พระเยซูเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า

อิสลามได้สอนว่าพระเป็นเจ้าไม่มีบุตรและข้าพเจ้าต้องกล่าวว่าโดยทั่วไปข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านหากอิงจากความคิดของท่านในเรื่องการเป็นบุตร อย่างไรก็ตามพระเยซูเกิดมาในวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์และมหัศจรรย์ ข้าพเจ้าเห็นด้วยที่ว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์หรือแพร่พันธ์ในแบบนั้น นี่คือความเชื่อที่วนเวียนอยู่ในเทวตำนานของคนต่างศาสนา และยังมีลัทธิต่าง ๆ ที่สอนแบบนี้

ดร.ไมเคิล บราวน์ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางด้านภาษาอาหรับ-ฮีบรู ซึ่งเป็นภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวยิวและพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ได้ให้คำวิจารณ์ในธรรมชาติของความคิดนี้ เพื่อเริ่มต้นเราต้องจำไว้ว่าเราที่อยู่ในความคิดของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะไม่ตรงกับแนวคิดของฮีบรูโบราณ

จริง ๆ แล้ว คำว่าบุตรของพระเป็นเจ้าได้นำมาใช้หลายครั้งในพระคัมภีร์ฮีบรูซึ่งพระเป็นได้ที่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์ เช่นเดียวกับกษัตริย์ และเทวดาด้วย เมื่อพระเยซูเป็นพระแมสซีอาห์แล้วนั้น พระองค์เป็นตัวแทนสูงสุดภายใต้ชื่อนี้ที่จากการมองว่าพระองค์เป็นลูกหลานของชาวอิสราเอลแต่พระองค์เป็นกษัตริย์และพระเจ้าของพระเจ้าในที่สุดพระองค์ได้รับยกขึ้นเหนือกว่าทุกสิ่งในสวรรค์หรือเทวดาทั้งมวล การให้ความน่าเชื่อถือของพระองค์นี้ดังนั้นพระองค์ย่อมสมควรจากสิ่งทั้งปวงที่จะได้ชื่อเป็นบุตรของพระเป็นเจ้ามากขึ้นไปอีก

ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลคำฮีบรูที่เรียกบุตรคือ “เบน” หรือ “บาร์” ในภาษาอาราเมอิค และ “อิบน์” ในอาราบิค มันสามารถอ้างถึงการเป็นบุตรตามสายเลือดตามตัวอักษรซึ่งท่านเข้าใจถึงการใช้คำนี้ว่า “บุตร” หรืออาจจะพูดในเชิงเปรียบเทียบเช่น “บุตรทั้งหลายของประกาศก” ซึ่งหมายถึงสาวกของบรรดาประกาศก เมื่อมันอ้างอิงถึงกษัตริย์แห่งอิสราเอลมันก็หมายถึง “บุตร” โดยการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจากพระเป็นเจ้าใน 2ซามูเอล 7:14 ซึ่งกล่าว่า “ข้าพเจ้าจะไปเป็นบิดาและเขาจะเป็นบุตรของข้าพเจ้า” และมันยังสามารถกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลใน หนังสืออพยพ 4:22-23 ที่ระบุว่าพระเจ้าตรัสว่า “คนอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเรา จงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเรา” และในอีกความหมายหนึ่งของบุตรคือบางคนที่เป็นของกลุ่มของสิ่งสร้างเช่นเทวดา ที่กล่าวเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเทวดาเป็นพระเป็นเจ้าแต่พวกเขาเป็นเหมือนดังที่อ้างอิงว่าเป็น “benei elohim” หรือ “บุตรต่าง ๆ ของพระเป็นเจ้า” พระวาจานี้สามารถประยุกต์ใช้กับคนที่นบนอบในอิสราเอลที่กล่าวใน โฮเซยา 1:10 ที่กล่าวว่า “พวกเขาได้รับการเรียกว่าเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงชีวิต” 
สุดท้ายนี้ คำนี้สามารถแสดงถึงชื่อหรือภารกิจเฉพาะด้วย ดังนั้นเมื่อพรเยซูที่มีบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์สำเร็จในฐานะพระแมสซีอาห์แล้วนั้นพระองค์ได้รับการพิจารณาว่าเป็น “บุตรของพระเป็นเจ้า” สูงสุด

ในบทสรุปคำต่าง ๆ ของ “บุตรชาย” และ “บิดา” ซึ่งสามารถใช้ในแบบเป็นภาพพจน์หรือวิธีเปรียบเทียบที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ตรงข้ามกับมุมมองวัตถุนิยมสมัยใหม่ร่วมสมัย ดังนั้นหากไม่ใช้อคติของท่านหรือการใช้โดยทั่วไปของคำเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกทางวัฒนธรรมส่วนตัวของท่านหรือใช้ภาษาท้องถิ่น มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ผิดในเมื่อเป็นภาษาต่างด้าวโดยสมบูรณ์ต่อมุมมองทางโลกต่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ลโบราณ

 

 

ลิงค์เกี่ยวข้องอื่น ๆ

วิธีการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า

แหล่งข้อมูลของชาวอิสลามและมุสลิม

ภาษาไทย

Jesus is God’s Son

 

 

* Of special note regarding the title and term ‘Son of God’ , it is used in its most unique and supreme sense as a reference to the divinity of Jesus as the Christ in Mathew 28:16-20, John 5:16-27, and Hebrews 1.สภาพความเป็นพระเป็นเจ้าของพระเยซูและอิสลาม-Thai

Leave a Reply