Archive for the ‘فارسی -Persian Farsi’ Category

مراسم پاکی و طہارت

Tuesday, April 7th, 2015

زمانی که شما بہ بسیاری از ادیان بزرگ جهان نگاه کنید، درآن مشاہدہ خواہید کرد کہ نوعی از مراسم پاکی و طہارت در زندگی طبیعی و معمولی آنہا وجود دارد۔ در روز ہای معمول ما با حوادث و وقایع روزمرہ مواجہ می شویم کہ دران باقاعدگی زنان، خواب، تماس ہای جنسی، بیہوشی، انتشار خون ، انزال منی، استفراغ و بیماری وغیرہ پیش می آید۔
در بعضی از مذاہب این گونہ طہارت با وضو و آب انجام می گیرد و لی در بعضی مانند عقیدہ بہائی تمام بدن را زیر آب فرو می برند۔
برای یہودیان این مراسم طہارت شامل شستن دست و روست۔ برای مسلمان ہا وضو بخشی از طہارت است و برای ہندو ہا فرو رفتن در دریای گنگنا و جمنا طہارت محسوب می شود۔
اگر چه این ادیان آراء وسیعی با تفاوت ہای اساسی دارند و برای طہارت از آب استفادہ می کنند و برای پاک سازی بدن آب یگانہ عنصری است کہ بدن را از ہر نوع کثافت مادی و معنوی پاک می کند۔ برای پاک سازی چرا از آب استفادہ می شود۔ این برای وجود خیلی مہم پنداشتہ می شود۔ اگر برای شما برای پاکی بدن چندین انواع از اشیاء پیشنہاد گردد شما بی درنگ آب را ترجیح خواہید داد۔
این کار بہ گفتہ ضرب المثل قدیمی کہ نظافت جزو ایمان محسوب می شود خیلی جدی و لازم پنداشتہ می شود۔ با این حال گفتہ می شود کہ اینگونہ اعمال با امور فزیکی و مادی رابطہ دارد و نیاز بہ فعالیت ہای مداوم و مشابہ دارد۔ و برای پاک کاری ہمیشہ یک نوع حس را بہ انسان می بخشد کہ شامل عادات روزمرہ وی می شود۔انسان در زندگی اش ہموارہ احساس می کند کہ برای تقدس نیاز بہ پاکی دارد اینگونہ پاکی و رسیدن بہ یک نوع تقدس در انسان شایستگی را ایجاد می کند و انسان سعی می کند بی اخلاقی را از خود زدودہ بسوی کمال و سعادت بپیوندد۔
بنابراین به نظر می رسد فقط این لازم نیست کہ بہ طور کامل پاکی فزیکی مد نظر گرفتہ شود۔ و نمی توان بہ طور کامل برخی از جنبہ ہای نظافت را بصورت دقیق و کامل رعایت نمودہ و یا بعضی از عناوین را ترک نمودہ مطہر ساخت بلکہ مہم پاک بودن قلب انسان است کہ ماہیت انسان را تشکیل می دھد۔
به هر حال برخی از مزایای واقعی وجود دارد کہ اینگونہ مزایا بہ حمام کردن و شست و شو حل می گردد۔ اما برای دو جنبہ خارجی و داخلی یعنی بدنی و معنوی یک ارتباط عملی از طریق عادات و خصلت ہا قائم می شود۔ طہارت و پاکیزگی نہ تنہا مربوط بہ بہداشت فزیکی می شود بلکہ بہ نظر می آید کہ روح کہ غیر مادی است و جاودان است و توسط آن انسان روحانی خواندہ می شود برای این روح نیز پاکی و طہارت لازم است۔ کہ باید از طریق روش ہا مان افزودہ شود و تطہیر گردد۔پاکی بدنی مربوط بہ پاکیزگی پوست انسان و بہداشت صحی می باشدکہ نیاز بہ شستشو بدن دارد و این عمل پہوستہ و ہموارہ انجام می یابد۔ علاوہ برین عنصری دیگری کہ عنصرمعنوی انسان را تشکیل می دھد و مربوط بہ قلب انسان می باشد، آن نیز نیاز بہ پاکی و طہارت دارد۔
راجع بہ این عمل رابی یشوا ھمراھان یہودی خویش را چنین مخاطب می کند۔
متی 15: 117،11،2-20
در این وقت گروھی از فریسی ہا و علمای دین یہود از اورشیلم پیش عیسی آمدہ از او پرسیدند:  چرا شاگردان تو آداب و رسومی را کہ از پدران ما بہ ما رسیدہ است، نادیدہ می گیرند و پیش از خوردن غذا دست ہای خود را نمی شویند؟
انسان بوسیلہ آنچہ می خورد و می نوشد نجس نمی شود۔ بلکہ آن چیزی کہ از دھن او بیرون می آید ، او را نجس می سازد”۔
 آیا نمی فہمید کہ ھر چہ از راہ دھن وارد بدن شود بہ معدہ می رود و پس از آن بہ مبرز ریختہ می شود؟ 18 اما چیزہای کہ از دھن بیرون می آید از دل سرچشمہ می گیرد و آن ہا است کہ آدمی را نجس می کند۔ 19 زیرا افکار پلید، قتل ، زنا، فسق، دزدی، شہادت دروغ و تھمت از دل سرچشمہ می گیرند۔ 20 و اینہا است چیزہای کہ آدمی را نجس می سازند نہ نشستن دست ھا پیش از غذآ
غیر از کثافت بدن جنبہ دیگری نیز در انسان نہفتہ است کہ بہ سوی آن انسان باید توجہ عمیق داشتہ باشد۔ گناہ و شکست اخلاقی کہ پاکی روح را از بین می برد و انسان را بسوی تنزل می برد ، ترک آن باعث پاکیزگی روح و ماہیت انسان می گردد۔ این یک نمایش نامہ شکسپئر را بہ یاد می آورد کہ دران خانم مکبت فریاد می زند ” ازین نقطہ خارج شو” کہ وی می خواھد پس از مرگ شاہ دنکن از دست ھای خود گناہ خون آشام را پاک کند۔
در برخی با انجام دادن مراسم پاکی و نظافت از طریق اقدامات انفرادی یک راہ غیر مستقیم باز می شود کہ آشکارا بہ رسمیت شناختہ می شود۔ اعتراف بہ بی اخلاقی و پاک ساختن راہ باعث می شود کہ انسان از این گونہ کثافت ہا دور شود۔ یعنی اگر انسان خودش اعتراف بکند کہ وی عامل گناہ شدہ و گناہ را بعنوان گناہ بپذیرد دران صورت بہ یک نتیجہ خواھد رسید۔ انسان توانائی و صلاحیت آن را دارد کہ در معاملات روزمرہ اش از روش ھای پاکی استفادہ کند و ہر نوع کثافت کہ در کار وحرفہ اش پیدا می شود از آن دوری جستہ یک راہ صاف و بی آلایش را ادامہ دھد۔ باز ہم بہ عقیدہ من انسان دارای نا توانی ہای مرموز است کہ نمی تواند بعضی از مراسم را با اختیار و نیروی خود انجام دہد و انسان کہ دارای تونائی ھای محدود می باشد و توسط تقوا و آگاہی مراسم عبادی را کاملاً نمی تواند انجام دھد و راہی کہ بہ روی وی باز است عمل توبہ است کہ تا حدی برای جبران ساختن اشتباھات اش بہ وی دلجویی می بخشد۔ انسان ہموارہ توسط روش ھای مختلف سعی می کند بہ اعمال خود دلجوئی دھد و ممکن است بہ نحوی از وضعیت موجود تبریہ نمودہ وضعیت و حالت خود را بہ نحوی تغیر دھد۔ یگانہ پاکی پاکی قلب است کہ روح آدمی را از ہر نوع کثافت مصئون نگہ می دارد و در گذشتہ و آیندہ در ھر دو حال بہ انسان یک نوع امید و ایجاب می بخشد۔ این قطعی و حتمی است کہ درھمہ انسان ہا شخصیت ہای متفاوتی نہفتہ است ۔ و یگانہ چیزی کہ شخصیت انسان را پاک می سازد و تفاوت ھا را از بین می برد حس مقدس بودن ذات خداوند در قلب انسان است۔ کہ با حل و فصل آن توجہ باید شد۔ یک قضاوت باید در کار کرد ھای انفرادی شخص موجود باشد کہ ہر نوع کاری را کہ انجام می دھد آن را با خوشنودی و یا رضامندی خداوند مقایسہ کند و بعدا ً بسوی انجام آن اقدام کند۔
رومیان 2: 14-16
 ھر گاہ غیر یہودیان کہ دارای شریعت نیستند ، احکام شریعت را بطبیعتاً انجام می دھند۔ معلوم است کہ شریعت آنہا خود شان اند۔ با وجود اینکہ شریعت کتبی ندارند 15 رفتار شان نشان می دھد کہ مقررات شریعت در قلب ھای شان نوشتہ شدہ است و وجدان ھای شان نیز بہ درستی این را تائید می کند۔ زیرا افکار شان یا آنہا را ملامت می کند و یا از آن ھا دفاع می نماید۔ 16 مطابق بشارتی کہ من می دھم در روزی کہ خدا بہ وسیلہ عیسی مسیح ھمہ افکار پنھانی دل ھای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواھد گرفت۔ 
انسان تلاش کرده است برای مقابله با این تنش در تشکیل توھم یا ایجاد یک گفت و گو مذهبی بہ عنوان یک ایدئولوژی و راہ حلی برای رسیدن بہ یک دیدگاہ روشن را پیدا کند۔ یک نوع بیماری روانی کہ دشمنی با خدا بودن است و انسان خیلی بہ سادگی گرفتار این گونہ فریب می شود و نیاز بہ ترک خدا را در وجودش پیدا می کند و لی دین مانند یک شاہراہ و یا خیابانی است کہ ہمہ این مسیر را پیمودہ و می پیمایند۔ ولی عدہ ای کہ از ایدہ ہای ضعیف مانند روان شناس معروف فروید و فانتزی افکار شان نشئہ می گیرد زود فریب آن را خوردہ بہ بی راہہ می روند۔ بنابراین جالب توجه است کہ انسان در ہر صورت یک روش آگاھانہ را در مورد خالق خود اتخاذ نمودہ و می نماید۔
درین ضمن می خواھم برای حل و فصل این معضلہ یک راہ حلی را پیشنہاد کنم کہ برخلاف سایر عبارات مسیحی چگونہ شخص مسیح در زندگی عادی بشر اثر میگذارد۔ انسان ہموارہ در تلاش پیدا کردن خدا بودہ و روش ھای متفاوتی را درین ضمن پیمودہ است۔ ولی اینجا کار مسیح روشی برای رسیدن بہ خدا نیست بلکہ رابطہ انسان را با خدا استوار کردن است۔ باید برای رابطہ پیدا کردن با خدا دنبال انسانیت رفت۔ برای ہمین گفتہ می شود کہ در انسان نقاط ضعف بہ سزای وجود دارد ولی توانائی ہای شخصی انسنا در پاکیزگی و خلوص نہفتہ است۔ درین ضمن لطف رایگان خداوند شامل حال بندگان می باشد کہ یک ھدیہ ای خداوندی پنداشتہ می شود۔
تیتوس 3: 5
 او ما را نجات داد۔اما این نجات بخاطر اعمال نیکوئی کہ ما کردیم نبود، بلکہ بہ سبب رحمت او و از راہ شستشویی بود کہ بہ وسیلہ آن، روح القدس بہ ما تولد تازہ و زندگی تازہ بخشید۔
رومیان 6: 23
 زیرا مزد گناہ مرگ است۔اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است۔

