Archive for the ‘Yarsan’ Category

یارسان

Tuesday, April 7th, 2015

یارسان یا اهل حق / اهل حق یک دین عرفانی است کہ توسط سلطان اسحاق در ایران تاسیس شده است۔ این نہضت دارای جنبہ ہای مختلف و گرایش ھای مختلف صوفیانہ و عرفانی می باشد کہ اعم از افراط گرائی ھای شیعہ، زرتشتی، ایزدی و صوفیہ را در خود جا دادہ است۔ درین نہضت تاثیر فراوانی از مذاہب و عقاید ایرانی نہفتہ است و مشترکات عقاید گوناگون درین دیدہ می شود۔ من قبلاً راجع بہ این نوع گروہ در وبلاگ خود توضیحات بیشتری دادہ ام
آئین زرتشتی
فارسی –Persian Farsi
در فرھنگ و فولکلور ھای یارسانی خلقت مبنی بر نژاد پرستی است۔ آنہا فوقیت می دہند بہ نژاد۔ آنہا بہ نحوی نژاد پرستی را ترویج می دھند، بطوری کہ خوب بودن و فضیلت مبنی بر نژادی است کہ از دیگران ممتاز می باشد و آنہای کہ از خاک زرد ساختہ شدہ اند، دارای فضیلت بیشتر می باشند و آنہای کہ از خاک سیاہ آفریدہ شدہ اند( سیاہ پوست اند) کسانی اند کہ ھدف خلقت شان شر است۔ اینہا عقاید شان را بہ نژاد و پوست مخصوصی محدود کردہ اند۔ این گونہ باور ہا مرا بہ یاد مورمون ھا می اندازد کہ از نظر آنہا سیاہ پوستان علامت قابیل اند کہ نشانہ آن در بدن آنہا نیز دیدہ می شود و آنہا محکوم شدہ اند۔ این گونہ تنوع پوست و فرہنگ یک نوع نفرین و امتیاز را ایجاد می کند و اینگونہ نظرات سطحی تناقض جہان بینی آنہا را نشان می دھد۔ حتیٰ تا قرن بیستم اینہا فقط بہ کسانی اجازہ می دادند کہ بہ این گروہ بپیوندد کہ ازدواج کردہ باشند و آنہا فقط حق عضویت را دارند۔ و من دراین جا متعجب ام کہ درین جا وضعیت آن سیاہ پوست و یا سفید پوست چہ خواھد شد کہ در این گروہ ازدواج کردہ است۔
یکی از موضوعات بحث بر انگیز و جنجالی این گونہ اعتقادات این است کہ اینہا بہ تناسخ باور دارند۔ یعنی بہ عقیدہ اینہا روح انسانی از یک جسم بہ کالبد دیگری حلول می کند و پس از مرگ این مرحلہ چندین بار تکرار می شود، طوریکہ این فلسفہ و باور در ادیان خاور زمین، در مذاھب ہند شرقی نیز بہ رسمیت شناختہ شدہ است۔ در بعضی از عقاید اسلامی نیز اینگونہ باور ھا بہ چشم می خورد۔ طبق این عقیدہ، روح انسانی بعد از صعود طے مراحل تصفیہ بہ کمال می رسد۔ و بعد از سپری نمودن 1001 مرحلہ این بہ نتیجہ نہائی ،کہ پاداش می باشد می رسد۔
بعد از سپری نمودن این مرحلہ پاداش ہمان نتیجہ نہایی است کہ شبیہ سرنوشت اعمال پنداشتہ می شود۔
من فکر می کنم کہ در این دیدگاہ بعضی از مشکلات وجود دارد۔ اول اینکہ طبق این دیدگاہ انسان چگونہ می تواند پیشرفت ھای خود را اندازہ کند کہ وی اکنون در چہ مرحلہ ای قرار دارد و کی بہ نتیجہ نہائی اش می رسد۔ و وضعیت فعلی وی بعد از چند مرحلہ خواھد بود۔ اساسا ً این جامعہ کوچک کہ از دیگران بکلی منزوی اند و این جامعہ بکلی از دیگران جدا و منزوی و تنہا می باشد، چگونہ می تواند افراد جوامع دیگر حقیقت نہایی را درک کنند و یا حقیقت نہایی و مزایای رستگاری را چگونہ می توان آموخت؟
علاوہ بر این تعداد عرفانی کہ 1001 است، این چہ معنی دارد؟ چرا این عدد 1000 و یا 1002 نیست؟ چہ حکمتی در این عدد نہفتہ است۔ این ھم سوال بر انگیز است کہ نژاد بشر در طول عمر چرا گرد این تعداد می چرخد تا بہ نتیجہ نہایی اش برسد۔ آیا لازم است کہ روح آدمی این مرحلہ طولانی را در این جہان آزمایش کند و در طول این مدت بہ حیث یک مومن باقی بماند؟
ہمچنین این دلیل روشن گری نیست کہ انسان تلاش کند و بہ این سد عددی غلبہ یابد۔ در نہایت در روز قیامت چگونہ می توان سنجید کہ انسان بہ اندازہ کافی عمال را انجام دادہ و چگونہ می توان امید داشت کہ درین مدت طولانی در ھر دورہ عمل وی نیکو بودہ است؟ بہ ھر حال من قبل از این در یکی از پست ھای قبلی ام اینگونہ معضلہ فلسفی را بیان کردہ ام۔ و در آن برخی از خاطرات آن عدہ از اشخاصی را نیز نوشتہ ام کہ بہ نزدیکی تجربہ مرگ را داشتہ اند و آن را نوشتہ اند۔
در عبرانیان9: 27آمدہ است و می گوید کہ برای انسان این تعین شدہ کہ یک بار می میرد و پس از آن دوبارہ برای قضاوت زندہ می شوند۔ یعنی پس از مرگ یکبارگی روز قضاوت می آید۔

