Archive for the ‘فارسی -Persian Farsi’ Category

عیسی مسیح پسر خدا است

Saturday, January 31st, 2015

اسلام می آموزد که خدا پسر ندارد و من می خواهم بگویم که من به طور کلی با شما در مورد پسر بودن موافقم. حتی اگر عیسی بشکل غیر معمول و متفاوت و معجزه آسا متولد شد من موافقت می کنم که خدا عمل جنسی را انجام نداد۔ تولید وی یا باز آمدن وی رابطہ بہ جنس ندارد۔ این باور ماست کہ در آموزش تعلیمات وجود دارد۔
دکتر مایکل براون که یک متخصص در زمینه زبان های سامی است، به زبان اصلی و فرهنگ مردم یهودی و کتاب مقدس آشنا است، در ماهیت این مفهوم از شروع ما باید اول در نظر داشته باشیم که قرن 21 ما در امتداد خطوط فکری عبری باستان نگہ داشتہ شود۔
در واقع کلمه پسر خدا چندین بار در کتاب مقدس عبری آمدہ است که در آن خدا به اسرائیل و مربوط بہ پسراش سخن گفتہ است۔ و اسرائیلیان را پسر خواندہ است۔ ہم چنین عیسی میسح را بعناوین مختلف یاد کردہ است۔ در جای آن را پادشاہ نیز خواندہ کہ ہم چنین فرشتگان نیز از این نام استفادہ کردہ اند۔ عیسی میسح نمایندہ نہایی خداوند است۔ مسیح بہ عنوان پسر او شناختہ شدہ است۔ با توجہ بر این کہ وی از نسل اسرائیل است و شاہ شاھان و رب الارباب است۔ وی بالا تر از فرشتہ ہای آسمانی مقامی را داراست۔ و از ہمہ مہم تر و اولا تر این کہ خطاب پسر خدا بہ وی دادہ شدہ است۔
در کتاب مقدس واژه عبری برای پسر “بن” و یا “نوار” آمدہ است۔ وبه زبان آرامی وعربی “بن” آمدہ است.این واژہ برای پسران واقعی بکار بردہ می شود واین کلمہ “پسر” را بہ معنی واقعی آن بکار می بریم۔ گاہی این بہ استعارہ نیز استفادہ می شود۔ مانند “پسران پیامبران” کہ بہ معنی شاگردان پیامبران بکار بردہ شدہ است۔ ھنگامیکہ ما بہ پادشاہ اسرائیل اشارہ می کنیم، این معنی “پسر” را خداوند خودش بہ تصویب رسانیدہ است و بکار بردہ است۔ در ساموئل 2 در 7 : 14 آمدہ است کہ ” من پدر وی و او پسر من خواھد بود”۔ و ہمچنین راجع بہ قوم اسرائیل در کتاب خروج 4 : 22-23 آمدہ است و خداوند می گوید: ” این اسرائیل اولین پسر من است۔ و من بہ شما اجازہ می دھم طوری کہ وی گفت مرا پرستش کنید.” با این حال معنای دیگری برای پسر کسی که متعلق به همان کلاس است مانند فرشتگان است.با این معنی نیست کہ فرشتگان فرزندان خدا ھستند۔ ولی آنہا نیز بہ عنوان “پسران خدا” نامیدہ می شوند۔ این واژہ برای آن کسانی نیز بکار بردہ می شود کہ اسرائیل اند۔ در ھوشع 1 :10 آمدہ است کہ ” آنہا پسر خدای زندہ خواھند شد و بہ نام پسر خدای زندہ نایدہ خواھند شد”۔
در آخر باید گفت کہ ایین کلمہ می تواند بہ عنوان یک معنی خاصی بکار بردہ شود وفقط برای مسیح موعود کہ “پسر خدا” در روی زمین است بکار بردہ شود۔ مسیح رول عمدہ ای را بعنوان مسیح ایفانمود لذا مستحق اینگونہ لقب است کہ آن پسر خداوند خواندہ شود۔
در نتیجه شرایط “پسر” و “پدر” را می توان در راه مجازی یا استعاری مربوط بہ کتاب مقدس بکار بُرد۔ برخلاف دیدگاہ معاصر و مدرن باید این واژہ بکار بردہ شود۔ بنابر این صرف نظر از ہر نوع تعصب باید این واژہ رایج گردد و و در فرھنگ بہ معنی خاص اش نیز بکار بردہ شود۔ و بطور جہان بینی کتاب مقدس استفادہ شود

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Jesus is God’s Son

* Of special note regarding the title and term ‘Son of God’ , it is used in its most unique and supreme sense as a reference to the divinity of Jesus as the Christ in Mathew 28:16-20, John 5:16-27, and Hebrews 1.اسلام و آفاقی بودن مسیح-Persian Farsi

صداقت در اسلام

Saturday, January 31st, 2015

صداقت یک فضیلت انسانیست کہ در اسلام روی آن پردہ گذاشتہ شدہ و از آن یک نوع تقیہ ساختہ شدہ است۔ این تقیہ اجازہ می دہد کہ برای اہداف خود و برای منافع شخصی باید دروغ گفت۔ قرآن اجازہ می دہد کہ برای حفظ جان و ہر نوع تہدید و آسیب باید دروغ گفت و ایمان خود را پوشانیدہ نگہ داشت۔ طوری کہ در سوریہ 16 آیہ 106 راجع بہ آن ذکر شدہ است۔
ھمچنین این بہ عنوان سوگند ہم یاد می شود و درمیان مسلمان ھا بعنوان یک ابزار ھنگام مناظرہ و دفاع از ایمان خود بکار بردہ می شود۔ و بعضی ھا برای توجیہ و پیشبرد بعضی از بخش ھای مخفی قرآن از آن استفادہ می کنند۔
من شک دارم کہ اینگونہ عقاید و تعلیمات فریبندہ بیشتر در بین مسلمان ہا وجود دارد و من معتقدم کہ بعضی از دوستانم راجع بہ عقاید مسیحی نیز چنین اعتقاداتی را دارند ۔
این گونہ تقیہ در قرآن وجود دارد کہ ہموارہ پیراوانش را تاکید می کند کہ در ہنگام تہدید و چالش باید از تقیہ کار گرفت و ایمان خود را نباید ابراز داد۔ گویا در ہر موقع و زمان این کتاب بہ پیروانش تاکید می کند کہ از دروغ و جعل و فریبندگی کار گرفت ۔ اگر چنین نیست چرا تا این زمان گاہی مسلمان ہا ھویت خود را پنہان می کنند۔
پس به هر حال اگر این شیوہ ای است کہ مسلمان ہا انجام می دہند و اگر چنین است چگونہ می تواند یک مسلمان عبادت اش را صادقانه انجام دہد۔ مطمئن ام کہ آنہا حقیقت را ہیچ وقت آشکار نمی سازند ۔ این کتاب شان نیز کتابی ہست کہ از منابع مسیحی ویہودی استفادہ شدہ و تحریف ہای در آن وجود دارد کہ خود مسلمان ہا آن را درک نمی کنند۔
جالب اینجاست کہ سورہ ہای قرآن اصلیت کتاب مقدس را تسلیم می کند ولی مسلمان ہا بجای این کہ حقایق تاریخی کتاب مقدس را ببینند، خود سرانہ از اصلیت کتاب مقدس انکار می کنند۔ آنہا ہیچ نمی دانند کہ احکام اولیہ و نہائی خداوند در ہمین کتاب نہفتہ است۔ آنہا نسخہ ہای خطی کتاب مقدس را کہ ھزاران سال قدامت دارد نیز انکار می کنند۔ این ہا این را نمی دانند کہ پیش از اسلام پدران کلیسا ھای باستانی منابع این کتاب مقدس را بطور مستقل معتبر می دانند۔ نہ تنہا این بلکہ احتمال می رود کہ مسیحیان و یہودیان کہ در عہد اولین زندگی می کردند و گروہ ھای کہ در جا ھای متفاوت زندگی می کردند، کتاب ھای مقدس شان دارای متون یکسان بود و ہیچ تفاوتی بین آنہا وجود نداشت۔ در عین حال امروز کتاب مقدس اساس و باعث پذیرش ھر دو گروہ (مسیحی و یہودی) می باشد۔ و این کتاب بہ عقیدہ ھر دو گروہ ہیچ تغییری نیافتہ است۔
من دراین مورد نوشتہ ام رجوع کنید بہ وبلاگ زیر
jesusandjews.com/wordpress/2010/02/03/is-the-bible-reliable/
اینہا کہ ادعا می کنند کتاب مقدس تحریف شدہ چہ شواہدی در دست دارند۔ خودشان کہ تاحد امکان سعی می کنند موضوعات دینی شان را پنہان نگہ دارند۔ من بہ این باور ام کہ آنہا از این عقیدہ تقیہ کہ بہ اصطلاح سرپوش گذاشتن روی اعتقادات مذہبی و ایمان است یک نوع صداقت آنہا را نشان می دہد کہ تا چہ اندازہ آنہا با ایمان و عقیدہ شان مخلص اند کہ گاہی فرصت پیدا می کنند از ہیچ نوع دروغ دریغ نمی کنند و این را وظیفہ دینی شان می پندارند۔
در دین و موضوعات روح ہیچ نوع دو روی در کار نیست۔ آیا شما می پذیرید کہ روح شما دو روی را قبول کند و مطمئن باشد؟

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Honesty in Islam

Beyond Opinion, Sam Soloman Ch.4, Copyright 2007, published in Nashville Tennessee, by Thomas Nelson