افسسیان 2: 8-9
زیرا بہ سبب فیض خداست کہ شما از راہ ایمان نجات یافتہ اید و این کار شما نیست بلکہ بخشش خداست۔ 9 این نجات نتیجہ اعمال شما نیست، پس ہیچ دلیلی وجود ندارد کہ کسی بہ خود فخر کند۔
یوحنا اول 1 : 7
 زیرا شریعت بہ وسیلہ موسی آغاز شد۔ اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد۔ 
یوحنا اول 1 : 9
 آن نور واقعی کہ ہمہ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن بہ دنیا بود۔
شاید شما باور نکنید کہ بین مسیحیت و ادیان دیگر تفاوتی وجود داشتہ باشد کہ در ضمن تعمید با آب بیان شدہ است۔ یا پاک سازی توسط غسل تعمید را شاید بعضی ھا مورد ایراد قرار دھند، اما من می خواھم کہ شما درین ضمن با من توافق کنید کہ برخی از موضوعات طہارت در ادیان مختلف شاید ہمانند و یکسان باشند۔ این عمل غسل تعمید فقط عمل شستشو نیست و نہ خود را با کلیسا معرفی کردن بلکہ ازین فرا تر عملی است کہ انسان را از نجاست نجات می دھد۔ غسل تعمید بہ عنوان یک اصل و اساس ایمانی یک عمل درست پنداشتہ می شود۔ در وحلہ اول این یک نوع سمبول و یا نمادی است کہ نشان گر قدرت موثر و پاک کنندہ را نشان می دھد، این عمل کاملاً دارای ارزش است و با زندگی کردن در مسیح یک عمل لازم پنداشتہ می شود۔ این عمل را برای مومنان بہ این وجہ انتخاب کردہ کہ مومنان در خدمت روح القدس شخصیت خود را تغییر دھند و بعد از یک عمل باز سازی این روش یک تحول درونی را در وجود انسان بہ ارمغان می آورد۔ این عمل تعمید فقط عملی نیست کہ ترکیب عناصر آکسیجن و ھیدروجن با ھم وصل شدہ و بدن انسان را پاک می کند بلکہ این بمعنی زندگی کردن در مسیح و زندگی در آب زندہ (ذات مسیح) و روح القدس است۔ این یک نوع نمایش و یا نمادی ہست کہ نشان گر شہادت ایمان است۔ فرو رفتن در آب و سر بیرون آوردن بہ این معنی است کہ انسانی کہ قبلاً وجود داشتہ ھنگام تعمید زیر آب رفتہ و مردہ و این آب کہ آب زندہ است بہ وی یک زندگی دوبارہ و زندگی تازہ بخشیدہ واین زندگی تازہ زندگی در مسیح نامیدہ می شود۔ این عمل تعمید و آب شہادت ایمان یک مومن شمردہ می شود۔
آب کہ علامت زندگی است و مسیح مانند آب است کہ بہ انسان ہا زندگی دوبارہ می بخشد و آنہای کہ در کثرت گناہ مردہ اند با غسل تعمید و ایمان آوردن بہ مسیح یک زندگی نوین را میابند۔ فقط با آب و غسل زندگی بدست نمی آید بلکہ نجات و روح القدس یک ھدیہ ای خداوندی می باشد کہ با تولد تازہ یک شخص دوبارہ با پاکیزگی و طہارت بہ این دنیا می آید و بقیہ اندگی اش را طبق فرمودات مسیح می گذراند۔ پس ازین عمل انسان از طریق مسیح و روح القدس زندگی دوبارہ می یابد و بہ این طریق شروع می کند زندگی اش را و ہمہ فعالیت ہایش طبق مقررات خداوند سپری می گردد۔
منظور مان از تولد دیگر و یا تولد دوبارہ این نیست کہ طوری کہ ہندو ہا و یا بودائی ھا عقیدہ دارند بلکہ منظور مان زندگی در مسیح و روح القدس یک نوع پاسخگویی بہ ایمان تازہ می باشد و این زندگی تازہ بہ معنی نجات در شخص مسیح می باشد۔
کتاب مقدس تشبیه این واقعیت را برای آیندہ اسرائیل بہ شکل ذیل بیان می کند کہ پیامبر عبری حزقیال 36: 2527 طوری گفتہ است
 شما را از بین اقوام و کشور ھای دیگر جمع می کنم و بہ وطن خود تان می آورم۔26۔ بر شما آب پاک را می پاشم و شما را از ھمہ نجاسات و آلودگی ھا و بت پرستی پاک می سازم۔ 27۔ دل نوی بہ شما می بخشم و روح تازہ ای را در وجود تان قرار می دھم ۔سل سنگی و نامطیع را از شما دور کردہ، در عوض دل نرم و مطیع بہ شما می دھم۔
یوحنا 7: 3739
 در آخرین روز کہ مہم ترین روز عید بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت:  اگر کسی تشنہ است پیش من بیاید و بنوشد۔ 38 چنانکہ کلام خدا می فرماید: نہر ھای آب زندہ از درون آن کسی کہ بہ من ایمان بیاورد جاری خواھد گشت۔ 39 این سخنان را در بارہ روح القدس، کہ بہ مومنین او دادہ خواھد شد، گفت و چون ھنوز عیسی جلال نیافتہ بود ، روح القدس عطا نشدہ بود۔ 
یهودیان عہد عتیق در وظایف مذہبی و تشریفاتی شان در بہترین حالت از خدای خود راضی بودند۔ اما طوری کہ در عبرانیان 10 آمدہ این تنہا علامت پاکسازی یک بار در مسیح نیست بلکہ این عمل زندگی کردن در ” قربانی شدن برہ خدا” است کہ در طول عمر انجام میابد و انسان را از گناہان دور نگہ می دارد۔ اینکہ در مورد یہودیان می گویند کہ آنہا پس ازین نیازی بہ قربانی ، شریعت و نماز ندارند و روزہ و دیگر اعمال دینی شان کافی است اینگونہ افکار انکار از واقعیت ھای است کہ بہ وضوح در تورات بیان شدہ است اینگونہ عمل نقض مقررات و عصیان علیہ کتاب تورات می باشد۔
لاویان 11:17
زیرا کہ زندگی ھر موجودی در خون اوست و من خون را برای شما دادم تا برای کفارہ جانہای تان بر قربان گاہ بپاشید وھمین خون است کہ برای جان ھای مردم کفارہ می کند۔
مهم نیست که چگونه بسیاری از برای تان آنچہ لازم است مہم نیست کہ چگونہ آن را انجام دادہ اید بلکہ لازم این است کہ تا چہ اندازہ از گناھان خود دوری جستہ اید و رحمت خدا را توسط مسیح در اشعیا 53 یافتہ اید۔

