Archive for the ‘فارسی -Persian Farsi’ Category

یارسان

Tuesday, April 7th, 2015

یارسان یا اهل حق / اهل حق یک دین عرفانی است کہ توسط سلطان اسحاق در ایران تاسیس شده است۔ این نہضت دارای جنبہ ہای مختلف و گرایش ھای مختلف صوفیانہ و عرفانی می باشد کہ اعم از افراط گرائی ھای شیعہ، زرتشتی، ایزدی و صوفیہ را در خود جا دادہ است۔ درین نہضت تاثیر فراوانی از مذاہب و عقاید ایرانی نہفتہ است و مشترکات عقاید گوناگون درین دیدہ می شود۔ من قبلاً راجع بہ این نوع گروہ در وبلاگ خود توضیحات بیشتری دادہ ام
آئین زرتشتی
فارسی –Persian Farsi
در فرھنگ و فولکلور ھای یارسانی خلقت مبنی بر نژاد پرستی است۔ آنہا فوقیت می دہند بہ نژاد۔ آنہا بہ نحوی نژاد پرستی را ترویج می دھند، بطوری کہ خوب بودن و فضیلت مبنی بر نژادی است کہ از دیگران ممتاز می باشد و آنہای کہ از خاک زرد ساختہ شدہ اند، دارای فضیلت بیشتر می باشند و آنہای کہ از خاک سیاہ آفریدہ شدہ اند( سیاہ پوست اند) کسانی اند کہ ھدف خلقت شان شر است۔ اینہا عقاید شان را بہ نژاد و پوست مخصوصی محدود کردہ اند۔ این گونہ باور ہا مرا بہ یاد مورمون ھا می اندازد کہ از نظر آنہا سیاہ پوستان علامت قابیل اند کہ نشانہ آن در بدن آنہا نیز دیدہ می شود و آنہا محکوم شدہ اند۔ این گونہ تنوع پوست و فرہنگ یک نوع نفرین و امتیاز را ایجاد می کند و اینگونہ نظرات سطحی تناقض جہان بینی آنہا را نشان می دھد۔ حتیٰ تا قرن بیستم اینہا فقط بہ کسانی اجازہ می دادند کہ بہ این گروہ بپیوندد کہ ازدواج کردہ باشند و آنہا فقط حق عضویت را دارند۔ و من دراین جا متعجب ام کہ درین جا وضعیت آن سیاہ پوست و یا سفید پوست چہ خواھد شد کہ در این گروہ ازدواج کردہ است۔
یکی از موضوعات بحث بر انگیز و جنجالی این گونہ اعتقادات این است کہ اینہا بہ تناسخ باور دارند۔ یعنی بہ عقیدہ اینہا روح انسانی از یک جسم بہ کالبد دیگری حلول می کند و پس از مرگ این مرحلہ چندین بار تکرار می شود، طوریکہ این فلسفہ و باور در ادیان خاور زمین، در مذاھب ہند شرقی نیز بہ رسمیت شناختہ شدہ است۔ در بعضی از عقاید اسلامی نیز اینگونہ باور ھا بہ چشم می خورد۔ طبق این عقیدہ، روح انسانی بعد از صعود طے مراحل تصفیہ بہ کمال می رسد۔ و بعد از سپری نمودن 1001 مرحلہ این بہ نتیجہ نہائی ،کہ پاداش می باشد می رسد۔
بعد از سپری نمودن این مرحلہ پاداش ہمان نتیجہ نہایی است کہ شبیہ سرنوشت اعمال پنداشتہ می شود۔
من فکر می کنم کہ در این دیدگاہ بعضی از مشکلات وجود دارد۔ اول اینکہ طبق این دیدگاہ انسان چگونہ می تواند پیشرفت ھای خود را اندازہ کند کہ وی اکنون در چہ مرحلہ ای قرار دارد و کی بہ نتیجہ نہائی اش می رسد۔ و وضعیت فعلی وی بعد از چند مرحلہ خواھد بود۔ اساسا ً این جامعہ کوچک کہ از دیگران بکلی منزوی اند و این جامعہ بکلی از دیگران جدا و منزوی و تنہا می باشد، چگونہ می تواند افراد جوامع دیگر حقیقت نہایی را درک کنند و یا حقیقت نہایی و مزایای رستگاری را چگونہ می توان آموخت؟
علاوہ بر این تعداد عرفانی کہ 1001 است، این چہ معنی دارد؟ چرا این عدد 1000 و یا 1002 نیست؟ چہ حکمتی در این عدد نہفتہ است۔ این ھم سوال بر انگیز است کہ نژاد بشر در طول عمر چرا گرد این تعداد می چرخد تا بہ نتیجہ نہایی اش برسد۔ آیا لازم است کہ روح آدمی این مرحلہ طولانی را در این جہان آزمایش کند و در طول این مدت بہ حیث یک مومن باقی بماند؟
ہمچنین این دلیل روشن گری نیست کہ انسان تلاش کند و بہ این سد عددی غلبہ یابد۔ در نہایت در روز قیامت چگونہ می توان سنجید کہ انسان بہ اندازہ کافی عمال را انجام دادہ و چگونہ می توان امید داشت کہ درین مدت طولانی در ھر دورہ عمل وی نیکو بودہ است؟ بہ ھر حال من قبل از این در یکی از پست ھای قبلی ام اینگونہ معضلہ فلسفی را بیان کردہ ام۔ و در آن برخی از خاطرات آن عدہ از اشخاصی را نیز نوشتہ ام کہ بہ نزدیکی تجربہ مرگ را داشتہ اند و آن را نوشتہ اند۔
در عبرانیان9: 27آمدہ است و می گوید کہ برای انسان این تعین شدہ کہ یک بار می میرد و پس از آن دوبارہ برای قضاوت زندہ می شوند۔ یعنی پس از مرگ یکبارگی روز قضاوت می آید۔

