beyond Opinion, Sam Soloman Ch.4, Copyright 2007, published in Nashville Tennessee, by Thomas Nelson

Leave a Reply