Archive for the ‘Zoroastrianism’ Category

آئین زرتشتی

Wednesday, April 8th, 2015

برای اولین بار ھنگامیکہ من در دوران تحقیق بہ این متوجہ شدم بسیاری از ویژگی ہای خوب این سیستم دارای اعتقادات خوب، مفاہیم عالی، تفکر خوب، صحبت کردن راجع بہ حقیقت و اعمال شایستہ و زیبا بود۔ با این حال، این ساختار باور است کاملا منحصر به فرد به دیگر دیدگاه های مذهبی که یک برنامه کار مربوط مثبت برای نجات نیست۔ اینگونہ ویژگی ہا واقعاً محترم است ولی چگونہ می توان بہ این گونہ ویژگی ہا و عملی ساختن آن دسترس یافت ؟ و یا چگونہ می توان بہ این اھداف معنوی جامہ عمل پوشانید۔
پس از همه، حتی این جنبش تا سهم خود را از درگیری های اخلاقی به دلیل نقض استانداردهای خود را با استفاده از 
(1)دو جنگ مقدس بین یزدان و اھریمن کہ نتیجہ آن خشونت گذشتہ بودہ و پیروان این دین چگونہ اطمینان و باور کامل بہ بہشت دارند۔ این دین موقعیت و دیدگاہ خاص در مورد زندگی پس از مرگ را بشکل روشن ندارد۔ من در حال حاضر در مورد زندگی پس از مرگ در وبلاگ خؤد یک بحث علمی را مطرح کردہ ام ۔ درین وبلاگ من تجربہ کسانی را نوشتہ ام کہ مرگ را از نزدیکی مشاہدہ کردہ اند و شھادت مردم را بلافاصلہ بیان نمودہ ام۔ در آئین زرتشتی راجع بہ سرنوشت انسان پس از مرگ نیز درین بشکل مفصل نوشتہ ام۔

jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/

این تجربیات بهشت و جهنم سازگار با شواھد از کتاب مقدس میباشد ۔ عیسی مسیح در کتاب مقدس راجع بہ زندگی و مرگ بہ پولس رسول کہ با تعجب فریاد می زند و مرگ را برای وی توضیح می دھد۔ کتاب مقدس ہم چنین بہ کسانی عشق و محبت با خدا را می آموزد کہ با ترس مواجہ اند۔ بہ ہمین دلیل اعتماد بہ نفس و روابط ما با خداوند باعث می شود کہ خشم خداوند بہ محبت تبدیل گردد۔ چرا کہ از طریق اعمال شایستہ قدرت شیطانی در زندگی ما از بین می رود۔ مسیح زندگی مان را کامل می سازد۔ جوھر پیام انجیل نیز ہمین است کہ ما غلبہ یابیم از طریق باز سازی زندگی خود۔ عناصر رحمت و فضل خدا را دریابیم۔ پال مرگ را خوش آیند دید ورفتن از این دنیا را یک آسودگی پنداشت نہ یک اذیت و تکلیف۔ فیلپیان 1: 21-24 ۔در کتاب مقدس ہم بہ ایمان داران توصیہ شدہ کہ از مرگ نہ ھراسند۔چون محبت خداوند آن ہا را از ھر نوع ھراس و وحشت رھایی می بخشد۔ در قوانین زرتشتی ماھیت اھورا مزدا بشکل خیلی عالی ، استاندارد و خوب نشان دادہ شدہ است۔ کہ این ہمہ ملاحظات مورد نیاز در زندگی مسیح نیز دیدہ می شود۔ بنا بر این در رجہ اول بیشتر تعلیمات و آزمودہ ھا کہ برای اخلاق بشریت خیلی عالی پنداشتہ می شود در این دین نیز بچشم می خورد۔ مسئلہ شر ہم یکی از مسائل است کہ در زرتشتی بہ شکل جداگانہ بیان گردیدہ است۔شر بعنوان ہمتای خدا کہ اھریمن نامیدہ شدہ وجود دارد۔ این یک بحث فلسفی بہ نظر می آید اما پس از مشاہدہ نزدیک واقعیت ہا را می توان پی برد۔ در مسیحیت فیض و رحمت خدا باعث بخشش انسان می شود و این آن زمان شامل حال انسان می گردد کہ انسان با وی محبت پیدا کند۔ رنج و درد طولانی را کہ پس از گناہ انسان کشیدہ است تنہا رحمت و فیض خدا توسط عیسی مسیح باعث شدہ کہ آنہا آمرزدہ شوند۔ در واقع مرگ مسیح و صلیب یک نوع صلح بین خدا و انسان است کہ پس از گناہ انسان رابطہ اش را با خداوند از دست دادہ بود و مسیح برای این قربانی داد تا آن رابطہ را دوبارہ استوار کند۔ مصلوب شدن مسیح باعث بخشش گناھان مان شد۔
در دین زرتشتی تناقضی وجود دارد کہ موقعیت دینی آنہا را در مورد ماھیت اھورامزدا نشان می دھد۔ در دین زرتشتی ادعا می شود کہ آنہا بہ وحدانیت قائل اند ولی بہ نظر می رسد توحید و شرک ھر دو در آن موجود است و رمز و راز خدا ہنوز در این بہ شکل درست شناختہ نشدہ است۔ زرتشتی ھا ایمان دارند کہ آنہا بہ توحید قائل اند ولی مسئلہ خیر و شر و دو تا پرستی آنہا واقعیت را نشان می دھد۔ بہ نظر می رسد کہ سردرگمی واقعی در این جا موجود است کہ ماھیت متناقض بودن آشتی در آن وجود دارد۔
طبق عقیدہ زرتشتی ہا در این جہان دو نیرویی وجود دارد کہ یکی نیروی خیر یاد می شود و دیگری بعنوان نیروی شر۔ نیروی خیر یا نیکی را یزدان و خدای عقل و دانش (اھورامزد) یاد می کنند و نیروی شر را اھریمن می نامند کہ در ادیان دیگر ہمان نیروی شیطانی است کہ در کار ھای شر این جہان دست اندر کار است۔ این عقیدہ قبل از زرتشتی ہا نیز در بین النہرین وجود داشت و خدای تاریکی و روشنی بود کہ دو نیروی ابرقدرت پنداشتہ می شد۔ بعضی از عقاید زرتشتیان با ادیان قبلی کہ در اطراف ایران گسترش و نفوذ داشتہ نیز بچشم می خورد۔ ما بہ این باور ہستیم کہ دین زرتشتی بعضی از تعلیمات مجلل را داراست اما با مرور زمان خیلی از موضوعات آن عوض شدہ و بعضی از تعلمیات آن قابل عمل در عہد حاضر نمی باشد۔
بنا بر این مسیحیان از مرگ ترس ندارند و می دانند کہ مسیح آنہا را نجات دادہ و یک زندگی ابدی را برای آنہا بہ ارمغان آوردہ است۔ دین زرتشتی تحت تاثیر ادیان شرقی ہم بودہ و این را خود زرتشت نیز پذیرفتہ کہ عدہ ای از رہبران مذھبی را قبول داشت۔ دین زرتشتی تحت تاثیر ادیان ھندی و ایرانی نیز بودہ است۔