آیین هندو و تناسخ در جسم تازه
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQ8TEGMj-jc

یکی از مطالبی دیگری کہ حل طلب است، این است کہ چگونہ ذات خداوند در ہفت حالت پی در پی ظہور می کند۔ و در قالب انسان و یا شبیہہ بہ اوتار در مذہب ھندو ہفت بار این روح در اجسام مختلف ظاہر می گردد۔ این عقیدہ تناسخ در مذہب ھندو میباشد کہ طبق عقیدہ آنہا روح پس از بیرون آمدن از کلبد انسان ہفت مراحل را طےمی کند و در اجسام مختلف حلول می کند و پس از آن با اوتار (ذات الہٰی) می پیوندد۔
یارسانی ھا نیز بہ این باور اند کہ ظہور الہیٰ ہفت بار ظاہر می گردد و در دوم ہفت دورہ در جہان مراحل را طی می کند۔
مشکل دیگر این فرقہ این است کہ شخصیت اسطورہ ای سلطان اسحاک دارای چندین عناوین می باشد، مانند شاہ حقیقت، صاحب کرم، و حتیٰ بعنوان خداوند شناختہ می شود۔ این رھبر مذھبی کرد ھا کہ راہ معنوی این گروھ را کنترول می کند،
رھبر این گروہ مانند عیسی، خود را مظہر رازبر می داند۔ می گوید مادر سھاک رازبر خاتون باکرہ بودہ و بہ عنوان یکی از مظاھر ہفت رازبر یاد می شود۔ می گویند کہ مادرش یکی از مظاہر آن ہفت فرشتہ بود۔ داستانی راجع بہ باکرہ بودن آن ساختہ اند و می گویند کہ این خاتون در سپیدہ دم زیر یک درخت انار خوابیدہ بود کہ یک پرندہ میوہ درخت را خوردہ و یک ھستہ ای از میوہ را پائین انداختہ و آن ھستہ را آن رازبر بلعیدہ است ۔ این گونہ داستان بیش از یک افسانہ چیزی نیست کہ در دین زردشتی نیز بچشم می خورد و تا حد زیادی با تولد مسیح مخالف است طوری کہ در کتاب مقدس راجع بہ آن صحبت بہ عمل آمدہ است ۔
در جنبش یارسانی شعر ہای وجود دارد کہ آن را “کلام سر انجام” می نامند۔ این کلام را آنہا الہام می دانند کہ از آسمان نازل گردیدہ و سینہ بہ سینہ بہ دیگران منتقل گردیدہ است۔ این گونہ کلام عموماً شفاھی است کہ بدون نوشتن بشکل کتابی ، زبانی آن را حفظ می کنند و در طول زمان منبع قابل اعتماد بودن آن تبدیل می شود بہ آمیزش آب و تاب در دورہ ہای مختلف، بہ اینگونہ تغیراتی دران بوجود می آید۔
یک موضوع دیگر کہ از نظر فلسفی برای من غیر قابل تحمل است نظریہ صدور است۔ طبق این نظریہ عیوب قدرت در جہان آشکار است و ہر چیز در طبیعت اشتباہ و غیر ممکن بہ نظر می آید۔اینگونہ ایدہ ھا مظہر قدرت و عدالت خداوند را بہ نحوی کم جلوہ می دھد و مشکوک می سازد۔ با توجہ بہ این موضوع، من شخصاً بہ این عقیدہ ام کہ خداوند بزرگ بعنوان خالق این جہان دارای ہر نوع قدرت کامل و اصل می باشد و ہمہ بطیعت اعم از انسان و موجودات دیگر وابستہ و مشروط بہ محدودہ ہای طبیعت اند۔
به هر حال آنچه که شما در متن کتاب مقدس مشاہدہ می کنید دران بہ طور مستقیم خدا سرچشمہ شر نیست، بلکه نتیجه غیر مستقیم از موجودات خطاپذیر از اراده آزاد است۔
بنابراین می گویند که این باعث می شود کہ خدا مانند پدر و مادر مان مسئول ہر عمل اشتباہ و یا گناہ ما می باشد۔ و ہرگز اینگونہ نیست۔ خداوند مسئول اشتباہات ما نیست بلکہ این اعمال ماست کہ ما مرتکب گناہ می شویم۔ خدا بہ ما کمک می کند تا گناہان مان را کاہش دادہ زندگی خوبی بہ جہان عرضہ دہیم۔
بہر حال کار خدا درین جہان خوبی است نہ بدی۔ و انسان ہموارہ سعی دارد تا این خوبی ہا را در ذات اش پیادہ کند۔ بہ سوی رستگاری قدم زند و منتظر رحمت و فضل خداوند درین جہان باشد۔ توسط فضل خداوند انسان می تواند عدالت اجتماعی را بہ ارمغان آورد۔ فضل و رحمت خداوند برای ہمہ موجودات رایگان است ۔ توبہ و تغیر مسیر زندگی را این فضل و رحمت ببار می آورد۔ نافرمانی و عصیان در برابر احکام خداوند باعث خشم او می شود و انسان از دایرہ فضل و رحمت ایزدی فاصلہ می گیرد۔ اگر انسان از اشتباہات بپرھیزد در نہایت امر روح القدس بہ او کمک می کند و بازگشت انسان بہ عنوان یک نوع مہر و محبت باعث خوشنودی خداوند می گردد۔و ہر نوع عصیان و نافرمانی باعث خشم وی می گردد۔ خداوند بہ ہمہ مخلوقات اش با عشق و عاطفہ پاسخ می دھد و ہر کہ قلب اش را تغییر دھد و ذھن و قلب خویش را تجدید و باز سازی نمودہ بہ دنبال شکوہ و عظمت وی برود ، خداوند نیز پاسخ آن را با ہمان گونہ لطف و مہربانی می دھد۔