آیین هندو و تناسخ در جسم تازه
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQ8TEGMj-jc

یکی از مطالبی دیگری کہ حل طلب است، این است کہ چگونہ ذات خداوند در ہفت حالت پی در پی ظہور می کند۔ و در قالب انسان و یا شبیہہ بہ اوتار در مذہب ھندو ہفت بار این روح در اجسام مختلف ظاہر می گردد۔ این عقیدہ تناسخ در مذہب ھندو میباشد کہ طبق عقیدہ آنہا روح پس از بیرون آمدن از کلبد انسان ہفت مراحل را طےمی کند و در اجسام مختلف حلول می کند و پس از آن با اوتار (ذات الہٰی) می پیوندد۔
یارسانی ھا نیز بہ این باور اند کہ ظہور الہیٰ ہفت بار ظاہر می گردد و در دوم ہفت دورہ در جہان مراحل را طی می کند۔
مشکل دیگر این فرقہ این است کہ شخصیت اسطورہ ای سلطان اسحاک دارای چندین عناوین می باشد، مانند شاہ حقیقت، صاحب کرم، و حتیٰ بعنوان خداوند شناختہ می شود۔ این رھبر مذھبی کرد ھا کہ راہ معنوی این گروھ را کنترول می کند،
رھبر این گروہ مانند عیسی، خود را مظہر رازبر می داند۔ می گوید مادر سھاک رازبر خاتون باکرہ بودہ و بہ عنوان یکی از مظاھر ہفت رازبر یاد می شود۔ می گویند کہ مادرش یکی از مظاہر آن ہفت فرشتہ بود۔ داستانی راجع بہ باکرہ بودن آن ساختہ اند و می گویند کہ این خاتون در سپیدہ دم زیر یک درخت انار خوابیدہ بود کہ یک پرندہ میوہ درخت را خوردہ و یک ھستہ ای از میوہ را پائین انداختہ و آن ھستہ را آن رازبر بلعیدہ است ۔ این گونہ داستان بیش از یک افسانہ چیزی نیست کہ در دین زردشتی نیز بچشم می خورد و تا حد زیادی با تولد مسیح مخالف است طوری کہ در کتاب مقدس راجع بہ آن صحبت بہ عمل آمدہ است ۔
در جنبش یارسانی شعر ہای وجود دارد کہ آن را “کلام سر انجام” می نامند۔ این کلام را آنہا الہام می دانند کہ از آسمان نازل گردیدہ و سینہ بہ سینہ بہ دیگران منتقل گردیدہ است۔ این گونہ کلام عموماً شفاھی است کہ بدون نوشتن بشکل کتابی ، زبانی آن را حفظ می کنند و در طول زمان منبع قابل اعتماد بودن آن تبدیل می شود بہ آمیزش آب و تاب در دورہ ہای مختلف، بہ اینگونہ تغیراتی دران بوجود می آید۔
یک موضوع دیگر کہ از نظر فلسفی برای من غیر قابل تحمل است نظریہ صدور است۔ طبق این نظریہ عیوب قدرت در جہان آشکار است و ہر چیز در طبیعت اشتباہ و غیر ممکن بہ نظر می آید۔اینگونہ ایدہ ھا مظہر قدرت و عدالت خداوند را بہ نحوی کم جلوہ می دھد و مشکوک می سازد۔ با توجہ بہ این موضوع، من شخصاً بہ این عقیدہ ام کہ خداوند بزرگ بعنوان خالق این جہان دارای ہر نوع قدرت کامل و اصل می باشد و ہمہ بطیعت اعم از انسان و موجودات دیگر وابستہ و مشروط بہ محدودہ ہای طبیعت اند۔
به هر حال آنچه که شما در متن کتاب مقدس مشاہدہ می کنید دران بہ طور مستقیم خدا سرچشمہ شر نیست، بلکه نتیجه غیر مستقیم از موجودات خطاپذیر از اراده آزاد است۔
بنابراین می گویند که این باعث می شود کہ خدا مانند پدر و مادر مان مسئول ہر عمل اشتباہ و یا گناہ ما می باشد۔ و ہرگز اینگونہ نیست۔ خداوند مسئول اشتباہات ما نیست بلکہ این اعمال ماست کہ ما مرتکب گناہ می شویم۔ خدا بہ ما کمک می کند تا گناہان مان را کاہش دادہ زندگی خوبی بہ جہان عرضہ دہیم۔
بہر حال کار خدا درین جہان خوبی است نہ بدی۔ و انسان ہموارہ سعی دارد تا این خوبی ہا را در ذات اش پیادہ کند۔ بہ سوی رستگاری قدم زند و منتظر رحمت و فضل خداوند درین جہان باشد۔ توسط فضل خداوند انسان می تواند عدالت اجتماعی را بہ ارمغان آورد۔ فضل و رحمت خداوند برای ہمہ موجودات رایگان است ۔ توبہ و تغیر مسیر زندگی را این فضل و رحمت ببار می آورد۔ نافرمانی و عصیان در برابر احکام خداوند باعث خشم او می شود و انسان از دایرہ فضل و رحمت ایزدی فاصلہ می گیرد۔ اگر انسان از اشتباہات بپرھیزد در نہایت امر روح القدس بہ او کمک می کند و بازگشت انسان بہ عنوان یک نوع مہر و محبت باعث خوشنودی خداوند می گردد۔و ہر نوع عصیان و نافرمانی باعث خشم وی می گردد۔ خداوند بہ ہمہ مخلوقات اش با عشق و عاطفہ پاسخ می دھد و ہر کہ قلب اش را تغییر دھد و ذھن و قلب خویش را تجدید و باز سازی نمودہ بہ دنبال شکوہ و عظمت وی برود ، خداوند نیز پاسخ آن را با ہمان گونہ لطف و مہربانی می دھد۔