نفوذ ادیان شرقی در تنوع تفکر این فرقہ مذہبی بہ چشم می خورد۔ حتی زرتشت مانند بسیاری از رھبران مذھبی دیگر، راجع بہ تعریف دین ین چشم انداز روشنگری درست را دریافت کردہ بود۔ این ہمہ روشن گری ھایش را با پس زمینہ ھاین ایران و ہند مرتبط ساختہ بود۔
بہ ہمین ترتیب، شباھت ھای قابل توجہی در بین اعتقادات زرتشتی ہا و یہودی ھای مسیحی وجود دارد و برخی بہ این ایدہ اند کہ آئیین زرتشتی این دو مذہب را بہ نمایش می گذارد۔ آنچہ امروز در دست زرتشتی ہا بنام کتاب اوستا می باشد ممکن است دستخوش زمانہ قرار گرفتہ و نوشتہ ہای آن کہ نامنسجم بود از بین رفتہ باشد۔
ہمچنین آزمودہ ھای زرتشت در جہان کنونی قابل عمل نمی باشد چون این مذہب یکی از مذاھب قدیمی می باشد۔ شما می دانید کہ بعضی از تعلیمات آن غیر قابل تصور و یا ژرف است۔ چگونہ می توانند این زرتشتی ھا طبق تعلیمات معاصر زندگی مذھبی خود را پیش ببرند۔ ہمچنین در این دین عقیدہ قربانی حیوانات در نظر گرفتہ شدہ کہ قطعاً نظر ارتدکس را دارند۔ مراسم قربانی کردن چگونہ خالص ترین جزو ایمان شمردہ می شود وکشتن حیوانات جزو ایمان و عقیدہ پنداشتہ می شود۔
عمل دیگری از این مذہب مست شدن و نوشیدن ھوم است(2) کہ در اثر آن معتاد می شوند و این ھوم یا ھیوم بشکل مواد مخدر است۔ حتی در میان اعضای روحانیت طبقہ مغ آنہا بہ سحر وجادو باور دارند کہ نفوذ آن در مناطق ما نیز بودہ است۔ ہم چنین عمل و اعتقاد متناقض دیگری از زرتشتی ہا تبلیغ برای ممنوعیت ازدواج است۔
این مذہب بطور سیستماتیک منجر بہ مرگ و تعداد پیروانش رو بہ کاھش شدہ و در حال انقراض می باشد۔(3) این ھا چگونہ می توانند دانش خدا را بہ نسل ھای آیندہ منتقل کنند۔ این مذہب نمی تواند پاسخگوی قران جدید باشد ودر نہایت بجای رشد و نمو کاھش یافتہ بہ حافظہ تاریخ سپردہ خواھد شد۔ بہر حآل در پایان من امید وارم کہ آنچہ در نظر گرفتہ شدہ این دین بظاھر خیلی زیبا بہ نظر می آید و ادعا ھای کہ دارد خیلی عالی و زیبا معلوم می شود ولی حقیقت طور دیگر است کہ باید آن را با تحقیق تلاش کرد۔
ہم چنان کسانی کہ با این دین رابطہ دارند و فقط برای نام پیروکار این دین اند ، من بہ آنہا توصیہ می کنم تا در پی تحری حقیقت باشند۔ در امور معنی بیشتر انتقاد کنند و خود را از یک سیستم باطل رہای یابند و خود را تا این اندازہ قادر دانند کہ برای رھای از سیستم باطل آمادہ شوند۔
در آخر یک یاد داشت شخصی برای کسانی کہ ھنوز ہم در جستجوی حقیقت اند و در جستجو را باز نگہ داشتہ اند، شما با اشتیاق کامل روح خود را با خدا متوصل کنید۔ شما از آغوش یک دین مردہ بیرون آمدہ ز پوچی بہ ھستی بپیوندید۔ شما این پیام عیسی را خوب درک کنید کہ وی برای شما گفت است ۔ وی در متی 11 : 28-30 گفتہ است۔
آنہا کہ خستہ اند با من بیایند۔ من بہ شما آرامش می دھم۔ 29 بہ یوغ من نگاہ کنید، من بہ شما می آموزم۔ من آرام و فروتن ھستم۔ روح شما در من استراحت و آرامش پیدا می کند۔ 30 یوغ من آسان وبار من سبک است ۔
این متن اشارہ می کند بہ یوحنا اول 1: 1 کہ در آن گفتہ شدہ کہ اگر ما بہ گناہ مان اقرار و اعتراف کنیم، خداوند نیز باوفاست و ما را می آمرزد۔ و ما را پاک می سازد۔
این پاکسازی به طور کامل موثر است۔ در واقع، مسیح گفت کہ نظافت در اصل ایمان است۔ باید از درون پاک باشید۔ وی گفت کہ تمیز کردن داخل فنجان مہم است تمرکز روی سطحی اشیاء کثافت را از بین نمی برد۔ قلب تان باید پاک باشد۔ پاکی قلب می تواند شما را طبیعت جدید و نتیجہ تغییر قلبی و ذھن تازہ بخشد۔ و این پاکیزگی قلب باعث تازگی ذھن و طبیعت جدید می شود ۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