تصورات و رویاهای عیسی مسیح

Saturday, January 31st, 2015

درود، در یکی از کشور ھای اسلامی یکی از دوستانم از من خواستہ کہ آن عدہ مردمی کہ با من در اینجا زندگی می کنند و راجع بہ مسیح رویا و یا نگرشی دارند بہ اشتراک بگذارم۔
از اول تاکنون از زمانی کہ من یک طفل کوچک بودم و نمی توانستم در مورد خدا رویای داشتہ باشم ولی الان رویای خداوند مانند یک نور برایم روشن است۔ با شرحی کہ کتاب مقدس دارد و می گوید کہ جلال خداوند درین زمان ظاہر گردیدہ است۔
این چنین احساس عمیقی بر من گذاشت که من هنوزهم آن را امروز به یاد داشته ام۔ و حتی درخششی کہ من دیدم و پنداشتم کہ وی شایستہ پرستش است و بہ ہمین دلیل من در حضور او بہ سجدہ فرو ریختم۔
ہمچنین یک فامیل یہودی کہ یکی از دوستان خوب من بود راجع بہ تجارب شخصی خور راجع بہ عیسی مسیح داشت، درین جا برای تان ابراز می داردم۔ آنہا مسیحیت را بعنوان معتبر ترین ادیان می شناختند۔ درین خانوادہ خانمی با من دوست بود کہ خیلی مہربان بود۔وی در مورد مسیحیان خیلی جدی حرف می زد و روی یک نقطہ متمرکز می شد و بہ یک نتیجہ مطلوب و خوبی می رسید۔
بہر حال دوست قبلی وی در بیمارستان بود و بعد از مدتی درگذشت۔ وی ادعا داشت کہ چندین بار با عیسی ملاقات کردہ ۔ در حال حاضر برای یک یہودی این اعتراف کہ با عیسی نزدیک بودہ خیلی مہم است۔ و این یک نوع معجزہ محسوب می شود۔
داستان دیگری از یک یهودی آفریقای جنوبی است که در حال حاضر بہ عنوان یک کشیش با من در کلیسا است۔او بیش از حدعیسی را به عنوان مسیح موعود می شناسد و در حال حاضر یک کتاب در رابطہ با تجربیاتش نیز نوشتہ است کہ موضوع کتابش ” برخورد من در یروشلم” است۔
در نهایت برخی از داستان های جالب و تعجب آور این کہ بعضی از دوستانم مسلمان اند و عیسٰی مسیح را بعنوان بزرگ ترین پیامبر می دانند و بہ آن حرمت قائل اند۔ و بعنوان خداوند از وی یاد می کنند۔
این اولین بار بود کہ بہ اینگونہ کسی با من سخن گفتہ بود۔ بعداً با یک تبعہ خاور میانہ در یکی از کلیسا ہای بین المللی ملاقات داشتم و دومی در یکی از فروش گاہ مواد غذائی باہم آشنا شدیم۔ بعداز مدتی آن یکی کہ تبعہ ایرانی بود مومن شد و گفت کہ تغییری کہ در زندگی اش آمد، ہمہ رویای مسیح بود۔
یک دوست دیگر را کہ من می شناسم فلسطینی بود و در اسرائیل با من ملاقات کرد۔ وی گفت کہ تا مدتی مسلمان بودہ و بعداً بہ عیسی مسیح ایمان آوردہ۔ وی تا مدتی در زندان پشت سلول ہا در حبس بود و تنہا امیدی کہ در زندان داشت آن امید عیسی مسیح بود۔
یک ملاقات دیگری با یک خانم پاکستانی داشتم کہ گفت بہ عنوان یک دختر جوان بہ عیسی مسیح ایمان آوردہ است۔ وی عیسی مسیح را در عالم خواب دیدہ و مسیح در خواب وی ظاہر شدہ است۔ عیسی مسیح بہ وی آب نوشیدنی دادہ است۔ وی توضیح داد کہ با توجہ بہ متن کتاب مقدس، عیسی میسح آب زندگی است، وی آب است کہ مظہر زندگی می باشد و بہ تنہای مردہ زندگی می بخشد۔
یک بانوی دیگر کہ تبعہ ایرانی است بہ من یک ای میل فرستادہ و گفتہ کہ بعد از نماز صبح کہ بہ رخت خوابش برگشت رو بروی وی یک چراغ سبز پدیدار شد و در اطاق اش صدای یک مرد آمد کہ بہ وی گفت: “سلام۔ بلند شو،من مسیح ہستم” وی گفت کہ وی در وہلہ اول واہمہ شد و می خواست از رخت خواب خارج شود ۔چون خیلی وحشت زدہ شدہ بود ولی نتوانست از رخت خوابش بیرون رود چون حجاب اش آنجا نبود۔
باالاخرہ من برخی از جزئیات مربوط بہ تمام این داستان ہا را فراموش کردہ ام و آرزو می کنم کہ در فرصت مناسب این ہمہ داستان ہا ضبط گردد و وجود من برای شنیدن اینگونہ داستان ہا و برخورد بیشتر با اینگونہ وقایع جازبیت دارد۔ این زنان و مردان بہ چندین نکتہ متمرکز بودہ اند۔ آن نجات شان توسط مسیح بود۔ برای بعضی از آنہا و خانوادہ شان اینگونہ تغیر باعث مرگ و مشکلات ہم میشدہ۔ اینگونہ مردم زندگی خود را در معرض خطر انداختہ ایمان آوردہ اند۔ من بہ این باور ام کہ اینہا بہ بزرگ ترین و قوی ترین شخصیت ایمان آوردہ اند اینگونہ تغیر فکری و روحی برای آنہا یک نوع زنگ خطری بود و آنہا در زندگی شان تجدید نظر کردہ بہ عیسی مسیح ایمان آوردند و با ہر نوع چالش ہا و آزمایش ہا دست و پنجہ نرم کردہ اعتقاد شان را مصئون نگہ داشتند۔

من چندین فیلم را در باشگاہ 700 دیدم کہ اینگونہ فامیل ہای کہ بہ عیسی مسیح ایمان می آورند و قبلاً مسلمان بودہ بعداً ایمان آوردہ اند دیدہ ام ۔

www.cbn.com/tv/3166680520001

www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2012/june/dreams-visions-moving-muslims-to-christ/

www.cbn.com/tv/1496798450001

morethandreams.org/

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Visions and Dreams of Jesus

آیا خدا یکتاست ؟

Saturday, January 31st, 2015

جنبہ یکی بودن خدا از نفوذ اسلام سرچشمہ نگرفتہ بلکہ از اجداد مشرک شان سرچشمہ گرفتہ است۔
من آن را عجیب و غریب می پندارم۔ طوریکہ دیدگاہ و فرہنگ عرب مبنی بر دیدگاہ توحیدی با فرہنگ خارجی آمیختہ است و بر اساس باورہای یہودیان و مسیحیان استوار گردیدہ و تحت تاثیر ادیان دیگر قرار گرفتہ است۔
اساس و مبنای اسلام را برمبنای باورہای راسخ، و اعلام ایمان استوار ساختہ اند۔ ولی مسلمان ہا منبع دیگر خارجی را کہ شامل انحراف است دنبال می کنند۔
در اسلام جہان بینی آن متعلق بہ ہویت یک فرد می باشد کہ دارای خصایص عربی میباشد۔
ہمچنین در اسلام بسیاری از فرقہ ہا وجود دارند کہ در مورد خدا پرستی باور ہای متفاوتی دارند۔ در یہوہ و مورمونہا شباہتی زیادی با اسلام مشاہدہ می شود۔ جوزف سمیت مانند محمد بود۔ وی دنبال حقیقت می گشت و توسط یک فرشتہ وحی را دریافت می کرد۔ کہ در اصل یک شخصی بودہ است۔ ولی فرشتہ جوزف سمیت و وحی آمدن برای محمد فرق دارد۔ این فرق اندکی است ولی پرسش این است کہ در بین اینہا حق با کیست؟
مشہور است کہ فرقہ جوزف سمیت یکی از سریع ترین فرقہ ہای است کہ در جہان گسترش می یابد۔ و مانند اسلام با شدت و سریع دارد رشد می کند۔ پیروان این بیش از یک میلیارد بودہ ۔ راجع بہ آن در غلاطیان نیز بیانی آمدہ است۔ و این موعظہ را محکوم کردہ است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Is  allah one 

