Archive for the ‘فارسی -Persian Farsi’ Category

آئین زرتشتی

Wednesday, April 8th, 2015

برای اولین بار ھنگامیکہ من در دوران تحقیق بہ این متوجہ شدم بسیاری از ویژگی ہای خوب این سیستم دارای اعتقادات خوب، مفاہیم عالی، تفکر خوب، صحبت کردن راجع بہ حقیقت و اعمال شایستہ و زیبا بود۔ با این حال، این ساختار باور است کاملا منحصر به فرد به دیگر دیدگاه های مذهبی که یک برنامه کار مربوط مثبت برای نجات نیست۔ اینگونہ ویژگی ہا واقعاً محترم است ولی چگونہ می توان بہ این گونہ ویژگی ہا و عملی ساختن آن دسترس یافت ؟ و یا چگونہ می توان بہ این اھداف معنوی جامہ عمل پوشانید۔
پس از همه، حتی این جنبش تا سهم خود را از درگیری های اخلاقی به دلیل نقض استانداردهای خود را با استفاده از 
(1)دو جنگ مقدس بین یزدان و اھریمن کہ نتیجہ آن خشونت گذشتہ بودہ و پیروان این دین چگونہ اطمینان و باور کامل بہ بہشت دارند۔ این دین موقعیت و دیدگاہ خاص در مورد زندگی پس از مرگ را بشکل روشن ندارد۔ من در حال حاضر در مورد زندگی پس از مرگ در وبلاگ خؤد یک بحث علمی را مطرح کردہ ام ۔ درین وبلاگ من تجربہ کسانی را نوشتہ ام کہ مرگ را از نزدیکی مشاہدہ کردہ اند و شھادت مردم را بلافاصلہ بیان نمودہ ام۔ در آئین زرتشتی راجع بہ سرنوشت انسان پس از مرگ نیز درین بشکل مفصل نوشتہ ام۔

jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/

این تجربیات بهشت و جهنم سازگار با شواھد از کتاب مقدس میباشد ۔ عیسی مسیح در کتاب مقدس راجع بہ زندگی و مرگ بہ پولس رسول کہ با تعجب فریاد می زند و مرگ را برای وی توضیح می دھد۔ کتاب مقدس ہم چنین بہ کسانی عشق و محبت با خدا را می آموزد کہ با ترس مواجہ اند۔ بہ ہمین دلیل اعتماد بہ نفس و روابط ما با خداوند باعث می شود کہ خشم خداوند بہ محبت تبدیل گردد۔ چرا کہ از طریق اعمال شایستہ قدرت شیطانی در زندگی ما از بین می رود۔ مسیح زندگی مان را کامل می سازد۔ جوھر پیام انجیل نیز ہمین است کہ ما غلبہ یابیم از طریق باز سازی زندگی خود۔ عناصر رحمت و فضل خدا را دریابیم۔ پال مرگ را خوش آیند دید ورفتن از این دنیا را یک آسودگی پنداشت نہ یک اذیت و تکلیف۔ فیلپیان 1: 21-24 ۔در کتاب مقدس ہم بہ ایمان داران توصیہ شدہ کہ از مرگ نہ ھراسند۔چون محبت خداوند آن ہا را از ھر نوع ھراس و وحشت رھایی می بخشد۔ در قوانین زرتشتی ماھیت اھورا مزدا بشکل خیلی عالی ، استاندارد و خوب نشان دادہ شدہ است۔ کہ این ہمہ ملاحظات مورد نیاز در زندگی مسیح نیز دیدہ می شود۔ بنا بر این در رجہ اول بیشتر تعلیمات و آزمودہ ھا کہ برای اخلاق بشریت خیلی عالی پنداشتہ می شود در این دین نیز بچشم می خورد۔ مسئلہ شر ہم یکی از مسائل است کہ در زرتشتی بہ شکل جداگانہ بیان گردیدہ است۔شر بعنوان ہمتای خدا کہ اھریمن نامیدہ شدہ وجود دارد۔ این یک بحث فلسفی بہ نظر می آید اما پس از مشاہدہ نزدیک واقعیت ہا را می توان پی برد۔ در مسیحیت فیض و رحمت خدا باعث بخشش انسان می شود و این آن زمان شامل حال انسان می گردد کہ انسان با وی محبت پیدا کند۔ رنج و درد طولانی را کہ پس از گناہ انسان کشیدہ است تنہا رحمت و فیض خدا توسط عیسی مسیح باعث شدہ کہ آنہا آمرزدہ شوند۔ در واقع مرگ مسیح و صلیب یک نوع صلح بین خدا و انسان است کہ پس از گناہ انسان رابطہ اش را با خداوند از دست دادہ بود و مسیح برای این قربانی داد تا آن رابطہ را دوبارہ استوار کند۔ مصلوب شدن مسیح باعث بخشش گناھان مان شد۔
در دین زرتشتی تناقضی وجود دارد کہ موقعیت دینی آنہا را در مورد ماھیت اھورامزدا نشان می دھد۔ در دین زرتشتی ادعا می شود کہ آنہا بہ وحدانیت قائل اند ولی بہ نظر می رسد توحید و شرک ھر دو در آن موجود است و رمز و راز خدا ہنوز در این بہ شکل درست شناختہ نشدہ است۔ زرتشتی ھا ایمان دارند کہ آنہا بہ توحید قائل اند ولی مسئلہ خیر و شر و دو تا پرستی آنہا واقعیت را نشان می دھد۔ بہ نظر می رسد کہ سردرگمی واقعی در این جا موجود است کہ ماھیت متناقض بودن آشتی در آن وجود دارد۔
طبق عقیدہ زرتشتی ہا در این جہان دو نیرویی وجود دارد کہ یکی نیروی خیر یاد می شود و دیگری بعنوان نیروی شر۔ نیروی خیر یا نیکی را یزدان و خدای عقل و دانش (اھورامزد) یاد می کنند و نیروی شر را اھریمن می نامند کہ در ادیان دیگر ہمان نیروی شیطانی است کہ در کار ھای شر این جہان دست اندر کار است۔ این عقیدہ قبل از زرتشتی ہا نیز در بین النہرین وجود داشت و خدای تاریکی و روشنی بود کہ دو نیروی ابرقدرت پنداشتہ می شد۔ بعضی از عقاید زرتشتیان با ادیان قبلی کہ در اطراف ایران گسترش و نفوذ داشتہ نیز بچشم می خورد۔ ما بہ این باور ہستیم کہ دین زرتشتی بعضی از تعلیمات مجلل را داراست اما با مرور زمان خیلی از موضوعات آن عوض شدہ و بعضی از تعلمیات آن قابل عمل در عہد حاضر نمی باشد۔
بنا بر این مسیحیان از مرگ ترس ندارند و می دانند کہ مسیح آنہا را نجات دادہ و یک زندگی ابدی را برای آنہا بہ ارمغان آوردہ است۔ دین زرتشتی تحت تاثیر ادیان شرقی ہم بودہ و این را خود زرتشت نیز پذیرفتہ کہ عدہ ای از رہبران مذھبی را قبول داشت۔ دین زرتشتی تحت تاثیر ادیان ھندی و ایرانی نیز بودہ است۔
نفوذ ادیان شرقی در تنوع تفکر این فرقہ مذہبی بہ چشم می خورد۔ حتی زرتشت مانند بسیاری از رھبران مذھبی دیگر، راجع بہ تعریف دین ین چشم انداز روشنگری درست را دریافت کردہ بود۔ این ہمہ روشن گری ھایش را با پس زمینہ ھاین ایران و ہند مرتبط ساختہ بود۔