منابع زرتشتی

Zoroastrianism

Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”
 
AMG’s World Religions and Cults, AMG Publishers, Chattanooga, Tennessee
 
All marked references are attributed to:
© 2009 Josh McDowell Ministry. All rights reserved. No part of these Materials may be changed in any way or reproduced in any form without written permission from Josh McDowell Ministry, 660 International Parkway, Richardson, TX 75081. www.josh.org. +1 972 907 1000. Used by Permission.

منابع زرتشتی

Tuesday, April 7th, 2015

کتاب مقدس

چہار قوانین روحانی

فیلم مسیح

انجیل با ضبط صدا

पारसी धर्म के संसाधन 

Saturday, December 31st, 2011

बाइबल

 

चार आध्यात्मिक कानून

 

येशु फिल्म

ज़ोरोअस्त्रिअनिस्म (पारसी धर्म)

Sunday, December 25th, 2011

जब पहली बार मैं इस धर्म का शोध कर रहा था तब मैंने देखा कि इसमें कई प्रशंसनीय गुण थे जो अच्छी सोच रखने , सच बोलने , और अच्छे कार्य करने जैसे बात सिखाते हैं. हालांकि, विश्वास का ये संरचना पूरी तरह से अन्य धार्मिक विचारों के लिए अद्वितीय नहीं  है जिसका उद्धार के लिए सकारात्मक काम से संबंधित कार्यक्रम है.

इसके अतिरिक्त, ये विशेषताएं सम्माननीय हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो प्राप्य हैं और अंतत : कोई उनके आध्यात्मिक प्रगति को कैसे मापन कर सकते हैं? इस सब के बाद इस आंदोलन ने भी स्वयं के मानकों का उल्लंघन करके अपने हिस्से का नैतिक संघर्ष पालिया है जैसे के (१) दो पवित्र युद्ध और इसलिए अगर यह धर्म अपने अतीत से बदनाम होचुका है तो उनका अनुसरण करने वालों के लिए स्वर्ग की निश्चितता ये कैसे दे सकता है?

इसके अलावा एक स्थिति है जिसका मैं कोई आधार नहीं देखता और वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनके विचार हैं. मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मैंने पहले ही एक ब्लॉग में लिखा है और ऐसे लोग रहे हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और इस दौरान उनका अस्थायी रूप से नैदानिक मौत भी होगया जिसकी वजह से उन लोगों को मृत्यु के करीब का अनुभव मिला और ऐसे कुछ गवाहिओं में कहा गया है की उनको अस्थायी रूप से नरकीय दायरे में नालेजाकर जैसा पारसी धर्म कहता है , सीधा स्वर्ग में ले जाया गया .

क्या नर्क वास्तव में है?

ये स्वर्ग और नरक के अनुभव शास्त्र के मृत्यु और नरक की गवाही से मिलते हैं जिसमें कहा गया है के येशु के पास स्वर्ग और नरक का चाभी था जिसके द्वारा उनके बदले की मौत के माध्यम से उन्हें एक जीत हासिल हुआ है जिसकी वजह से प्रचारक पौल ‘हे मौत कहाँ है तुम्हारा डंक’ कहके चिल्लाए. पॉल ने मौत को इस जीवन के प्रस्थान के लिए एक स्वागत निमंत्रण की तरह और पीड़ा के बजाय आराम की आशा के रूप में देखा, फिलीपी १:२१-२४.

जो मसीह में हैं उन लोगों को बाइबल ये कहता है के वो डर के अधीन में नहीं होंगे क्योंकि इश्वर का सही प्यार सब डर को निकाल देता है क्योंकि डर का न्याय के साथ लेना देना है. यही कारण है कि हम इश्वर के साथ हमारे संबंधों में विश्वास रख सकते हैं क्योंकि मसीह के मेधावी कर्मों के वजह से हम इश्वर के क्रोध से बच चुके हैं जिसमें उन्होंने नए जन्म के उत्थान के माध्यम से न केवल हमारे निजी जीवन में बुराई की शक्ति को दूर किया है बल्कि आने वाले जीवन में भी उसको दूर किया है और सुसमाचार के संदेश का सार भी यही है.

यीशु मसीह की अच्छी खबर दया और अनुग्रह से संबंधीत हैं जो पारसी धर्म के विधि संग्रह के आवश्यकता रहे हैं पर उल्लेखनीय रूप से विडंबना यह है के अभी तक इन आचरण के तत्वों का सर्वोच्च अच्छाई के मानक के सम्बन्ध में बहुत ही सीमित लाभ रहा है जो अहुरा मज़्दा की प्रकृति में भी है.