واقعاً یک شاہ با شکوہ و عظمتی وجود دارد کہ وی ہم راہ است و ہم حقیقت است و ہم زندگی است۔ این خداوند باعظمت در ہمان شخص عیسیٰ مسیح نہفتہ است کہ وی یگانہ تجسم الہی می باشد۔ عظمت و جلال خداوند در شخص مسیح موجود است کہ وی ہم راہ است، ہم رستگاریست و ہم زندگی است۔ وی مجسم ذات خداوند است۔
برخلاف انسان ہای گنہکار عیسی مسیح بہ عنوان یک نمایندہ عالی و باعظمت بہ سوی ما آمد و وی ھرگز مانند ما نبود کہ آلودہ و مملو از گناہ باشد۔ وی با یک قربانی ابدی یک بار برای شستن گناھان مان خود را قربان کرد۔ وی برای ہمہ مان خون خود را قربانی داد۔ و پس از آن خون وی بہ مانیروی حیاتی بخشید۔ این مسیح است کہ از بین بردن گناہان مان آمد و بین انسان و خدا پس از آلودہ شدن و آغشتن بہ گناہ فاصلہ ای ایجاد شدہ بود آن را بہ صلح وآشتی استوار کرد۔ اعادہ این صلح بین خدا و انسان بطور کامل موثر بود۔ بنا براین ما بہ عنوان گناہ کار و مسیح بہ عنوان نجات دہندہ شناختہ می شویم۔ و خداوند آن را منبع نجات برای ما ساخت تا از وجود وی نفع ببریم و از طریق وی شایستگی و رستگاری را بیاموزیم۔ توسط وی ما از گناہ خود آگاہ شدہ و ازان دوری اختیار نمودہ بہ سوی رستگاری قدم می نہیم۔ بنا بر این وی از طریق کفارہ و کشتہ شدن مارا بخشید و بہ ما یک زندگی ابدی ھدیہ داد۔ باور بہ مسیح انسان را یک زندگی ابدی می بخشد و پس ازان انسان از این مرگ موقت نمی ترسد۔ در این عقیدہ شما ہرگز از مجازات مرگ نمی ترسید چون شما عیسی مسیح را دارید۔ عشق با عیسی مسیح ترس و ھراس را از بین می برد وبہ روح مومنان آرامش می بخشد۔
در پایان بہ فکر بندہ در جہان بینی یارسایان صحت وجود ندارد و این نوع جہان بینی شان معکوس بہ حقیقت بہ نظر می آید۔ این دیدگاہ آنہا ممکن است صادقانہ باشد ولی صداقت و حقیقت کافی نیست۔ بعنوان یک فرد ممکن است کسی در صداقت صادقانہ اشتباہ کند۔ ہم چنین شما آن چہار ستون ایمان را کہ احساس می کنید ممکن است برای حفظ اش اقدام کنید یعنی آن چہار ستون مبنی بر خلوص، رستگاری، خود داری و انکار نفس است۔ در عین حال عیسیٰ مسیح مانند صخرہ یا سنگ بزرگی است کہ شما می توانید روی آن سنگ بزرگ چہار ستون خویش را استوار کنید۔ و پایہ ھا و اساس ساختمان را روی آن بنا کنید۔ درآن صورت ساختمان تان از ہر نوع آفت و زمین لرزہ در امان خواھد بود۔ این مکان ہیچ گاہ متزلزل نخواھد شد۔ حتیٰ اگر طوفان پر سر و صدا ہم بیاید نمی تواند بہ آن آسیب برساند۔ ہنوز ہم اگر شما با وی صلح کنید شما را ھرگز ترک نخواھد کرد و با شما ہمہشہ پا برجا خواھد ماند۔
در آخر من بہ شما زندگی جدید را توصیہ می کنم۔ من خودم بطور عیان و آشکار یک نور را در افق تاریکی ہای علوم انسانی می بینم و شہادت من این است کہ مانند میلیون ھا انسان ھای دیگر ما شاہدیم و می خواھیم کہ این را با شما بہ اشتراک بگذاریم۔ ہمچنین عیسی مسیح بشکل معجزہ آسا در عالم رویا ظاہر می گردد و از طریق خواب و رویا بسیاری از مردم وی را دریافتہ اند۔ در پایان، از ہمہ شما دوستان استدعا دارم کہ خود را در عیسی بیابید۔ و بہ وی باور داشتہ باشید۔ چیزی کہ شما را از دست دادن آن در ھراس می افگند با مقایسہ آن چیزی کہ شما را بہرہ ای کافی می بخشد بسنیجید و بہ ہر نحوی آن را بدست آورید۔