اسلام و آفاقی بودن مسیح

Saturday, January 31st, 2015

ھنگامیکہ درمورد الوھیت عیسی مسیح بہ عنوان یک فرد نگاہ می کنیم، باید در آغاز تصمیم بگیریم کہ آیا کتاب مقدس یک منبع معتبر است یا خیر۔ بنابر این من مقالہ ای در مورد معتبر بودن کتاب عہد جدید نوشتہ ام و برای مسلمان ہا نشان دادہ ام کہ باید مورد توجہ آنہا قرار گیرد ۔
مسخ شدن انجیل از دیدگاہ اسلام
در این موضوع در مورد الوھیت عیسی مسیح بشکل گستردہ و کامل بحث شدہ و نوشتہ شدہ کہ کتاب مقدس درین ضمن چہ نظری دارد۔ گرچہ این موضوع بحث بر انگیز است۔ قرآن در5: 116 یاد آوری می کند کہ مسیحیان بہ تثلیث باور دارند۔ یعنی خدا، عیسی و مریم۔ این را کتاب مقدس تاکید می کند کہ عقیدہ تثلیث پدر، پسر و روح القدس بودہ است۔ اگر شما علاقہ مند ھستید تا درک بیشتر و اطلاع بیشتر درین ضمن بدست آورید، باید از استعارہ و نمادین کتاب مقدس استفادہ کنید۔ و بدانید کہ منظور از “پدر” و “پسر” چیست۔ من درین ضمن با شما کمک می کنم و توضیح بیشتری برای تان درین لنک دادہ ام۔ مفاہیم مفصل را کہ نشوشتہ ام در این لنک پیدا کنید۔
عیسی مسیح پسر خدا است
به هر حال اگر کتاب مقدس بعنوان کتاب اصل و معتبر دارای متون الھام بخش می باشد و حقایق را برملا ابراز می دارد پس کلمات عیسی مسیح کہ در انجیل آمدہ است دارای الھویت است این کلام کہ گفتہ ہای مسیح است در واقع آفاقی و کلام خدا شمردہ می شود۔
در ابتدا این ممکن بہ نظر می رسد کہ تاکنون این مسخص و واضح نیست کہ آیا مسلمان ہا عیسی مسیح را موعود واقعی می دانند یا خیر۔ این حرف یک نوع شکاکیت را دارد۔ در متی 11: 2-6 آمدہ است و ہمچنین راجع بہ اینگونہ موضعات در انجیل اشارہ شدہ و در یوحنا 6: 14-15 نیز اشارہ شدہ است۔ مسلمان ھا بہ این عقیدہ دارند کہ عیسی نمی آید و می گویند کہ وی ناجی الہی نیست و بہ موعود مسیح اعتقاد ندارند۔ ماموریت اصلی مسیح درین جہان یک مبارزہ انتخاباتی نیست بلکہ خدمت است۔ جان بپتست برای آمادہ سازی راہ خداوند می آید این در انجیل لوقا نیز بیان گردیدہ است۔دریوحنا 18: 36-37 بہ ہمین مطلب اشارہ شدہ است و در متون دیگر نیز این موضوع بیان گردیدہ است۔ ما در انجیل موضوعات زیادی را می بینیم کہ این موضوع را با صراحت بیان می کند و در انجیل لوقا 22 : 66-71 نیز بہ این مطلب اشارہ شدہ است۔ این را ہمہ می دانند و معتقد اند کہ منجی بشریت می آید و مسیح موعود طوری کہ وعدہ دادہ دوبارہ بہ دنیا بر میگردد ۔
وی در یک گفتگوی خصوصی اش با شاگردانش این موضوع را بوضاحت گفتہ و در مورد ھویت واقعی خود علنی گفتہ است۔ وی بہ عنوان عیسی نمی خواھد کہ کسی تکیہ کند و خدا و روح القدس را شامل عقیدہ معنوی مسیحیت کردہ است۔ طوری کہ عیاناً درمتی 20: 28 نیز ہمین موضوع آدمدہ است۔ طوری کہ در متی 16 : 13-20 تکرار شدہ است۔ در یوحنا 6: 44 و یوحنا 16: 13 نیز ہمین موضوع بیان گردیدہ است۔این منابع نشان می دھد کہ در کتاب مقدس این موضوع تا چہ اندازہ بہ شکل کامل و مفصل جلوہ دادہ شدہ و درین جا ہیچ تردیدی نیست کہ کتاب مقدس سخن مبہم داشتہ باشد۔
این خیلی عجیب و غریب بہ نظر می آید کہ چگونہ عیسی آمدن خود را بہ اثبات برساند و یا چگونہ آمدن خود را آشکار سازد۔ وی از کسانی پنہان است کہ دشمنان سوگند خوردہ ی وی بودند۔ پس از مدتی کہ از چشم دشمنان پنہان بود وی بر روی زمین آشکار گردید۔ عیسی مسیح کہ یگانہ نجات از گناہان بشر است، بعنوان منجی بشریت بہ این دنیا آمد و بار دیگر نیز خواھد آمد وآمدن وی باعث نجات ارواح و نفوس انسان ھا خواھد بود۔ زندگی در مسیح یگانہ راہیست کہ انسان را از فلاکت و بدبختی نجات می بخشد۔ ھر کہ در مسیح زندگی کرد، خود را از ہر نوع خطا مصئون می دارد وشنیدن پیام وی گوش ہا را باز می کند و چشم ہای کور را روشن و بینا می سازد۔ وی بطور واقعی در حال باز کردن چشم ہای کور و گوش ھای کر است۔تا توسط کلامش مردم ایمان آوردہ نجات یابند۔
به طور غیر مستقیم این موضوع از کتاب مقدس گرفتہ شدہ است و دارای حقیقت کامل می باشد کہ برای اثبات الھویت مسیح مسیحیان روی زمین گواہ اند۔ و کسی نیست کہ ھمانند و شبیہ این انجیل کتابی بنویسند کہ با متون مقدس ھمانند باشد و ہیچ مسیحی نمی تواند در متون کتاب مقدس دست بزند و آن را عوض کند۔
در حال حاضر شما نگاہ کنید کہ انجیل در واقع راز طبیعت را نشان می دھد و بہ عنوان نمایش ذات الہیہ ھمہ کلمات در این کتاب مذکور است و ھہمہ اعمال عیسی مسیح و شاگردان وی بالخصوص در این کتاب نشکل کلمات درج شدہ است۔
عیسی بہ عنوان شخصی خود را ظاہر نمودہ و گفتہ کہ وی انسان برتر است۔ در کتاب مقدس عبری و یا تورات به عنوان “من ام”، یوحنا 8 : 58 چنین سخن گفتہ است۔
ہمچنین وی بیش از ھمہ خود را بہ عنوان قاضی معرفی کردہ و در متی بہ آن اشارہ شدہ است۔ در متی 25 : 31-46 بہ این نکتہ اشارہ شدہ است۔
وی بدون سرزنش دیگران چندین بار عبادت آزادانہ را دریافت کرد۔
یوحنا۔9 :38
 او گفت: خداوندا من معتقدم و وی آن را پرستش کرد
متی14: 33
 و کسانی کہ در کشتی بودند، او را پرستش کردند و گفتند بہ راستی تو پسر خدا استی۔
متی 28: 9-10
 و ببین، عیسی با آنہا ملاقات کردہ گفت، ” سلام!” و آنہا گرد وی جمع شدند و او را پرستش کردند۔  و سپس عیسی بہ آنہا گفت ” ہیچ نہ ھراسید۔ بروید و بہ برادران من بگوئید کہ بہ جلیلہ بروند و مرا در آنجا خواھند دید”۔
متی 28: 1620
 پس از آن یازدہ شاگرد وی بہ کو جلیلہ رفتند و بہ آنجا رفتند کہ عیسی آنہا را ھدایت کردہ بود۔  و ھنگامیکہ آنہا وی را در آنجا دیدند وی را پرستش کردند۔ اما برخی از آنہا درشک و تردد ماندند۔  عیسی آمد و بہ آنہا گفت۔ ” تمام قدرت آسمان و روی زمین در دست من است۔  بروید ہمہ شاگردان و بہ ہمہ اقوام و ملل نام پدر ، پسر و روح القدس را بہ ہمہ بیاموزانید۔  من این فرمان را بہ شما می دھم و من ہمیشہ با شما ہستم ، ہمیشہ با شما ہستم ، تا ابد با شما ہستم”۔
وی ادعا کرد کہ قدرت آمرزیدن و بخشش گناہ را دارد۔ این در مرقس 2: 1-12 و لوقا 7: 40-50 نیز آمدہ است۔
او اعلام کرد کہ ہمہ شکوہ و عظمت وی قبل از آغاز این جہان بودہ است۔
یوحنا16 :28
من از جانب پدر آمدہ بودم و درین جہان بودم۔ حالا بر می گردم بہ سوی پدر

یوحنا 17: 5
و در حال حاضر، پدر، مرا در حضور خود باشکوہ ساخت۔ و من با تو ام قبل از آفرینش و وجود این جہان۔
ہمچنین وی گفتہ کہ وی پروردگار سبت است و پادشاہ داود، طوری کہ در متی 2: 28 و متی 41:22-45 این ذکر آمدہ است۔ در بسیاری از موارد این مفہوم کہ یک طرز تفکر عبری است و خدا ولارد ہم معنی و مترادف بکار بردہ شدہ است۔ در سراسر کتاب مقدس از این واژہ استفادہ شدہ کہ ہم معنی آقا و معنی خدا را دارد۔ طوری کہ در عبری این واژہ تنخ خواندہ شدہ است۔ ہم چنین زمانی کہ یہودیان ارتدوکس کتاب مقدس را می خوانند آنہا از واژہ پروردگار استفادہ می کنند کہ ہمان جاگزین خدا می باشد۔
مرقس 2 : 28
بنا بر این پسر انسان خداوند است، حتیٰ در روز سبت نیز۔
متی 22: 41-45
 حالا کہ فرسیان گرد ہم جمع شدہ بودند، عیسی مسیح از آنہا پرسید،  آن پرسید، ” شما در مورد مسیح چہ فکر می کنید؟ او پسر کیست؟ گفتند او پسر داود است۔ پس وی پرسید در روح خود داود چگونہ است۔ آنہا گفتند وی خداوند است۔  خداوند گفت من خداوند ام۔ بیا در دست راست من بنشین۔تا زمانی کہ من دشمنان تو را زیر پایت فرو آورم اگر داود وی را پروردگار بخواند ، پس چگونہ او پسرش است؟
متی 7: 21-23
 آنہای کہ بہ من می گویند، پروردگار، پروردگار آنہا نیستند۔ آنہا در پادشاہی من وارد نخواہند شد۔ اما آنہا کہ بہ ارادہ پدرم در آسمان است۔  در آن روز بسیاری از مردم بہ من خواھند گفت کہ “پروردگار، پروردگار” آیا ما بنام شما سوگند یاد نکردیم۔ و بسیاری از معجزات عرضہ نکردیم۔  پس ازان اعلام خواہم کرد، من ھر گز شما را نمی شناسم۔ شما کار گران بی قانون ہستید۔
یوحنا 13:13
تو بہ من آموزگار و پروردگار صدا کن۔ و تو درست می گویی، زیرا کہ من ہمین ام
در فصل اول یوحنا عیسی مسیح بہ عنوان خدا و جلال جہان نامیدہ شدہ است۔
در نهایت، با توجه به کتاب مقدس، عیسی مسیح خیلی بیشتر از یک پیامبر یا یک مرد یا یک شخص است۔ آنچہ در موردش دیگران فکر می کنند، فراتر از آن است۔ وی محدود بہ یک انسان بودن نیست ۔بنا برین یک سوال تازہ من از شما این است کہ اگر کتاب مقدس قابل اعتماد است و شما بطور جدی آیات آن را قبول می کنید و در مورد عیسی و الھویت وی تاکید فراوانی آمدہ است پس با خیلی سادگی وراحت می توانید جایگاہ و مقام مسیح را دریابید۔ اگر بہ یوحنا 5: 1718 نگاہ کنیم و یا بہ مرقس 5:2-7 نگاہ کنیم، ہمین موضوع خیلی روشن جلوہ گر است۔ کتاب مقدس بہ این مطلب با دقت اشارہ کردہ است۔ کتاب مقدس ہنگامیکہ چنین ادعای را می کند پس معلوم است کہ ہیچ اشتباہی در این وجود ندارد۔ و درین ضمن نمی شود از این واقعیت انکار کرد۔ عیسی مسیح بیشتر از یک انسان و پیامبر است، طوریکہ کتاب مقدس ادعا دارد پس شما این ادعای کتاب مقدس را بپذیرید و شاہد آن باشید کہ عیسی مسیح بیش ازیک انسان و پیامبر است۔ در غیر این صورت شما ممکن است ہیچ تفاوتی با آن ہا نداشتہ باشید کہ در مورد مذہب عیسی تعصب می ورزند و عیسی را فقط یک موعود می دانند و آن را در زمرہ انسان ہا شمار می کنند۔ و از آیات کتاب مقدس و شہادت عیسی ہیچ درکی ندارندو اعتماد ندارند۔ بہ طور مثال اینجا یکی از اثبات در کلام الہی موجود است رجوع کنید بہ یوحنا1، متی7 : 24-27