به همین منوال بہ دوستان مسلمان ام می گویم کہ انکار از مرگ عیسیٰ مسیح اند۔ عیسی مسیح کہ یکی از جانشین ہای باشکوہ نوع ابراھیمی بود و خدماتی انجام دادہ کہ مناسب اھداف اش بود۔ وی رہبر باشکوہی بود کہ برای گناہان مان مصلوب شد و کفارہ داد۔ عبری 2: 918, 12: 2.
مصلوب شدن عیسی مسیح و اسلام
در پایان عیسی مسیح می تواند کہ بہ شما آب زندگی ببخشد و بطور کامل روح شما را تازگی، فرحت و شادمانی بخشد۔ حتیٰ پدر آسمانی مان می تواند شما را از این آب جرعہ ای نوشیدن رہنمائی کند ولی نمی خواھد خود تان ازان آب بنوشید۔ در آخر من شما دوستان را تشویق می نمایم کہ مانند آن زن سامری با خیلی سادگی استدعای این آب زندگی را بکنید۔ لازم است کہ برای رفع تشنگی معنوی و روحانی شما این کار آمد باشد و شما از ادیان و مذاہب دروغین دوری جستہ و از ہر نوع فرقہ و فلسفہ ای کہ مبنی بر کذب می باشد را ترک نمودہ تشنگی خود را توسط آن سیراب کنید۔ و برای این سیرابی از آن آب زندگی بپرسید (طلب کنید)۔
یوحنا 4: 10، 13-14
عیسی به او جواب داد: “اگر شما هدیه ای خداوند را می دانستید و از وی می خواستید کہ بہ من آب نوشیدنی بدہیدو شما از وی می پرسیدید و بہ شما گفتہ می شد کہ ازان آب زندگی بہ شما دادہ شدہ است۔” 13 عیسی مسیح گفت: ” ہر کسی کہ این آب زندگی را بنوشد وی بار دیگر مکرر تشنہ خواھد شد۔ 14 و ھر کہ آن آبی را بنوشد کہ من بہ آن می بخشم ھرگز دوبارہ تشنہ نخواھد شد۔ آبی کہ من بہ او می بخشم در روح و جسم وی بہ یک چشمہ جاری تبدیل خواھد شد کہ زندگی ابدی بہ وی خواھد بخشید۔ 
درآخر عیسی مسیح شما را دعوت می کند۔
متی۔ 11: 28-30
 پدر ہمہ چیز را بہ من سپردہ است۔ و ھیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد وھیچ کس پدر را نمی شناسد بجز پسر و کسانی کہ پسر بخواھد پدر را بہ ایشان بشناساند 28۔ ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من بہ شما آرامی خواھم داد۔ 29۔ یوغ مرا بر خود گیرید و از منن تعلیم یابید۔ زیرا من نرم دل و فروتن ھستم و جان ہای شما آرامی خواھد یافت، 30 زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Ritual cleansing and purification

ھلال و ستارہ در اسلام

Monday, April 6th, 2015

اسلام ادعا می کند کہ راہ ہر نوع نفوذ بت پرستی را بستہ است ولی ہنوز ہم در آن این نفوذ وجود دارد۔ ھنوز ہم علامت و شیوہ ہای پس ماندہ گذشتہ گان کہ ملک شرک و مذاہب باستانی می باشد در بافت اجتماعی اسلام بہ چشم می خورد۔
قبلا بحث کرده اند کعبه و در حال حاضر من پرداختن به جنبه دیگری از نمایندگی اسلامی که می آید به شکل هلال ماه و ستاره هست را بیان می کنم۔
این علامت را چندین کشور اسلامی که بہ عنوان یک نشان در پرچم ملی خود اتخاذ کرده اند و ہم چنین در منارہ و مسجد نیز بہ چشم می خورد۔ این نماد قبل از ظهور اسلام و شاید با پرستش اجرام آسمانی مانند خدای عربی هبل یا خدا ماه که با کعبه همراه بود متصل میباشد۔
این تصاویر ممکن است از فرهنگ های خارجی و یا از تبار عرب سرچشمه گرفتہ باشد اما آن را بیش از احتمال با استفاده از آیکون بت پرست الهام گرفته است۔
مسلمان ھا ادعا می کنند که اسلام جدا ومتفاوت از ارزش های فرهنگی بت پرست است۔ به نظر می رسد این عمل استقراض از آنچه که دیگران به عنوان “یک خدا” بہ آن احترام می ورزند و بہ نظر می رسد کہ اینگونہ نباشدسوالات زیادی را بر می انگیزد۔
برخی از این پدیدہ ہا در بسیاری از مناطق دیگر اسلامی نیز موجود است و در اعتقادات محلی و فولکور ہای آن نیز غلبہ دارد۔ آموزہ ہای محمد را با آن مخلوط کردہ اند و برای دین اسلام یک ترکیب اعتقادی درست کردہ اند۔
به هر حال فقط در این وب سایت که من آن را همراه با شواهد باستان شناسی ارائیہ دادم۔ و من شما را اجازه خواهم داد که به قاضی بروید و این موضوع مربوط را بعنوان یک پروندہ بسازید۔
www.bible.ca/islam/islam-photos-moon-worship-archealolgy.htm

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

The Crescent Moon and Star of Islam

مشاہدہ اسلام در مورد زن

Monday, April 6th, 2015

شاید در جوامع اسلامی قوانین مختلفی راجع بہ حقوق زن وجود داشتہ باشد۔ در قرآن وحدیث نقش زن بعنوان یک فرمانبردار و تابع امر در زندگی تلقی شدہ است۔
از اول دیدگاہ اسلام پدرسالارانہ بودہ است و اسلام مرد را اجازہ می دھد تا برای بہرہ برداری غیر لازم در ہر وقت از وجود زن استفادہ کند۔
در قرآن سورہ 4 آیہ 34 ضرب و شتم و شکنجہ کردن زنان آمدہ است ۔ اساس غریزه بشر در دستیابی به یک رابطه صمیمی عشق با همسر است و ارائه نمودن یک محیط است که منجر به اعتماد می شود کہ دران از شریک حیات مراقبت می شود و مرکز توجہ قرار می گیرد۔
آیا این گونہ عمل خشونت با ضد عمل یا عکس العمل متقابل مواجہ نخواہد شد؟ بجای این کہ در داخل یک زندگی مشترک زد وکوب باشد بہتر نیست کہ یک نظم و انضباط ایجاد گردد کہ دران اصلاح ملاک قرار گیرد و این نوع روش نمونہ ای از اخلاق برتر می باشد۔
شاید در زن یک نوع حقارت ممکن است پیدا بشود کہ چرا حدیث بہ مردان اجازہ می دھد تا علیہ زنان از خشونت کار گیرند و ممکن است درین ضمن زنان توضیح بخواہند ۔
در حدیث آمدہ کہ اغلب قشر جہنم را جنس زنان تشکیل می دہند کہ این یک نوع تبعیض را نشان می دہد نسبت بہ زنان و اینگونہ امثال در احادیث خیلی زیاد بہ چشم می خؤرد۔
همچنین آرمان های اسلامی در ارزش لذت بردن است که در اطراف بیان تمایلات جنسی مرد محور متمرکز شده است۔ چگونه یک زن است که به یک ازدواج طولانی زندگی قادر به مشاهده خودش با عزت دانستن که شوهرش یک روز می شود در زنان عجیب و غریب در کاخ آسمانی پر از لذت وجد و تمایلات جنسی به عنوان در این ایده مفهومی از سعادت ابدی یافت متعهد . اگر به این هدف آینده خود را در ساختن آن به بهشت است پس چه هدف کوتاه مدت خود را در رابطه به شما همسر خود است؟ اگر وجود زن برای لذت فزیکی است پس ھدف شما ہر دو در زندگی چیست و رابطہ زن و شوھر و ہمکاری در امور چہ اھمیتی دارد۔