www.cbn.com/700club/features/amazing/
شہادت من با عیسی مسیح
تصورات و رویاهای عیسی مسیح

یوحنا 3 : 16

برای خدا دنیا را دوست بدار، کہ او یگانہ فرزندش را داد، و ہر کہ بہ او ایمان آورد، ھلاک نگردد بلکہ زندگی جاویدانی یابد۔ پس دنیا را دوست بدار۔

متی  11 : 28-30
نزد من بیا۔ آنہای کہ زحمت کش اند و بار سنگین بہ دوش دارند۔من بہ شما آرامش و راحت می بخشم۔ یوغ مرا بہ دوش خود بگیرید و از من بیاموزید۔ چون من قلب آرام و نرم دارم۔ و شما برای جان تان آرامش می یابید۔ بخاطریکہ یوغ من سبک (آسان) است و بار من ہم سبک است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

منابع یارسان

Yarsan

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.4, pgs. 2504-2517, Ugo Bianchi & Yuri Stoyanov

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.12, pgs. 8320-8325, Wilferd Madelung

Encyclopaedia Britannica,Inc., copyright 1993, Vol.1, pgs.162-163, Ahl-e Haqq

منابع یارسان

Tuesday, April 7th, 2015

کتاب مقدس

چہار قوانین روحانی

فیلم مسیح

انجیل با ضبط صدا

Yarsan Resources

Tuesday, August 27th, 2013

Four Spiritual Laws

 

