Archive for the ‘Sikhism’ Category

ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ

Thursday, March 8th, 2012

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੂ ਜੋ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਰਵਰਤਿਤ

ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਧ

 

ਭਗਤ ਸਿੰਘ

  

 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲਿੰਕ

 

ਆਡੀਓ ਸਰੋਤ

  

ਲਿਖਤ ਬਾਈਬਲ

 

ਦੇਖੋ ਜਿਸੂ ਦੀ ਫਿਲਮ

 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ

Thursday, March 8th, 2012

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੋਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਬਹੁਵਾਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਦੋ  ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਿਲਾਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਇਸਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਲਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਦੁਆਰੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ  ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਦਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।

ਹਾਂਲਾਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਡਬਲ ਬੈਡ ਉੱਤੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪਰਸੀਆ ਅਤੇ ਅਰਬੀਆ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਇਸ਼ਵਰਵਾਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਬ-ਇਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਓਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਛੇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਕਾਰ ਕਰੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਸੋਗ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਸਚਾਈ ਹੈ।

ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਮ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ  ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸੂ ਨੇ ਮੈਥਿਉ 5: 6 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਾਜ ਵਿਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੌਹਨ 14:6 ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੈਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੋਕਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋ ਦੋਸ਼ੀ  ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜਿਸੂ ਨੇ ਮੈਥਿਊ 11:28-30 28 ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਬੋਜ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। 29 ਤੁਸੀ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖੋ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾ ਲਈ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰੋਗੇ। 30 ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ੂਆ ਸੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ।”

ਸਿੱਖ ਜਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥਿਉ 28:19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ

 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲਿੰਕ

ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਿੱਖ-ਧਰਮ

The Gurus of Sikhism

 

 

 

Copyright used by permission from the Holman Bible Publishers for excerpts taken from  the Holman Bible Handbook

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ

Thursday, March 8th, 2012

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ੱਮਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਬਾਈਬਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ।

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਗਿਰਨ ਦੇ ਅਵੇਦਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਫਰਤ, ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਲੰਗਣਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਪਾਪ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਇਥੇ ਵੀ ਲਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਅਦਿਹੀ ਜਗਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਜਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪੀੜ ਹੈ।

ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਚੀਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਕਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।

ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਰ ਗਏ

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਅਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲੈ ਲੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਮੇਰੇ ਤੋ ਸਿਖੋ, ਮੈਂ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ।” ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਜ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੰਤੂ  ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁਲਾਏਗਾ ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਉਸੂੰ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ । ਅਮੀਨ

 

 

 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲਿੰਕ

www.4laws.com/laws/punjabi/default.html

How to know God

Sikh Resources

Tuesday, April 20th, 2010

Testimonies of well known sikhs that converted to christianity

Sadhu Sundar Singh

 

Bakht Singh

 

Other Resources 

 

Four Spiritual Laws

 

Jesus Film

 

New Testament/Bible

 

Audio Bible

The Gurus of Sikhism

Saturday, April 10th, 2010

As I have written in a previous blog the movement that would be defined as Sikhism is not an original religion as it has its roots firmly bedded in the pluralistic values of both Hinduism and Islamic thought. Perhaps this was a noble intention to reduce the friction between these irreconcilable groups and therefore harmonize and join these religious world views in a peaceful manner of unity but what does that have to do with its truth claims?

One aspect when contemplating the movement is by considering the reliability of its witnesses. Guru Nanak Dev is said to have been the original founder of the movement yet he was enlightened by Kabir who was an Indian teacher and the real source behind his religious ideologies. Some of Kabirs sayings are even preserved in the Adi Granth.

Ironically even though Nanak confessed that their is neither Hindu or Muslim the Adi Granth still contains the sayings of Muslims and Hindus as collected for inclusion by the guru Arjan Dev.

Even Nanak’s life accounts or Janamsakhis can not be authenticated by his supposed personal companion, Bhai Bala, as this writing style and language was not employed until a 100 years after Nanak’s death which leaves allot of time to embellish legends and myths about this spiritual leader which would therefore make this biographical account as compiled under Nanak’s successor Angad Dev suspect.

Also some discrepancies in the character of Nanak concerning his credibility comes from the claim that he abandoned his wife and two children as a part of his religious campaign.