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

The divinity of Jesus and Islam

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

الحاد و اسلام

Saturday, January 31st, 2015

من قبلا راجع بہ تاثیرات شرک و بت پرستی قبل اسلام در اسلام را درمقالات زیر بیان کردم واین موضوعات به شرح زیر نوشته شده اند

ھلال و ستارہ در اسلام
آیا کعبه مقدس است؟

یکی از عناوین دیگری کہ مربوط بہ الحاد در اسلام می شود آیات شیطانی می باشد کہ توسط محمد خواندہ شدہ و در سورہ 53: 19- 20
آمدہ است و در تاریخ اولیہ اسلامی بعنوان منبع از آن یاد شدہ است۔ در طول تاریخ اسلام از ابن سعد گرفتہ تا افراد معتبر تری مانند طبری منابع سرنوشت زندگی نامہ محمد را ثبت کردہ اند۔ منابع آن طوری مانند طبری ثبت گردیدہ کہ سرچشمہ آن با الحاد سر می خورد۔ یکی از منابعی کہ میشود روی آن سخن گفت، بت پرستی در اسلام است۔ در شرح طبری نیز طوری ذکر گردیدہ است۔ مردم مکہ برای بہ رسمیت شناختین الھہ خود و مشروعیت آن خیلی از منابع را شامل این دین کردہ اند۔ درین جا بہشتر الھہ شان خدایان زن بودہ و شناختہ شدہ است۔ بطور مثال عز و منات۔ علاوہ بر این عدہ ای ہم بعنوان دختران خدا شناختہ شدہ اندکہ تعداد آن سہ اند۔ توضیحات بیشتری درین ضمن در آیات 22: 5253 آمدہ است و ہمچنین در قرآن آیاتی دیگری ہم ہست کہ راجع بہ ہمین موضوع با صراحت تام اشارہ می کند۔ہمچنین در 53: 21، 22 بہ ہمین مطالب اشارہ گردیدہ است۔
به طور خلاصه من فکر می کنم این روایت نشان می دهد که دورویی این جبش از زمانی آغاز گردید ہنگامیکہ محمد بہ طور موقت با یہودیان مدینہ تعہد کرد و پس از مدتی کہ در شمال مکہ بصورت کامل تسلط پیدا کرد یکی یکی یہودیان مکہ را مجبور بہ ترک شہر کرد و آنہا را از مدینہ راند ۔ در نتہا تمام درگیری در اسلام ایمان نامیدہ می شود۔ اسلام در عقاید اش اعلام می کند کہ خدا یگانہ است۔ و اضافہ می کند کہ بعد از محمد ہیچ پیامبری نخواھد آمد و اینکہ محمد پیامبر واقعی بودہ و جبرائیل برای محمد دیکتہ می داد و گفتہ می شود کہ کلمات خدا جعل بودہ۔ این موضوع را می شود بہ شکل زیر شرح داد و گفت کہ این کلماتی کہ برای محمد می آمد یک نوع آیات شیطانی بودہ است۔
در نتیجہ می توان گفت کہ محمد نمی تواند بعنوان یک پیامبر محبوب و مورد احترام قرار گیرد و نمایندگی خدا را بکند و مسلمان ہا خوش باور اند کہ کلامی کہ از سوی محمد بہ آنہا ابلاغ گردیدہ بعینہ کلام خدا بودہ ولی اطلاع ندارند کہ این ہمہ پدیدہ ایدہ ہای شخصی محمد بودہ و با جبرئیل و خدا ہیچ ربطی نداشتہ است۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Paganism and Islam

اسلام و صلح

Saturday, January 31st, 2015

من چندین بار از دوستان مسلمانم شنیدم کہ می گفتند، اسلام دین صلح و آرامش است و این عدہ ای مخصوصی از بنیاد گراہا اند کہ دست بہ اعمال خشونت می زنند و اسلام را بدنام می سازند۔
با این حال، این نوع خشونت بہ نام اسلام بیش از چہاردہ قرن گذشتہ وجود داشتہ کہ بیش از 270 میلیون نفر قربانی این گونہ خشونت گردیدہ اند۔ و بعد از فاجعہ 11 سپتامبر در حدود بیست ہزار حملات تروریستی در سرتاسر جہان انجام دادہ شدہ است۔
بنابراین خشونت بازتابی از ارزش های اسلام با محوریت مفاهیم مانند جهاد و شهادت بودہ کہ با جبر و شدت مردم بہ این عمل تشویق شدہ اند و اینگونہ مفاہیم نشان می دہد کہ نفرت، خشونت و قتال در تعریف ایمان اسلامی می آید و جزو لاینفک ایمان محسوب می شود۔
از گذشتہ تا کنون، اسلام از طریق زور و جبر پیش رفتہ است۔ مردم بیچارہ را اسیر و گروگان گرفتہ و برای حفظ روحیہ فتوحات و پیروزی ہای خویش ترس و رعب را گسترش دادہ است تا مردم در ھراس این دین باشند و نتوانند از چنگ آن بیرون بجہند۔
بنابراین من نمی خواہم آن عدہ ای از پیروان قران کہ احکام اسلام را قبول دارند، مورد ایراد قرار دہم ولی آن ہای کہ از اساس اسلام اطاعت می کنند باید صلح آمیز باشند ولی اینگونہ نیست۔ آن ہای کہ اساس این دین را صادقانہ پزیرفتہ اند دست بہ خشونت می زنند و پیروان واقعی اسلام در سورہ زیر تعریف شدہ است و در قرآن بہ این شکل از آنہا ستایش گردیدہ است
قرآن 9: 29 ، 9: 73، 9: 123۔ با توجہ بہ دین شناسی اسلامی، در اسلام خداوند اجازہ می دہد تا حملات تروریستی انجام گیرد این خود نشانہ این ادعاست و دلیل است کہ این دین ہمیشہ از خشونت ستایش کردہ است و آن را تشویق کردہ است۔ اگر در سرزمینی خشونت و ظلم است بہ عقیدہ آن ہا خداوند دست اندر کار است و این مشیت خداوند است۔ بنا برین مبارزہ با کفار طرح کامل خداوند است و این یک نوع مقاومت در این دین محسوب می شود۔
این اعمال محکوم و مذموم تطابق با احکامات و تعالیم قرآن دارد۔ بنابرین من فکر می کنم آنہای کہ مسلمان اند و ادعا دارند کہ یک مومن واقعی اند با اینگونہ تعلیمات خشونت کہ در قرآن بہ آن اشارہ شدہ است چہ کار خواہند کرد۔
علاوه بر این، به صورت انتخابی استفاده از تنها سوره خاصی که مناسب ایدئولوژی مذهبی شان است آنہا ہمیشہ آن را ملاک قرار دادہ ازان بعنوان دلیل استفادہ می کنند۔ در تعریف اعتقادات اسلام جہان بینی مذہبی بہ شکل خاصی بیان گردیدہ طوری کہ در قرآن سورہ 33: 36بہ آن اشارہ شدہ است ۔
علاوه بر این اصرار ورزیدن که اسلام دین صلح آمیز است و به مخالفت با چنین تروریسم و سکوت در مقابل این گونہ اعمال خشونت و پدیدہ ہای ظلم و ستم یک نوع توافق و اجازہ را نشان می دہد کہ در افکار عموم مسلمان ہا گنجیدہ است۔ آنہا ہمیشہ با اینگونہ توافقات در تاریخ بشریت شریک جرم بودہ اند و ہستند ۔
متاسفانه، حتی اگر اکثریت مسلمانان صلح طلبان هستند، آن عنصر رادیکال رهبری اسلام که حامل نفوذ فرهنگ اسلامی است ، بہ عنوان اکثریت بہ نفع جنبش خود در دورہ ہای مختلف ھرگونہ رقابت را رعایت خواہند کرد۔
شما می توانید معاملات با دیگران را از دیدگاہ خاص قرآن مشاہدہ کنید کہ در در قرآن 2: 256، 109
با وضاحت کامل و صریحا ً ذکر گردیدہ است۔
اسلام ہمیشہ توسط شمشیر و خشونت گسترش پیدا کردہ و نفوذ این ہم در اثر خشونت و ترس بودہ کہ در دیار مختلف بعد از حملات اعراب در متن جامعہ یک نوع ترس و لرز پیدا شدہ و مردم بہ شکل اجباری این ایدہ را پذیرفتہ اند۔ این پیشرفت به سمت تسلط و نفوذ اسلام ممکن است مانند یک تئوری توطئہ بہ نظر آید این گونہ توطئہ ہا در طول تاریخ خیلی زیاد اتفاق افتادہ و ہنوز ہم ادامہ دارد۔ در طول زمان بہ دست گرفتن کنترول کامل یک جامعہ از طریق واژگون ساختن فرہنگ ہای غیر اسلامی این ہا ہمیشہ یواشکی کار کردہ اند و بعد از مدتی شدت گرفتہ بہ اوج رسیدہ اند۔ این است که اغلب منجر به ظلم و ستم و آزار و اذیت در میان مسیحیان و گروه های دیگرشدہ است۔
من از یک گروه به نام صدای شهدا حمایت می کنم کہ درین ویب سائت است۔
www.persecution.com
یک سازمان مسیحی که کمک می کند و افرادی که قربانیان شهادت ہستند و تعداد آنہا در حدود 300000 مسیحی در یک سال می رسد,بیان می کند۔ این گونہ قربانیان مسیحی شغل و اموال خود را از دست دادہ اند و حتیٰ بہ حبس و مرگ محکوم شدہ اند و بشکل ہای مختلف شکنجہ شدہ اند۔
آنجای کہ مسلمان ہا غلبہ دارند بہ تاکید بہ استناد قرآن آنہا از دیگران جزیہ می گیرند۔ در قرآن آمدہ کہ ” ہیچ جبری در دین وجود ندارد” آنہا از این آیہ چشم پوشی می کنند و جوامع اسلامی در تلاش آزار و اذیت کافران ہستند و توسط جزیہ و توھین بہ مقدستات و دیگر بہانہ جوئی ہا مردم را شکنجہ و اذیت می کنند۔
پس از همه کسانی که تا به حال بہ یک گروه مسلمان بشردوستانه که کمک می کند آنہا نمی دانند کہ این گونہ گروہ بہ کافران کمک نمی کنند و نمی خواہند بہ نام بشر دوستی بہ آن مردم کمک برسانند کہ مسلمان نیستند۔ طوری کہ ابن کثیر در 9: 29 بہ آن اشارہ کردہ است۔ آن عدہ مردمی کہ در دیار اسلامی زندگی می کنند و مسلمان نیستند، از آن ہا جزیہ می گیرند و باج می میگرند۔ این تفاوت را نشان می دہد کہ آنہا دیگران را شہروند درجہ دوم می پندارند۔گروہ ھای مسلمان اینگونہ مفکورہ ندارند کہ بہ کمک بشریت بپردازند و طوریکہ در قرآن نیز در3: 110، 98: 6 بہ ہمچون مطلبی اشارہ شدہ است۔
با این حال در مقابل این گونہ خشونت ہا مسیحیت برخی از گامہای بزرگی برداشتہ و در راستای حقوق بشر نہاد ہای را ایجاد کردہ کہ بطور مثال بہ مردم مسلمان سوریہ کمک می کنند۔ ( البتہ بہ آنہا کہ تند رو ہستند) آنہا بیمارستان ہا و یتیم خانہ ہا در پناھ گاہای سوریہ و عراق ساختہ اند کہ برای مسلمان ہا ساختہ شدہ است۔ اینگونہ اقدامات نادیدہ گرفتہ نشود۔
به هر حال پیشرفت اسلام در یک جامعه شروع می شود کہ میزبان مہاجرین می باشد و بعد از مہاجرت این ہا دران جا بہ خیلی سادگی جابجا شدہ توسط زور پیش می روند و دین شان را گسترش می دہند۔
این فرایند می تواند بہ شکل تدریجی دوستانہ باشد و در پنہان این جامعہ بہ شکل دیگری شکل می گیرد۔ اینہا در تفسیر قرآن مانند تفسیر ابن کثیر از جہاد پشتیبانی می کنند و امروز در گوشہ و کنار جہان در نقاط مختلف دست بہ خشونت و گسترش جہاد می زنند۔ اینہا انتقادات را نیز تحمل نمی کنند۔ گاہی اگر علیہ خشونت آنہا کسی حرفی بزند و یا روش آنہا را مورد ایراد قرار دہد ،تہدید بہ مرگ می شوند و با آن برخورد جدی صورت می گیرد۔
در نهایت این به تهاجم جهادی منجر می شود و اسلام برای زندہ ماندن این گونہ اعمال را ادامہ می دہد۔ طوری کہ در کشور ہای اسلامی کنترول دارد و آنجا توسط قانون شریعت اسلامی مردم را کنترول و مہار کردہ اند۔ از قضا چنین تهدید حتی به چنین درجه که جنگ مذهبی در میان آن جناح های مختلف و یا فرقه ھا نیز آغاز شدہ و آنہا بین خود نیز ہمدیگر را نمی پذیرند و در پی جان یکدیگر افتادہ اند۔در عمق جامعہ اسلامی تقیہ وجود دارد و در خارج نیز مسلمان ہا از آن استفادہ می کنند طوریکہ در قرآن 3: 28 با صراحت تام بہ آن اشارہ شدہ است۔
در نهایت می توان گفت کہ این ہا در داخل نیز اعضای خود را تھدید بہ مرگ می کنند و یک دیگر را مرتد پنداشتہ می کشند و در بین آنہا حقوق شخصی وجود ندارد۔ ہمہ از دست یک دیگر و توسط یک دیگر تہدید بہ مرگ می شوند۔ آزادی در اسلام تنہا یک توہم است ۔ آنہا برای نگہداشت حاکمیت خود در سیاست خود می گویند کہ آنہا از قرآن حمایت می کنند۔
در نتیجه، من این واقعیت را تصدیق می کنم کہ مسلمان ہا تحمل ندارند وعصبانی می شوند۔ تجاوز می کنند و در اعتقادات اسلامی آنہا اینگونہ روش جدی وجود دارد و بہ اینگونہ اعمال تاکید ورزیدہ شدہ است۔
من خوشحالم که کسانی که در داخل جامعه مسلمان این گونہ خشونت ہا را درست نمی دانند و بہ آن معتقد نیستند من مخلص شان ہستم۔
شاید در اعماق درون آنها رد اسلام نہفتہ باشد اما از ترس و وحشت آنہا اعتراض خود را بہ چنین شیوہ ابراز نمی دارند۔ حتی بہ شکل نا خود آگاہ ممکن است برخی از آنہا خود را فریب دہند۔ ولی آنہا نمی خواہند صادقانہ تعلیمات اسلام را بپذیرند و این گونہ اعتقادات را در نظر بگیرند۔
با این حال در قلب و یا وجدان خود این مسلمانان اسلام رسمی نیست۔ اینہا مفاہیم اخلاقی را درست بہ رسمیت نمی شناسند و ارتکاب بہ قتل و غارت می شوند و این گونہ قتل و غارت را تعہد بہ دین و وظیفہ مذھبی شان می دانند۔