 

Jesus Film

 

 

New Testament/Bible

 

 

Audio Bible

Yarsan

Sunday, August 25th, 2013

Yarsan or Ahl-e Haqq/Ahl-i Haqq  is a syncretic mystical religion founded by Sultan Sahak in Iran. This movement holds to certain common views as found in Yazidism along with aspects of  Shi’ah extremism and Sufi rites as well as the pre-Islamic influence of Zoroastrianism. I have previously written about some of these groups at

Zoroastrianism

Islam

Much of what makes up the Yarsani’s belief system is based on cultural  legends and folklore such as their creation myth which falsely promotes racism such as stating that the ultimate purification or illumination was limited to those who in the initial creation were destined to be good and were made of yellow clay while those destined to be evil were made of black clay. This reminds me of Mormonism which teaches that blacks were condemned as taking the mark of Cain in their bodies. This superficiality of skin color and the diversity of culture is neither a curse nor a privilege and it is a contradiction to their worldview of egalitarianism which is further  conflicted as this kind of elitism in being a chosen race or elect society was strictly held by the Kurds up until the 20th century and only then did it allow membership to those who were attached by intermarriage which still makes me wonder what is the status of a black skinned person who has married within this group.

Another controversial mater is their belief in metempsychosis better known as transmigration of the soul as a person reemerges after death which is also recognized among the Eastern Indian religions and thus sets it apart from Islam. This principle of ascending successive lives for the promise of purification and perfection is said to take place after 1001 incarnations as receiving their final reward according to their actions which is similar to karma. To begin with I think some of the problems with this view is not knowing where you are at in the process and how to measure if you are really progressing instead of regressing with every successive life or even being cognizant of ones advancement in their current state of existence. Furthermore if the Yarsanis are basically a relatively small, closed and isolated society then how can a person receive the enlightenment of such knowledge for ultimate truth with its salvific benefits if an individual is never incarnated as a Kurdish believer?  Moreover what is the purpose of the mystical number of 1001 instead of 1000 or 1002? I think it is even questionable that the human race has even been around for 1001 lifetimes which also gets into the dilemma of fluctuating world populations with successive generations superseding rather than maintaining the revolving numbers of human lives or if it applies just to the Yarsan community then what guarantees that they have likewise maintained their numbers accordingly? Also why can’t enlightenment  be achieved much sooner as it seems a bit fatalistic in that no matter how hard you try you cannot overcome or shortcut this numerical barrier? Lastly on the Day of Judgment how promising is it that you have done enough when there is still the prospect of annihilation instead of paradise? Anyway I have previously written a post about the philosophical dilemma of this system along with giving you some testimonies of those who have had near death experiences.

Hebrews 9:27 says and just as it is appointed for man to die once and after that comes judgment

Hinduism and Reincarnation

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQ8TEGMj-jc

Another matter of difficulty is substantiating that the Divine Essence has had seven successive manifestations in human form much like the Hindu Avatars. They believe that these divine manifestations take place as one primary and seven secondary manifestations in each of the seven epochs of the world. Yet I think one of the ironies to this whole view is that the mazhariyyats of the Second Epoch, which begins with Ali as the primary avatar, and also includes all the Muslim figures except for one is conflicting especially as these divine Muslim avatars would have accepted the orthodox Islamic beliefs which is rejected by the Yarsanis.

Another difficulty is the myth behind the personality cult of Sultan Sahak also known by such titles as Shah-e Haqiqat (the King of Truth), Saheb-Karam, Saan Sahaak and Khwaavandekaar (Lord) who was the Kurdish religious leader that founded this spiritual path and is said to be the primary mazhariyyat of the fourth epoch. Like Jesus, Sahak supposedly had a virgin conception from his mother Khatun-e Rezbar or  Dayerak Rezbar who is considered to be the manifestation of one of the seven archangels. Anyway the story goes that his mother while sleeping under a pomegranate tree swallowed a kernel or seed which fell into her mouth after a bird pecked the fruit directly over her. From this account you can see a significant difference between the legendary portrayal of this Zoroastrian and Mithraic typology as opposed to the biblical narrative which is largely demythologized in its record concerning the birth of Christ.

In addition to this, the traditions of the Yarsanis are preserved in poetry known as the Kalam-e Saranjam or the “Discourse of Conclusion” which  is a divinely revealed narrative that was passed down orally through the generations. Yet oral traditions are an unreliable source as they have a tendency to become embellished or exaggerated over time.