همچنین قرآن و حدیث تا حد زیادی خواھان ارضاء جنسی برای شوھر بدون ہمسر ہم است۔
در کتاب حدیث مسلم جلد 4، شمارہ حدیث 6597،صفحہ 1432۔ ہمچنین حدیث مسلم جلد 4، شمارہ حدیث 6600، صفحہ 1432۔ بہ ہمین مطالب اشارہ شدہ کہ بیان گر ادعای قرآن است کہ در یکی از آیات سورہ 55 با صراحت کامل بہ آن اشارہ شدہ است۔ راجع بہ زن علاوہ بہ آیات قرآنی متون زیادی از احادیث نبوی نیز موجود است کہ دلالت می کند کہ روش صدر اسلام در آن زمان با زنان چگونہ بودہ و حکم بہ پیروان اسلام راجع با برخورد با زن چگونہ توجیح شدہ است۔ این احادیث کہ در کتب معتبر احادیث تعداد آن زیاد است و در پیرامون ہای مختلف بیان گردیدہ ما فقط بہ ہمین چند احادیث بسندہ می کنیم کہ اشارہ روشن بہ این موضوع دارد۔ طبق نقل قول شارحان حدیث پیامبر اسلام نیز در گفتہ ہای خود بہ مردم طوری توصیہ کردہ کہ روش و برخورد ویژہ ای با زنان داشتہ باشند۔
با توجہ بہ قرآن 2: 223 و کتاب حدیث مشکواۃ المصابیح صفحہ 691، ترمذی بخاری جلد 7، شمارہ حدیث 121، صفحہ 93 در این انحرافات جنسی وجود دارد و در فرھنگ ھای مختلف اسلامی نیز تحت تاثیر این آیات و احادیث بہ ندرت وجود دارد۔
در-در جوامع اسلامی مہار ساختن تمایلات جنسی و برای حفظ عفت مانند ختنہ ساختن دختران وجود دارد کہ این کار از سوی مردان بطور اجباری تحمیل می شود۔ برخی از بحث این است کہ آیا محمد بہ اجباری این عمل خشونت را آموختہ است۔ ہنوز ہم در چندین کشور اسلامی این عمل خشونت وجود دارد۔ ثانیاً این کہ برخی از مسلمانان متعہ دارند کہ ازدواج موقت نامیدہ می شود۔ این متعہ برای بر آوردن نیاز جنسی و انگیزہ ھای جنسی در میان مردان مسلمان رایج است، کہ غریزہ و نیاز ھای فطری انسان در حالت مجبوری تکمیل می کند۔این متعہ کہ طبق عقل و منطق توجیحی دارد و یک چیزی منفردی است کہ در جامعہ اسلامی تعدادی از مردم آن را پذیرفتہ اند۔
یک چیز دیگر که شاید خیلی عقلانی بنظر آید این است کہ در جوامع اسلامی اختلالات فرھنگی وجود دارد و عمل چند ھمسری وجود دارد کہ خیلی از مشکلات اجتماعی را در سیستم خانوادگی ببار می آورد۔ جامعہ شناسان و متخصصین علوم انسانی بہ این باور اند کہ اینگونہ تجربیات فرہنگی در بعضی از جوامع ناھنجاری ہای اخلاقی را ایجاد می کند۔ با توجہ بہ نیاز ھای اساسی بشراین استدلال وجود دارد کہ در خانوادہ چندین زن وجود داشتہ باشد مناقشہ میان آنہا صورت می گیرد کہ اثرات منفی را روی روحیہ بچہ ھا و بقیہ افراد خانوادہ می اندازد۔
شاید شما در وب فرھنگی اسلام مشاہدہ کنید کہ چہ اتفاقاتی در درون یک خانہ مسلمان کہ در آن چندین زن با یک شوھر زندگی می کنند، اتفاق می افتد۔ یک مرد نمی تواند بہ اندازہ کافی احساسات خانوادہ اش را حفظ کند۔ شما می بینید کہ عدہ ای از زنان ھستند کہ قربانی جنایات اسلام گردیدہ اند واز ھر نوع استفادہ جسمی و عاطفی گردیدہ اند۔ در فرھنگ اسلامی خانمہا را جوری تربیت می نمایند کہ جلوی ہر جنایت مرد ھا سرتسلیم خم کند و بدون فکر کردن بہ مسائل خود و بدون اعتراض برای حفظ حقوق خویش زیر یوغ مرد زندگی اجباری شان را ادامہ می دھند۔
با توجہ بہ حدیثی کہ راجع بہ زنان آوردہ اند در آن ذکر گردیدہ کہ زنان ظرفیت کری محدودی دارند و زنان دارای نیم عقل و یا عقل ناقص خواندہ شدہ اند۔ در مورد زنان ہنگامیکہ قضاوت می کنند ، دران نیز قضاوت محدودی در مورد زن است و حتیٰ شاھد بودن زن ہم نیم است و برابر بہ مرد شمردہ نمی شود۔
مرد در این جوامع کہ رھبریت را در دست دارند زن را پست و سادہ فکر می کنند و ہمہ امور شان را کنترول می کنند۔ این ہمان چیزی است کہ شما را تحت سلطہ مردان آوردہ و قابلیت و صلاحیت ھای فزیکی زنان را نادیدہ می گیرند۔ و اینگونہ اعمال خویش را طبق فرامین و احکامات و مقررات دین می پندارند۔اینگونہ تبعیض در بیشتر موارد در احادیث دیدہ می شود۔ رجوع کنید بہ بخاری جلد 3، حدیث 826، صفحہ 502
من این را می دانم کہ این وبلاگ خشم بعضی ھا را ببار خواھد آورد و من امیدوارم کہ از این طریق بتوانم یک روش سالم را داشتہ باشم و ہیچ نوع بحث بر انگیز صحبت نکنم۔ در تمام فرھنگ اسلامی ما ہیچ نوع تواضع راجع بہ صنف زن را نمی بینیم۔ زن بعنوان یک اسیر و الگوی یک اسیر در زندگی مطرح شدہ کہ باعث کاھش شخصیت وی در جامعہ گردیدہ است۔ قوای طبیعی وی را سلب نمودہ اند و این کہ گفتہ اند زن این و آن کار را نمی تواند اجرا کند بہ ہمین بہانہ زن را بی کارہ ساختہ اند ۔
من می خواھم آن ادعا ھای اسلام را کہ در مورد حقوق زنان دارد بہ چالش کشیدہ درین جا یک بحث انتقادی را داشتہ باشم تا یک درک بہتری نسبت بہ حقوق زن در اسلام داشتہ باشیم۔ شما خواھید دید کہ این اشکال ظلم و ستم عملی است کہ از سوی رہبران مسلمان در ادوار مختلف حمایت و تایید گردیدہ است۔ بہ یاد داشتہ باشید کہ طبق متون کتاب مقدس این مادران ہستند کہ بہ ما زندگی بہ ارمغان آوردہ اند۔ در زمانی ما را پرورش دادہ اند کہ ما بصورت کامل در ماندہ بودیم۔ آنہا سزاوار احترام ھستند۔ خداوند بہ ما حق دادہ تا بہ عنوان جانشین آنہا بہ آنہا خدمت کنیم و مردان را مسئولیت دادہ کہ نقش خود را برای مراقبت آنہا ہر وقت ایفا کند و در این ضمن ہیچ کوتاہی نکند و غفلت نہ ورزد۔
من می خواھم شما این را بدانید کہ خداوند ھرگز اینگونہ احکاماتی را صادر نہ نمودہ کہ در آن حق زن سلب شود۔ ادعا ھای کہ درین ضمن شدہ فقط یک پلان تخریبی بودہ و با دین و مذہب کہ واقعاً دین ومذہب آفاقی باشد، ہیچ ربطی ندارد۔
در کتاب مقدس تعریف از خدا محبت و عشق است۔ و اسلام بہ عنوان نقطہ مقابل این خدا شناسی ایستادہ است۔ خدا عادل است،او مہربان ہم ہست۔ مہربان، آرام و صلح آمیز است۔ این صفاتی اند کہ خداوند این صفات را بہ بندگانش نیز دادہ است۔ شما می بینید کہ در جوامع اسلامی سازمان ھای بشردوستانہ چقدر است و مقایسہ آن را با جوامع دیگر نیز کنید کہ آنہا تا چہ اندازہ بہ فقرا کمک می کنند و بودجہ خود را درین راستا مصرف می کنند۔ ماہیت کافر بودن را اگر در نظر بیگیریم درین جا پی می بریم کہ حق با کیست۔
اسلام ہمیشہ ترور وخشونت ، زور و جبر را وسیلہ قرار دادہ و برای سلطہ جویی و نفوذ دنیوی ازان کار گرفتہ است۔ شما ممکن است ادعا کنید کہ یک مسلمان میانہ رو دارای یک عمل اسلامی و ایمان زندگی می کند و بہ ہیچ کسی ہم ضرری نمی رساند۔ این نمی شود نمونہ قرار گیرد چون در تعلیمات نیز جبر و خشونت وجود دارد۔ اگر شما ادعا دارید کہ اینگونہ دیدگاہ اسلامی را شما دنبال نمی کنید پس شما برای نام مسلمان ہستید و مسلمان واقعی نیستید۔ شاید شما در اعماق قلب تان می بینید کہ چیزی است کہ کثیف است بدین خاطر آن را شما نمی پذیرید۔ من معتقدم کہ این می تواند درب یک تجربہ واقعی عشق با خدا را برای تان بازکند۔ محبت با جہان نیز برای خداست۔ این پیام محبت را عیسی بہ ما داد و ھر کہ بہ وی ایمان آورد ھلاک نگردد بلکہ یک زندگی جاویدانی و ابدی را بدست می آورد۔ من معتقدم کہ در حال حاضر خانم ہا قوای ذہنی و ظرفیت و صلاحیت شان را با صداقت در مورد شناخت و محبت خدا صرف کنند و در مقابل یک دین تقلبی عادلانہ قضاوت کنند و بدانند کہ کدام دین است کہ جایگاہ اصلی آنہا را مشخص نمودہ است و کدام دین حق آنہا را از آنہا سلب نمودہ است۔ این قضاوت بدست خود تان است کہ آن را باید درک کنید۔
در آخر من برای شما دعا می کنم کہ شما آنچہ را از دست دادہ اید باز یابید و دارای یک زندگی پر احترام باشد۔ من اینگونہ روش ھای کہ شما با آن مواجہ ھستید ، یک نوع صدمہ یا حملہ می دانم و از آن سخت متنفر ام۔ من یک نگرانی دارم و آن این است کہ ھنگامیکہ شما خود را در یک جامعہ محصور می دانید کہ قادر بہ فراتر از مرزھای خود ساختہ نیستید و مرزھا ونگرش ھای فرھنگی بہ شما اجازہ نمی دھد تا از حق خود باخبر شوید تنہا راہی کہ ھست تغیر در فکر است کہ باعث تغیراتی اجتماعی و انفرادی می گردد۔
در آخر من از ہمہ شما تقاضا دارم تا صادقانہ در برابر خدا باشید۔ من این را می دانم کہ شما بخاطر مردم نمی توانید ابراز کنید و ترس و لرز جلو شما را میگیرد۔ شما می توانید محبت خداوند را در شخص عیسی مسیح بیابید۔ وی کہ علنی محبت و عشق خداوند است تنہا وسیلہ ای است کہ محبت شما را با پدر آسمانی مان بحال و استوار می سازد۔
در اینجا برخی از وب سایت های که ممکن است در جستجوی شما مفید باشد می نویسم 
www.bible.is/PESTPV/Matt/1