من باور دارم که مسلمانانی که آنان در حد متوسط تر هستند، به غیر از آموزه های قرآن، به شیوه ای ارتجاعی پاسخ با دیده شر معاصر مردان بی رحمانه مانند هیتلر، و در قساوت و استکبار از استالین، ایدی امین، پل پت و زمان هیروهیتو این گونه جنایات نفرت دارند واین مردان کہ نسل کشی را مرتکب شدہ اند جنایات شان را پشتوانہ مذہبی می دادند و می گفتند کہ از طرف خداوند حمایت می شوند۔

بااین حال متاسفانه برخی از مسلمانان سهم خود را نمی بینند و یا احساس مسئولیت نمی کنند کہ برای نابودی پدیدہ ہای شر سعی و تلاش ورزند و مسکلات جامعہ بشری را کاہش دہند۔
من باور دارم که مسلمانان متوسط و میانہ رو درین ضمن غریزہ ای دارند و بہ خالق دوست داشتنی اعتقاد دارند و اگر آنہا بخواھند یک زندگی خوبی را ترویج و گسترش دھند و از طریق پرورش و مراقبت مادران کودکان شان را بشکل درست و سالم تربیت کنند، ممکن است نتایج خوبی بدست آید۔ و اگر تمایل باشد کہ با خدا عشق ورزیدہ شود و با مخلوق خدا نیز عشق ورزیدہ شود، سپس احساس در وجود آدمی پیدا می شود کہ ہم نوع خود را دوست داشتہ باشد۔ اگر کسی تمایل عشق بہ خدا دارد پس با بندگان خدا و انسان ہا این عشق و عاطفہ را نشان دھد۔ خدای ما خدای نفرت نیست بلکہ خدای محبت و مہربانی است۔ وجود او قابل تسخیر نیست و وی لایق و شایستہ ی تعریف است۔
در آخر من از شما التماس دارم برای خواندن مطالب بیشتر بہ این وبلاگ توجہ کنید و از شما سپاس گزارم کہ این مطالب را می خوانید و از شما می خواہم کہ بہ موضوع اسلام صادقانہ و تفکر بر انگیز رویکرد داشتہ باشید و این موضوع را با دقت و تفکر بسنجید۔
پس از همه به یک دیدگاه لیبرال تر اگر بپردازیم بہ این نتیجہ خواہیم رسید کہ اینہا سعی دارند ارزش ہای فرہنگی بومی را ازبین بردہ جاگزین آن فرہنگ خشونت شود و در مقابل فرہنگ متمدن امروزی روش ہای فرسودہ قدیمی را راہ اندازند۔ لذا یک محوطہ بالاتر از وجود انسان است که در آن خدا است کہ درآن تعریف دین وجود دارد۔ دین که در نهایت می تواند به عنوان یک رابطه عشق وقربانی توصیف گردد۔این عشق از عیسی مسیح شروع می شود و گسترش می یابد و بدون اسلحہ بہ بشریت آرامش می بخشد۔ این عشقی است کہ دران خدمت وجود دارد۔ تا زمانی کہ این عشق است دران ہیچ نوع جبر نیست۔ این عشقی است کہ دشمنان را نیز بہ دوست مبدل می سازد۔ یعنی عشق بہ عیسی مسیح یگانہ راہیست کہ ہر نوع خشونت و جبر را ازبین می برد و در فرد یک نوع آرامش را ایجاد می کند۔
دوستان عزیز۔ علاوہ بر این راہ دیگری وجود ندارد و این راہ بہتری است برای نجات و آرامش بشریت چون خود یسوع مسیح می گوید کہ این تنہا راھیست۔ این راہ منجر بہ زندگی است نہ مرگ۔ عشق به جای ترس، نفرت، خشم و قتل۔ برای خدا جہان را دوست بدارکہ ہر کہ بہ عیسی رسید و بہ وی پیوندید و ایمان آورد ھلاک نہ خواہد شد بلکہ حیات ابدی خواہد یافت۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Islam and Peace

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “Jihad, Jizya, and Just War Theory” in the Christian Research Journal Vol.36/No.1/2013
Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

