హైందవ మతంలోని అద్భుతాలు

ప్రారంభించడానికి గానూ వారి నమ్మకాలలో ఎంతో నిజాయితీని కలిగియున్న అనేకమంది హిందువులు ఉన్నారు కానీ వారి నమ్మకాలకు సంబంధించిన వాటిని పొందుకునే విషయంలో మాత్రం వారు అసలైన సత్యము విషయానికి వచ్చినప్పుడు అంతే నిజాయితీగా తప్పుదానిని అనుసరిస్తున్నారని నేను భావిస్తున్నాను.
దీనికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ మొదటగా 1995 లో పాలను త్రాగే విషయంలో చోటుచేసుకుంది. ఇందులో ఒక వ్యక్తి తన కలలో ఒక వినాయక విగ్రహానికి పాలు పట్టిస్తున్నట్టుగా కలను కనడం ద్వారా అది భారతదేశంలో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేవాలయాల్లో అనేక మంది పాలను అర్పించడానికి దారితీసింది. ఇదే అద్భుతం వినాయక విగ్రహాల విషయంలోనే కాక మిగిలిన దేవతలన్నిటి విషయంలోను చోటుచేసుకుంది.
దీనికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ మొదటగా 1995 లో పాలను త్రాగే విషయంలో చోటుచేసుకుంది. ఇందులో ఒక వ్యక్తి తన కలలో ఒక వినాయక విగ్రహానికి పాలు పట్టిస్తున్నట్టుగా కలను కనడం ద్వారా అది భారతదేశంలో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేవాలయాల్లో అనేక మంది పాలను అర్పించడానికి దారితీసింది. ఇదే అద్భుతం వినాయక విగ్రహాల విషయంలోనే కాక మిగిలిన దేవతలన్నిటి విషయంలోను చోటుచేసుకుంది. ఈ రూఢిపరచే సాక్ష్యాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఈ అద్భుతం ఒక అద్భుతంలా జరగలేదు కానీ భౌతికశాస్త్రం పరంగా పాలకు ఉన్న క్యాపిల్లర్ స్వభావంతో వాటిని విగ్రహాలు తాగుతున్నట్టు అనిపిస్తాయి కానీ వాస్తావానికి తాగవు.

ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఒక టెలివిజన్ కార్యక్రమాన్ని చూడటం నాకు జ్ఞాపకానికి వస్తుంది. ఇలాంటి అతీతమైన వాటిని చేదించడానికి కొంతమంది భారతీయులు కలిసి ఎలుక బొమ్మకి పాలు పెట్టినప్పుడు అది దానికోసం పెట్టిన పాలు మొత్తం త్రాగినట్లుగా ఆ టీ ప్రోగ్రామ్ ప్రసారం చేసింది. నేను దీన్ని గమనించినప్పుడు ఇది తప్పు అని నిరూపించబడుతున్నప్పుడు ఆ సమీపంలోని భారతీయుల ముఖము వాడిపోవడం చూశాను.
మంచితనమంతటిలో బహుశా ఇది అదివరకు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోకుండగానే కేవలం కల్మషం లేకుండా సులభంగా నిర్వహించబడింది. అటువంటి అద్భుతాలను ఆత్మీయ సత్యాలుగా ప్రచారంచేస్తూ ఉండే కొన్ని మతాలను గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక హెచ్చరిక కావొచ్చు. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆత్మలను అవి దేవుని వద్ద నుండి వచ్చాయో లేదా మరెక్కడినుండి వచ్చాయో తెలుసుకోవడానికి ఆత్మలను పరీక్షించాలని బైబిల్ చెప్తుంది. మరియు ప్రతీ మతపరమైన అనుభవాన్ని వూరికే అంగీకరిస్తూ ఉండటం కంటే సంఘటనలను మరియు ప్రజలను పరిశీలించడానికి దారితీస్తుంది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ నేను హైందవ్యం గురించి మరింత విశదీకరిస్తూ నా కొన్ని ఆర్టికల్స్‌లో వ్రాయడం జరుగింది అవి ఈ మతము యొక్క స్వభావాన్ని తెలియజేసేవిగా ఉంటాయని భావిస్తున్నాను.

 

హిందూ(హైందవ) వనరులు

తెలుగు-Telugu

Miracles in Hinduism

Leave a Reply