بہ ہمین ترتیب، شباھت ھای قابل توجہی در بین اعتقادات زرتشتی ہا و یہودی ھای مسیحی وجود دارد و برخی بہ این ایدہ اند کہ آئیین زرتشتی این دو مذہب را بہ نمایش می گذارد۔ آنچہ امروز در دست زرتشتی ہا بنام کتاب اوستا می باشد ممکن است دستخوش زمانہ قرار گرفتہ و نوشتہ ہای آن کہ نامنسجم بود از بین رفتہ باشد۔
ہمچنین آزمودہ ھای زرتشت در جہان کنونی قابل عمل نمی باشد چون این مذہب یکی از مذاھب قدیمی می باشد۔ شما می دانید کہ بعضی از تعلیمات آن غیر قابل تصور و یا ژرف است۔ چگونہ می توانند این زرتشتی ھا طبق تعلیمات معاصر زندگی مذھبی خود را پیش ببرند۔ ہمچنین در این دین عقیدہ قربانی حیوانات در نظر گرفتہ شدہ کہ قطعاً نظر ارتدکس را دارند۔ مراسم قربانی کردن چگونہ خالص ترین جزو ایمان شمردہ می شود وکشتن حیوانات جزو ایمان و عقیدہ پنداشتہ می شود۔
عمل دیگری از این مذہب مست شدن و نوشیدن ھوم است(2) کہ در اثر آن معتاد می شوند و این ھوم یا ھیوم بشکل مواد مخدر است۔ حتی در میان اعضای روحانیت طبقہ مغ آنہا بہ سحر وجادو باور دارند کہ نفوذ آن در مناطق ما نیز بودہ است۔ ہم چنین عمل و اعتقاد متناقض دیگری از زرتشتی ہا تبلیغ برای ممنوعیت ازدواج است۔
این مذہب بطور سیستماتیک منجر بہ مرگ و تعداد پیروانش رو بہ کاھش شدہ و در حال انقراض می باشد۔(3) این ھا چگونہ می توانند دانش خدا را بہ نسل ھای آیندہ منتقل کنند۔ این مذہب نمی تواند پاسخگوی قران جدید باشد ودر نہایت بجای رشد و نمو کاھش یافتہ بہ حافظہ تاریخ سپردہ خواھد شد۔ بہر حآل در پایان من امید وارم کہ آنچہ در نظر گرفتہ شدہ این دین بظاھر خیلی زیبا بہ نظر می آید و ادعا ھای کہ دارد خیلی عالی و زیبا معلوم می شود ولی حقیقت طور دیگر است کہ باید آن را با تحقیق تلاش کرد۔
ہم چنان کسانی کہ با این دین رابطہ دارند و فقط برای نام پیروکار این دین اند ، من بہ آنہا توصیہ می کنم تا در پی تحری حقیقت باشند۔ در امور معنی بیشتر انتقاد کنند و خود را از یک سیستم باطل رہای یابند و خود را تا این اندازہ قادر دانند کہ برای رھای از سیستم باطل آمادہ شوند۔
در آخر یک یاد داشت شخصی برای کسانی کہ ھنوز ہم در جستجوی حقیقت اند و در جستجو را باز نگہ داشتہ اند، شما با اشتیاق کامل روح خود را با خدا متوصل کنید۔ شما از آغوش یک دین مردہ بیرون آمدہ ز پوچی بہ ھستی بپیوندید۔ شما این پیام عیسی را خوب درک کنید کہ وی برای شما گفت است ۔ وی در متی 11 : 28-30 گفتہ است۔
آنہا کہ خستہ اند با من بیایند۔ من بہ شما آرامش می دھم۔ 29 بہ یوغ من نگاہ کنید، من بہ شما می آموزم۔ من آرام و فروتن ھستم۔ روح شما در من استراحت و آرامش پیدا می کند۔ 30 یوغ من آسان وبار من سبک است ۔
این متن اشارہ می کند بہ یوحنا اول 1: 1 کہ در آن گفتہ شدہ کہ اگر ما بہ گناہ مان اقرار و اعتراف کنیم، خداوند نیز باوفاست و ما را می آمرزد۔ و ما را پاک می سازد۔
این پاکسازی به طور کامل موثر است۔ در واقع، مسیح گفت کہ نظافت در اصل ایمان است۔ باید از درون پاک باشید۔ وی گفت کہ تمیز کردن داخل فنجان مہم است تمرکز روی سطحی اشیاء کثافت را از بین نمی برد۔ قلب تان باید پاک باشد۔ پاکی قلب می تواند شما را طبیعت جدید و نتیجہ تغییر قلبی و ذھن تازہ بخشد۔ و این پاکیزگی قلب باعث تازگی ذھن و طبیعت جدید می شود ۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

منابع زرتشتی

Zoroastrianism

Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”
 
AMG’s World Religions and Cults, AMG Publishers, Chattanooga, Tennessee
 
All marked references are attributed to:
© 2009 Josh McDowell Ministry. All rights reserved. No part of these Materials may be changed in any way or reproduced in any form without written permission from Josh McDowell Ministry, 660 International Parkway, Richardson, TX 75081. www.josh.org. +1 972 907 1000. Used by Permission.

منابع زرتشتی

Tuesday, April 7th, 2015

کتاب مقدس

چہار قوانین روحانی

فیلم مسیح

انجیل با ضبط صدا