ಹಿಂದೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ರವಿ ಝಖಾರಿಯಸ್ (ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದವರು)

 

ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತುಗಳು

 

ಬೈಬಲ್

 

ನಾಲ್ಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

 
ಜೀಸಸ್ ಸಿನಿಮಾ

Leave a Reply