www.4laws.com/laws/farsi/default.html

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Islamic view of Women

مصلوب شدن عیسی مسیح و اسلام

Monday, April 6th, 2015

وقتیکه راجع بہ مرگ عیسی مسیح حرف می زنیم می دانیم کہ تفاوت و تضاد بین کتاب مقدس و قرآن نیست۔ درین جا در مورد مرگ مسیح نظر ہر دو کتاب یکسان است۔ اما این یک منبع ثانوی است کہ آنہا از کتاب مقدس گرفتہ اند۔ آنہا کہ در مورد مصلوب شدن مسیح دلسوزی نشان می دہند بہ معنی آن نیست کہ با آموزہ ہای مسیحی آشتی شدہ اند۔ این منابع عبارت اند از امثال معاصران یہودی مانند تالمود و یا مارا بار، کونلیوس تاسیتوس، فلاویوس جوفوس کہ ہر کدام بہ نوبہ خود نمایندگی از روم می کردند و در تالیف تالمود دست داشتند۔ ھمچنین مصلوب شدن مسیح برای دشمنان مسیح یک رویداد اتفاقی نبود آنہا تا این اندازہ وحشت داشتند کہ بر آرامگاہی کہ آنجا بود برای حفاظت آن پہرہ گزاشتہ بودند۔
آنها در مورد مرگ او نگران نبودند بلکہ آنہا بیشتر در مورد رستاخیز و دوبارہ آمدن آن نگران بودند۔ و مخصوصاً موقع ای کہ بدن وی در حال سرقت رفتہ بود در بارہ اش خیلی نگران بودند۔
از دیدگاه کتاب عهد جدید آن سناریو خیلی پیچیدہ بہ نظر می آید کہ مصلوب شدن مسیح سبب رستاخیز وی شدہ است۔ در واقع مرگ مسیح بر صلیب آغاز نشد بلکہ افتتاح شد و پس از ہمہ آزمایشات روم بخش ہای یہودی در مورد ھویت وی خاموش بودند۔ زندگی و خدمت مسیح برای بسیاری آشکار بود و قب از مصلوب شدن در ملاء عام ہمہ مردم در این مصلوب شدن مسیح سہیم بودند و ہمہ میدانستند کہ مسیح کی بود و در زندگی اش چہ خدمت کردہ بود ولی درین جمع ہمہ باہم بودند و در مصلوب شدن مسیح دست ہمہ شان آغشتہ بود۔درین صورت ، سربازان رومی، یہودیان مذھبی و سپس پیروان مسیح شاید حتیٰ یوحنا رسول ہم شاہد بودہ اند۔ ہم چنین در موقع مصلوب شدن مسیح مردم با وی گفتگو می کردند و ہمہ می دانستند و ولی چشم جہانیان بستہ بود و باوجودیکہ وی را خوب می شناختند و آنہا ہیچ دفاع نکردند۔ علاوہ بر این بر خلاف ماھیت خدا بہ نحوی آنہا حقیقت را پنہان کردند و توسط شایعہ یک دروغ مردم را فریب دادند و در مورد عیسی مسیح ویہودا دروغ گفتند۔ ھنگام مصلوب شدن خیلی از سخن ہا گفتہ شدہ است کہ در مورد یہودا و مسیح بودہ است۔ بیانات مسیح توسط شخصی بیان شدہ کہ بی گناہ بودہ در خیانت و مصلوب ساختن مسیح دست نداشتہ است۔
ما این را ہم می دانیم کہ مردم شاہد بودند کہ بعد از رستاخیز جسمانی مسیح زخم ہای خود را بہ آنہا نشان دادہ و این توطئہ را ہمہ می دانند کہ از منابع خارجہ گرفتہ شدہ است و طبق کتاب عہد جدید نیست و با متون کتاب جدید ہیچ مطابقت ندارد۔حتی عہد نامہ عتیق نیز با این موضوع موافق است و بہ این متن افتخار می کند۔ و درین شکی نیست کہ این متن دست خوردہ باشد۔ یا توسط مسیحیان تغییر دادہ شدہ باشد چون یہودیان خود شان قبل از ظہور مسیح این را نوشتہ اند۔
 شگفت آور این است کہ ھنگامیکہ یہودیان سیکولار با ذکر اشعیا

12:53-13:52

 و کتاب مزامیر فصل 22 این را تائید می کنند و درین شک ندارند۔ و بہ این باور اند کہ عیسی مسیح مصلوب شد و درد و رنج را دید۔
در این مرحله اغلب استنباط آنہا این است کہ کتاب مقدس یگانہ منبع تاریخی است کہ حقیقت را بہ ما می رساند و ما از وقایع باخبر می شویم۔ این آیات شامل جزئیات شلاق زنی و مصلوب شدن او که بیان می دارد کہ به این شکل ویژہ اعدام شد حتی تا مدت ها پس از این سخنان پیامبرانه سخن گفته شد ۔
بہر حال این لینک منابع کتاب مقدس است کہ بہ زبان انگلیسی است شما می توانید از ان بعنوان حوالہ استفادہ کنید
www.bible.com/bible/181/isa.1.tpv