तो क्षमा को मुख्य रूप से मानवता के लिए एक नैतिक मोती मानना इश्वर के लिए एक कलंकी आरोप है जिन्होंने हमें इस अनिवार्य और नैतिक आवश्यकताके साथ बनाया है. इसलिए क्षमा को निर्माता के साथ नहीं जोड़ना उसके बुरे समकक्ष ‘क्षमा नदेने’ का शिकार बनना है और इसलिए ये एक सवाल पूछता है के ये बात भगवान जैसे सर्वोच्च मानक पर लागू क्यों नहीं होता? अब क्या आशा बाकी रहा है अगर हम दुविधा में हैं के इश्वर पर कैसे विश्वास करें जो अनिवार्य रूप से आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आप के वापस आने का अनिवार्य रूप से इंतज़ार कर रहे हैं?

वैसे भी यह सिर्फ एक दार्शनिक तर्क की तरह लगता है लेकिन करीब से अवलोकन करने पर यह सच में इस मामले के दिल तक जाता है और वो बात ये है के अनुग्रह, दया और क्षमा जैसे मानव घटक सिर्फ प्यार के इंसानी रूप के बारे में ही नहीं बात करते बल्कि वो पापी इंसानियत के लिए परमेश्वर के लंबे समय के पीड़ा का चिन्ह देता है और यही बात हम मसीह के काम और व्यक्तित्व में सीधे रूप से देखते हैं जो न्याय और प्रेम के बिच के बल के तनाव को हटा देते हैं और ये वो अपना जीवन इंसानी वेदी पर बलि देकर और हमारा सम्बन्ध इश्वर के साथ शांतिपूर्ण करके करते हैं.

इस धर्म के लिए एक और विसंगति ओह्र्मज्द की प्रकृति के विषय में उनका धार्मिक स्थिति के बारे में है जो उनके अपने ही विभिन्न पदों पर स्पस्ट रूप से विरोधी हैं.

मैं भगवान के साथ उनके व्यक्ति के रहस्य में अतिक्रमण की एक निश्चित सीमा तक स्वीकार कर सकता हूँ लेकिन उनके होने के ओंटोलोजीकल श्रेणियों में संघर्ष प्रतीत होता है  और वो ये है के पारसी धर्म मोनोथेइस्टिक विश्वास रख्ता है जो अपने सबसे अच्छे रूप में बहुदेववाद और देवपूजा के मकसद के साथ हेनोथेइस्टिक प्रतीत होता है. उनके विशवास के भगवान की परस्पर विरोधी प्रकृति के बारे में काफी विरोध और संघर्स है. तो अगर वे मजबूत आधार नहीं बना सकते जिसमें वो अपने इश्वर के समझ में आगे नहीं बढ़ सकते तो वो कैसे ये मान सकते हैं के वो इश्वर तक पहुँचने के लिए अपने अन्य सैद्धांतिक मान्यताओं को मानकर सही रास्ते पर हैं?

सोच की यह विविधता इस धार्मिक संप्रदाय पर बहुत से पूर्वी धर्मों के प्रभाव की वजह से भी हो सकता है. हालांकि जोरास्टरको, कई अन्य धार्मिक नेताओं की तरह कथित रूप से सच्चा धर्म को परिभाषित करने के लिए अंतर्ज्ञान का एक मनोददृष्टी मिला, इसके बाबजूद भी इस धर्म ने अपनी भारत – ईरान के साथ जुड़े पृष्ठभूमि के आधार पर उधार लिया है.

इसी तरह, पारसी धर्म और जूदेव ईसाई विश्वासों के बिच उल्लेखनीय समानताएं हैं और कई ने तो ये भी कहा है के पारसी धर्म ने इन दोनो विश्व के विचारों को प्रभावित भी किया है पर ये वास्तव में विपरीत हो सकता है क्योंकि पारसी धर्म के वर्तमान दिन के कई सारे लेख इशाई के आगमन तक काफी हद तक मौजूद नहीं था और पारसी धर्म के बारे में बहुत से चीज जो जाना जा सकता था जैसे के अवेस्ता या तो गुम होगया या फिर टूट गया जो इक इंसान को इस सोच में डाल देता है के सुरु का मूल सामग्री क्या था.