In addition to this there are inconsistencies between what supposedly these gurus taught and what is being practiced today among the Sikhs. For instance, the guru Nanak is often deified among his followers as the incarnation of the Brahma which according to my research Nanak never took a position in claiming himself as God.

Though Sikhs are forbidden to engage in idol worship yet their is a extreme devotion towards the Adi Granth which is placed on the altar and is even put to bed complete with silk sheets which appears to be more of an act of worshipful veneration rather than that of simply respect.

Also within Nanak’s teachings there was opposition to the rituals of Islam as it applies to pilgrimages and yet among Sikhs this is often practiced by visiting their holy shrine Harmandir Sahib or the golden temple as well as the birthplace of Nanak in Nankana Sahib and other gurdwaras in the province of Punjab.

Yet another deviation from modern Sikh practice and what Nanak did was that he propagated his new religious faith by his evangelistic journeys with the intent of converting all of India, Persia, and Arabia and yet today proselytizing is not encouraged among the practitioners of this faith.

Also monotheism is claimed to be the position among Sikh believers and yet there exists features of  panentheistic/pantheistic views as it relates to God.

Lastly the sixth guru Har Gobind saw that it was necessary to enlist the sword of violence as a necessary means to enforce and maintain their independence and yet this seems to contradict one of the five evils as related to Krodh or anger/wrath/rage.

In summary Sikhism is reputable and respectable as a social religion yet what does that contribute to the significance of a spiritual reality as related to eternal truth.

Despite Nanak’s famous plea to attain the realization of truth was his teachings and that of the nine other gurus able to satisfy the hunger and thirst for righteousness among its followers? Jesus said in Matthew 5:6 that those who would come into His kingdom would have these yearnings filled.

Jesus also said in John 14:6 concerning the realization of Himself as being the embodiment of truth stated that He is the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him.

In conclusion are you reassured that you have done enough to achieve salvation or Sach Khand in your life or do you still feel the guilt stain of sin and shame and the insecurity that all of karma and reincarnation brings?

Jesus said in Matthew 11:28-30 28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.”

Finally, Jesus is seeking Sikh’s as his disciples from all nations as stated in Matthew 28:19 where He told His followers to go into all nations and make disciples of men.

 


 

How to know God

Sikh Resources

jesusandjews.com/wordpress/category/sikhism/english-sikhism/

 

 

Copyright used by permission from the Holman Bible Publishers for excerpts taken from  the Holman Bible Handbook

Sikhism and Reincarnation

Sunday, April 4th, 2010

(1)Sikhism practices a syncretism of belief as shared by the religious orders of Islam and Hinduism and therefore the organization  does not exist as a pure religion in regards to its originality.

Perhaps its views may seem beneficial in releasing the tension of these other opposing religious systems but the question is does this borrowing of philosophies make its beliefs more correct or has it just compounded the problem by its adoption and adaptation to these diverse and divergent world views?

Though the moralistic beliefs of this movement are commendable in correcting many of the negative features of these two contrary religious groups does this pluralism of reformation necessitate the validity of its truth claims?

Anyway one of the controversial elements which it shares with its Hindu neighbors is the concepts of karma and reincarnation. I have recently done a blog that discusses this concept,at least from a Hindu perspective, which also contains a post that I wrote on life after death.

jesusandjews.com/wordpress/2010/02/16/hinduism-and-reincarnation/

The Sikhs have made some positive changes regarding their religious outlook on reincarnation by avoiding some of the negative applications as it relates to caste discrimination and adding the concept of divine pardon or grace but yet there is still a common thread to this refashioned Hindu fabric of thought which makes up a similar  costume of belief.

My challenge is will this garment of reincarnation be able to clothe the nakedness of the worshipper in their guilt or will it unravel whereby showing its inadequacy to fully clothe or cover their shame?

Lastly I would encourage you to trust in Jesus as both Lord and Savior who is able to  provide for you a purity through His death and resurrection by clothing you in the white robes of His righteousness in washing you clean through the blood of His sacrificial death that was given on your behalf, Revelation. 7:9-17.

 

How to know God

Sikh Resources

jesusandjews.com/wordpress/category/sikhism/english-sikhism/

 

 

All marked references are attributed to:

© 2009 Josh McDowell Ministry. All rights reserved. No part of these Materials may be changed in any way or reproduced in any form without written permission from Josh McDowell Ministry, 660 International Parkway, Richardson, TX 75081. www.josh.org. +1 972 907 1000. Used by Permission.