واقعاً یک شاہ با شکوہ و عظمتی وجود دارد کہ وی ہم راہ است و ہم حقیقت است و ہم زندگی است۔ این خداوند باعظمت در ہمان شخص عیسیٰ مسیح نہفتہ است کہ وی یگانہ تجسم الہی می باشد۔ عظمت و جلال خداوند در شخص مسیح موجود است کہ وی ہم راہ است، ہم رستگاریست و ہم زندگی است۔ وی مجسم ذات خداوند است۔
برخلاف انسان ہای گنہکار عیسی مسیح بہ عنوان یک نمایندہ عالی و باعظمت بہ سوی ما آمد و وی ھرگز مانند ما نبود کہ آلودہ و مملو از گناہ باشد۔ وی با یک قربانی ابدی یک بار برای شستن گناھان مان خود را قربان کرد۔ وی برای ہمہ مان خون خود را قربانی داد۔ و پس از آن خون وی بہ مانیروی حیاتی بخشید۔ این مسیح است کہ از بین بردن گناہان مان آمد و بین انسان و خدا پس از آلودہ شدن و آغشتن بہ گناہ فاصلہ ای ایجاد شدہ بود آن را بہ صلح وآشتی استوار کرد۔ اعادہ این صلح بین خدا و انسان بطور کامل موثر بود۔ بنا براین ما بہ عنوان گناہ کار و مسیح بہ عنوان نجات دہندہ شناختہ می شویم۔ و خداوند آن را منبع نجات برای ما ساخت تا از وجود وی نفع ببریم و از طریق وی شایستگی و رستگاری را بیاموزیم۔ توسط وی ما از گناہ خود آگاہ شدہ و ازان دوری اختیار نمودہ بہ سوی رستگاری قدم می نہیم۔ بنا بر این وی از طریق کفارہ و کشتہ شدن مارا بخشید و بہ ما یک زندگی ابدی ھدیہ داد۔ باور بہ مسیح انسان را یک زندگی ابدی می بخشد و پس ازان انسان از این مرگ موقت نمی ترسد۔ در این عقیدہ شما ہرگز از مجازات مرگ نمی ترسید چون شما عیسی مسیح را دارید۔ عشق با عیسی مسیح ترس و ھراس را از بین می برد وبہ روح مومنان آرامش می بخشد۔
در پایان بہ فکر بندہ در جہان بینی یارسایان صحت وجود ندارد و این نوع جہان بینی شان معکوس بہ حقیقت بہ نظر می آید۔ این دیدگاہ آنہا ممکن است صادقانہ باشد ولی صداقت و حقیقت کافی نیست۔ بعنوان یک فرد ممکن است کسی در صداقت صادقانہ اشتباہ کند۔ ہم چنین شما آن چہار ستون ایمان را کہ احساس می کنید ممکن است برای حفظ اش اقدام کنید یعنی آن چہار ستون مبنی بر خلوص، رستگاری، خود داری و انکار نفس است۔ در عین حال عیسیٰ مسیح مانند صخرہ یا سنگ بزرگی است کہ شما می توانید روی آن سنگ بزرگ چہار ستون خویش را استوار کنید۔ و پایہ ھا و اساس ساختمان را روی آن بنا کنید۔ درآن صورت ساختمان تان از ہر نوع آفت و زمین لرزہ در امان خواھد بود۔ این مکان ہیچ گاہ متزلزل نخواھد شد۔ حتیٰ اگر طوفان پر سر و صدا ہم بیاید نمی تواند بہ آن آسیب برساند۔ ہنوز ہم اگر شما با وی صلح کنید شما را ھرگز ترک نخواھد کرد و با شما ہمہشہ پا برجا خواھد ماند۔
در آخر من بہ شما زندگی جدید را توصیہ می کنم۔ من خودم بطور عیان و آشکار یک نور را در افق تاریکی ہای علوم انسانی می بینم و شہادت من این است کہ مانند میلیون ھا انسان ھای دیگر ما شاہدیم و می خواھیم کہ این را با شما بہ اشتراک بگذاریم۔ ہمچنین عیسی مسیح بشکل معجزہ آسا در عالم رویا ظاہر می گردد و از طریق خواب و رویا بسیاری از مردم وی را دریافتہ اند۔ در پایان، از ہمہ شما دوستان استدعا دارم کہ خود را در عیسی بیابید۔ و بہ وی باور داشتہ باشید۔ چیزی کہ شما را از دست دادن آن در ھراس می افگند با مقایسہ آن چیزی کہ شما را بہرہ ای کافی می بخشد بسنیجید و بہ ہر نحوی آن را بدست آورید۔