ये हमें इस बात को भी सोचने पर मजबूर कर देता है के क्या खुद जरथुस्त्र को पता था के अपने धर्मग्रंथ के बीच उसे किस प्रकार से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

आपको पता है कि यह समझ से बाहर या अथाह बात है के एक सर्वोच्च रहस्योद्घाटन जैसा महत्वपूर्ण चीज इश्वर के संरक्षण के कुप्रबंधन की वजह से खो जाएगा क्योंकी पारसी के भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए इन ग्रंथों को बचाना तो आवश्यक था. केवल यही बात नहीं है लेकिन विश्वास की इस अभिव्यक्ति का ही सालों के बाद परिवर्तन हो चुका है ताकि अपनी अभिव्यक्ति को आधुनिक दिन की पूजक के लिए संशोधित किया जा सके फिर भी इस धर्म के मूल उद्देश्य के लिए ये बात सही कैसे हो सकता है?

इसके अलावा किस अधिकार से आधुनिकतावादी या संशोधनवादी विचार इस विशवास के शुद्धतम अभिव्यक्ति को खत्म करने के दिशा में आगे बढ सकते हैं जबके इसी धर्म के पूर्व विश्वासी के लिए सब कुछ ठीक था जो पशु बलि जैसे संस्कार में भाग लिया करते थे?

वैसे भी एक और विवादास्पद अभ्यास ये है के इस विश्वास के उपासक पेय के रूप में मादक(२) हओमा उपभोग करते थे जो के दवा का फेरबदल करने वाला पदार्थ है और जो जादुई अभ्यासों से सम्बंधित है जिसमें इंसान एक चढ़े हुए स्थिति में चला जाता है जिसमें इंसान खुद को सैतानी शक्तिओं के लिए खोल देता है. पुजारी के सदस्यों के बीच भी जिसको (३) मागी बुलाया जाता है उनका जादू के लिए हमारा आधुनिक शब्द से सीधा सम्बन्ध रहता है जो ये दर्शाता है के इस आंदोलन पर शैतानी प्रभाव या पृष्ठभूमि है.

इसके अलावा मेरा मानना है कि पारसी धर्म के बीच एक परस्पर विरोधी अभ्यास ये भी है कि उनमें से कई व्यक्ति धर्म परिवर्तन को अस्वीकार करते हैं जिसमें एक धर्म में से दुसरे का विवाह को भी वो निषेध करते हैं और शायद यही कारण है के इस आंदोलन की संख्या घटता जा रहा है और व्यवस्थित रूप से विलुप्त होता जा रहा है और फिर भी परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है अगर ये धर्म ऐसे कम होता जाएगा और खो जाएगा और एक दिन सिर्फ इतिहास में ही बाकी रह जाएगा?

खैर मैं समापन में ये उम्मीद करता हूँ के इस पोस्ट को सिर्फ एक अच्छा माने जाने वाले धर्म को कोसने के रूप में नहीं लिया जाए बल्कि मुझे आशा है कि यह भक्तों के लिए एक चुनौती के रूप में हो जिसको वो एक परम सत्य के आदेश के रूप में देखते हैं. इसके अलावा वो लोग जिसका इस आंदोलन के साथ का रिश्ता सिर्फ एक सांस्कृतिक अनुष्ठान के मामूली भक्ति के लिए है आप के लिए मेरा प्रोत्साहन ये है के झूठ की प्रणाली से मुक्त होने के लिए खुद को तैयार करने के आध्यात्मिक मामलों के बारे में आप और अधिक गंभीरता से सोचने का साहस रखें.

अंत में, उन लोगों के लिए जो अभी भी अपनी खोज में खुले हैं, क्या आप इश्वर से जुड़ने के अपने आत्मा के लालसा को पूरा करने के लिए सक्षम हुए हैं और आपके खोज ने आपको मरे हुए धर्म के खालीपन को गले लगाने के लिए छोड़ दिया है?

शायद आप इस धार्मिक आदेश के परिणाम और संभावनाओं से थक गए हैं औप इसी लिए येशु ने मती ११:२८-३० में कहा “”हैं “अरे ओ थके-मांदे, बोझ से दबे लोगों! मेरे पास आओ , मैं तुम्हे सुख चैन दूँगा. मेरा जुवा लो और उसे अपने ऊपर संभालो. फिर मुझसे सीखो क्योंकि मैं सरल हूँ और मेरा मन कोमल है. तुम्हे भी अपने लिए सुख-चैन मिलेगा. क्योंकि वह जुवा जो मैं तुम्हे देरहा हूँ बहुत सरल है. और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूँ, हल्का है. ”

धर्मशास्त्र के १ यहुन्ना १:९ में ये भी लिखा है “” यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय हैं और न्यायपूर्ण हैं और समुचित हैं. तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है.”

