تصورات و رویاهای عیسی مسیح

درود، در یکی از کشور ھای اسلامی یکی از دوستانم از من خواستہ کہ آن عدہ مردمی کہ با من در اینجا زندگی می کنند و راجع بہ مسیح رویا و یا نگرشی دارند بہ اشتراک بگذارم۔
از اول تاکنون از زمانی کہ من یک طفل کوچک بودم و نمی توانستم در مورد خدا رویای داشتہ باشم ولی الان رویای خداوند مانند یک نور برایم روشن است۔ با شرحی کہ کتاب مقدس دارد و می گوید کہ جلال خداوند درین زمان ظاہر گردیدہ است۔
این چنین احساس عمیقی بر من گذاشت که من هنوزهم آن را امروز به یاد داشته ام۔ و حتی درخششی کہ من دیدم و پنداشتم کہ وی شایستہ پرستش است و بہ ہمین دلیل من در حضور او بہ سجدہ فرو ریختم۔
ہمچنین یک فامیل یہودی کہ یکی از دوستان خوب من بود راجع بہ تجارب شخصی خور راجع بہ عیسی مسیح داشت، درین جا برای تان ابراز می داردم۔ آنہا مسیحیت را بعنوان معتبر ترین ادیان می شناختند۔ درین خانوادہ خانمی با من دوست بود کہ خیلی مہربان بود۔وی در مورد مسیحیان خیلی جدی حرف می زد و روی یک نقطہ متمرکز می شد و بہ یک نتیجہ مطلوب و خوبی می رسید۔
بہر حال دوست قبلی وی در بیمارستان بود و بعد از مدتی درگذشت۔ وی ادعا داشت کہ چندین بار با عیسی ملاقات کردہ ۔ در حال حاضر برای یک یہودی این اعتراف کہ با عیسی نزدیک بودہ خیلی مہم است۔ و این یک نوع معجزہ محسوب می شود۔
داستان دیگری از یک یهودی آفریقای جنوبی است که در حال حاضر بہ عنوان یک کشیش با من در کلیسا است۔او بیش از حدعیسی را به عنوان مسیح موعود می شناسد و در حال حاضر یک کتاب در رابطہ با تجربیاتش نیز نوشتہ است کہ موضوع کتابش ” برخورد من در یروشلم” است۔
در نهایت برخی از داستان های جالب و تعجب آور این کہ بعضی از دوستانم مسلمان اند و عیسٰی مسیح را بعنوان بزرگ ترین پیامبر می دانند و بہ آن حرمت قائل اند۔ و بعنوان خداوند از وی یاد می کنند۔
این اولین بار بود کہ بہ اینگونہ کسی با من سخن گفتہ بود۔ بعداً با یک تبعہ خاور میانہ در یکی از کلیسا ہای بین المللی ملاقات داشتم و دومی در یکی از فروش گاہ مواد غذائی باہم آشنا شدیم۔ بعداز مدتی آن یکی کہ تبعہ ایرانی بود مومن شد و گفت کہ تغییری کہ در زندگی اش آمد، ہمہ رویای مسیح بود۔
یک دوست دیگر را کہ من می شناسم فلسطینی بود و در اسرائیل با من ملاقات کرد۔ وی گفت کہ تا مدتی مسلمان بودہ و بعداً بہ عیسی مسیح ایمان آوردہ۔ وی تا مدتی در زندان پشت سلول ہا در حبس بود و تنہا امیدی کہ در زندان داشت آن امید عیسی مسیح بود۔
یک ملاقات دیگری با یک خانم پاکستانی داشتم کہ گفت بہ عنوان یک دختر جوان بہ عیسی مسیح ایمان آوردہ است۔ وی عیسی مسیح را در عالم خواب دیدہ و مسیح در خواب وی ظاہر شدہ است۔ عیسی مسیح بہ وی آب نوشیدنی دادہ است۔ وی توضیح داد کہ با توجہ بہ متن کتاب مقدس، عیسی میسح آب زندگی است، وی آب است کہ مظہر زندگی می باشد و بہ تنہای مردہ زندگی می بخشد۔
یک بانوی دیگر کہ تبعہ ایرانی است بہ من یک ای میل فرستادہ و گفتہ کہ بعد از نماز صبح کہ بہ رخت خوابش برگشت رو بروی وی یک چراغ سبز پدیدار شد و در اطاق اش صدای یک مرد آمد کہ بہ وی گفت: “سلام۔ بلند شو،من مسیح ہستم” وی گفت کہ وی در وہلہ اول واہمہ شد و می خواست از رخت خواب خارج شود ۔چون خیلی وحشت زدہ شدہ بود ولی نتوانست از رخت خوابش بیرون رود چون حجاب اش آنجا نبود۔
باالاخرہ من برخی از جزئیات مربوط بہ تمام این داستان ہا را فراموش کردہ ام و آرزو می کنم کہ در فرصت مناسب این ہمہ داستان ہا ضبط گردد و وجود من برای شنیدن اینگونہ داستان ہا و برخورد بیشتر با اینگونہ وقایع جازبیت دارد۔ این زنان و مردان بہ چندین نکتہ متمرکز بودہ اند۔ آن نجات شان توسط مسیح بود۔ برای بعضی از آنہا و خانوادہ شان اینگونہ تغیر باعث مرگ و مشکلات ہم میشدہ۔ اینگونہ مردم زندگی خود را در معرض خطر انداختہ ایمان آوردہ اند۔ من بہ این باور ام کہ اینہا بہ بزرگ ترین و قوی ترین شخصیت ایمان آوردہ اند اینگونہ تغیر فکری و روحی برای آنہا یک نوع زنگ خطری بود و آنہا در زندگی شان تجدید نظر کردہ بہ عیسی مسیح ایمان آوردند و با ہر نوع چالش ہا و آزمایش ہا دست و پنجہ نرم کردہ اعتقاد شان را مصئون نگہ داشتند۔

من چندین فیلم را در باشگاہ 700 دیدم کہ اینگونہ فامیل ہای کہ بہ عیسی مسیح ایمان می آورند و قبلاً مسلمان بودہ بعداً ایمان آوردہ اند دیدہ ام ۔

www.cbn.com/tv/3166680520001

www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2012/june/dreams-visions-moving-muslims-to-christ/

www.cbn.com/tv/1496798450001

morethandreams.org/

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Visions and Dreams of Jesus

Leave a Reply