www.cbn.com/700club/features/amazing/
شہادت من با عیسی مسیح
تصورات و رویاهای عیسی مسیح

یوحنا 3 : 16

برای خدا دنیا را دوست بدار، کہ او یگانہ فرزندش را داد، و ہر کہ بہ او ایمان آورد، ھلاک نگردد بلکہ زندگی جاویدانی یابد۔ پس دنیا را دوست بدار۔

متی  11 : 28-30
نزد من بیا۔ آنہای کہ زحمت کش اند و بار سنگین بہ دوش دارند۔من بہ شما آرامش و راحت می بخشم۔ یوغ مرا بہ دوش خود بگیرید و از من بیاموزید۔ چون من قلب آرام و نرم دارم۔ و شما برای جان تان آرامش می یابید۔ بخاطریکہ یوغ من سبک (آسان) است و بار من ہم سبک است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

منابع یارسان

Yarsan

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.4, pgs. 2504-2517, Ugo Bianchi & Yuri Stoyanov

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.12, pgs. 8320-8325, Wilferd Madelung

Encyclopaedia Britannica,Inc., copyright 1993, Vol.1, pgs.162-163, Ahl-e Haqq

منابع یارسان

Tuesday, April 7th, 2015

کتاب مقدس

چہار قوانین روحانی

فیلم مسیح

انجیل با ضبط صدا