यह सफाई पूरी तरह से प्रभावोत्पादक है सिवाय कर्मकांडों या स्वच्छ धोने के औपचारिकता के. वास्तव में , सफाई भक्ति के बाद नहीं आता है बल्कि यीशु ने कहा के कप के अंदर सफाई होना चाहिए जिससे वो इंसान के दिल के गंदगी को हटाने के बारे में कहना चाहते थे सिवाय मानव के बाहिर के गन्दगी के बारे में कहने के. ये केवल तभी संभव होगा अगर वो आप को एक नया प्रकृति दें जिसके परिणामस्वरूप आप को एक नया दिल और सोच मिलेगा.

 

 

कैसे भगवान के साथ एक रिश्ता बनाएँ

पारसी धर्म के संसाधन

Zoroastrianism

 

 

Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”

AMG’s World Religions and Cults, AMG Publishers, Chattanooga, Tennessee

All marked references are attributed to:

© 2009 Josh McDowell Ministry. All rights reserved. No part of these Materials may be changed in any way or reproduced in any form without written permission from Josh McDowell Ministry, 660 International Parkway, Richardson, TX 75081. www.josh.org. +1 972 907 1000. Used by Permission.

Zoroastrianism Resources

Sunday, March 6th, 2011

1. Audio Resources

Audio New Testament

 

2. Written Bible

Download Complete New Testament

 

3. Watch the “Jesus Film”

Jesus Film, view now

 

4. Gods Plan of Salvation “The Four Spiritual Laws”

www.4laws.com/laws/marathi/default.htm

Zoroastrianism

Saturday, March 5th, 2011

When first researching this religion I noticed that there were many admirable qualities to this basic belief system which advocates the concepts of good thinking, speaking the truth, and good actions. However, this structure of belief is not completely unique to other religious views that have a positive work related program for salvation.

Additionally, these attributes are honorable but in reality are they attainable and how can one ultimately know or measure their spiritual progress? After all even this movement has had its share of moral conflicts due to the violation of its own standards by the means of (1)two holy wars and therefore if this religion is marred by its past violence then how can it reassure its adherents the certainty of paradise?

Also one position which I see no basis for is their certain views concerning the afterlife.  I have already blogged about life after death and there are people who have been scientifically studied after they temporarily underwent clinical death by which they had a Near Death Experience and in some of these testimonies people were immediately ushered into heaven without foregoing a temporarily hellish realm as taught in Zoroastrianism. jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/

These heaven and hell experiences are consistent with the witness of the scripture which depicts Jesus as having the keys of death and hell by which He has secured a victory through His substitutionary death which left the Apostle Paul to exclaim ‘O death where is your sting’. Paul saw death as a welcoming invitation to the departure of this life and a comfort rather than the anticipation of suffering, Philippians 1:21-24.

The bible also indicates for those who are in Christ that they would not be subjected to fear because God’s perfect love casts out all fear because fear has to do with judgment. That is why we can have confidence in our relationship with the Lord because we have been saved from God’s wrath through the meritorious deeds of a perfect Christ in which He has overcome the power of evil not only in our personal lives through the regeneration of new birth but also in the life to come and that is the essence of the gospel message.

The good news of Jesus Christ deals with the elements of mercy and grace which remarkably are requirements to the Zoroastrian code of conduct yet paradoxically this ideal has only a limited benefit in its association with the standard of supreme goodness as represented in the nature of Ahura Mazda.

So for the idea of forgiveness as being primarily an ethical pearl of humanity is a slanderous accusation towards the God who created us with this obligatory and moral requirement. Therefore by not equating forgiveness with the Creator is to succumb to its evil counterpart of unforgiveness and therefore it begs the question of how can this not apply to the supreme standard of goodness namely God. After all what kind of hope is there when faced with the dilemma between trusting in a God who essentially is waiting to get you back for your misdeeds in spite of your best efforts?

Anyway this may just seem like a philosophical argument but upon closer observation it really gets at the heart of the matter in that the benefactors of grace, mercy, and forgiveness speaks not only to the human constituents of love but rather it bears the mark of the long suffering of God towards a sinful humanity and this is what we see in plain view of the person and work of Christ who relieves the tension between the forces of both justice and love by fulfilling them both through His sacrificial death on the human altar of the cross whereby making peace with God on our behalf..