آیا محمد پیامبر دروغین است؟

Friday, January 30th, 2015

آیا محمد پیامبر دروغین و باطل است؟ بسیاری از ادیان و فرقه ها که با استفادہ از یک فرد ادعا ہای کردہ و آیات خاصی ہم ساختہ اند، خیلی زیاد وجود دارد۔ با این حال ما باید سعی کنیم برای دریافت و کشف درست و فرق بین دروغ و راست را بررسی کنیم۔
هر کسی می تواند ادعا کند کہ بہ او الہام می آمد اما باید ادعای آنہا را بہ چالش کشاند تا ببیند کہ توان این را دارد کہ ادعای خویش را بہ اثبات برساند یا خیر۔ باید ادعا ہایش را با دقت بررسی نمودہ مورد ایراد قرار داد۔ اگر قرار باشد شما بہ عنوان یک فرد شاہد باشید کہ ادعای کسی را بسنجید باید مشروعیت آن را در دادگاہ قانون طوری بسجنید کہ تعین سطح مہارت و اہلیت آن واضح گردد۔ گمان می کنم اولین چیزی که من می خواهم به در نظر گرفتن شخصیت پدیدآورنده و بنیانگذار جنبش مذهبی است که به عنوان اسلام تعریف شده است۔ محمد در نتیجہ تفکرات و مدتی را در انزوا گزرانیدن این ادعا را نمود۔ این برخورد در نهایت او را به یک تجربه با یک موجود روحانی در وی کہ احتمالا جن بود، منجر شده است۔
وی ہم مدتی در زیر فشار روحی بودہ و نمی دانستہ کہ وی یک شاعر است و یا یک فرد دیوانہ۔ همچنین منابع اولیه اسلامی نشان می دہد کہ او (محمد) تحت نفوذ شیطان بودہ و درین مدت سورہ 53 را نوشت کہ دران ادعا نمودہ کہ بہ وی این کلمات الہام شدہ و از سوی خداوند این الہام آمدہ است۔ علاوه بر این محمد در اواخر عمر خود گفت که او قربانی یک طلسم جادویی بودہ که حدود یک سال به طول انجامید و با توجه به ابن اسحاق او اشاره کردہ کہ محمد طلسم داشتہ است۔ بخاری ہم ہمین مطلب را بیان می کند کہ محمد دچار طلسم و توھم بودہ است۔
ہم چنین اگر ویژگی ہای شخصی محمد را ببینیم و من حیث مجموع شخصیت وی را بر رسی کنیم بہ این نکتہ خواھیم رسید کہ او با استفادہ از زور و اجبار و قدرت نظامی اھداف خود را بدست آورد و با سو استفادہ از قدرت وی اعتقادات خویش را گسترش داد۔
دین آن دینی است کہ ہنگامیکہ از جہاد تعریف می کند آن را یک جنگ مقدس می نامد و برای حفظ نفوذ خود ھنوز ہم در جہان امروز از چنین زور گوئی ہا استفادہ می کند تا ہمہ را تحت تصرف خود در آورد۔
این دین از روز اول با خونریزی آغاز شد و تا امروز بہ ہمان منوال ادامہ دارد۔ این دین راز موفقیت خویش را در خون ریزی و کشتار می بیند۔ برای کسب مقام و گسترش بیشتر از ہر نوع کار نامشروع استفادہ می کند۔
در کنار این محمد علاوہ بر سوء استفادہ از قدرت دچار رفتار جنسی مشکوک ہم بودہ و برای بہرہ برداری از کودکان بویژہ عایشہ کہ در خرد سالی با وی ازدواج کرد و زمانی ازدواج کرد کہ سن وی 9 سال بود و حتیٰ بہ سن بلوغت ہم نرسیدہ بود۔
همچنین وی اجازه می دهد تا با چندین ہمسر ازدواج کرد۔ وی می گوید کہ توسط وحی خاص بہ وی حکم شدہ است۔ در قرآن 3:4 تعداد ہمسران را 4 گفتہ است۔ یعنی اجازہ دادہ با چہار تا زن ازدواج کنند۔
موضوع دیگری کہ خیلی پر جنجال است ازدواج با زینب است۔ زید را کہ وی پسر خواندہ بود ، بہ وی حکم داد ہمسرش را طلاق دہد و ھمسر پسر خواندہ اش را بہ عقد خود در آورد۔ علاوه بر این مسلمانان می توانند رابطه جنسی با زنان اسیر بدون ازدواج آنها را حتی زمانی که شوهران آنها هنوز زنده هستند. محمد نیز به پیروان خود اجازه را به تمرین یک شکل از فحشا به نام موتا، که هنوز هم تمرین امروز، که در آن یک مسلمان می تواند پرداخت برای رابطه جنسی، ازدواج او را برای یک زمان کوتاه و سپس طلاق۔ در نهایت در مورد نقض حقوق زنان نیز ایراد گردیدہ کہ وی اجازہ دادہ کہ خانم ہا مورد ضرب و شتم قرار گیرند۔
دیگران که در این دوره از تاریخ سیاسی برخی از بار استفاده کرده اند یک پلت فرم مذهبی برای پیشبرد اهداف و آرمان های خود ساختہ اند۔ بسیاری از این با آرمان ہای مرگ و نژاد کشی ومبنی بر اساس تعصب و عدم تحمل استوار بودہ است۔ این ہمہ فراتر از قابلیت ھای انسانی بودہ است۔ این چیزی است کہ خیلی سخت محسوب می شود و می تواند در طبیعت انسان بعنوان یک نیروی شیطانی موجود باشد۔ افرادی مانند استالین و هیتلر که پیامبران دروغین بودند،قدرت مطلق فاسد آنہا منجر بہ نوابغ شر انجامیدہ و در برنامہ ھای شان دست بہ تخریب زدہ اند۔ یکی از شگفت انگیز امثال رھبر کاریزماتیک ھیتلر است کہ دچار ناپایداری ھای روانی بودہ و خیلی از این گونہ مشکلات روانی در وی جمع بودہ است۔
همه ما سر در گم هستیم و در این جنایات امروز نگاه می کنیم و تعجب که چگونه ممکن است انسان برای چیزی کہ این قدر اتفاق می افتد حتی دراین قرن بیستم اینگونہ اتفاقات را ما شاہد بودہ ایم۔ و چرا مردم بر این باوراند که دروغ و تبلیغات به نقطه کمال فریب رسیدہ است۔
متاسفانه این پدیده همان است که هنوز هم امروز اتفاق می افتدو امثال آن اسلام است۔ آن جنون است که آلوده مخرب است و هر جنبه ای از انسانیت و فرهنگ مردم در حال تباہ شدن است۔ این ھای ادعاھای شان را تحقق می بخشند و از آن حمایت و پشتیبانی می کنند۔
تمام جهان در عمق تاریکی پشت حجاب از این مردان ناپسندیده و ستمکاران و اشتباهات بزرگ و جنایات آنها به جامعه جهان ما که آنها را در حس افراطی ترین مجرم شناخته متعهد شناخته است۔
اسلام دین با نفوذ رو به رشد در سراسر جهان است. سالانه هزاران نفر از مردم که به رنج می برند و می میرند چون یک مرد یک رویای الهام مشکوک به حال دارد۔ آیا شما واقعا بہ این مسیر مرگ و نابودی ادامہ می دھید؟ اگر شما یک پیروکار واقعی اسلام ہستید من از شما می خواھم کہ شما برای دفاع از مقدسات تان شواھدی بدست آورید و و برای تان یک زندگی بلند و با کفایت در انتظار است و آن زندگی وفور مسیح است۔
متی 7 : 15-16
شما مراقب پیغمبران دروغین باشید کہ در لباس گوسفند می آیند ولی در باطن مانند گرگ بسیار گرسنہ اند۔  شما آنہا را با میوہ ھای شان تشخیص دھید۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Is Muhammad a false prophet 