www.bible.com/bible/181/psa.1.tpv
درآخر باید گفت کہ امروز حتی شک ناممکن است کہ در مورد مصلوب شدن مسیح پیدا شود و کسی آن را نپذیرد ۔و من احتمالاً فکر می کنم بہ یک نتیجہ سزاوار برسم ۔ در نهایت پیغام عیسی این بود کہ قبل از قریب الوقوع مرگش پیغامش تحقق یابد۔ وی تائید کرد کہ حیرت شاگردان وی بجا بودہ است۔ بہ ہمین دلیل وی نتایج تکذیب را می دانست۔
یہودیان آن زمان تحت سلطنت و حکومت ظلم و ستم زندگی می کردند۔ حکومتی کہ خارجی بود و از آن آنہا نبود۔ برای آنہا مسیح ھدیہ ای آورد کہ آنہا آن را تکذیب کردند۔ و بجای آن مسیح با مرگ وحشیانہ مواجہ گردید۔ از دیدگاہ بشری این بہ نظر می رسدکہ یک ضعف و شکست بجای پیروزی در دوران مسیح بجا ماند۔ و این درک درستی است کہ در رستاخیز مسیح وی ہیچ نوع صدمہ ندیدہ دوبارہ بہ این جہان برمی گردد و بازگشت و ظہور وی برای ہمہ بشریت پیام صلح وعدالت خواھد بود ۔
یہودیان در مورد بعضی از متون کتاب مقدس کہ مبنی بر پیش بینی ھا می باشد، از افشاء کردن جلو گیری کردہ اند و مردم یہودی کور اندیش بہ متون مقدس ایمان ہم دارند و در کتاب مقدس طوری کہ من اشارہ کردم خیلی از موارد است کہ درانجا بہ این موضوع بشکل صریح ذکر گردیدہ است۔ ولی باز ہم بہ این پیشین گوئی ہای کتاب مقدس بسیاری از یہودیان کور مغز ایمان ندارند۔ در واقع این موضوع خیلی واضح است و درین ضمن ہر نوع تفسیر بیہودہ و بی معنی است۔ اگر شما بہ بعد از یک نظر سنجی نتیجہ نہائی را اخذ کنید، پس از آن این موضوع کاملاً روشن و منظم خواھد شد۔ اگر در چارچوب کتاب مقدس رستگاری را بسنجیم و مرگ وقربانی مسیح را پایہ و اساس جہان بینی مسیحیت قرار دہیم پس موضوع کاملاً روشن و مشخص می گردد۔
آیا این موضوعی است کہ در طول تاریخ بعنوان رستگاری یاد می شود و این قربانی مسیح کفارہ آن گناہانی است کہ در سرشت انسان نہفتہ است؟ ماھیت سیستم قربان عدالت و رحمت خداوند است۔ کہ این قربانی گناھان مان آمرزدہ می شود۔ این قانون میثاق است کہ مجرم باج را بشکل قربانی حیوانات میدھد و ما در رسومات دنیوی خود نیز می بینیم کہ ھرگاہ از کسی اشتباہی سرزند وی برای کفارہ گناہ و یا اشتباہ اش قربانی می دھد۔ در کتاب لاویان آمدہ است کہ بدون ریختن خون آمرزش گناہ وجود ندارد۔ این حرف را کتاب عہد جدید در مورد عبرانیان می گوید و مسیح را یک قربانی واقعی بیان می کند۔ در عہد عتیق نیز ہمچنین موضوعی آمدہ است۔ طبق کتاب مقدس عیسی مسیح برہ خدا بود کہ قربانی شد و برای ہمہ این قربانی یک نوع بخشش را بہ ارمغان آورد۔ این قربانی بین خدا و مایک صلح را ایجاد کرد کہ پس از گناہ اولیہ ما از خدا دور شدہ بودیم۔ وی سبب آمرزش گناہان مان شد۔
دلیل آمدن مسیح بہ روی زمین این بود تا بہ انسان ہا بیاموزد کہ چون انسان گناہ کردہ برای آمرزش گناہ وی تنہا عیسی مسیح می تواند سبب آمرزش گردد وآنہا را از گناہ و معصیت پاک کند۔ این است قربانی بزرگی کہ خداوند برای بندگانش فرستاد و باز دوبارہ رابطہ بین خدا و بندگانش استوار شد۔ این رابطہ فقط و فقط توسط مسیح ممکن است ایجاد گردد ورنہ انسان نمی تواند با این ہمہ گناہی کہ بدوش دارد با خدا رابطہ درست را بر قرار کند۔ باید این را ما ہمہ با فروتنی بپزیریم کہ ما خلقت خدا ھستیم ومانند یک درخت بد کہ قضاوت مان نیز بدست خداوند است۔ پس در نتیجہ ما باید از گناہ، کفارہ گناہ و قرانی کہ برای این دادہ شدہ آگاہ باشیم۔
خداوند کامل و پاک از ہر نوع تخطی است و در ذات وی ہیچ کمی نیست۔ پس باید اطمینان کامل پیدا کرد کہ عدالت کافی نیز بدست اوست۔ وی از ہر عمل ما باخبر است و بنابر این ہیچ جای تعجب و حیرانی نیست کہ چگونہ ذھن ما آن را طبق زندگی مان می پزیرد۔ اساس قوانین زندگی ما اساس اخلاقی است کہ توسط کلام وی بہ ما رسیدہ است۔
بہ ہمین دلیل ما نیاز بہ یک نجات دہندہ داریم تا بتواند ما را از گمراھی، ذلت و تاریکی نجات بخشد۔ در عین حال کتاب مقدس نیز توصیہ می کند کہ فقط عشق بہ خداوند وسیلہ نجات نیست و این عشق و عاطفہ با پسر وی نیز حتمی و لازم پنداشتہ می شود۔ این عشق است کہ مارا از بدی ہا دور نگہ داشتہ جلوی گسترش گناہان مان را میگیرد و توجہ رحمت خداوندی را جلب می کند۔ ہم چنین خداوند نیز جواب محبت مارا با محبت چند برابر می دھد۔بہر حال خبر خوش این است کہ عیسی مسیح نہ تنہا ما را نجات داد و رابطہ ما را با خداوند استوار کرد بلکہ از طریق زندگی ، مرگ و رستاخیز وسیلہ نجات ما شد۔ یعنی نہ تنہا در زندگی بلکہ در مرگ و پس از مرگ در رستاخیز نیز ضامن نجات و بخشش ما گردید۔
خداوند برای نجات ما یک راہ حل فراہم می کند و در غیر این صورت ہمہ محکوم می مانیم۔ ما در حال حاضر می توانیم با اعتماد بہ نفس و اطمینان کامل زندگی خود را طبق مقررات خداوند و در مسیح گذرانیدہ نجات ابدی را بیابیم۔ این نجات تا ابد با ما خواھد بود و ھرگز مارا ترک نخواھد کرد۔
شاید این ہمہ مسائل محبت، رحمت و قربانی برای شما معنی خاصی نداشتہ باشد و شاید شما بہ این ارزش بیشتر ندھید۔ این ہم ممکن است کہ شاید شما تعجب کنید کہ چرا خداوند اجازہ می دھد کہ درین جہان نابرابری ھا اتفاق می افتد۔ خداوند منصف و عادل است پس چرا اینگونہ واقعات رخ می دھد۔ پس اگر ہر کدام ما در تلاش نفع باشیم و در ہر معاملہ نفع جوییم پس در ہر زمان چگونہ کسی می تواند در امان بماند؟ ہمچنین کتاب مقدس پشتیبانی از مفہوم عدل و انصاف می کند۔ ما در زندگی مان دلیل ھای متفاوتی داریم۔ اینکہ فکر می کنیم کہ خدا باید این راہ عمل را چرا بر بندگانش لازم قرار نداد وبندگانش را مختارساخت کہ طبق آن عمل کند یا خیر، درین مورد بیشترمردم فکر می کنند۔ آمدن مسیح نشان دادن راہی بود کہ خودش بطور نمونہ بود و وی بہ این اشارہ نکرد کہ فلان راہی را شما دنبال کنید بلکہ گفت کہ دنبال من بیاید من راہم۔ راہ رستگاری کہ وی خودش رستگار بود و می خواست بندگانش نزد خداوند با رستگاری کامل بروند۔ وی در چندین موارد مثال گوسفند را می آورد بخاطریکہ گوسفند برای قربانی است و قربانی گناہان بندہ را یک حیوان نمی تواند جبران کند پس عیسی میسح با خون وی این کفارہ را دادہ راہ رستگاری را برای ما باز کرد و باعث نجات ابدی ما شد۔
ھنگامیکہ ما ہمہ در مورد محبت سخن می گوییم بیشتر محبت ھمسر و پدر و مادر و پسر را در ذھن خود می آوریم ولی آن محبت کہ کامل تر است برای خداوند است کہ کل موجودات در قبضہ وی است و بہ ہمین دلیل محبت با وی آرامش می بخشد و محبت با وی بی نہایت است و چندین مراتب بیشتر از محبت خانوادہ است۔ محبت ھمسر و پدر و مادر محدود است ولی محبت خداوند با بندگانش یک نوع آرامش ابدی و اطمینان کامل می بخشد۔ دوستان من شما با خداوند زندگی تان را استوار کنید۔ کتاب مقدس می گوید کہ در ابتدا شیطان برای فرشتگان آمادہ شد۔ ما از خداوند توقع فضل را در آنصورت می داریم کہ از عمل خویش غافل نباشیم و در ہر حال متوجہ قضاوت عمل خویش باشیم۔ فرار از قضاوت بہ ھیچ صورت ممکن نیست۔ بلاخرہ ما با یک سرنوشتی مواجہ می شویم کہ اگر فضل خداوند شامل حال ما نباشد در فلاکت خواھیم افتاد۔ درین صورت منبع رستگاری را باید جست کہ با داشتن محبت بہ وی می توان از چنگ سرنشوشت بد رہایی یافت۔
ہمچنین، سوال من از شما این است کہ چگونہ ما می توانیم با گناہ خود مقابلہ کنیم؟ آیا تا کنون درین مورد فکر کردہ و از کسی نظر شان را خواستہ اید؟ آیا کسی تا امروز بہ اندازہ ای کافی عمل خود را انجام دادہ است تا بہشت را بدست بیاورد؟ آیا می توانید زندگی خود را قابل قبول و مورد پسند خداوند بسازید؟
در نتیجہ باید گفت کہ عشق و محبت با خدا ما را تنہا واگذار نمی کند۔ نفس ما کہ نا امید کنندہ است و عیسی مسیح یگانہ اعتمادی است کہ نفس مارا نجات می بخشد۔ یک زندگی ابدی را بہ ما می بخشد۔ چون وی چشمہ آب ابدیت است۔ وی ما را از ھر نوع گناہ نجات دادہ و آزاد ساختہ است۔ ما می توانیم توسط دانش صمیمی و رابطہ شخصی انتظار داشتہ باشیم کہ مسیح ما را پاک سازد و ما را در چشمہ نور و پاکی بشوید و راہ رستگاری را نصیب مان گرداند۔
متی 11: 28-30
 ای تمام زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من بہ شما آرامی خواہم داد۔  یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید۔ زیرا من نرم دل و فروتن ھستم و جان ہای شما آرامی خواھد یافت۔  زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است۔ 

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Crucifixion of Jesus Christ and Islam

مسخ شدن انجیل از دیدگاہ اسلام

Monday, April 6th, 2015

در خط مقدم فکر مسیحی تصدیق ادبیات کتاب مقدس یک نیاز و نگرانی جدی محسوب میشود۔ و من راجع بہ این موضوع در دو اقتباس قبلی اشارہ کردہ ام۔ یک اشارہ ام از دیگاہ ادبی بودہ و اشارہ دومی از نگاہ تاریخی آن بودہ است۔ کہ برای اثبات آن من از منابع دست دوم ( علاوہ بر متن کتاب مقدس) از منابع دیگراستفادہ کردہ ام تا این ادعا را بہ اثبات برسانم۔
بہ لینک زیر مراجعہ کنید
jesusandjews.com/wordpress/2010/02/03/is-the-bible-reliable/
jesusandjews.com/wordpress/2014/01/19/does-archaeology-disprove-the-bible/
علاوہ بر نکات دیگرکہ قبلاً من درین متن تذکر دادم، بفکر بندہ درین جا چندین عوامل دیگری ہم وجود دارد کہ باید ہنگام نقدکتاب مقدس باید مدنظر گرفتہ شود۔مانند تہدیدکتاب مقدس بر این کہ ہر کسی کہ کلام خدا را تحریف بکند خداوند وی را مجازات خواہد کرد۔
تثنیہ 2:4 ، مکاشفہ 18:22، شواہد ہمچون بہ این ادعا ہست۔ بنابر این با توجہ بہ این کہ از دیدگاہ روانی و معنوی آنرا بسنجیم باید این را بدانیم کہ ہیچ مومنی نیست کہ جرات تغیر در متن کلام خدا را داشتہ باشد۔
این ہمہ توطئہ فاقد از اعتبار است و ہیچ دلیلی ندارد کہ کلام خدا را مشکوک ثابت کنند۔ و یا با حرف ہای متناقض نگاہ نامطلوب را راجع بہ کتاب مقدس در ذہن عامہ جا دہند۔ ہمچنان برای دو گروہ مذہبی یعنی کلیمیان و محافظہ کاران عہد نامہ عتیق و امتہای کہ بر عہد نامہ جدید غلبہ دارند، اثری دیدہ نمی شود کہ در متن اندکی تغیری آوردہ باشند و یا قدرت تغیر آوردن را داشتہ باشند۔ حتیٰ در قمران کہ در بحیرہ مردار کشف شدہ است متن ماسوری قدیمی 1000 سالہ بیانگر یکپارچگی کتاب مقدس می باشد۔
بہر حال من پی بردم کہ برای بعضی از گروہان مخالف حتماً حدث می زنند کہ کتاب مقدس تحریف شدہ و در متن کتاب تغیراتی بعمل آمدہ است۔ در غیر این صورت آنها نمی توانند به عنوان یک جهان بینی رقابتی وجود داشته باشد و به همین دلیل معقول و منطقی به نظر می رسدکہ برای این یک انگیزه وجود دارد به داشتن یک رویکرد مغرضانه نسبت به داده های کتاب مقدس به عنوان تحریف شدن متن یک اثبات اشتباہ است۔ پس از همه این آشکار و علنی به نظر می رسد کہ کسانی کتاب مقدس را تحریف شدہ می نگارند کہ اصلاً آنہا این کتاب را نخواندہ اند و متون این کتاب را ہیچ مطالعہ نکردہ اند۔ اگر از آنہا بپرسیم کہ چہ کسی این کتاب را تغییر دادہ است ، در این برھہ ہیچ پاسخ مناسبی برای اینگونہ اتھامات بی جا نخواھند داشت ۔
من فکر نمی کنم کہ راجع بہ این دلیل محکمی وجود داشتہ باشد۔ حتیٰ در قرآن نیز دلیل محکمی برای اثبات رسانیدن تحریف شدن کتاب مقدس وجود ندارد۔ چون در قرآن نیز مسلماً و با تاکید گفتہ شدہ کہ این کلام خداوند است۔ در سورہ 2: 87، 3:3,163:4، 5: 46-47، 5: 68و10: 94 راجع بہ این صریحاً اشارہ شدہ است۔
علاوہ بر این قرآن نیز بہ این مطلب اشارہ می کند کہ کلام خدا ہیچ گاہ تغیری نمی یابد۔ نگاہ کنید بہ 6: 114-115، 6 : 34, 10 :64
طوریکہ قرآن بیان دارد کہ انجیل ، تورات و مزامیر” کلام خداوند “است و قابل تغیر نیست۔ من معتقدم کہ دوستان مسلمانم دلیل محکمی از کتاب شان ندارند کہ حقانیت کتاب مقدس را زیر سوال ببرد۔
علاوہ بر این کہ می گویند تورات و مزامیر کلام خدا بودہ ولی انجیل تغیریافتہ، ہمین قیاس راجع بہ قرآن نیز پیدا می شود کہ آیا قرآن نیز کلام خدا بودہ یا خیر۔
در واقع استنباط قرآن به تغییر ناپذیری از کلام خدا معقول به نظر می رسد به اندازه کافی این استنباط و دلیل ثابت می کند کہ چگونه می تواند خدای قادر مطلق در همه زمان قادرنباشد کہ کلامش را حفظ کند ؟
در نہایت طوریکہ قرآن نیز ادعا دارد کہ انجیل درست است و دست نخوردہ است و در زمان محمد نیز ہمہ باور داشتند کہ این کلام کلام خداست و دست نخوردہ است و بعد از ہزار سال الان عدہ ای از مسلمان ہا ادعا می کنند کہ انجیل تحریف شدہ است۔ اسلام نیز انجیلی را بہ رسمیت می شناسد کہ امروز در دست ماست۔ این کہ عدہ ای از مسلمان ہا ادعا می کنند کہ انجیل تحریف شدہ در واقع گفتہ ہای پیغمبر شان را تردید می کنند۔ علاوہ بر این آنہا گفتہ ہای قرآن را نیز تکذیب می کنند۔ ادعا ہای آنہا تناقض با ادعاهای قرآن است که حمایت از الهام، حفظ و اقتدار از متون مقدس مسیحی است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