Another inconsistency to this religion is their theological position(s) concerning the nature of Ohrmazd which is diametrically opposed based on its varied positions.

I can accept a certain degree of transcendence with God in the mystery of His person yet there appears to be a conflict in the ontological categories of His being in that Zoroastrianism claims a monotheistic faith which at best appears to be henotheistic with overtones of polytheism and pantheism. There seems to be a real confusion and conflict here that is irreconcilable due to its contradictory nature of being. So if they can not establish a firm footing in which to ascend in their understanding of God’s nature then how can they ensure that they are following the true path of God by keeping the tenants of their other doctrinal beliefs?

This diversity of thinking may be in part due to the influence of variant eastern religions on this  religious sect. Even though Zoroaster, like so many of the other religious leaders, supposedly had received a vision of enlightenment in defining what is true religion, it has still borrowed in part from other religious orders associated with its Indo-Iranian background.

Likewise, there are notable similarities between Zoroastrianism and Judeo Christian beliefs and some have offered the idea that Zoroastrianism had influenced these two world views and yet it may be on the contraire since many of the present day writings of Zoroastrianism did not largely exist until long after the advent of Christianity and much of what can be known about Zoroastrianism like the Avesta was either lost or fragmentary which leaves a person guessing as to what was the original content to begin with.

Also it may leave us to wonder if Zarathustra himself could even recognize what is to be attributed to him among their sacred writings of today.

You know it is inconceivable or unfathomable how that a supreme revelation of significance could be lost due to the mismanagement of a sovereign creator who failed to relay or preserve these texts for the benefit of future generations of Zoroastrians. Not only this but this expression of faith has been modified down through the years in order to contemporize its expression to the modern day worshipper and yet how can that be true to the original intent of this religion?

Also by what authority does this modernist or revisionist view have towards abolishing the purest expressions of the faith which would be considered definably orthodox to its former practitioners who participated in such rites as animal sacrifice?

Anyway another controversial practice is that the worshippers of this faith consume the intoxicating (2)drink of  Haoma which is a drug altering substance which is synonymous with occultic practices by achieving a hyped or altered state which one can open oneself up to the realm of the demonic. Even among the members of the priesthood who are referred to as (3)Magi have a direct link to our  modern word for magic which is suggestive to the occultic influence or background to this movement.

Also I believe another conflicting practice among Zoroastrianism is that many of them reject the proselytizing of individuals as converts which would include the prohibition of intermarriage and yet this is perhaps what has led to the demise and the dwindling numbers of this movement which is systematically becoming extinct and yet how can the true knowledge of God be passed down to future generations and  encouraged to grow if eventually  it is diminished or lost only to be preserved by the annals of history?

Well anyway in closing I hope this post  is not just seen as a bashing on what is considered  a nice religion but rather I hope it is a challenge to what devotees see as being  the order of supreme truth. Also for those whose only relationship to this movement is just a nominal devotion to a cultural rite of passage my encouragement to you is to have  the courage to think more critically about spiritual matters in preparing yourself to be able to break free from a system of falsehood.

Lastly, on a personal note for those who are still open in your searching, have you fulfilled the longing in your soul to be connected to God but only sense that you’re yearning has left you to embrace the emptiness of a dead religion?

Perhaps you are wearied by the prospects and the outcome of this religious order and yet Jesus said in Matthew 11:28-30 28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.”

The scripture also reads in I John 1:9 9 If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

This cleansing is completely efficacious apart from the superficiality of any type of ritualistic or hygienic ceremonial washings. Realistically, cleanliness is not next to godliness but rather Jesus said clean the inside of the cup which refers to the purify of heart rather than focusing on the superficiality of the removal of human filth. This can only happen as He gives you a new nature resulting in a transformed heart and a renewed mind.

 

How to know God

Zoroastrianism Resources

 

 

 

Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”

AMG’s World Religions and Cults, AMG Publishers, Chattanooga, Tennessee

All marked references are attributed to:

© 2009 Josh McDowell Ministry. All rights reserved. No part of these Materials may be changed in any way or reproduced in any form without written permission from Josh McDowell Ministry, 660 International Parkway, Richardson, TX 75081. www.josh.org. +1 972 907 1000. Used by Permission.