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

آیا کعبہ مقدس است؟

Friday, January 30th, 2015

گرچہ دین عرب خدا را بہ عنوان خدای یگانہ پرستش می کند ولی تا کنون اسلام از دورہ شرک بیرون نیامدہ و ہنوز بعضی از ابعاد شرک را بہ آغوش گرفتہ است۔
کعبہ یک ساختمان مکعب مانند است کہ در مکہ واقع است۔ و این یکی از اماکن مقدس ترین اسلام شمردہ می شود و در زمان قبل از ظہور اسلام، این خانہ بعنوان حرم بت خانہ شمردہ می شد۔ و مورد استفادہ بت پرستان قرار می گرفت۔
در سنگ بنای این ساختمان یک شہاب سنگ سیاہ و سفید کہ گفتہ می شود از آسمان افتادہ است و سیاہی آن با تاریکی گناہ انسان ہمراہ بودہ است پنداشتہ می شود۔ امروزہ مسلمان ہا ہنگام فریضہ حج این سنگ را بعنوان ستایش و فریضہ می بوسند و پرستش می کنند۔
در اعراب باستان و پیش از فرہنگ اسلامی ، دین اسلام تحت تاثیر اعتقادات محلی قرار گرفتہ بود و آنہا سنگ سیاہ وسفید، طلسم و بعضی از شیوہ ھای تشریفاتی دورہ سابق را پذیرفتہ بہ آن ارزش می دھند۔ نماز گزاران اعراب برای پناہ جویی از دیگر گروہ ھای اعراب کعبہ را پناہ گاہ خود ساختہ و سنگ سیاہ و سفید را پرستش می کردند۔
یکی از آیین های مرتبط با کعبه طواف حرم است.نظریه در مورد چگونگی این عمل با بت پرستی مرتبط است۔این گروہ ھای قبیلہ ای کہ ماہ، خورشید وستارہ را پرستش می کردند، و با توجہ بہ پرستش ماہ، خورشید و ستارہ این عمل بہ شکل یک دائرہ اجرام فلکی تشبیہہ شد۔ بوسیدن سنگ نیز ہمچون عملی است کہ اعتقاد شان بر این بودہ کہ بوسیدن و لمس کردن سنگ باعث برکت و رحمت تصور می گردید۔
همچنین در ارتباط با سنگ سیاه و سفید درکعبه عبادت خدا هبل بود۔ھبل یکی از بت ھای اعراب بود کہ در ہمین خانہ کعبہ گذاشتہ شدہ بود۔
دیگر جنبه های فرهنگ عرب که با گذشته بت پرست باستان خود در ارتباط است “پرتاب سنگ” در منا، “اجرای” صفا و مروه است که فقط یک اجرا یا نمایش مجدد از مشرکان است کہ در آن زمان آنہا در عہد بت پرستی از آن استفادہ می کردند۔ در نہایت “ستایش” کہ شبیہ مراسم باستانی ستایش نیاکان مردہ عرب می باشد در حال حاضر نیز در فرہنگ عرب بچشم می خورد۔ نگرشی از بت پرستی ھنوز ہم در این فرھنگ بچشم می خورد۔ این فرہنگ قدیم زیر پرچم جدید بنام اسلام ھنوز ھم پا برجاست۔
فرھنگ عرب با دین اسلام مخلوط گردیدہ و این عمل تقاطی از ترکیب عرب بومی و اسلام توحیدی رنگ دیگری گرفتہ است۔ کعبہ کہ یک دستگاہ برجستہ و ستون مہم اسلام پنداشتہ می شود، محل رسومات بت پرستان در عہد بت پرستی نیز بودہ است۔ و ھنوز ہم نشان می دھد کہ بعضی از رسومات آن زمان ترک نشدہ و در ساختار این مذہب وجود دارد۔
این واضح است کہ این دین اسلام در ساختار اعتقادت خود بعضی از اعتقادات یہودی و مسیحی را وام گرفتہ است۔ و آن را پالایش و تزئین نمودہ است۔ ولی اگر بہ باطن آن نگاہ کنیم، فضای داخلی آن پر از امثال گذشتہ بت پرستی می باشد۔ پس چگونہ می توان این دین را مبنی بر حقیقت شمرد؟
آیا این یک دین واقعی است و یا تجمع از ایدہ ھای مختلف از اقوام و مذاھب مختلف است۔ این مذہب محلی می تواند با دیدگاہ جہانی مذہبی در کنار مذاہب دیگر وا ایستد؟ آیا شما مائل ہستید این دین را تسلیم کنید وبہ دینی بپیوندید کہ ارتباط آن با فرقہ ھای گذشتہ و ناخالص بودہ است؟ برای بازاریابی و معرفی کردن بعنوان یک دین جدید آنہا سعی کردہ اند یک روکش نازک وحی را روی آن بگذارند و اصلیت وی را بپوشانند۔ این دین را بر اساس وحی استوار کردند تا زیبا و قابل پذیرش بہ نظر آید۔ شاید آنچہ کہ در پشت حجاب اسلام نہفتہ است بہ سادگی آن را دانست کہ این فقط یک بت پرستی است۔ در مقابل یک قطب توتم از خدایان آن را بنا کردہ اند۔
ھنگام نوشتن این وبلاگ من بسیاری از منابع مختلف را مورد بررسی قرار دادہ ام۔ من سعی کردم تا موضوع باہم مخلوط نشود و این موضوع را صادقانہ ارزیابی کردہ این نوع اطلاعات را جمع آوری نمودہ ام۔
درین ضمن من از شما فقط این را می خواھم کہ شما این وبلاگ را یک افترا نہ پنداشتہ بلکہ برای انجام دادن تحقیقات خود را آمادہ سازید و با ذھن باز و روشن این موضوع را پی گیری کند و سعی کنید حقیقتی کہ در این موضوع نہفتہ است درک کنید۔
از طریق این وبلاگ من بہ یک عقیدہ اسلامی آشنا شدم کہ اینہا بیہودہ اتھامات کاذب می بندند۔
در آخر باید گفت کہ اگر شما یک مسلمان ھستید۔ من از شما از این طریق استدعا دارم و برای تشویق تان دعاگو ھستم کہ شما حقیقت را بیابید و برکس بر ایمان و عمل اسلامی تان توجہ بہ ذات خداوند داشتہ باشید و بہ وی اعتقاد کامل پیدا کنید۔

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی –Persian Farsi

Is the Ka’ba sacred

آیا قرآن مقدس است؟

Friday, January 30th, 2015

ہرگاہ کہ سخنی از تقدس قرآن راندہ می شود، ما باید این را مانند بخشی از ادبیات بررسی کنیم و ادعای حقانیت و اصلیت آن را بررسی کنیم۔
در اسلام قرآن دارای یک مقام متعالی است و ازان بتی ساختہ اند وآنہای کہ بر این کتاب ایمان دارند و بہ گفتہ ہای آن عمل می کنند دور این کتاب ھالہ ای از تقدس کشیدہ اند۔
علاوہ بر این اسلام ادعا می کند کہ این کتاب الہامی است و متون آن نمونہ و شاہد این ادعا است کہ اینگونہ متن ساختہ ای بشری نیست و الہامی می باشد۔
من ہنگامیکہ مارمون ہا را مطالعہ می کردم شباہتی در بین آنہا و اسلام مشاہدہ کردم۔ خیلی از سنت ہای اسلام ہمانند عقاید و رسومات آنہا بود۔ مارمون ہا بہ این باور اند کہ متونی کہ آنہا در دست دارند از آسمان نازل شدہ است۔ کہ بعداً آن متون را در کتیبہ ہای طلائی نوشتہ اند و معتقد اند کہ فرشتہ ہای آسمانی بہ آنہا دستور و ہدایت می داد کہ این متون دینی را در کتیبہ ہا بنویسند ۔
ہم چنین جوزف سمیت تعہد کرد کہ برای دریافت ایمان واقعی باید آیات واقعی کہ الہامی می باشد باید آن را پیدا کرد۔ کتاب مورمون نیز طوری کہ ادعا شدہ مانند قرآن یک سند است کہ بہ گفتہ آنہا کتاب الہامی است۔
ممکن است مسلمان ہا ادعا کنند کہ قران کامل ترین و زیبا ترین کتابی است کہ از نگاہ ادبی ہیچ شباہتی با کتب دیگر ندارد و اسلام می گوید کہ صدق بودن آن را خود خداوند در داخل متن کتاب بیان نمودہ است۔
جوزف سمیت نیز بہ این باور بود کہ کتاب مقدس مارمون ہا یگانہ کتابی است کہ از ہمہ کتب دیگر کامل تر است۔ وی بعد از پژوہش این مطلب را اظہار نمودہ است۔ این دو کتاب یعنی قران و کتاب مارمون ہا ہر دو را بشر خواندہ و حدس می زنند کہ مانند وی کتاب دیگری وجود نخواہد داشد و برای اثبات حرف ہای شان پارہ ای از نثر آن کتاب را می آورند کہ دارای زیبائی ہای ادبی بودہ۔
محمد از شروع نمی دانست کہ این آیات طبق عقل است و یا نہ ۔ خودش نیز شک داشت و گاہ فکر می کرد کہ یک مرد دیوانہ و یا شاعر بودہ۔ وی فکر می کردہ کہ شیاطین با وی حرف می زنند و در این کار وی را رہنمائی می کنند۔ این دلیل را میتوان از کیفیاتی دانست کہ گاہی با او سرمیزد۔ ہنگام خواندن آیات قرآن رفتارعجیب و غریب را انجام می داد مانند کف در دهان و یا خروشان مانند یک شتر حالت اش دگرگون می شد. سوال دیگر این است کہ چرا خداوند برای اینگونہ مسئولیت و ھدایت بزرگ یک شخص بی سواد را انتخاب کرد۔ چرا برای ارتباط با بندگانش یک شخص فہمیدہ و با سواد را انتخاب نکرد۔ و شخصی را انتخاب کرد کہ در زندگی اش و در طول عمرش یک کلمہ نخواندہ بود۔ بہ ھر حال من این بحث را بیشتر در وبلاگ دیگری مورد بحث و بر رسی قرار دادہ ام ۔ در وبلاگ زیر آن را بخوانید
آیا محمد پیامبر دروغین است؟