An Islamic view that the Bible has been corrupted

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

نام اللہ مقدس نیست

Sunday, April 5th, 2015

در اسلام خداوند اللہ نامیدہ می شود۔ این اسم در بیست جا باعث شکوک و شبہات محسوب میشود۔ این اسم پیش از اسلام درزمان قدیم نیز بکار بردہ شدہ و این واژہ برای خدایان بت پرست بکار بردہ می شد کہ اعراب در عہد قدیم آن را پرستش می کردند۔ لذا این اسم اللہ قبل از ظہور محمد در جامعہ عرب معروف بود و ازین واژہ استفادہ می شد۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی -Persian Farsi

Allah’s name is not sacred

یک مسلمان شاد و با محتوا

Sunday, April 5th, 2015

من با چندین پیروکاران مذاہب و عقاید مختلف سرصحبت باز کردہ ام۔ و آنہا را خیلی شادمان یافتہ ام و کاری کہ آنہا می کنند ازآن خرسند و شادمان بنظر می آیند۔ لازم نیست مذہبی کہ باعث اطمینان و شادمانی آنہا شدہ درست باشد ولی آنہا طوری کہ می پندارند (طبق پندار شان) عقیدہ شان یک نوع اطمینان و آرامش برای شان می بخشد۔
شخصاً بعنوان یک مسلمان من ہیچ گاہ خوش نبودہ ام۔ و من این خرسندی و آرامش را ہر گز در عبادات ام حتی برای حصول بہشت و تلاوت کلام، پنج وقت نماز خواندن، روزہ گرفتن در ماہ رمضان و حتیٰ برای زیارت خانہ خدا ہیچ اطمینانی در خود احساس نمی کردم۔
برای یک مسلمان یگانہ راہی کہ میتواند ازین استرس بیرون آید ۔ جہاد و کشتہ شدن و بمقام شہادت نائل گردیدن است کہ این باور منجر بہ نابودی زندگی وی میشود۔ولی این را وی عقیدہ و ہدف زندگی خویش می پندارد۔
از دیدگاہ کتاب مقدس اینگونہ نجات آسمانی توسط کاوش ہای انفرادی بدست نمی آید۔ چون درین گیتی کسی نیست کہ از ہر نوع گناہ و عصیان مبراء و مصئون باشد۔ بہ ہمین دلیل من نمی توانم بہ اعمال خود تکیہ کنم و ہر چہ آن در جلویم خیلی زیبا بنظر آید، ولی در درگاہ خداوند چیز بی بضاعت محسوب خواہد شد۔
گاہی ما خود را در مقابل بعضی ہا بہتر می پنداریم و بہ این باور زندگی را سپری می کنیم کہ از دیگران در نزد خداوند بہتر خواہیم بود ولی میزان و مقیاس خوبی در نزد خداوند چیز دیگری است۔ و نجات ہر گز توسط سعی و تلاش ہای ما بدست نمی آید ہرگز اعمال ما ضامن نجات ما نمی شود ولی این نجات ممکن است توسط شخصی باشد کہ منجی بشریت است۔ و مسیح و توسل بہ وی یگانہ راہیست کہ مارا نجات می بخشد وزندگی جاودانی را بما می بخشد و ذات مسیح یک ہدیہ آسمانیست برای نجات ما انسانہا۔
رومیان:3/23
ہمہ گناہ کردہ اند و در جلال (فیض) خدا کم آمدہ اند۔
رومیان: 6/23
زیرا مزد گناہ مرگ است ۔ اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح زندگی ابدی است۔
در متی 11: 28۔29 مسیح فرمود
ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من بہ شما آرامی خواہم داد۔
 یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا من نرم دل و فروتن ہستم و جان ہای شما اطمینان خواہد یافت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسیPersian Farsi

A happy and content Muslim

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

محمد و معجزات

Saturday, January 31st, 2015

قرآن ادعا دارد کہ نزول قرآن تنہا معجزہ ایست کہ بر محمد نازل شد و راجع بہ این معجزہ یعنی نزول قرآن می توان سورہ 29: 49-52، سورہ 17: 90-93 راخواند و من نیز در مورد قرآن خیلی زیاد نوشتہ ام۔ برای مطالعہ بیشتر بہ لینک زیر مراجعہ کنید
آیا قرآن مقدس است؟

اگر این متن ادعای قرآن درست بود پس در ادبیات دیگر اسلامی چرا تضاد وجود دارد۔ مانند صحیح بخاری کہ دران ادعا ہای عجیب و غریب صورت گرفتہ است و راجع بہ مالش تنہ درخت معجزہ ای بیان شدہ کہ درخت برای محمد گریہ کردہ و مردم مکہ را معجزہ نشان دادہ و ماہ را با ضرب انگشت اش دو نیم کردہ و ہمچنین از بین دو کوہ شتر بر آمدہ و غیرہ ادعا ہای است کہ مربوط بہ محمد می باشد۔
بدیھی است کہ اینگونہ داستان ہا فولکور ساختگی و افسانہ است و مانند اناجیل عرفانی با متون نجع حمادی کہ شامل داستان ہای باور نکردنی می باشد مشابہت دارد۔ اینگونہ معجزات و داستان ہا زادہء تخیل و افسانہ می باشد و برخی از مسلمانان ادبیات مسیحی را بہ عنوان متن اثبات برای اثبات ادعا ہای قرآن بکار می برند ۔
من یک مقالہ دیگری راجع بہ مصلوب شدن مسیح و تصدیق شناخت کتاب مقدس و روی داد ہای تاریخی نوشتہ ام و در لینک زیر می توان آن را دریافت
مصلوب شدن عیسی مسیح و اسلام

در نتیجه حدیث مانند آثار نجع حمادی چندین سال بعد از زندگی مسیح و محمد است که اجازه می دهد تا برای زمان کافی برای زینت دادن روایت خود برای ایجاد یک اسطوره از فرد از آن کار گرفت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Muhammad and Miracles

Holman QuickSource Guide to Christian Apologetics, copyright 2006 by Doug Powell, ”Reprinted and used by permission.”