Another matter which I find philosophically improbable is their theory of emanationism. This would make God confused in His nature or being and it is impossible for Him to be anything other than perfectly holy and righteous and to somehow say that the universe with its obvious imperfections is somehow a direct extension or manifestation of His being would make Him less than perfect in conjoining Himself with the principle of evil. In respect to this matter I believe that creationism offers a more probable model with a transcendent God who is the eternal uncaused cause in bringing forth the universe ex nihilo as an independent and transcendent Creator as creating contingent/dependent beings or things which are finite in nature.

So in regards to this aspect, God’s creation was essentially good but it was not perfect as making us coequals with God who unlike us is incapable as lacking the potential to be anything other than perfect. Anyway what you have in the biblical text is the acknowledgment of evil within the framework of existence even though it does not directly originate from God but is an indirect result from the potentiality of fallible creatures of free will. Thus to say that this makes God guilty of evil is like making my parents responsible for every wrong or sinful act that I would ever commit as  they understood the possibility of my sinful shortcomings when they helped bring me into this life or world. Again creation as a whole was considered good from the outset but humanity initially chose to rebel against a holy God who at the end of the age will bring about His final justice as He judges and restores all things in perfect righteousness. However during this interim of good and evil God is actively pursuing mankind in bringing about His redemption and though He has delayed the final gavel of His justice it is only because this is an conciliatory period of time afforded by His grace and mercy for free creatures to repent or change their life of insubordination against a holy God so as to save them from His wrath. Consequently this conversion to God is subsequently followed by freely giving the gift of the Holy Spirit who not only seals them positionally but who also regenerates them as returning mankind back to a type of created order as He renews their minds in changing their hearts which becomes a representation of His glory in displaying His image before the universe as creatures that have responded to His love.

Conclusively there is a King of glory who is the way, truth and life which is indicative of the person and work of Jesus as the divine incarnation. Jesus unlike sinful mankind came as our perfect representative on our behalf and it is through His eternal sacrifice that was given once and for all apart from the blood of animal sacrifices which at best could only make one outwardly or ceremonially clean and it is the lifeblood of Christ that was completely efficacious in removing sin, guilt and shame as restoring peace between God and mankind. Therefore as we submit to Him as Savior and Lord then we become beneficiaries as He is the source of our salvation of which we are not able to earn or achieve through our own merit or works as we are continually reminded by a guilty conscious. Thus it is through the substitutionary atonement of His death in bringing about mankind’s redemption as ransoming us from the power of hell as giving the gift of eternal life for all those who believe upon Him. In this you can rightfully say that you need not fear the punishment of death because it is in Jesus alone, not incarnations, whose perfect love drives out this kind of fear as He bears witness of this to a believers soul.  Finally in closing I think that there is a lack of veracity to holding to the  religious worldview of Yarsan which is counterproductive in establishing a ‘people of truth’ and even though they may be sincere; sincerity and truth is not necessarily compatible as a person can still be sincerely wrong. Also perhaps you have felt like you have failed in keeping the four pillars of the faith namely purity, rectitude, self-effacement, and self-abnegation and yet Jesus is the Rock by which you can build your pillars upon as He is the foundation which cannot be shaken or moved. Even as the tumultuous storms of life rage you can still have peace in knowing that He will never leave you nor forsake you in that He is with you always.

In closing this new life which I am describing is openly manifesting itself as a light on the horizon of humanities darkness and that is my testimony along with millions of others which I would like to share with you. Also Jesus is miraculously appearing to others through dreams and epiphanies as many are coming to receive Him. Lastly all I request of you my friend is to pray in asking Jesus to make Himself known to you in a real and personal way so as to believe upon Him. What do you have to lose in comparison to what you have to gain as benefiting much in every way.

My testimony with Jesus

www.cbn.com/700club/features/amazing/

Visions and Dreams of Jesus, Isa, Esa, Yeshu, Yeshua

 

John 3:16

16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.  so loved the world

Mt:11:28-30

28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden is light.”

 

 

 

How to have a relationship with God

How to know God

 

Other links

Yarsan Resources

 

 

 

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.4, pgs. 2504-2517, Ugo Bianchi & Yuri Stoyanov

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.12, pgs. 8320-8325, Wilferd Madelung

Encyclopaedia Britannica,Inc., copyright 1993, Vol.1, pgs.162-163, Ahl-e Haqq

The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. ESV Text Edition: 2007