همچنین یکی از نگرانی های مربوط به قرآن این است کہ اصالت متن این کتاب از منابع ثانویہ است۔ گویا سرقت ادبی درین کتاب وجود دارد و منابع اش را از کتاب ہای دیگر گرفتہ است۔ بیشتر منابع از کتاب مقدس و از ادبیات یہودی و مسیحی گرفتہ شدہ است ۔ نوشتہ ہای جعلی موجود در این کتاب از منابع یہودی و مسیحی بودہ است۔ بہ این گونہ منابع ہیچ مسیحی ایمان ندارد و بعضی ہا بدون سنجش آن را شامل نمودہ اند۔
علاوہ بر این در منابع و ادبیات قرآن نفوذ سنت ہای شفاہی از زرتشتیان پارسی نیز بہ چشم می خورد کہ در قرآن بوضوح دیدہ می شود۔ پس آیا می توان باور کرد کہ خدا پیام آسمانی اش را از مغالطہ ہای رسولان زمینی و سنت ہای انسانی مستعار بگیرد؟
از اختراعات بشری کہ زادہ ی تخیلات باشد و جوامع بشری آن را رد کردہ باشد چگونہ می توان توسط آن بہ اوج کمال رسید و یا معجزہ ای نشان داد؟
اگر اسلام دین عالی است پس چرا از منابع خود سرچشمہ نمی گیرد و بیشتر تکیہ بہ منابع دیگر می کند۔ بیشتر منابع اش را از جا ہای دیگر وام می گیرد۔ از جنبش ہای مذہبی دیگر منابع را وام می گیرد و در فرہنگ اسلام اینگونہ وام گیری ہا خیلی زیاد است۔
موضوع دیگر این است کہ آنچہ را اینہا متون مقدسہ می نامند جمع آوری آن و قطعات ابتدائی آن در اشیای ناقص و مواد فاسد شدنی مانند استخوان، چوب ، چرم ، برگ و سنگ نوشتہ شدہ بود۔
همچنین قرآن با اخذ شهادت از طریق عقل خطاپذیر از حافظه و سخنرانی که دقیقاً به منظور حصول اطمینان عصمت آن تقاضاشدہ، مانند برخی از نوع فراخوان ها مونتاژ شده است۔
آیا این چہ را بہ اثبات می رساند کہ یک قطعہ بہ یاد ماندنی از ادبیات گذشتہ را ” مادر ہمہ کتاب ہا” قرار داد۔ ولی این نمونہ ای از قطعات با ادبیات کہن دیگر ہیچ تفاوتی ندارد چہ جائیکہ آن را “مادر ہمہ کتاب ہا” خواند۔
قرآن هرگز بہ اثبات نہ رسانیدہ کہ این کتاب یکجا جمع آوری شدہ باشد بلکہ بعد از وفات محمد در طی یک دورہ 150 تا 200 سال این قطعات از ہر گوشہ و کنار گرد ہم جمع آوری شدہ و شواہد نشان می دہد کہ قرآن با مرور زمان تکامل یافت و آن را پس از چندین قرن بشکل کتاب مقدس درآوردند۔
محققان نتیجه گیری کردہ اند که گفته های قرآن نه توسط یک مرد بلکہ توسط گروهی از مردان در طی یک دوره چند صد سال جمع آوری شد۔ قدیمی ترین نسخه از قرآن در رسم خط مالی است کہ قدمت آن به حدود 790 میلادی است که در حدود 150 سال پس از مرگ محمد نوشته شده است۔ حتی قدیمی ترین قطعات دستنوشته که وجود دارد۔, پس از درگذشت محمد نوشتہ شدہ است
علاوه بر این علمای اسلامی ادعا دارند کہ نخستین نسخہ خطی قران بہ خط کوفی بودہ است کہ در زمان عثمان استفادہ می شدہ است ولی این نسخہ نشان می دہد کہ این 150 سال پس از مرگ عثمان نوشتہ شدہ است۔
همچنین ظاهرا زبان عربی زبان آسمانی و زبان خدا است و اگرسرچشمہ آفاقی و خدائی باشد پس چرا قرآن از کلمات خارجی استفادہ کردہ و کلمات زبان ہای دیگر مانند آشوری، فارسی، سریانی و عبری را بکار بردہ است۔ چرا از واژہ ہای زبان ہای دیگر استفادہ کردہ است؟
اگر قرآن واقعاً معتبر است پس چرا قرآن اصلی وجود ندارد۔ و یا متن اصلی ہنوز در دسترس نیست و متنی کہ الان در دسترس است راجع بہ آن مدرکی وجود ندارد کہ بہ طور کامل دست نخوردہ باقی ماندہ باشد۔ خدا در حاکمیت خود می تواند متن مقدس خود را حفظ کند۔ خدا این قدرت را دارد۔ با توجه به تاریخ قرآن ، ظاہراً این کتاب توسط منشی شخصی محمد زید بن ثابت گرد آوری شدہ بود ولی زید زیر دستور ابوبکر بود چگونہ باور کرد کہ این سخنان محمد را نوشتہ باشد چون محمد خودش بی سواد بود و نمی دانست این منشی دارد چہ می نویسد۔
در نتیجه، در زمان سلطنت عثمان، خلیفه سوم، تلاش عمدی برای استاندارد قرآن و تحمیل یک متن واحد بر کل جامعه مسلمانان که منجر به ساخت نسخه های دیگر شد ، ایجاد گردید۔
کیست که می گویند که این متن استاندارد از یک شخص بود و محمد بر ہمہ اصحابش مقتدر بود ؟
در حال حاضر نسخہ ہای متفاوتی موجود است کہ در کنار متن قبلی تفاوت دارد۔ چگونہ می توان باور کرد کہ کتابی را کہ اکنون بما نشان می دہند از سوی محمد برسمیت شناختہ شدہ و محمد آن را نسخہ رسمی خواندہ است؟ همچنین بسیاری از نسخہ ہا الان نابود شدہ است و ما راہ دقیق نداریم کہ آن متون را باز سازی کنیم۔ خیلی ازمتون طوری کہ قبلا گفتہ شد در اثر نوشتن در مواد فاسد شدنی مانند برگ درختان از بین رفتہ و الان در دسترس نمی باشد۔
سوال من این است کہ نسخہ خطی معتبر کہ در دست شاگردان شخصی پیامبر بودہ است کجاست؟ عثمان کہ در زمان خلافت اش دارای قدرت نہایی بود چہ کسی بود کہ متون معتبر را جدا سازد و کتابی کہ بشکل ہای مختلف موجود بود بہ رسمیت بشناسد۔ ہم چنین ہنگامیکہ زید وارد متون فراموش شدہ می شود و بیاد می آورد کہ در سخنان پیامبر چہ موضوعاتی بودہ مانند عنوان “سنگسار”۔
بعد ازکاوش ھای فراوان و این همه مبارزه برای متحد کردن متن آن بعداً بررسی شد و تجدید نظر توسط الحجاج که فرماندار (والی) کوفه بود۔
وی در آغاز 11 نسخہ را اصلاح کرد۔و بلآخرہ تغییرات وی بہ 7 نسخہ کاہش یافت۔روی اقدامات وی عمل نمودہ حفصہ نسخہ ی را آمادہ ساخت کہ سند اصلی بود و نسخہ ھای پسین نیز ازان گرفتہ شد۔این نسخہ بعداً توسط والی مدینہ مروان از بین بردہ شد۔
همچنین پدیده دیگری در قرآن این است کہ تضاد ہای درونی در بیانات این کتاب موجود است۔ من تعجب می کنم کہ این وحی چہ گونہ تا مدت زیادی تحت پوشش بودہ و در دوران پیامبر اسلام جمع آوری نشدہ و یا خودش برای جمع آوری متون سعی و تلاش نکردہ است۔من راجع بہ متونی فکر می کنم کہ در طول 20 سال پا برجا بودہ و با مرور زمان در آن ہیچ تغیر بعمل نیامدہ و ہنوز ہم طبق معیار ہای فرھنگی شمردہ می شود۔
تعدادی کہ تاکنون حدس زدہ شدہ در بارہ می توان گفت کہ بین 5 تا 500 نسخہ بودہ است۔ دیگران می گویند این تعداد تا 225 می رسد۔ تاکنون ہیچ کسی نمی داند تا چہ اندازہ از آیات قرآن ہنگام جمع آوری لغو شدہ و تا چہ اندازہ از متون را ترک کردہ اند۔
علاوه بر تضادهای درونی نیز علمی و همچنین اشتباهات دستوری و همچنین وجود دارد۔
در صورتی که هنوز در مورد تعداد اختلافات زیادی وجود دارد۔ ہمچنین در مورد حدیث نیز می توان گفت کہ جمع آور ی آن بعد از چندین قرن انجام یافتہ است۔و این کار بعد از قرن 9 یعنی پس از 250 سال انجام می یابد۔ در اصل000،600 حدیث گفته شدہ است که در این زمان تنها کمی بیش از 7000 از آنها جان سالم به درآوردہ و 99 درصد آن را ترک کردہ اند۔کہ دران احتمال ترک آن اشتباہ بودہ است۔
با این حال اگر 99٪ نادرست هستند پس چگونه می تواند ما اعتماد این که از بخاری است تائید بکنیم؟
سنت اسلامی نیز از طریق انتقال شفاهی از قصه گوهای که آثار درقرن 8 شامل شدند تکامل یافته است. این داستان از فرهنگ عامه مشترک گرفته و بنابراین گرایش بیشتر به اسلام یافتہ است۔
در حال حاضر این گسترش بیش از یک زن و شوهرشدہ ۔ و شما چه فکر میکنید نتیجه نهایی به این عمل چیست؟
برای قرآن به عنوان طرح خدا و یا بزرگترین شگفتی از شگفتی های بدون معادل ادبی در نظر گرفته شده است صدایی بیشتر شبیه به اغراق است که بی اساس شمردہ می شود۔
آیا بہ نظر شما این متن بی نظیر قطعہ ای از ادبیات گذشتہ نیست؟ بہ نظر بندہ این مجموعہ ای از قطعات ادبیات کلاسیک است کہ قرآن مستعار گرفتہ است۔ و این ہمہ ادبیات قدیمی یکی از آثار سابقہ است کہ دیگران آن را خلق کردہ اند۔
راجع بہ این کتاب طوری کہ تصور می گردد، منابع دست دوم دارد و متون و عبارات آن نامنسجم توصیف شدہ است۔ و بد ویرایش گردیدہ است۔ این کتاب را اگر در محک نقد و بررسی قرار دھیم خیلی از اشتباھاتی درآن بچشم می خورد کہ این مسلمان ھا حاضر نیستند کسی اینگونہ اشتباھات را نشان دھد و یا این کتاب را نقد و بررسی کند۔
این کتاب و پیراوانش با تعصب دیگران را وا میدارند کہ کسی روی اصلیت و یا نقلیت این کتاب حرف بزند۔ موضوعات پر منازع این کتاب را مسلمان ھا بدون تردد وفکر تسلیم می کنند و از آن اطاعت می کنند۔ عاملین این کتاب حاضر نیستند راجع بہ این کتاب لحظہ ای فکر کنند و با یک تفکر انتقادی خوبی ھا و بدی ھای آن را بسنجند۔ اینجا سوال راجع بہ متن این کتاب است۔مسلمان ھا ہیچ فکر نمی کنند کہ مفاھیمی کہ در قرآن بیان گردیدہ بعضی از آن مربوط کتب مقدسہ قدیم است۔ از کتاب مقدس بیشتر موضوعات را دزدیدہ و شامل این کتاب کردہ اند۔ ھمچنین موضوعات ضد نقیض این کتاب باعث می شود کہ پیروان آن کہ بدون فکر کردن از آن اطاعت می کنند در آیندہ چہ عواقب بدی را بروز خواھد داد۔
می گویند که این یک معجزه است برای قرآن کہ در مراحل انتقالی اسلام این کتاب زندہ ماندہ است و می گویند کہ این پیام وحی الھیٰ است بدین وجہ یکی از معجزہ ھای بزرگ محسوب می شود۔ ھر گونہ نظر دیگر راجع بہ قرآن وجود ندارد۔ تنہا چیزی کہ آنہا می گویند این است کہ عبارات آن مستقیم است وخیلی ھم شاعرانہ بچشم می خورد۔ من در این ضمن ہیچ نوع بی احترامی نسبت بہ دوستان مسلمان نشان نمی دھم۔
ازمن می پرسند که شما لطفا مرا ببخشید اگراین همه را من انجام داده ام این بود که تنها بہ جای سوء ظن من متون را بررسی کردم کہ مقدس است و یا خیر۔ باز ھم قصد و ارادہ من این است کہ دفاع از حقیقت کنم نہ بی احترامی و یا اھانت بہدیگران ۔ این منجر بہ بی اھانت کسی نمی شود۔ این پیمودن راھی است کہ ما را بسوی واقعیت می گسلد۔
در آخر اگر می خواہید راجع بہ این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید و مطالعہ وسیع انجام دہید وبلاگ رسمی ام را باز کنید و موضوعات مربوط را در آنجا جستجو کنید و بخوانید۔

 

چگونہ می توان با خدا رابطہ استوار کرد

مسلمان ہا و منابع اسلامی

فارسی -Persian Farsi

Is the Quran sacred?