قرآن از کتاب مقدس پشتیبانی می کند

Saturday, January 31st, 2015

قرآن از الهام الٰهی بشمول تورات، مزامیر و انجیل پشتیبانی می کند۔ بہ عقیدہ مسلمانان کتاب مقدس ہنوز یک کتاب آسمانی است ولی تحریف شدہ و نمی توان بہ آن باور کرد۔ این نظر فقط بین دانشمندان مسلمان وجود دارد۔ این ادعای شان ہیچ دلیل و ثبوتی ندارد و ہنوز ہم عدہ ای از پیروکاران اسلام بہ این باور اند کہ کتاب مقدس دست خؤردہ و تحریف گردیدہ است۔
آنہا درین ضمن یک دلیل دارند کہ چون در حال حاضر انجیل ہای مختلفی در دسترس است و بہ ہمین دلیل آنہا ہمچون ادعا می کنند کہ در اصل ہیچ واقعیتی ندارد۔
دلیل اصلی که چرا انجیل های مختلف وجود دارد این است کہ مقدار زیادی از نسخہ ہا در دسترس می باشد در نسخہ ہای یونانی بیش از 6000 نسخہ یونانی طوری اند کہ ہر یک از ادبیات و متون کہنہ پراست کہ یکی از آن متون باستانی را بہ ما انتقال دادہ است۔
امروز چاپ ہای جدید وجود دارد کہ اسناد بہ شکل بہتر حفظ می شود و در طول زمان کتاب مقدس بہ شکل نسخہ ہای خطی بودہ. بنابراین با توجه به نیازهای حفاظت و همچنین تقاضا فوری برای کتاب مقدس آن کاملا ضروری پنداشتہ شد کہ نسخہ ہای زیادی ساختہ شود و برای مردم توزیع گردد۔
نسخہ ای کہ الان در دسترس ما می باشد طبق قوانین دبیری و تکنیک ہای کہ توسط یہودیان اتخاذ گردیدہ انجام یافتہ و آن عدہ نسخہ ہای کہ تغیر یافتہ و یا با دستخط اصلی نمی باشد رد شدہ است۔ این نسخہ قابل اطمینان می باشد و متن آن صحت دارد۔ و قابل اعتبار می باشد۔
شما باید به خاطر داشته باشید که هر گونه اختلاف در میان نسخه های خطی پذیرفته نشدہ است حد اقل ہیچ تغیری در محتوای اصلی متون بہ چشم نمی خورد۔
همچنین در حمایت از عهد جدید دوره نسبتاً کوتاه از زمان بین دستخط اصلی و قدیمی ترین نسخه موجود با حدود 100 تا 250 سال بین آنها است. این است نسبتا یک دوره کوتاه از زمان در مقایسه با دیگر قطعات باستانی متون مانند متن زمانجنگ قیصر گالک است که فاصله زمانی حدود 1000 سال می باشد۔
وسیله دیگر در کمک به اعتبار صحت کتاب مقدس کشف آثار از دریای مردار بود کہ در سال 1940 دریافت شد۔ تا این زمان از قدیمی ترین نسخه از عهد عتیق متن ماسوری بود کہ قدامت آن بہ 900 می رسد۔ آثاری کہ از دریای مردار بدست آمدہ است قدامت آن نسخہ و متون بہ 1000 سال می رسد۔
ہمچنان برای کنترل و توازن نگہداشتن کتاب مقدس از ہر نوع تحریف و فساد جلساتی انجام یافتہ کہ برای حفظ آثار و متون کتاب مقدس اقدامات لازم جامہ عمل پوشیدہ است۔این جلسات در سالیان 325 رخ داد وکلیمیان جلسہ شان را در سال 90 برگزار کردہ بودند۔ رہبری کلیسا سعی و تلاش دارد تا ہر نوع تحریفی کہ در کتاب وارد گردد رد شود و از آن جلو گیری بعمل آید۔
یکی دیگر از دلایل چرا انجیل های مختلف وجود دارد به منظور عملی شدن این کتاب به زبان مشترک از مردم به چه کسی آن را در نظر گرفته شد۔
شاگردان برای رفتن به تمام جهان و موعظه انجیل فرمان شد و این تنها راهی است که می تواند آن را از در ماده کارآمد انجام شده است۔این را باید یاد آور شد کہ ہیچ توطیہ ای برای تحریف انجیل وجود نداشتہ وندارد۔
من نمی توانم تصور کسی را توضیح دھم کہ ادعا دارد کہ انجیل تحریف شدہ و درین این مقالہ من سعی دارم بہ مواردی اشارہ کنم کہ کتاب مقدس در متون بہ آن اشارہ می کند و مقالہ خود را از مآخذ عبری، آرامی و یونانی بگیرم۔ انتظار من در درک معنی است۔ این زبان ھای باستانی کہ درک آن دشوار است فکر می کنم آموزش مفاہیم توسط زبان انگلیسی مورد مطالعہ قرار گیرد کافی خواھد بود
قرآن با چالش های مشابه رو برو است۔ خیلی ھا قرآن را طبق قوانین نقد ادبی بررسی می کنند۔ خیلی ھا می پندارند کہ این کتاب نہ از آسمان فرود آمدہ ونہ با انگشت خدا چاپ شدہ۔
در نهایت من می خواهم بگویم که هرچه محمد دریافت ہمہ یدہ ھای کتاب مقدس بودہ کہ بہ دست وی آمدہ و از طریق تاثیرات ثانویہ یہودیان و مسیحیان متون مقدس را جمع آوری کردہ و بہ خود نسبت دادہ است۔
اگر کتاب مقدس خراب شدہ و پس از زمان محمد دیگر نیازی نماندہ کہ از این کتاب پیروی گردد پس چگونہ خود محمد در زندگی اش از این کتاب استفادہ کرد۔ محمد از منابع مسیحی و یہودی استفادہ کردہ است۔
آنہای کہ ادعا دارند کہ کتاب مقدس توسط یہودیان و مسیحیان تحریف شدہ است آنہا در واقع بہ حاکمیت خداوند ایراد می گیرند و حاکمیت خداوند را ضعیف می پندارند۔ آیا این ممکن است کہ خداوند کلام خود را بہ بشر بفرستد و بشر آن را عوض کند و خدا ہیچ قدرتی نشان ندہد تا کلامش را مصئون نگہدارد۔ این گونہ ادعا ہا فقط بہ نظرم مسخرہ می آید۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

The Quran supports the Bible 

عیسی مسیح ، پیغمبر آخرین

Saturday, January 31st, 2015

در این اواخرمن یک دوست مسلمان داشتم کہ می گفت، محمد آخرین پیامبر خدا است۔ وی بہ این باور است کہ از طریق کتاب مقدس عبری بہ این نکتہ اشارہ شدہ و می توان در تثنیہ 18 : 15 بہ این نکتہ اشارہ شدہ است۔ این کتاب ہرگز بہ بنیانگزار اسلام اشارہ نکردہ و بہ طرف کسی اشارہ نکردہ کہ حامل یک دینی خارجی می باشد و خدایش نیز خدای دروغین است۔ در رسالہ عبرانیان راجع بہ چنین کسی پیشینگوئی نادرست است۔
موسی این کلمہ را برای عبرانیان گفتہ بود۔ و این کلمہ را در آخر استفادہ کردہ و اشارہ این کلمہ بسوی یک شخص عبری بود۔ پس تورات با مردم اسرایل مخاطب است۔ ہمچنین با توجہ بہ پیتر رسول در کتاب اعمال رسولان 3 : 22 و در کتاب اعمال رسولان 7 : 37 آمدہ کہ عیسی مسیح پیامبر آخرین بود۔
موسی بہ بنی اسرائیل گفت کہ خداوند بہ شما مانند من یک پیامبر می بخشد۔ پیامبری کہ مانند من باشد و از میان برادران شما باشد۔ نکتہ قابل توجہ این است کہ اگر ما این آیہ را تفسیر کنیم بہ این نتیجہ خواھیم رسید کہ در متن کلام واژہ ” برادر” آمدہ کہ اشارہ بہ کسانی است کہ از میراث عبری استفادہ می کنند۔ یعنی آن برادر از عبری ھا خواھد بود نہ عرب۔ آنہای کہ اھل عرب اند و از تبار عرب اند ھیچ از اجداد عبرانیان شمردہ نمی شوند و کسانی کہ روابط اجدادی عبرانیان سرا نمی دانند بزودی باور خواھند کرد۔ این اشارہ بہ کسی است کہ از تبار عبرانیان خواھد بود و واژہ ” برادر” بر این صدق می کند۔
در آخر باید گفت کہ این کتاب ہرگز تحریف نشدہ است و ہیچ دست نخوردہ است۔ متن کتاب مقدس توسط مسیحیان ہیچ دست نخوردہ و رد و بدلی صورت نگرفتہ است۔ تورات کہ محور یہودیت می باشد آن یہودی ھا ھرگز آمادہ نبودند کہ حتیٰ عیسی را لقب پیامبر بدہند۔ آنہا عیسی مسیح را نیز بعنوان یک پیامبر نمی شناختند۔
یہودیان عیسی مسیح را انکار کردہ بودند و ھرگز قائل نبودند کہ مسیح را بعنوان پیامبر تسلیم کنند و نمی دانم کہ چگونہ اسلام این متن کلام را آزادانہ انتخاب کردہ مربوط بہ بشارت پیامبر خود کردہ است۔ من با این موافق نیستم۔
در آخر بہ عنوان دعوت گران پیامبر بنی اسرائیل اگر مطالعہ کنید بیشتر اوقات بہ واکنش سریع مواجہ خواھید شد کہ جامعہ یہودی درین ضمن دارند۔ در کتاب مقدس در باب اعمال رسولان و اشعیا نبی ہمین مطالب بیشتر یاد شدہ است۔
در کتاب اشعیا نبی 53 آمدہ کہ عیسی بعنوان بندہ درد و رنج فراوانی کشید واز طرف انسان ہا رد شد ولی نزد خداوند قبول شد۔
من دعا می کنم کہ شما عیسی مسیح را بیشتر بشناسید و وی را بعنوان آخرین منجی بشریت قبول کنید و در مورد کتاب مقدس تحقیق نمودہ ھدف خود را پیدا کنید۔
درمیان شما کسانی کہ گوش شنوا دارند آنہا ممکن است کہ ھدف شان را بدست آورند۔ و طوری کہ عیسی میسح در عبرانیان 1: 1 -2 می گوید کہ پیام حق را باید شنید و آن را باید دریافت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Jesus the last Prophet